So^' 213

Nga`y 1 tha'ng 1 na(m 2020

www.GiaoMua.com

Nguye^.t San Giao Mu`a
P.O.Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

GiaoMua@hotmail.com

Mu.c Lu.c

Ba`i vo+? tre^n Giao Mua` la` do ca'c ta'c gia? gu+?i dda(ng va` Giao Mua` kho^ng chi.u tra'ch nhie^.m ve^` no^.i dung. Muo^'n xin tri'ch dda(ng la.i, xin lie^n la.c vo+'i GiaoMua@hotmail.com.

I . Tho+ _______________________________________________________________________

++
1. Ba`i Cuo^'i Cu`ng Cu?a Na(m ______ Ho^` Thu.y My~ Ha.nh
2. Anh DDi Ro^`i ______ DDo+n Phu+o+ng Tha.ch Tha?o
3. Mu+`ng Chu'a Gia'ng Sinh ______Ye^n Ha`/Va^n Ha`/ Nguye^.t Va^n
4. Chie^'c A'o Mu`a Noel ______ Thanh Ha`
5. So'ng Du+~ ______ Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng.
6. Cuo^`ng Si ______Nhu+ Nguye^.t
7. Vi` Anh Tuo^?i Tre? Tro^i E^m ______ Nha^.t - Quy`nh
8. Trong Mu+a Ba~o ... HOA MU+O+`I GIO+` VA^~N NO+?. ______ So^ng Cu+?u
9. Cha`o Xua^n ______ Ba.ch Lie^n
10. Saigon o+i! ______ Ha`n Thie^n Lu+o+ng-
11. Vie^.t Nam Trong Ky? Nie^.m ______ Tra^`n Tha`nh My~
12. Mu`a DDo^ng Tre^n DDi?nh Tuye^'t Kilimanjaro ______ ChinhNguyen/H.N.T.
13. Na('ng Chie^`u ______ Tu+? Du
14. Va` To^i ______ DDa(.ng Xua^n Xuye^'n
15. Ba`i Tho+ Cho Mi`nh ______ Phan Tu+o+?ng Nie^.m
16. Chu`m Tho+ Ti`nh La~ng Ma.n ______ Pha.m Ngo.c Tha'i
17. Mo+`i Trao Bo^'n Mu`a ______ Le^ Mie^n Khu+o+ng
18. Lo+`i Nguye^.n Nga`y Xua^n ______ Tra^`n DDan Ha`
19. Xua^n Vi.nh ______ Vie^~n Phu+o+ng
20. Nhu+~ng Mu`a Thu DDi Qua .. ______ Thylantha?o

II . Va(n _______________________________________________________________________

1. Gia'ng Sinh Ta.m Bie^.t ___________ Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng
2. Hua^'n Luye^.n Phi Ha`nh (truye^.n da`i nhie^`u ky`) ___________ Ti`nh Hoa`i Hu+o+ng
3. Ma^~u DDo+n Tre^n So'ng Bie^?n ___________ Thanh Ha`
4. Ngu+o+`i DDu+a Thu+ O+? Cabramatta ___________ Phan Tha'i Ye^n
5. No^~i DDau Di.u Da`ng ___________ Ho^` Thu.y My~ Ha.nh
6. Trie^'t Ly' cu?a Ngu+o+`i Vie^.t qua TNCD ___________ Pha.m hy So+n
7. Nhu+~ng DDe^m Gia'ng - Sinh ___________ ChinhNguyen/H.N.T.
8. Pho^' Xua^n ___________ Ba.ch Lie^n
9. DDe^m Ho?a Cha^u ___________ Nha^.t Quy`nh
10. Ta^.p 4 : Nghi~a ti`nh o+? California ___________ Hai Hu`ng SG

III . Tra? Lo+`i Ba.n DDo.c__________________________________________________

1. Nha('n Tin/Tra? Lo+`i Ba.n DDo.c _______ Ban Bie^n Ta^.p

I . Tho+ __________________________________________________

1. Ba`i Cuo^'i Cu`ng Cu?a Na(m
 
 

Sa'ng nay em mo+? cu+?a
Tha^'y mu`a xua^n tra`n va`o
E a^'p nu. hoa dda`o
Ru+.c ho^`ng trong a'nh na('ng 

Sa'ng nay du+o+`ng nhu+ va('ng
Co+n gio' la.nh heo ma^y
Co' mo^.t ngu+o+`i o+? dda^y
Tim ba^ng khua^ng khe'p, mo+? .. 

Co' gi` nhu+ no^~i nho+' 
Cu+' la`m buo^'t ho^`n em
La(.ng le~ va` ra^'t e^m
Len va`o trong ta^m tu+o+?ng 

Khi mo^~i ngu+o+`i mo^~i hu+o+'ng
Mu`a xua^n thie^'u na('ng ho^`ng
Co`n chu't la.nh cuo^'i ddo^ng
Em cuo^.n va`o ma'i to'c 

Nga`y vui thi` thoa'ng cho^'c
No^~i buo^`n thu+o+`ng da`i le^
Mu`a xua^n chu+`ng dda~ ve^`
Hoa muo^n ma`u ro^. tha('m 

DDa^'t tro+`i thi` vui la('m
Du+o+`ng nhu+ em buo^`n tho^i..


                                 
 Ho^` Thu.y My~ Ha.nh 
Mu.c Lu.c


2. Anh DDi Ro^`i Anh ddu+`ng vi' ti`nh anh la` bie^?n ca? DDa.i du+o+ng luo^n so'ng gio' cha(?ng ye^n la`nh Em mong ra(`ng anh cu+' ha~y la` anh Tha^.t ddo+n gia?n, cha^n tha`nh tho^i dda~ ddu?. Anh ddu+`ng vi' ti`nh anh la` tinh tu' Vi` sao na`o vo+'i ddu+o+.c trong ta^`m tay Em muo^'n em va^~n vo+'i tra'i tim na`y Cu~ng ddo+n gia?n trong ti`nh ye^u hai ddu+'a. Nhu+ng anh ddi, nga`y a^'y kho^ng co`n nu+~a DDe^m ke'o da`i cho no^~i nho+' ba^ng khua^ng Nga`y bo+ vo+ a^m tha^`m nhu+~ng bu+o+'c cha^n Tra'i tim dda~ bao nhie^u la^`n thao thu+'c. Du` ti`nh ye^u co' bao ddie^`u kho^ng thu+.c Tra'ch ho+`n chi anh nhi?? Ne^'u xa ro^`i Co' le~ na`o nhu+ la` bo'ng ma^y tro^i Chi? gia^y phu't va^.y tho^i, ro^`i tan vo+~? Anh ddi ro^`i mu`a he` ve^` nu+'c no+? Mu`a thu sang va`ng u'a chie^'c la' va`ng Mu`a ddo^ng ve^` hiu ha('t kho^ng gian Mu`a xua^n tha^.t ngo+~ nga`ng em cha(?ng ddo+.i. Co' nhu+~ng con ddu+o+`ng tro.n ddo+`i kho^ng the^? to+'i Mo+ la`m gi`? Buo^`n na't ca? ddo+`i nhau ... DDo+n Phu+o+ng Tha.ch Tha?o
Mu.c Lu.c


3. Mu+`ng Chu'a Gia'ng Sinh
Va.n hu+~u mu+`ng vui ddo'n Chu'a Sinh, Nga^n nga tie^'ng ha't to? to^n vinh. O+n Tre^n ca?m xo't ngu+o+`i he`n kho' Phu+o+'c Chu'a ban a^n ke? to^.i ti`nh, Ba'c a'i lo`ng nha^n ngu+o+`i ru+o+'i kha('p Mong cho+` Chu'a dde^'n mo^~i bi`nh minh Gia'nh Sinh kha^'n Chu'a ye^u nha^n loa.i Tra'nh kho?i tai u+o+ng The^' gio+'i bi`nh. Ye^n Ha` (Atlanta 3/12/19) Ho.a Mu+`ng Chu'a Gia'ng Sinh Vang tie^'ng reo vui Chu'a Hie^.n Sinh. Na(`m trong Ma'ng Co? sa'ng lung linh, Chu'a thu+o+ng na^ng ddo+? ngu+o+`i nghe`o kho' Ban phu+o+'c thu+' tha ke? to^.i ti`nh u+'c Tha'nh Ho^`ng A^n ngu+o+`i tra?i kha('p Mong cho+` Cu+'u ddo^. ta^.n nho+n sanh Gia'o u+o+`ng tie^'ng ha't vang mu+`ng Chu'a Ngo' xuo^'ng ban o+n the^' gio+'i bi`nh. Nguye^.t Va^n. (Atlanta 3/12/19) Hoa. Mu+`ng Chu'a Gia'ng Sinh O+n Tha'nh chan ho`a Chu'a Gia'ng Sinh No+i no+i mu+`ng ddo'n nga^.p pho^`n vinh Ye^u ngu+o+`i la^.n dda^.n dda^`y thu+o+ng kho' Me^'n ke? long ddong phu? na(.ng ti`nh Thie^'n Chu'a, Gia'o da^n tra`n mo.i kha('p Gia'o u+`ng ro^.ng mo+? a'nh bi`nh minh Noel la.i dde^'n mu`a nhung nho+' Mong cuo^.c ddoa`n vie^n hu+o+?ng tha'i bi`nh. Va^n Ha` (California 4/12/2019) Chu'c Mu+`ng Na(m Mo+'i, Canh Ty' 2020 Canh Ty', Nghinh Xua^n ddo'n tie^'p sang Mai, a`o ru+.c ro+~ la^~n Phong lan Ca^`u xin Pha^.t Ma^~u thu+o+ng ba^`y tre? o.a la.c la`m ngu+o+`i dde^'n the^' gian. Thu+o+.ng e^' ho^`ng a^n mang ru+o+'i kha('p Tam Ky` , a.i Xa' phu+o+'c Tha^`y ban Ta^n Nie^n ki'nh chu'c muo^n da^n Vie^.t Gia?i a'ch gong xie^`ng na.n kie^'p tan. Ye^n Ha` Atlanta , 15/12/2019 Ho.a Chu'c Mu+`ng Na(m Mo+'i Xua^n dde^'n na(m nay Canh Ty' sang Tie^?n ddu+a Ky? Ho+.i la^.t sang trang Nga`y qua, tha'ng he^'t, na(m vu+`a to+'i Ta.o Hoa' xoay va^`n cho^'n the^' gian Chi'n a^'ng tu+`ng tro+`i ban xuo^'ng the^' Tam Ky` Pho^? o^. phu+o+'c bi`nh an Xua^n ve^` kha^'n nguye^.n a^n Tam Ba?o Cu+'u ddo^. nha^n sinh sa'ng a.o Tra`ng. Nguye^.t Va^n Atl nga`y 16/12/19

Ye^n Ha`/Va^n Ha`/ Nguye^.t Va^n

Mu.c Lu.c


4. Chie^'c A'o Mu`a Noel Hai mu`a xua^n tru+o+'c anh co`n ddo' Nga('m em thu+? a'o mo+'i kho^ng vu+`a Hai mu`a xua^n sau em ti`m no' Ho?i a'o ba^y gio+` dda~ cu~ chu+a Mo'n qua` da`nh cho dde^m Noel Vui le^~ cu`ng anh du+o+'i hoa dde`n Chi? co' ddo^i mi`nh ngo^`i ddo^'i ma(.t Cha? thie^'t bao ngu+o+`i du` la. quen Chu+a ddo'n Chu'a ve^` anh dda~ ddi Chu+a ki.p mu+`ng xua^n vo^.i pha^n ky` A'o mo+'i xe^'p sa^`u va`o ru+o+ng cu~ Cho ma~i tu+o+i ma^`u da^~u bie^.t ly Thanh Ha`


Mu.c Lu.c


5. So'ng Du+~ Ngo.n so'ng cao ngu+o+`i ta go.i la` so'ng du+~, Kho^ng pha?i dda^u anh so'ng the^? hie^.n mi`nh, Em cu~ng la` so'ng khi em xa anh, Nho+' ca`ng nhie^`u so'ng ca`ng cao cha^'t nga^'t. Ti`nh la` mo+, so'ng va` em la` tha^.t, DDo^? va`o bo+` nhu+~ng bo.t so'ng nho+' thu+o+ng, Anh kho^ng la` bo+` bie^?n ca't, chie^`u buo^ng? DDe^? so'ng nga? va`o lo`ng anh gia^y phu't. Ngo.n so'ng cao se~ mang ve^` ba~o ta'p, Kho^ng pha?i dda^u anh so'ng chi? tra?i lo`ng, Nhu+ ngu+o+`i ta co' nhu+~ng lu'c vui buo^`n, Bo^~ng the`m muo^'n ddu+o+.c chia nie^`m ta^m su+.. Ai hie^?u ddu+o+.c lo`ng em hie^`n hay du+~? Ai hie^?u ddu+o+.c so'ng kia lu'c the't ga`o? So'ng vu+o+n le^n muo^'n ni'u ca? tro+`i cao, Lo`ng kie^u ha~nh cu?a em cao nhu+ so'ng. Tie^'ng so'ng a^'y vo.ng le^n tu+` dda'y bie^?n, Em nho+' anh tha(m tha(?m tu+. dda'y lo`ng, Ai hie^?u ddu+o+.c em kie^u ha~nh, la.nh lu`ng, Bo.t so'ng vo+~ co' a^m tha^`m nu+o+'c ma('t. So'ng dduo^?i nhau nhu+ cuo^.c ti`nh dduo^?i ba('t, Giu+~a co^ ddo+n bie^?n ro^.ng cha(?ng ddu+o+.c gi`, Cho+` mong anh, em la` so'ng ddi ve^`, Tie^'ng so'ng ddo+`i em tu+`ng nga`y vang vo.ng. Ngo.n so'ng vo^~ o^`n a`o mu`a bie^?n ddo^.ng, Kho^ng pha?i dda^u anh so'ng va^~n thi` tha^`m, Khi anh xa, em dda~ gia^.n ho+`n anh, So'ng xo^ no^~i lo`ng ddau va`o va'ch dda'. Khi gia^.n ho+`n em la` co+n so'ng du+~ ? Kho^ng pha?i dda^u anh em ke^? chuye^.n mi`nh, Anh kho^ng la` va'ch dda' dde^? bao dung, Kho^ng ga^`n bie^?n, ga^`n em trong gang ta^'c. Bao nhie^u so'ng la`m sao ddong dde^'m ddu+o+.c, Nhu+~ng nho+' thu+o+ng, nhu+~ng ho+`n gia^.n co`n hoa`i, So'ng da^ng cao tung bo.t so'ng mu` tro+`i, So'ng kho^ng du+~, chi? suo^'t ddo+`i kha't vo.ng. Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng. ( Feb. 23-2014) TO^I LA`M THO+ QUANH NA(M. To^i la`m tho+ quanh na(m, Bo^'n mu`a to^i nao nu+'c, Ban nga`y va` ban dde^m, Tho+ to^i la` cuo^.c so^'ng. Khi tra(ng tro`n, tra(ng khuye^'t, Khi dde^m to^'i me^nh mo^ng, To^i va^~n co`n thao thu+'c, Cho+` ca^u tho+ xuo^'ng do`ng. Khi na('ng le^n, mu+a xuo^'ng, Khi ma^y chie^`u le^ the^, Ca^u tho+ to^i vu+`a vie^'t, Co' khi tre^n ddu+o+`ng ve^`. Tho+ to^i mu`a gieo tro^`ng, Nhu+~ng buo^`n vui ba^'t cho+.t, Chuye^.n the^' gian me^nh mo^ng, Vu+o+`n to^i kho^ng gio+'i ha.n. To^i na^ng niu ha.t gio^'ng, Tung ra kha('p ca'nh ddo^`ng, Ho^`n to^i tho+m mu`i dda^'t, Cho+` ca^u tho+ na^?y ma^`m. Tho+ to^i mu`a ga(.t ha'i, Nga`y tha'ng kho^ng ha.n ky`, Theo do`ng so^ng to^i cha?y, Theo do`ng ddo+`i to^i ddi. Bi`nh ye^n va` ba~o loa.n, Cuo^.c ddo+`i va^~n no+? hoa, Co' nhu+~ng gai hoa nho.n, Va^`n tho+ ddau kho'c o`a. Nhu+ng du` hoa co' gai, Va^~n la` hoa xinh dde.p, Ca^u tho+ cho ti`nh ye^u, To^i buo^ng lo+`i ma^.t ngo.t. Nu. cu+o+`i va` nu+o+'c ma('t, Cuo^.c ddo+`i va^~n la` tho+, Du` mu`a tu+`ng mu`a che^'t, To^i kho^ng che^'t theo mu`a. To^i la`m tho+ quanh na(m, Cho du` ddo+`i mo?i me^.t, Du` tho+ va`o hu+ kho^ng, Co~i ta ba` sinh die^.t. ( Feb.05- 2014). Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng


Mu.c Lu.c


6. Cuo^`ng Si - Tho+: Qua'ch Nhu+ Nguye^.t - Nha.c: Ngo^ Ba?o Quo^'c Cho em mu+o+.n va^`ng tho+ DDu+o+`ng o'ng a? Buo^?i sa'ng buo^`n to'c xo?a u+o+'t vai e^m Cho em xin mo^i ho^n na`o lo+i la? Ma('t nhi`n na`o me^ dda('m giu+~a tro+`i dde^m Cho em nghe tie^'ng du+o+ng ca^`m re'o ra('t Tie^'ng ha't na`o ngo.t a^'m, li.m ho^`n em Lo+`i no'i na`o nghe ru ngu? e^m e^m Vo`ng tay na`o que^n ddo+`i trong phu't cho^'c Em ca^`u xin ti`nh ddu+`ng ba~o lo^'c Xin cuo^`ng si gia?m to^'c ddo^. kinh hoa`ng Xin mo^~i nga`y cho mo^.t bo+'t nho+' thu+o+ng Xin mo^~i phu't ddu+`ng u+o+'c mong ddu+o+.c ga(.p Cho em mu+o+.n va^`ng tra(ng ra(`m tha'ng Ta'm Hai ta ngo^`i ddo^'i a^?m ddo+.i tra(ng le^n To^'i nay nhe', ngo^`i ca.nh nhau ddu+`ng no'i Em u+o+'c tha^`m tho+`i gian ha~y ngu+`ng tro^i Cho em nhe' ddo'a hoa ma^`u ti'm nga('t Ca^`m na^ng niu, ca`i ma'i to'c anh nhi`n Du` kho^ng muo^'n Xua^n va^~n ta`n trong na('ng Ti`nh mu`a he` bo^'c lu+?a qua^'n me^ nhau DDe^m nay sa'ng, tra(ng to?a ngo+`i tha'ng Ta'm Tuo^?i ba^y gio+` dda`nh ma^'t Te^'t Trung thu Cho xin nhe' chu't gio' lu`a, ma^y tra('ng Gio' hiu hiu, di.u ma't buo^?i giao mu`a Nhu+ Nguye^.t


Mu.c Lu.c


7. Vi` Anh Tuo^?i Tre? Tro^i E^m Anh ve^` be^n a^'y xa vo+`i Mang theo luo^n nhu+~ng nu. cu+o+`i cu?a em No+i na^`y cu+' mo^~i dde^m dde^m Trong mo+ nho+' thuo+? e^m dde^`m be^n anh To'c xanh gio+` cha(?ng co`n xanh Bo+?i nga`n nhung nho+' va^y quanh ta^m ho^`n Mo^~i chie^`u nhuo^.m a'nh hoa`ng ho^n Xa anh la^`n a^'y ho^`n chi`m no^~i ddau Ca'ch nhau dde^'n nu+?a ba'n ca^`u La`m cho tim pha?i na't nha^`u anh o+i Kho^ng gian ca'ch mo^.t ddoa.n tro+`i DDu+o+`ng ddi ca'ch mo^.t bie^?n kho+i kho^ng ta`u Gom thu+o+ng nho+' vie^'t tha`nh ca^u Go+?i va`o tie^`m thu+'c nga`n ca^u e^m dde^`m He^'t nga`y ro^`i la.i dde^'n dde^m Tho+`i gian vu`n vu.t tro^i e^m qua ma`nh Nho+' anh he^'t qua?ng nga`y xanh Nho+' anh dde^'n lu'c to'c xanh u'a me^`n Vi` anh tuo^?i tre? tro^i e^m Que^n bao ngu+o+`i dda~ be^n the^`m ddo+.i em.

Nha^.t - Quy`nh
Mu.c Lu.c


8. Trong Mu+a Ba~o ... HOA MU+O+`I GIO+` VA^~N NO+?. Ta(.ng be` ba.n Le^`u Tra(ng Ma(.t dda^'t cho'i chang va`ng sa^n na('ng Ha. qua co+n mu+a gia' bo'ng nga? tro+`i tro^ng mo+`i anh, ly phong su+o+ng no+i xu+' la. mo+`i em, ? chun tra` no'ng u+o+'p sen no^`ng Ga't la.i sau lu+ng chuye^.n buo^`n na(m cu~ ke^'t chuo^~i gia' ba(ng nhi.p pha'ch bo^~ng tra^`m tie^'p bu+o+'c ha`nh tri`nh dde^m da`i que^n ngu? hu+'ng ha.t mu+a nga^u sa^`u mo^.ng co^' nha^n? DDu+`ng ngo^`i tra'ch ti`nh My. Cha^u ky` la. la`m ma^'t no~ tha^`n duye^n pha^.n lo+? la`ng sao kho^ng tra'ch An Vu+o+ng Vu+o+ng xu+a dda~ qua' tin ke? thu`? so^ng nu'i ra~ tan?... * Tho^i em... Ta.m que^n thu+o+ng ma^y tra'ch gio' ba.n phu. ta? na`o ta co' phu. ngu+o+`i trong mu+a ba~o hoa mu+o+`i gio+` va^~n no+? chim e'n cu+' bay? ve^` hu+o+'ng ma(.t tro+`i! Nga`y mu+a da^`m San Diego 12/2019

So^ng Cu+?u
Mu.c Lu.c


9. Cha`o Xua^n Xua^n ddon dda? tu+o+i cu+o+`i ha'i lo^.c Da'ng ddie^.u dda`ng guo^'c mo^.c ke^u vang Trong lo`ng pho+i pho+'i ha^n hoan Chu'c nhau su+'c kho?e, nha` nha` an khang * Ra.ng mo^`ng mo^.t ra^m ran tie^'ng pha'o Hu+o+ng giao thu+`a xo^ng xa'o chu'c mu+`ng Ta^n nie^n gia quye^'n thi.nh hu+ng Va.n ddie^`u nhu+ y', tu+ng bu+`ng hanh tho^ng * Mo^`ng hai te^'t a^'m no^`ng hu+o+ng te^'t Cu`ng chu'c mu+`ng na(m mo+'i cuo^.c ddo+`i Ta^m luo^n thanh tha?n, vui tu+o+i Mo^~i nga`y nhi`n tha^'y ma(.t tro+`i da^ng cao * Mo^`ng ba te^'t lao xao ca('t ba'nh Ba'nh chu+ng vuo^ng, ba'nh te't khoanh tro`n DDa^.u xanh, ne^'p de?o tho+m ngon Nha^m nhi du+a mo'n, gio`n gio`n... cha`o xua^n Ba.ch Lie^n
Mu.c Lu.c


10. Saigon o+i! Saigon o+i ! nho+' vo^ cu`ng O+? dda^y mu+a gio' la.nh lo`ng tha phu+o+ng Nho+' la`m sao nhu+~ng con ddu+o+`ng Ha`ng ca^y ro+.p bo'ng pho^' phu+o+`ng ddo^ng vui. Bie^'t la`m sao he^'t nga^.m ngu`i Saigon cam chi.u da^p vu`i ddo^?i te^n Te^n na^`y nghe tha^.t ha~i kinh Chi'nh ?ngu+o+`i? ddo^'t cha'y thanh bi`nh nu+o+'c non! Saigon tho+ mo^.ng cha(?ng co`n: ?-Chie^`u chie^`u phai na('ng gio' vo+`n a'o hoa Nha.c vu+o+ng, va(ng va(?ng xa xa Gia'o ddu+o+`ng lan to?a tha'nh ca tha^.t hie^`n! Nha.c tho+ ta^'u khu'c trie^`n mie^n Ga'i trai xa^y dda('p va.n nie^`m u+o+'c mo+ Vui la`m sao nhu+~ng tre? tho+ Trung thu mu'a ha't qua.t co+` dde`n hoa. Saigon ha.nh phu'c mo.i nha` DDe^m ve^` dde`n sa'ng khu'c ca thanh bi`nh.? Ngo+` dda^u gia(.c dde^'n? ddie^u linh Cu+?a nha` gia(.c cu+o+'p da^n ti`nh xa'c xo+! Que^ hu+o+ng bi. ddo^?i ma`u co+` Saigon chi`m dda('m mi.t mo+` ma^'t te^n. Du` xa va^~n giu+~ tro.n nie^`m Saigon ma~i sa'ng trong tim ddo+`i ddo+`i! 20-11-2019 Ha`n Thie^n Lu+o+ng Mu.c Lu.c


11. Vie^.t Nam Trong Ky? Nie^.m Sao la.i nho+' que^ mi`nh tha(m tha(?m la., Xu+' nho? ma` tra`n mo^.ng u+o+'c bao la ! Chu+a bao gio+` ho`a bi`nh ngu+. ddu+o+.c la^u, Chie^'n tranh treo tre^n dda^`u da^n la^`m kho^? ! Thu+o+ng nu+o+'c mi`nh gia`u dde.p bie^'t bao nhie^u, Thie^n nhie^n u+u dda~i ta`i nguye^n kho^ng thie^'u. Khi' ha^.u ddie^`u ho`a tha(ng hoa dda^'t so^'ng, Bao lo+n da`i vo+`n so'ng ca? Bie^?n DDo^ng. Ho`n ngo.c bie^?n DDo^ng luo^n luo^n ca?i tie^'n, Ca^`n cu` tu+. cu+o+`ng tu+. la^.p tu+. do. Li.ch su+? oai hu`ng ve? vang va(n hie^'n, Mo+ u+o+'c ho`a bi`nh tra'nh mo.i chie^'n tranh. Nghi`n na(m thuo^.c Ta`u, vo+'i Pha'p tra(m na(m, Hai no^.i chie^'n ca('t ddo^i qua vi~ tuye^'n. Hai y' thu+'c he^. trong cu`ng mo^.t nu+o+'c, Co^.ng sa?n Tu+. do ddo^'i thu? chu? quye^`n. Tho^'ng nha^'t ro^`i va^~n co`n chia re~, Cuo^.c vu+o+.t bie^n da`i kha('p ca? na(m cha^u. Trong ngoa`i nu+o+'c kha'c bie^.t nhau gio+'i tre?, Ca`ng la^u da^`n ma^'t go^'c tro+? ba`n tay. Tie^'ng thua^`n Vie^.t, quo^'c ngu+~ ta ddo^.c dda'o, DDu+a va(n ho'a ga^`n the^' gio+'i dda`n anh. To^? tie^n ta ha' tu+`ng bu+o+'c dda^'u tranh Ti`m tu+. do sang qua No^m thoa't Ha'n. Vi. tri' tuye^.t vo+`i khi' ha^.u gio' mu`a, Kho ba'u tro+`i cho, mo^`i ngon cu?a la. Cuo^'n hu't xa^m la(ng, chie^'m hu+~u, chie^'n chinh, Ha^.u qua? nay, chu+a ne^'m ddu+o+.c ho`a bi`nh ! The^' gio+'i o+i, ha~y ti?nh thu+'c nhanh ddi, Bao nu+o+'c nho? se~ da^`n da^`n ma^'t da^'u. Ca? no^i va(n ho'a va(n minh co^? dda.i, Bie^'n luo^n theo ke? ba' chu? toa`n ca^`u !

Tra^`n Tha`nh My~
Mu.c Lu.c


12. Mu`a DDo^ng Tre^n DDi?nh Tuye^'t Kilimanjaro Nhu+ con ba'o va^~n co^ ddo+n ti`m le^n ddi?nh Kilimanjaro va`o mu`a ddo^ng tuye^'t gia' -Anh cu~ng va^~n ti`m em.......................................... (Lo+`i Ru Ca Bo^'n Mu`a Trong Ti`nh Su+?/SG74) Xua^n Ha. Thu dda~ tro^i va`o di~ va~ng Co`n la.i DDo^ng ddang la(.ng le~ quay ve^` Ta^m ho^`n ta tro+? la.i thuo+? ddam me^ Tay run ra^?y ddo'n ngu+o+`i ye^u va`o mo^.ng Hu+o+ng tho+m nga't to'c lu`a khung cu+?a ro^.ng Na('ng va`ng tu+o+i lo^`ng lo^.ng a'o tung bay Mo^i ho^`ng xinh thu? thi? u+o+'c mo+ say Se~ ma~i be^n nhau nhu+ hi`nh vo+'i bo'ng Mu`a DDo^ng dde^'n thie^n nhie^n dda^`y tuye^'t tra('ng Ma`u trinh nguye^n go+.i hi`nh a?nh ngu+o+`i xu+a Ta` a'o em ddang a^'p u? pho^' phu+o+`ng Va` tra?i ro^.ng kha('p tha?o nguye^n ddo^`i nu'i Mo^.t bo'ng chim dda^.u tre^n ca`nh tro+ tru.i Mo^.t ma'i dda^`u pha ba.c ddu+'ng ba^ng khua^ng Tu+` xa xo^i nga(n ca'ch bo+?i tru`ng du+o+ng Ai co' bie^'t no^~i lo`ng ta nhung nho+' Tuye^'t-va`-tuye^'t ngu't nga`n hoa tuye^'t no+? Tu+`ng ca'nh ro+i la? ta? kha('p kho^ng gian Ca? dda^'t tro+`i sa'ng ru+.c mo+? ho^`n hoang Mo^.ng vo+'i thu+.c cha^.p cho+`n trong co~i a?o Nhu+ con ba'o giu+~a mu`a DDo^ng tuye^'t gia' Anh va^~n ti`m em...le^n ta^.n ddi?nh non cao Chu'ng mi`nh ga(.p nhau qua^`n tu. vo+'i tra(ng sao Tho+? theo nhi.p chuye^?n cu?a vo`ng quay vu~ tru. Ha't lo+`i ru ca bo^'n mu`a trong ti`nh su+? Ro^`i an nhie^n ddi va`o gia^'c ngu? thie^n thu ChinhNguyen/H.N.T. Sept.18.2018 Kilimanjaro: nu'i tuye^'t dde.p tuye^.t vo+`i o+? cha^u Phi trong ta'c pha^?m 1936 cu?a va(n ha`o E.Hemingway,dda~ ddu+o+.c quay tha`nh phim 1952... Theo Google/GradeSaver,Truye^.n The Snows of Kilimanjaro mo+? dda^`u ba(`ng mo^.t ddo.an va(n ve^` Mt.Kilimanjaro,ngo.n nu'i cao nha^'t Phi-cha^u,co`n ddu+o+.c go.i la` .Nghe ke^? ra(`ng ga^`n ddi?nh nu'i co' xa'c bi. ddo'ng ba(ng cu?a mo^.t con ba'o ma` kho^ng ai bie^'t ta.i sao no' hie^.n die^.n o+? ddo'. Tu+` ma^?u chuye^.n coi nhu+ huye^`n thoa.i ve^` mo^.t con ba'o leo le^n ddi?nh nu'i tuye^'t Kilimanjaro cao 5895m =19,340 ft vo+'i mu.c ddi'ch gi` kho^ng ai bie^'t dde^? la.i tha('c ma('c cho ngu+o+`i ddo.c The Snows of Kilimanjaro,bo+?i no^.i dung kho^ng ta? thua^.t ve^` con ba'o (leopard)na`o ca?.Tuy nhie^n ddo^.c gia? cu~ng hie^?u ro~ ddu+o+.c ngu. y' ra^'t tha^m thuy' cu?a E.Hemingway,ma` du+.a va`o ddo' ChNg vie^'t 2 ba`i tho+ LRCBMTTS/1974 va` MDDTDDTK/2018. ChinhNguyen/H.N.T.
Mu.c Lu.c


13. Na('ng Chie^`u o^i ngo^`i nhi`n na('ng ta`n phai, Tra?i da`i tre^n ha`ng co^? thu., ghe buo^`n vu+o+ng vu+o+ng heo may, Ro+i da`y tre^n ddu+o+`ng la' ddo^?. Nhu+ lo`ng to^i cu~ng mo+ ho^`, Tie^'c thu+o+ng nhu+~ng la^`n ddo^? vo+~, Ma` sao que^n ddi kho^ng no+~, DDa`nh tho^i giu+~ la.i gia^'c mo+. DDe^? ro^`i nhu+~ng phu't ba^ng quo+, Ho^`n tha^`m thu+o+ng ma`u la' u'a, Xo't xa nhu+~ng gio.t le^. du+, Ro+i theo cha^n ddo+`i do du+.. o' ai ve^` ddo' chie^`u nay, Nhi`n ddo^`i tho^ng gia` tro+ tro.i, Nghe gio' vo^ ti`nh ddu`a vui, Be^n chie^`u qua.nh hiu ddan lu+o+'i. To^i ngo^`i nhi`n na('ng chie^`u tro^i, Ma` thu+o+ng bao nhie^u a^n a'i, Nhu+ no^~i co^ ddo+n so't la.i, De^? ho^`n da die^'t bi ai! Tu+? Du Mu.c Lu.c


14. Va` To^i Mo^.t ngu+o+`i go'c cho+. la ca` Mo^.t ngu+o+`i la^?n giu+~a co~i ma u' o`a Va` to^i mo^.t ke? mu` lo`a Ngu ngo+ dda(.t cu+o+.c quan to`a xu+' gian. *. Ha` No^.i, 15 tha'ng 12.2019 DDa(.ng Xua^n Xuye^'n CHUYE^.N CU~... - Ki'nh ta(.ng chu' Tra^`n Quo^'c Phie^.t nha^n ddo.c comments ba`i NGU+O+`I XU+A - Cha'u vo^'n dda ti`nh ma` thu?y chung Mu+o+`i na(m vun ma~i kho^'i si ti`nh Na`o dda^u bie^'t ddu+o+.c ngu+o+`i ta dda~ La(.ng le~ le^n ddo` dde^? que^n so^ng. Cha'u kho+`, kho+` la('m. Chu' bie^'t kho^ng Cu+' ngo+~ so^ng kia cha? uo^'n do`ng DDem ga'n Xua^n thi` va`o a?o mo^.ng DDa^u ngo+` gio' la.nh phu? ki'n so^ng. Cha'u ro~ ngu+o+`i ta vo^.i cu+o+'i cho^`ng Cu+o+'i ngu+o+`i cho^`ng ddo' co' nhu+ kho^ng Cu+' nghi~ sa^`u ti`nh vu+`a ti?nh mo^.ng Sao lo`ng co`n o+? nga~ ba so^ng. Cha'u nha('c bao la^`n ddu+`ng ngoa'i tro^ng Tha^y ke^. ngu+o+`i ta no+. vo+. cho^`ng Nhu+ng ma` dda(`ng dda(~ng mu+o+`i na(m mo^.ng Cu+' ru+'c trong lo`ng tie^'ng sa'o Tru+o+ng! *. Ha` No^.i, 22 tha'ng 12.2019 DDa(.ng Xua^n Xuye^'n Mu.c Lu.c


15. Ba`i Tho+ Cho Mi`nh Ba`i tho+ anh vie^'t cho mi`nh Chie^`u DDo^ng tha'ng cha.p cuo^.c ti`nh ne^n duye^n . Chu'ng ta le^n mo^.t chuye^'n thuye^`n Mu+a sa ba~o ta'p cu~ng nguye^`n chung ddo^i . Bo^'n mu+o+i sa'u na(m qua ro^`i Ho^m nay ky? nie^.m mo^.t tho+`i be^n nhau . Cu`ng em ca.n che'n dde^m tha^u Vui ca^u tuo^?i ha.c be^n tro+`i que^ xa . DDe^m nay trong che'n men nga` Nhi`n em ma` ngo+~ nhu+ la` nga`y xu+a . Da'ng ai thon nho? trong mu+a Ngang qua xo'm va('ng tuo^?i vu+`a tro`n tra(ng . Ro^`i dde^m cuo^'i cha.p hoa dda(ng Em co^ da^u mo+'i ve^` ca(n nha` nghe`o . Va^.y ma` kha('p cho^'n cu`ng theo Mo^.t tro+`i da^u bie^?n cho^'ng che`o be^n nhau . DDe^m nay chi? hai ma'i dda^`u Cu`ng chung che'n ru+o+.u ti`nh sa^u nghi~a ti`nh . Cuo^.c ddo+`i du` co' nhu.c vinh . Ta xin tro.n nghi~a tro.n ti`nh cu`ng em . Phan Tu+o+?ng Nie^.m Mu.c Lu.c


16. Chu`m Tho+ Ti`nh La~ng Ma.n Nho+` dda^u 3 co^ ga'i Tha'i ddu+o+.c me^.nh danh nu+~ tha^`n ta('m suo^'i?-7 EM TA('M Ky? nie^.m vo+'i ngu+o+`i nhi nu+~ xa * Anh nga('m nhi`n em ta('m Ta^'m tha^n tra^`n me^nh mo^ng Bie^?n ti`nh tra`n say dda('m Em cu?a anh bie^'t kho^ng !? Ta^'m tha^n em ba?o va^.t Cu?a ta.o ho'a sinh ra Da`nh cho anh ye^u ddo' ! Ma~i co`n o+? ti't xa... Ta^'m tha^n em tra('ng nga^`n Tu+`ng ddu+`ng vie^`n anh nga('m Hai ba^`u su+~a tho+m la`nh Cho+` nga`y anh uo^'ng ca.n Nga~ ba em suo^'i ngo.t Cha?y ro'c ra'ch be^n trong Co' ru+`ng xanh bao bo.c Cho+` nga`y anh vo^ tha(m " Em dde^m nho+', nga`y mong Tan na't ca? co~i lo`ng "... Em ba?o anh nhu+ va^.y Anh la.i ca`ng thu+o+ng em. Giu+~a dda^'t tro+`i ba~o gio^ng Ti`nh ta co`n ca'ch tro+? Nhu+ng trong tra'i tim anh Cu+ng ma~i na(`m o+? ddo' ! Anh nhi`n em ye^u ta('m Qua ma`n hi`nh zalo Ha~y cho+` nga`y anh dde^'n Ta(.ng em ca? tro+`i mo+... Ha` No^.i, pho^' DDO^.NG THIE^N THAI CU?A EM Ro~ ma`u trong ngo.c tra('ng nga`, Da^`y da^`y sa(~n ddu'c mo^.t to`a thie^n nhie^n ( Kie^`u Nguye^~n Du ) * Em ddu+a anh va`o trong "DDo^.ng thie^n thai" DDo^i su+o+`n nu'i be^n, nhu+ hai va^`ng tra(ng khuye^'t Ri'u ri't bu+o+'m dda`n. Thi` tha`o em ha't... Ba?n ti`nh ca muo^n thuo+? gio^'ng no`i. Em ngu+o+'c nhi`n anh, a'nh ma('t sa'ng ngo+`i Con chim ho't vang tro+`i... Ca'nh ru+`ng xanh to^'t... Kho^ng ra^.m ra.p um tu`m, ddo^.ng em thoa'ng ma't Ho`n nu'i nho? chon von ? Ma(.t tro+`i ddo? mo.c be^n trong... Em la` Na`ng co^ng chu'a cu?a lo`ng anh Mo^.t la~ng tu+? ddo^.c ha`nh, tre^n ddu+o+`ng thie^n ly' DDi qua tho^n hu+o+ng, ga(.p ngu+o+`i a'i nu+~ Be^n bo+` bie^?n xanh, ha't khu'c ti`nh chie^`u DDo+`i ngu+o+`i so^'ng ddu+o+.c bao nhie^u ? Ye^u anh ! Em trao kho^ng tu+o+?ng tie^'c Ca? to`a ddo^.ng thie^ng lie^ng ! em da^ng he^'t... DDe^? cu`ng anh so+'m to^'i ve.n lo+`i nguye^`n Nga^~m dda^'t tro+`i cu~ng khe'o ve'n chu+~ "duye^n" Tuy mo+'i ga(.p ma` no^`ng na`n, tha thie^'t Anh cu+' ngo+~ ca^u chuye^.n ti`nh co^? ti'ch Cha`ng dong buo^`m... vu+o+.t bie^?n ddo'n ga'i xinh... Em mang ho^`n Tha'nh Nu+~ co~i nha^n gian Ngu+o+`i dda`n ba` co' tra'i tim ba^'t die^.t ! Ta^'t ca? tu. trong mo^.t "Hang ca^?m tha.ch" Khai sinh gio^'ng no`i, nuo^i nha^n loa.i lo+'n kho^n. O^i, "Ti`nh ye^u va` cuo^.c so^'ng" muo^n na(m ! 18.4.2019 Pha.m Ngo.c Tha'i Mu.c Lu.c


17. Mo+`i Trao Bo^'n Mu`a Thu ve^` mo+`i la' va`ng ro+i Tro+`i xanh ma^y ti'm la` no+i anh ve^` Heo may la`n gio' bu`a me^ Mie^n man tie^'ng ha't be^n le^` truy hoang DDo^ng ve^` mo+`i ca^y ngu? ngoan Tuye^'t tra('ng phu? ki'n con ddu+o+`ng em ddi Lang thang gio' la.nh thie^n di Ma(.t tro+`i ngu? so+'m ghi` o^m no^~i buo^`n Ro^`i xua^n dde^'n vo+'i na('ng bo^`ng Anh dda`o ro^. no+?, hoa ho^`ng nga't hu+o+ng Xua^n ta(.ng em mo^.t con ddu+o+`ng La` no+i ho^.i tu. hu+o+'ng phu+o+ng anh ve^` Ro^`i mu`a ha. nhu+~ng cha^n que^ Da^~n ddu+a ta dde^'n dde^ me^ thie^n ddu+o+`ng Ca?m o+n Thu+o+.ng DDe^' de^~ thu+o+ng DDa~ cho hai ddu+'a ? tre^n ddu+o+`ng ga(.p nhau ! Le^ Mie^n Khu+o+ng DDo^i Ma('t A^'y To^i dda~ pha?i lo`ng ddo^i ma('t a^'y Gia^y phu't dda^`u tie^n o^i nhie^.m ma^`u Lu.y trong a'nh ma('t nhi`n sa^u tha(?m DDa~ xuye^n ho^`n to^i xanh la' ca^y Va` to^i tha^'y tim mi`nh loa.n nhi.p Tu+o+?ng chu+`ng tra'i dda^'t sa('p ngu+`ng quay Tho+`i gian mo^.t phu't da`i tha^.t say Kho^ng gian to^i xa'm bo^~ng tu+o+i ma`u ! Ai ddo ha.nh phu'c ba(`ng na(m tha'ng Ha.nh phu'c to^i ddo ba(`ng phu't gia^y Ca'i nhi`n ngu+o+`i ta(.ng to^i ho^m ddo' La` mo^.t tro+`i tho+ lu'ng lie^'ng dda^`y Xin la` da^y oan ngu+o+`i buo^.c cha(.c Muo^'n ta('m trong ma('t ho^` thu a^'y Da^~u che^'t dduo^'i to^i cu~ng vui lo`ng Mie^~n la` ddu+o+.c bie^'t co~i me^nh mo^ng ! DDo+`i cho to^i ye^u nhu+~ng ca'nh ho^`ng To^i bie^'t ddu+o+`ng ddi la('m chia pho^i Co`n gi` giu+~ la.i : ddo^i ma('t a^'y La` ha`nh trang to^i cho^'ng ddo+n co^i Le^ Mie^n Khu+o+ng Mu.c Lu.c


18. Lo+`i Nguye^.n Nga`y Xua^n Xua^n dde^'n sao tro+`i ddo.ng gia' ba(ng Lo+`i chu+a da'm he.n mo^.t mai ra(`ng... Ve^` tha(m tuo^?i mo^.ng ho^`n ma^y tra('ng Tu+`ng tha('p tin ye^u sa'ng giu+~a lo`ng Ngo^`i nho+' xua^n xu+a no+i cho^'n que^ Ho^`n xanh nhu+ bo'ng ma't sang he` Bi`nh minh na('ng mo+'i reo dda^`u ngo~ Kho'm la' rung dda^`y nhu+~ng tie^'ng ve Nghe thie^'t tha nhu+ lo+`i nguye^.n ca^`u Ba^ng khua^ng lo`ng bie^'t go+?i ve^` dda^u Tro^ng chie^`u ro+i la.nh ma`u quan ta'i DDo+`i va('ng nhu+ ma^y cuo^'n sa('c ma`u Na(m tha'ng da^`n vo+i ru.ng hu+~ng ho+` Bay theo no^~i nho+' cha.nh nie^`m tho+ Lo+`i thu+o+ng chu+a no'i ne^n dda`nh tha? Go+?i gio' tra(m phu+o+ng cuo^'n ddo+.i cho+` DDe^m qua.nh kho^ng co`n y' thie^'t tha Nho+' tho^i dda`nh go+?i mo^.ng quan ha` Nga`y ve^` tha(m la.i ti`nh chung thu?y Cho tho?a nho+' nhung ddo+`i nga`n xa Ky? nie^.m nga`y xua^n va^~n dde^? da`nh Cho lo`ng mo+ u+o+'c dde.p thie^n thanh DDo+`i nu+o+ng mo^.t bo'ng buo^`n hiu ha('t DDu+`ng dde^? bay ro+i gia^'c mo^.ng la`nh Sao va^~n co^`ng lu+ng ga'nh tu?i ho+`n Thanh xua^n tho^i cu~ng dda~ ro+i bay Thu+o+ng ti`nh la^.n dda^.n bao ca'ch tro+? So^'ng dde^'n cuo^'i ddo+`i va^~n tra('ng tay Mong u+o+'c nga`y ve^` tha(m co^' hu+o+ng DDe^? nu+o+ng bo'ng ma't cu?a co^.i nguo^`n Tra? chie^`u phu+o+ng ngoa.i sa^`u le~ bo'ng Lo`ng nguye^.n nga`n ddo+`i va^~n sa('t son ! Tha(m La.i Tuo^?i Xua^n Ngo^`i nho+' la.i mo^.t nga`y xu+a xua^n dde^'n Thoa'ng gio' heo may re't ngo.t tho^?i ve^` Nhi`n na('ng va`ng tre^n lo^'i co? quen ddi Va` hoa no+? trang hoa`ng cho mu`a to+'i Nga`y xua^n dde^'n la` nie^`m vui kho^ng tuo^?i Ngo~ nha` em co' hoa bu+o+?i hu+o+ng cau Co' me. gia` thu+o+`ng cha(m bo'n vu+o+`n rau La^u la^u ddu+'ng ngu+o+'c le^n cu+o+`i vo+'i na('ng Anh nho+' lu'c chu'ng mi`nh nhi`n say dda('m Mo^.t bo^ng hoa mo+'i no+? tru+o+'c vu+o+`n xua^n DDe.p long lanh nhu+ tuo^?i ngo.c dde^'n ga^`n Em ddo^i ta'm tro`n dda^`y nhu+ bo'ng nguye^.t Hi`nh a?nh a^'y muo^n ddo+`i co`n tha thie^'t Bie^'t bao gio+` ti`m la.i bo'ng tha^n ye^u Tho+`i gian tro^i di`u theo bu+o+'c tuo^?i chie^`u Kho^ng gian ca'ch tre^n ddu+o+`ng ve^` que^ me. Phu+o+ng na^`y la.i ddo+`i tha hu+o+ng va^~n the^' Va^~n buo^`n ddau vo+'i nie^`m nho+' kho^n nguo^i Va^~n dde^m dde^m na(`m go^'i mo^.ng be^n tro+`i Cha?i chuo^'t ma~i ma^'y va^`n tho+ sa^`u muo^.n Kho^ng bie^'t pha?i la`m sao khi lo`ng muo^'n Mo+`i khung tro+`i tuo^?i da.i xuo^'ng dda^y tha(m Mo^.ng nga`y xu+a tro`n tri?n tu+.a tra(ng ra(`m DDong ddu+a ma~i theo tha'ng nga`y bie^`n bie^.t Nho+' ru+ng ru+'c nho+' a^m tha^`m da die^'t Ky? nie^.m xanh va^~n da^'u ki'n trong ho^`n U+o+'c nga`y ve^` da^~u bo'ng nga~ hoa`ng ho^n DDe^? tha(m la.i khung tro+`i xu+a tuo^?i mo^.ng ! Tra^`n DDan Ha` Mu.c Lu.c


19. Xua^n Vi.nh Nghe xua^n ha't khu'c ru ngu+o+`i Gio' xua^n man ma't cho ddo+`i va^'n vu+o+ng Na('ng xua^n tu+o+i tha('m be^n ddu+o+`ng Ma^y xua^n ke^'t tu+.u ye^u thu+o+ng giu+~a tro+`i Hu+o+ng xua^n ngan nga't muo^n no+i Ti`nh xua^n chan chu+'a dda^`y vo+i co~i tra^`n Du xua^n dda^y ddo' xa ga^`n Vui xua^n kha('p ne?o the^' nha^n sum va^`y Vie^~n Phu+o+ng Nao Nu'ng Cho+` Xua^n Pha^'t pho+ la`n su+o+ng thoa?ng nhe. Du+ a^m xu+a do^.i co~i lo`ng Ti`nh ai ma~i co`n da die^'t? La(.ng lo+` ve^` giu+~a thinh kho^ng Lo+`i ye^u thu+o+ng du` ca.n le~ Ngu+o+`i xa ta va^~n tha^'y ga^`n Ma~i ru tu+`ng co+n a^'m la.nh Mo^~i la^`n xua^n, la.i ba^ng khua^ng Gio' xua^n ve^` tre^n kha('p lo^'i Na`ng xua^n kia ma~i la` tho+ A'nh xua^n ho^`ng luo^n to?a sa'ng Ti`nh xua^n sao cu+' xa vo+`i? Vie^~n Phu+o+ng Mu+`ng Te^'t Nguye^n DDa'n Mai DDa`o Cu'c Tho. no+? muo^n no+i Ngan nga't hu+o+ng xua^n ca? dda^'t tro+`i DDa~ tha^'y Que^ Hu+o+ng cu+o+`i ra.ng ro+~ Ngu+o+`i ve^` ma.n ngu+o+.c ke? ve^` xuo^i Nha` nha` tu+o+m ta^'t cho+` na(m mo+'i Pho^' cho+. xinh tu+o+i ro+.p bo'ng ddo+`i Y' nguye^.n be^n ngu+o+`i bao kha^'p kho+?i Ca^`u ta`i phu'c lo^.c ma~i dda^`y vo+i Giao thu+`a chen chu'c nie^`m mo+ u+o+'c Ma'i a^'m no^`ng say nhu+~ng ngo.t bu`i Non nu+o+'c thanh bi`nh tu+o+i tha('m ddu+o+.m DDo'nmu+`ng Te^'t dde^'n tha^.t an vui Vie^~n Phu+o+ng Mo^.ng Chie^`u Xua^n Muo^n hoa tha('m ro^.n ra`ng ddua no+? Bu+o+'m ong vo+`n ho+'n ho+? me^ say Lo`ng tra^`n thoa'ng vo^.i lung lay No+i xua^n u+o+'c he.n, no+i va^`y co' nhau Tro+`i nga? bo'ng kho+i ma`u thu+o+ng nho+' Mo^.t thuo+? co`n bo+~ ngo+~ con tim Tu+`ng co+n mo+ ti?nh ddi ti`m Co^' nha^n bie^`n bie^.t khua^'t chi`m trong ma^y Hoa`ng ho^n xuo^'ng ddo' dda^y chi'n mo^.ng Tie^'ng tho+ ti`nh lo^`ng lo^.ng so+'m tru+a Chie^`u ta`n gio' nhe. ddong ddu+a Hu+o+ng xua^n pho+ pha^'t da'ng xu+a hie^.n ve^` Vie^~n Phu+o+ng Nho+' Te^'t Que^ Hu+o+ng Te^'t Nguye^n DDa'n na(m nay cha('c la.i buo^`n The^m khoa?ng ddu+o+`ng xa nu+~a nhu+~ng ye^u thu+o+ng Ma^'y mu+o+i na(m la.c loa`i tre^n dda^'t kha'ch La` ba^'y nhie^u tan ta'c giu+~a ta^m ho^`n Tro+`i cuo^'i na(m nga^.p lo`ng co+n la.nh va('ng La.i a^m tha^`m khoa?ng la(.ng giu+~a nha^n gian Nho+' Que^ Hu+o+ng o+? go'c tro+`i xa tha(?m, Ma'i gia ddi`nh e^m a^'m ddo'n xua^n sang!... The^m xua^n nu+~a to'c gia` the^m ba.c tra('ng Cho^`ng tuo^?i ddo+`i cha^'t na(.ng no^~i thu+o+ng ddau Tie^'ng tho+`i gian bo^`n cho^`n muo^n kha('c khoa?i A^m vang co`n kho+i ma~i dde^'n nghi`n sau Nga`y da`i va^~n bu+o+'c qua ddo+`i may ru?i Cuo^'i chie^`u ro^`i thui thu?i bo'ng hoa`ng ho^n DDo'n cho+` xua^n no+i xu+' ngu+o+`i dun du?i Ma~i mo+ hoa`i hu+o+ng vi. Te^'t Que^ Hu+o+ng Vie^~n Phu+o+ng Cho+` Mo^.t Mu`a Xua^n Xua^n dda~ dde^'n du+o+'i tro+`i xanh nga('t Cu'c mai dda`o khoe sa('c no^`ng hu+o+ng Va^`ng ho^`ng ru+.c ro+~ ma^y vu+o+ng Ti`m dda^u hi`nh bo'ng ngu+o+`i thu+o+ng ngu't nga`n Lo+`i the^. u+o+'c a^m vang ddo^`ng vo.ng Thu+o+ng nho+' ve^` la('ng ddo.ng buo^`ng tim Ho?i tro+`i, dda^'t cu~ng la(.ng im Theo tra(ng do~i bo'ng soi ti`m co~i kho^ng Em mo^.t thuo+? cho+` tro^ng he'o ha('t Lo^'i xu+a buo^`n la.nh nga('t ddu+o+`ng ma^y To+ ti`nh vu+o+ng va^'n kho^n khua^y Ve^` trong co~i va('ng ddong dda^`y no^~i ddau Anh cho+` ddo'n xua^n sa^`u vie^~n xu+' Em que^ nha` u? ru~ ddi`u hiu Thu+o+ng o+i vo'c lie^~u tie^u ddie^`u Mo^.t nga`y ye^u dda~ muo^n chie^`u bie^.t ly Tha^`m xin chu't die^.u ki` ddu+a dde^'n Cho ddo^i mi`nh ho^.i be^'n ye^u thu+o+ng Ti`nh tra^`n duye^n tha('m no^`ng hu+o+ng Di`u nhau ddi he^'t ddoa.n ddu+o+`ng the^' gian Cho+` xua^n se~ bao la^`n qua nu+~a? Be^'n tu+o+ng phu`ng hai ddu+'a co`n nhau? DDo^i bo+` la(.ng le~ thu+o+ng ddau!... Xua^n ddi, xua^n dde^'n, xua^n na`o cu?a ta? Vie^~n Phu+o+ng La(.ng Le~ Ti`nh Xua^n Chie^`u da^`n xuo^'ng na('ng xua^n ta`n thoi tho'p Nghie^ng bo'ng ddo+`i gom go'p ma?nh ti`nh tan Lo`ng ha('t hiu thu+o+ng nho+' ma~i cu+u mang Ti`nh xa khua^'t du+o+'i ma`n su+o+ng tuye^'t tra('ng DDe^m khe khe~ la.nh lu`ng qua be^'n va('ng Gio.t thu+o+ng sa^`u ma(.n dda('ng nho? va`o tim Ho^`n la^ng la^ng tre^n nu+?a gia^'c mo+ ti`m Du+ a^m cu~ cuo^.c ti`nh tho+ la('ng ddo.ng Anh va^~n bie^'t ye^u em ti`nh tuye^.t vo.ng O^m go^'i sa^`u tro^ng ngo'ng bo'ng ngu+o+`i xa Nu+?a chu+`ng xua^n lo^`ng lo^.ng gia^'c mo+ hoa Ti`m hu+o+ng a^'m ru ta ti`nh no+? muo^.n Nghi`n tia na('ng du+o+'i tro+`i xua^n tha('m ddu+o+.m Pho^' xu+a buo^`n u+o+m u+o+'m kha('p tro+`i ma^y Ti`nh ddo+n phu+o+ng em mo^.t da'ng hao ga^`y Anh la(.ng le~ ddong dda^`y muo^n no^~i nho+' Vie^~n Phu+o+ng Mu.c Lu.c


20. Nhu+~ng Mu`a Thu DDi Qua .. Buo^`n ve^` theo chie^'c la' U'a va`ng gio' ddu`a bay Tho+`i gian luo^n ma(.c ca? Kho' bie^'t dde^m nga('n da`i.. La`m sao nho+' ddu+o+.c he^'t Nhu+~ng thu dde^'n trong ddo+`i Tuo^?i ba^y gio+` tha^'m me^.t Mo^.t qua?ng ddu+o+`ng no^?i tro^i ! Nho+' mu`a thu gia~ bie^.t Em Sa`i Go`n tha^n ye^u DDa('ng lo`ng buo^`n luye^'n tie^'c Ky? nie^.m kha('c qua' nhie^`u. Su+o+ng mu` bay la?ng dda?ng Tro+`i tha^'p ca?nh tha^.t buo^`n Pleiku chie^`u se la.nh Bo+ vo+ giu+~a tro+`i su+o+ng.! Bu+o+'c tro+? ve^` co^' xu+' Tre^n con lo^. kinh hoa`ng Nhu+~ng xa'c ngu+o+`i co`n tho+? DDa.n gia(.c vu`i na't tan... Cha^n tay vu+o+ng xie^`ng xi'ch Tuo^?i ddang tho+`i thanh xua^n Tu+o+ng lai dde^m tru+` ti.ch Tu+? tha^`n theo sau cha^n ! Ha(m ma^'y thu dda^'t kha'ch Tra?i na(.ng tu?i thu+o+ng ho+`n DDo+`i va^~n nhie^`u thu+? tha'ch Kho' tra? nghi~a dde^`n o+n..! DDa~ qua ro^`i va^.n ha.n Nhi`n thu na('ng tu+o+i ho^`ng Bu+o+'c kho^ng co`n le? ba.n Ho^`n la.c ne?o non bo^`ng ! Em tu+` dda^u em dde^'n ? Ke^? chuye^.n mi`nh ye^u nhau Nga`y co`n tre^n thu+o+.ng gio+'i Ye^u le'n lu't ti`nh trao !! Anh chuye^?n lo+`i tho+ vie^'t Trao he^'t ti`nh cho em Ye^u tha^.t lo`ng tha thie^'t Khu'c ti`nh ca e^m dde^`m...! Em tri a^m tri ky? Anh ye^u nha^'t tre^n ddo+`i.. 6-12-19... Thylantha?o Mu.c Lu.c


II . Va(n___________________________________________________________

1. Gia'ng Sinh Ta.m Bie^.t


Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng


Mu`a gia'ng sinh na`y co' la` gia'ng sinh ta.m bie^.t kho^ng?. Vo+'i bao nhie^u ti'nh toa'n, vo+'i nhu+~ng tra(n tro+? cu?a con tim, mo^.t be^n la` ti`nh ye^u mo^.t be^n la` ti`nh ma^~u tu+?. Tha^.t kho' kha(n cho to^i ddi dde^'n mo^.t quye^'t ddi.nh.

Va`o tha'ng mu+o+`i hai kho^ng khi' ddo'n mu+`ng gia'ng sinh dda~ nho^.n nhi.p, pho^' phu+o+`ng va` cho+. bu'a vui the^m vo+'i nhu+~ng sa('c ma`u nga`y le^~. Tha(`ng cu Ti' cu?a to^i cu~ng ddang ro^.n ra`ng cho+` mong. To^i muo^'n da`nh cho no' ta^'t ca? ta^'m lo`ng ye^u thu+o+ng va` nie^`m vui cu?a gia'ng sinh. Bie^'t dda^u me. con to^i se~ chia xa !

To^i mo+? tu? cho.n cho cu Ti' bo^. qua^`n a'o. Hai me. con to^i se~ ra tie^.m mua nhu+~ng thu+' dde^? trang hoa`ng nha` cu+?a mu+`ng gia'ng sinh.

Cu Ti' ho+'n ho+? chi? bo^. a'o na`y la.i bo^. a'o kia:

- Con thi'ch ma`u ddo?, con cu~ng thi'ch ?..

- Ma`u ddo? con nhe', mu`a le^~ ma`?.

Trong tu'i to^i kho^ng bao gio+` du+ da~ tie^`n ke^? tu+` ma^'y tha'ng nay to^i ngo^`i nha` a(n tie^`n tha^'t nghie^.p ne^n cuo^'i na(m ai tu+ng bu+`ng mua sa('m co`n to^i thi` kho^ng, ma` tha(`ng cu Ti' du+o+`ng nhu+ cu~ng hie^?u ti`nh ca?nh nha` mi`nh, no' cha(?ng bao gio+` ddo`i ho?i mua sa('m ngoa`i nhu+~ng gi` to^i mua cho no'

Cu Ti' ri'u ri't ho?i:

- Me. o+i, chu'ng ta ddi mua sa('m o+? ? 1 dollar store? pha?i kho^ng? Con se~ ddu+o+.c mua nhie^`u thu+' o+? no+i a^'y.

- DDu'ng ro^`i, di~ nhie^n la` con tha ho^` mua, chu'ng ta se~ trang hoa`ng nha` tha^.t dde.p dde^? mu+`ng le^~ gia'ng sinh.

No' kho^ng he^` bie^'t la` sau le^~ gia'ng sinh va` new year cuo^.c so^'ng cu?a no' co' the^? se~ thay ddo^?i lo+'n. Ne^'u to^i ddi xa, cu Ti' ve^` o+? vo+'i ba` ngoa.i va` ca^.u mo+. no' o+? tie^?u bang kha'c.

Tie^.m Dollar Tree o+? ga^`n khu apartment cu?a to^i, nhu+~ng cu+?a ha`ng pizza va` cu+?a ha`ng ba'ch ho'a re? tie^`n luo^n ga^`n gu~i khu gia cu+ bi`nh da^n la` ddo^'i tu+o+.ng kha'ch ha`ng chi'nh cu?a ho..

Buo^?i chie^`u cu+?a tie^.m Dollar Tree va^~n ta^'p na^.p ngu+o+`i, nhu+ng sa('c da^n cha^u a' i't ho+n nhu+~ng sa('c da^n kha'c. Co' le~ chi? co' me. con to^i la` ngu+o+`i cha^u a' trung tha`nh vo+'i tie^.m ba^'y la^u nay.

Cu Ti' dda~ qu'a quen thuo^.c cu+?a tie^.m, no' nha?y bo^? va`o nhu+~ng gian ba`y ha`ng cho mu`a gia'ng sinh va` la^'y nhu+~ng mo'n ddo^` dde^? va`o chie^'c xe cho+., na`o cuo^.n gia^'y ma`u, ruy ba(ng ddo?, ca`nh tho^ng xanh, vo`ng nguye^.t que^', chie^'c vo+', chie^'c mu~ o^ng gi`a No^ En, nhu+~ng ho^.p qu`a be be' xinh xinh.

To^i la^'y the^m va`i go'i qu?a tho^ng kho^ mu`i que^' dde^? trang tri', to^i thi'ch mu`i que^' tho+m va` a^'m no^`ng trong nha` suo^'t nhu+~ng nga`y holidays.

Cu Ti' ho+'n ho+? cu`ng to^i ddu+'ng xe^'p ha`ng ddo+.i ti'nh tie^`n. No' la.i ri'u ri't:

- Cho^'c nu+?a ve^` nha` me. va` con se~ trang tri' nhe', chi? mo^.t la't la` xong, la` chu'ng ta se~ co' ngo^i nha` dde.p cha`o ddo'n gia'ng sinh.

Nie^`m vui cu?a con to^i qu'a re?, mo^~i mo'n 1 ddo^`ng, to^?ng co^.ng ho+n 20 ddo^`ng ke^? ca? thue^'. Tha^.t vu+`a vo+'i tu'i tie^`n ro^~ng tue^'ch cu?a to^i.

To^i ta(.ng no' the^m mo^.t nie^`m vui:

- Ca^'t ddo^` va`o xe xong chu'ng ta ddi bo^. sang cho+. Kroger dda(`ng kia, me. se~ mua mo^.t con ga` quay va` ho^.p ba'nh cookie cho bu+~a a(n chie^`u nay.

No' vui mu+`ng nhu+ng a'y na'y:

- Me. co`n tie^`n kho^ng?

- Me. kho^ng co' nhie^`u tie^`n nhu+ng va^~n co' tie^`n mua ddo^` tie^u du`ng va` a(n uo^'ng ha`ng nga`y chu+', vo+'i la.i cho+. chie^`u ca'c mo'n ga` quay, ga` chie^n trong cho+. se~ ba'n re? nu+?a gia'..

To^i dda~ mua mo^.t con ga` quay gi'a re? va` ho^.p ba'nh nhu+ dda~ hu+'a vo+'i cu Ti'. Ti'nh tie^`n xong no' ra ve? nam nhi dda`n o^ng:

- Con lo+'n ro^`i, co' the^? giu'p me. nhie^`u thu+', dde^? con giu'p me. xa'ch tu'i ba'nh cookie.

O^i, tha(`ng con trai 10 tuo^?i cu?a to^i. Con dda~ ddu? lo+'n dde^? so^'ng xa me. chu+a?

Vu+`a ra to+'i cu+?a cho+. Kroger thi` cu Ti' khu+.ng cha^n la.i, no' nhi`n to^i ba(`ng a('nh ma('t ca^`u kha^?n:

- Me. co' the^? cho con mo^.t hai ddo^`ng le? kho^ng? Va` ne^'u ca^`n thi`?thi`?.

- Thi` sao?

- Thi` chu'ng ta se~ tra? la.i ho^.p ba'nh cookie dde^? la^'y la.i ma^'y ddo^`ng. Lu'c kha'c chu'ng ta se~ mua ba'nh du` con ra^'t thi'ch a(n nhu+~ng ca'i ba'nh cookie co' nho kho^ na`y.

To^i nhi`n tha^'y ngu+o+`i ddu+'ng rung chuo^ng no+i tru+o+'c cu+?a cho+. va` mi?m cu+o+`i:

- Me. hie^?u ro^`i va` chi? ddu`a con tho^i, con muo^'n bo? va`o ho^.p quye^n tie^`n cho^~ ngu+o+`i rung chuo^ng mu`a gia'ng sinh xin tie^`n la`m tu+` thie^.n kia pha?i kho^ng?

- Me. gio?i qu'a, con ca'm o+n me..

To^i ddu+a cu Ti' va`i ddo^`ng le? va` do^'c ta^'t ca? nhu+~ng ddo^`ng xu trong bo'p cho no' la`m cu+? chi? to^'t dde.p trong mu`a le^~ gia'ng sinh, xong hai me. con la.i ddi bo^. ra xe. To^i khen cu Ti':

- Con la` ddu+'a tre? ngoan bie^'t thu+o+ng ngu+o+`i nghe`o kho'. Mo^~i ngu+o+`i ddo'ng go'p mo^.t chu't tie^`n ba.c hay co^ng su+'c, o^ng ddu+'ng rung chuo^ng cu~ng la` thie^.n nguye^.n dda^'y, ba^'t ke^? tro+`i mu`a ddo^ng la.nh hay tuye^'t ro+i be^n ngoa`i o^ng a^'y va^~n ddu+'ng rung chuo^ng dde^? ke^u go.i lo`ng ha?o ta^m cu?a ngu+o+`i ta.

- Co^ gia'o con ba?o nhu+~ng ddo^`ng tie^`n quye^n go'p na`y se~ mua qu`a ta(.ng gia'ng sinh cho nhu+~ng ddu+'a tre? nha` nghe`o..

To^i bo^`i ho^`i nghe cu Ti' no'i tie^'p:

- Co^ gia'o con ke^? co' nhu+~ng ddu+'a tre? bi. cha me. bo? ro+i hay cha me. trong tu` to^.i, chu'ng no' co^ ddo+n to^.i nghie^.p trong mu`a le^~ te^'t cuo^'i na(m vui ve?.

Cu Ti' bo^~ng ddi sa't va`o ngu+o+`i to^i nhu+ ti`m su+. che cho+? a^'m cu'ng, gio.ng no' tra`n dda^`y ha.nh phu'c:

- Me. o+i, con sung su+o+'ng ho+n nhu+~ng ddu+'a tre? a^'y vi` co' me., me. vu+`a cho con ddi mua sa('m nhu+~ng mo'n qu`a gia'ng sinh tuye^.t vo+`i. Nhu+~ng ddu+'a tre? a^'y thi` kho^ng?

Con to^i, tha(`ng be' 10 tuo^?i nga^y tho+ kho^ng bie^'t la^'y lo`ng, kho^ng bie^'t du`ng lo+`i gia? do^'i, no' chi? no'i ra nhu+~ng suy nghi~ co' tha^.t trong dda^`u.

Nu+o+'c ma('t ru+ng ru+ng, lo`ng tra`n dda^`y ca?m xu'c to^i ngo^`i thu.p xuo^'ng dde^? nhi`n con mi`nh, tha(`ng cu Ti' mo+? to ddo^i ma('t trong veo nhu+ hai vie^n bi, vo`ng tay be' bo?ng cu?a no' o^m la^'y co^? to^i:

- Sao me. kho'c, me. cu~ng thu+o+ng nhu+~ng ddu+'a tre? nghe`o kho' bo+ vo+ a^'y pha?i kho^ng?

To^i o^m cha(.t con va`o lo`ng, ngay gia^y phu't na`y to^i dda~ co' ca^u tra? lo+`i, to^i kho^ng the^? ro+`i xa con, cu Ti' ye^u thu+o+ng to^i, ca^`n to^i bie^'t bao, co`n anh co' ye^u to^i va` ca^`n to^i dde^'n the^' kho^ng?

Trong lo`ng to^i kho^ng ngo+'t ke^u le^n: ? Con ye^u ha~y tha lo^~i cho me.. Me. hu+ qu'a, dda~ co' lu'c lo`ng me. cho^ng che^nh ?.

Ve^` dde^'n nha` hai me. con cu`ng xu'm nhau ca('t gia^'y da'n tu+o+`ng, treo nhu+~ng thu+' vu+`a mua le^n tu+o+`ng va` dde^? nhu+~ng ho^.p qu`a be' xinh du+o+'i go^'c ca^y tho^ng xanh. Tro^ng ca(n pho`ng tu+o+i dde.p ha(?n ra.

Xong hai me. con mo+'i thong tha? a(n bu+~a co+m chie^`u, tuy muo^.n ho+n thu+o+`ng nga`y nhu+ng ngon mie^.ng vo+'i mo'n ga` quay no'ng.

Cu Ti' la` ddu+'a con ke^'t qu?a mo^'i duye^n dda^`u nga('n ngu?i. Khi cu Ti' 5 tuo^?i thi` cha tha(`ng cu Ti' dda~ bo? ro+i hai me. con ddi ti`m ti`nh duye^n mo+'i, to^i tha`nh me. ddo^.c tha^n va^'t va? nuo^i con, ddo^`ng lu+o+ng thu+ ky' va(n pho`ng chi? ddu? tra? tie^`n thue^ nha` va` sinh hoa.t cuo^.c so^'ng ha.n he.p suo^'t ma^'y na(m qua..

To^i mo+'i quen Hoa`ng mo^.t na(m nay khi anh dde^'n co^ng ty to^i la`m vie^.c dde^? ti`m co+ ho^.i mo^.t ho+.p ddo^`ng mua ba'n, anh chu+a tu+`ng ke^'t ho^n, ddang tha`nh co^ng vo+'i business cu?a rie^ng mi`nh o+? tie^?u bang Florida. Anh bie^'t la`m vu+`a lo`ng phu. nu+~, nhu+~ng lo+`i tha(m ho?i ngo.t nga`o cu`ng nhu+~ng mo'n qu`a ta(.ng y' nghi~a cu?a anh la`m tra'i tim to^i choa'ng ngo+.p.

Vi` co^ng vie^.c la`m a(n anh thi?nh thoa?ng dde^'n tie^?u bang va` tha`nh pho^' cu?a to^i ne^n coi nhu+ chu'ng to^i thu+o+`ng xuye^n ga(.p go+~ va` ti`m hie^?u nhau. Anh no'i ye^u to^i, nhu+ng to^i kho^ng muo^'n chi? la` mo^'i ti`nh qua ddu+o+`ng sau mo^~i la^`n anh dde^'n va` ddi. Anh hu+'a he.n se~ ddi dde^'n ho^n nha^n vo+'i to^i sau mo^.t tho+`i gian so^'ng thu+?. Nhu+ng mo^.t ddie^`u la`m to^i kho' xu+? va` ddau buo^`n la` Hoa`ng chi? muo^'n co' to^i, kho^ng co' tha(`ng cu Ti', anh ne^u ra nhu+~ng ly' do la` ddu+'a con rie^ng cu?a vo+. se~ la`m vu+o+'ng ba^.n ha.nh phu'c vo+. cho^`ng, o+? ga^`n se~ sinh ra nhu+~ng ba^'t ddo^`ng ma^u thua^~n, v..v..

To^i se~ go+?i cu Ti' cho ba` ngoa.i no'. Me. to^i hie^.n so^'ng chung vo+'i gia ddi`nh tha(`ng em trai to^i ta.i California, Hoa`ng hu+'a se~ go+?i tie^`n ba.c ve^` nuo^i cu Ti' a(n ho.c. Hoa`ng luo^n la^.p lua^.n la`m cho to^i xie^u lo`ng:

- Va`i na(m nu+~a cu Ti' se~ lo+'n le^n va`o dda.i ho.c, no' hoa(.c o+? dorm hoa(.c ddi tie^?u bang kha'c, em co' o+? be^n ca.nh con ma~i ddu+o+.c dda^u.

To^i dda~ qu'a cha'n cuo^.c so^'ng cha^.t va^.t nghe`o tu'ng, to^i muo^'n la^'y Hoa`ng dde^? se~ bu+o+'c va`o mo^.t khung tro+`i kha'c cu?a gio+'i trung lu+u va` nha^'t la` ddu+o+.c so^'ng vo+'i ngu+o+`i mi`nh ye^u va` ngu+o+`i a^'y ye^u mi`nh, bu` dda('p cho mo^'i ti`nh dang do+? ddau buo^`n dda~ qua.

Me. to^i nghe chuye^.n thi` gay ga('t:

- Ta.i sao pha?i so^'ng thu+?? ca? hai dde^`u dda~ tru+o+?ng tha`nh tuo^?i ddo+`i va` trong cuo^.c so^'ng, ti`m hie^?u nhau cho ky~ ro^`i dde^'n hay kho^ng dde^'n ho^n nha^n cho ro~ ra`ng. Ho+n nu+~a me. dda^u con dda^'y, anh ta ne^'u ye^u thu+o+ng con thi` pha?i ye^u thu+o+ng ca? tha(`ng cu Ti' the^' mo+'i la` ngu+o+`i dda`n o^ng ro^.ng lu+o+.ng dda'ng dde^? con trao go+?i cuo^.c ddo+`i.

To^i be^nh vu+.c Hoa`ng :

- Mo^~i ngu+o+`i mo^.t ca'ch suy nghi~ kha'c nhau. Anh a^'y ye^u con. Ti`nh ye^u co' ti'n hie^.u rie^ng cu?a no', ga(.p mo^.t nga`y cu~ng la` ye^u va` mo^.t tra(m na(m ti`m hie^?u cu~ng chu+a cha('c dda~ ye^u.

Tuy no'i cu+'ng the^' ma` to^i va^~n chu+a ti`m ddu+o+.c ca^u gia?i dda'p. To^i muo^'n hu+o+?ng the^m mo^.t mu`a gia'ng sinh vui ve? be^n con tru+o+'c khi la`m mo^.t quye^'t ddi.nh quan tro.ng nha^'t ddo+`i to^i, o+? la.i be^n con hay ro+`i xa con dde^? dde^'n vo+'i Hoa`ng.

To^i sa(~n sa`ng dde^'n vo+'i anh ba(`ng tra'i tim ye^u, to^i cha(?ng co`n la` con ga'i mo+'i lo+'n ma` ve~ vo+`i hay ddo`i ho?i gi` ho+n.

Hoa`ng no'i anh ddang thu+o+ng nho+' cho+` ddo+.i to^i. Nga`y ra^'t da`i va` dde^m ra^'t buo^`n vo+'i anh ne^'u kho^ng ddu+o+.c ga^`n to^i.

Me. to^i ba^'t bi`nh cho la` to^i qu'a quy lu.y Hoa`ng, muo^'n bo? con dde^'n o+? vo+'i anh ta kho^ng ca^`n mo^.t thu? tu.c nghi le^~ to^'i thie^?u na`o.

Cu+' nghi~ de^'n gia'ng sinh ta.m bie^.t con, to^i dda~ cha.nh lo`ng. Ba^y gio+` quye^'t ddi.nh o+? la.i to^i cu~ng cha.nh lo`ng vi` kho^ng dde^'n ddu+o+.c vo+'i Hoa`ng va` cu~ng tha^.t kho' kha(n khi to^i pha?i ba'o tin cho Hoa`ng bie^'t quye^'t ddi.nh sau cu`ng cu?a to^i.

Buo^?i to^'i to^i go.i phone cho Hoa`ng, gio+` na`y cha('c anh ddang co^ ddo+n trong ca(n nha` ddo^.c tha^n va('ng ve?, la.i la` nhu+~ng nga`y le^~ lo^.c cuo^'i na(m, anh se~ buo^`n va` tha^'t vo.ng la('m.

Bie^'t dda^u dda^y cu~ng la` di.p thu+? tha'ch ti`nh ye^u cu?a Hoa`ng cho to^i, ne^'u ye^u to^i dda^.m sa^u anh se~ nghi~ la.i va` ti`m dde^'n to^i, mo+? ro^.ng vo`ng tay ddo'n tha(`ng cu Ti'. Chu'ng to^i se~ la` mo^.t gia ddi`nh. To^i bo^~ng nhen nhu'm chu't hi vo.ng va` ca^`u mong the^'.

Tie^'ng phone reo le^n lie^n ho^`i, to^i kie^n nha^~n cho+` ddo+.i, trong dda^`u o'c to^i dda~ nghi~ sa(~n nhu+~ng ca^u no'i thie^'t tha dde^? ta. lo^~i cu`ng anh, ra(`ng to^i va^~n ye^u anh, va^~n cho+` mong co' co+ ho^.i na`o ddu+o+.c cu`ng nhau chung so^'ng.

Ma~i mo+'i co' ngu+o+`i bo^'c phone va` mo^.t gio.ng co^ ga'i e de` le^n tie^'ng:

- Hello..

To^i tha^.t ba^'t ngo+` va` ngo+~ nga`ng vi` dda^y la` cell phone cu?a Hoa`ng, anh dda^u va` co^ ga'i na`y la` ai ma` o+? trong nha` anh va`o gio+` na`y?

Co^ ga'i va^~n im la(.ng cho+` ddo+.i, co^ ta kho^ng bie^'t no'i gi` ho+n vi` phone na`y kho^ng pha?i cu?a co^ va` ngu+o+`i ddu+o+.c go.i kho^ng la` co^. To^i cu~ng e de` va` co^' la^'y gio.ng bi`nh ti~nh no'i:

- To^i la`?ba.n la`m a(n vo+'i anh Hoa`ng, go.i ho?i tha(m anh, chu'c anh gia'ng sinh va` na(m mo+'i sa('p dde^'n vui ve? la`m a(n tha`nh co^ng nhu+ y'.

- Da., chi. vui lo`ng go.i la.i sau nhe', anh Hoa`ng ddang ta('m.

Tie^'ng Hoa`ng vo.ng ra, co' le~ anh vu+`a mo+? cu+?a pho`ng ta('m ne^n co' ca? tie^'ng nu+o+'c cha?y ra`o ra`o vo.ng va`o trong phone:

- Ai dda^'y em??

- Mo^.t ngu+o+`i ba.n go.i chu'c anh gia'ng sinh tho^i.

Cha('c anh tu+o+?ng phone dda~ ta('t ne^n thoa?i ma'i no'i vo+'i co^ ga'i:

- La^'y cho anh chai da^`u go^.i dda^`u anh dde^? que^n tre^n ba`n ddi cu+ng, co' mu`i hoa Lavender ma` em thi'ch dda^'y.

Ca^u no'i na`y nghe quen quen, anh cu~ng dda~ tu+`ng no'i vo+'i to^i nhu+~ng ca^u ti`nh tu+' nhu+ the^'.

To^i vo^.i va`ng ta('t phone va` che^'t la(.ng trong ba`ng hoa`ng ddau ddo+'n.

Ti`nh ye^u cu?a to^i da`nh cho anh la` ca? ta^'m cha^n ti`nh, co`n anh chi? la` mo^.t tro` ddu`a ti`nh a'i, anh dda~ co' nhu+~ng cuo^.c ti`nh kha'c. Anh cha(?ng bao gio+` co^ ddo+n to^.i nghie^.p nhu+ to^i nghi~.

Ne^'u to^i dde^'n o+? vo+'i anh, ngu+o+`i dda`n o^ng tre? tuo^?i ha`o hoa tha`nh dda.t a^'y luo^n ddu+o+.c va^y quanh bo+?i ca'c cuo^.c ti`nh, anh co' tu+` bo? ho. dde^? tro.n ve.n chung thu?y vo+'i to^i suo^'t ddo+`i kho^ng?

Ba^y gio+` thi` to^i dda~ hie^?u vi` sao anh chi? muo^'n so^'ng thu+?, cu~ng chi? la` mo^.t cuo^.c ti`nh qua ddu+o+`ng la^u hay mau ma` tho^i, khi anh cha'n chu+o+`ng thi` ddu+o+`ng ai na^'y ddi.

Anh ta kho^ng dda'ng cho to^i pha?i ddau ddo+'n nhu+ the^' na`y.

To^i va`o pho`ng soi gu+o+ng, lau nhu+~ng gio.t nu+o+'c ma('t va` tha^'y tie^'c nhu+~ng gio.t nu+o+'c ma('t cu?a mi`nh dda~ kho'c kho^ng ddu'ng cho^~.

Lo`ng to^i thanh tha?n da^`n. To^i may ma('n dda~ quye^'t ddi.nh ddu'ng lu'c, suy't nu+~a to^i la.i ga(.p ngu+o+`i ti`nh tra(ng hoa pha?n bo^.i nhu+ ngu+o+`i cho^`ng tru+o+'c.

Gia'ng sinh na`y va^~n la` gia'ng sinh ta.m bie^.t, tu+` gi~a mo^.t cuo^.c ti`nh lu+`a do^'i, tu+` gia~ anh va` kho^ng bao gio+` mong ta'i ngo^..

Gia'ng sinh na`y bo^~ng dde.p la. thu+o+`ng, ha.nh phu'c la. thu+o+`ng vo+'i hai me. con to^i..

( Dec. 17, 2017)

Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng


Mu.c Lu.c


2. Hua^'n Luye^.n Phi Ha`nh (truye^.n da`i nhie^`u ky`)

Ti`nh Hoa`i Hu+o+ngHua^'n Luye^.n Phi Ha`nh
Pha^`n Ba
Chu+o+ng 26

Cha^'t DDo^.c AGENT ORGANGE (Diethymethyl-Dioxine).

Hoa`ng Na(m Tony vui la('m, nhe. ha(?n ngu+o+`i khi anh dda~ ly di. vo+'i Phu`ng, anh tu+. do thi`-tha^`m no'i chuye^.n phone vo+'i ngu+o+`i ye^u xu+a suo^'t. Vi` ddu'ng nhu+ lo+`i Ayana no'i: nho+` thu? tu.c ?dda^`u tie^n? ne^n anh mo+'i ?co' tie^`n mua tie^n cu~ng ddu+o+.c?! anh u+a vie^'t thu+, (hoa(.c phone) ta^m ti`nh nhu+~ng chuye^.n tre^n tro+`i du+o+'i qua^.n:
Em ye^u,
Du` ddo^i ta ddang o+? no+i hai phu+o+ng tro+`i xa xo^i va` ca'ch bie^.t vo^ va`n, nhu+ng anh hoa`n toa`n tin tu+o+?ng o+? em. Vi` anh bie^'t cha('c ra(`ng: Kho^ng co' vie^.c gi` tre^n co~i ddo+`i na^`y, ma` chu'ng mi`nh kho^ng la`m ddu+o+.c, mie^~n la` hai ngu+o+`i co' quye^'t ta^m. Anh khuye^n em ha~y bi`nh ti~nh vu+~ng tin. Mo^~i na(m co' ba tra(m sa'u mu+o+i la(m nga`y (na(m nhua^.n co' ba tra(m sa'u mu+o+i sa'u nga`y. Cu~ng nhu+ co' tha'ng chi? co' hai mu+o+i ta'm, ba mu+o+i nga`y, ba mu+o+i mo^'t nga`y. Mo^~i nga`y co' hai mu+o+i bo^'n gio+`, mo^~i gio+` co' sa'u mu+o+i phu't, mo^~i phu't co' sa'u mu+o+i gia^y). Na(m na`o, tha'ng na`o, nga`y na`o, gio+` na`o? dde^`u co' ma(.t anh o+? be^n ca.nh em suo^'t 49 na(m qua. Chu'ng mi`nh dda~ song ha`nh dde^'n ta^.n ba^y gio+`, thi` co`n nga.i nga^`n gi` nu+~a. Pha?i kho^ng em? Chu'ng mi`nh se~ di`u nhau ddi dde^'n cha^n tro+`i go'c be^?, se~ ddi he^'t cuo^.c ddo+`i va('n vo?i co`n la.i. Nghe em! Anh va^~n ta^m nguye^.n la` se~ cho+` ddo+.i em, o+? be^n ca.nh em ma~i. Ba^y gio+` anh se~ ke^? nhie^`u chuye^.n hu+~u i'ch cho em nghe, tru+o+'c la` mo+? ro^.ng kie^'n thu+'c, sau la` gia?i tri' nghen em.
Ho^m xu+a anh va` em ddi tha(m, u?y la.o mo^.t so^' ddo^`ng ba`o o+? trong la`ng ?Hoa` Bi`nh Tu+` Du~ bi. so^' pha^.n ba.c dda~i?, em dda~ ho?i ve^` vie^.c: Cha^'t ddo^.c ma`u da cam ?Agent Organge? la` gi`, ta.i sao? Ba^y gio+`, nghie^n cu+'u ra, anh tra? lo+`i em ne`:
* Vu. thu+' nhu+'t.- Agent Organge co' tu+` ho^`i Bo^.-chi?-huy qua^n-su+. My~ o+? Vie^.t Nam. Go.i la` Operation Ranchhand. Ho. dda~ du`ng loa.i phi co+ tru+.c tha(ng UH-1-B. C-123. C-130 - dde^? ra?i dde^`u no' xuo^'ng mie^`n Nam Vie^.t Nam mo^.t so^' hoa' cha^'t ?Die^.t Co??, mang te^n la` "Agent Organge". Te^n hoa' cha^'t khoa ho.c na^`y la` Dioxine ra^'t ddo^.c. Co' mo^.t tho+`i dda~ ga^y nhie^~m ddo^.c cho nhu+~ng con to^m o+? ngoa`i kho+i Vie^.t Nam. Con to^m o+? du+o+'i nu+o+'c co`n bi. a?nh hu+o+?ng, thi` no'i gi` dde^'n con ngu+o+`i, hay ca^y co?. Ha em!
* Su+. vie^.c cha^'t ddo^.c kia ddu+o+.c pha't hie^.n, la` nho+` ca^.u con trai DDo^-ddo^'c Trung-tu+o+'ng Ha?i-qua^n, Tu+ Le^.nh Lu+.c-lu+o+.ng Ho^~n-ho+.p o+? Tha'i Bi`nh Du+o+ng. DDo' la` o^ng Fleet Admiral Zumwalt, nguye^n la` ngu+o+`i chi? huy thu+.c hie^.n chu+o+ng tri`nh Ranchhand. Con trai o^ng na^`y bi. nhie^~m ddo^.c, va` che^'t sau ddo' va`i na(m. Co`n di chu+'ng dde^? la.i la` mo^.t ddu+'a cha'u no^.i di. ta^.t ba^?m sinh cu?a o^ng. Sau khi o^ng gia?i ngu~ ro+`i qua^n ddo^.i, chi'nh o^ng la` ngu+o+`i ddu+'ng ra kho+?i kie^.n chi'nh phu? va` qua^n ddo^.i Hoa Ky` (toa` a'n Brooklyn New York). Toa` a'n tuye^n bo^' o^ng Fleet Admiral Zumwalt tha('ng kie^.n. Ho. bo^`i thu+o+`ng cho o^ng Fleet Admiral Zumwalt ga^`n mu+o+`i hai ty? USD, cho toa`n bo^. Cu+.u Chie^'n Binh My~ (thi` pha?i)!
Be^n My~ ho. kho^ng he^` hay bie^'t vu. na^`y, cho dde^'n na(m 1995 mo+'i lo`i ra! Tu+` ddo' co' nhu+~ng phong tra`o ra^`m ro^. va'c ddo+n ddi kie^.n, ddo`i bo^`i thu+o+`ng. Dow Jones Chemical pha?i bo? tie^`n ra ?tra'm mie^.ng? du+ lua^.n. Chi'nh ha~ng na^`y co' la^`n pha?i bo^`i thu+o+`ng cho A^'n DDo^., vi` dda~ dde^? ro` ri? cha^'t ddo^.c Cobalt, la`m cho mo^.t so^' thu+o+`ng da^n bi. che^'t, bi. thu+o+ng ta^.t. Ho. dda~ ca('n ra(ng bo? ra va`i tra(m trie^.u USD, la`m di.u du+ lua^.n the^' gio+'i la` gi`!
-* O+? Vie^.t Nam va` Campuchia (co`n go.i la` Khu R - o+? Khu Mo? Ve.t) tu+` tha^.p nie^n 1960 ? dda~ co' cha^'t ddo^.c Diocine, loa.i hoa' cha^'t ra^'t ddo^.c. Mu.c ddi'ch chi'nh la` ho. ra?i thuo^'c Agent Organge la`m khai quang bu.i ra^.m, ru+`ng ra^.m, die^.t sa.ch co?. Cha^'t ddo^.c A.O na^`y tro^ng co' ve? hie^`n la`nh la('m! Nhu+ng tha^.t ra no' nga^'m nga^`m ta^'n co^ng va`o he^. tho^'ng gene cu?a nhu+~ng ai dda~ tu+`ng so^'ng, tu+`ng sinh hoa.t trong nhu+~ng vu`ng bi. ra?i thuo^'c. Kho^ng ngo+` no' la`m bie^'n da.ng gene con ngu+o+`i qua' de^~ so+., di. da.ng ghe^ go+'m. Vi` the^' ma` sinh ra qua'i thai. Nhu+ng thuo+? a^'y ngu+o+`i ta chu+a tha^'u ro~ nguye^n do, ho. cu+' ddo^? va^'y ddo^? va', ddo^? lo^~i cho ?chuye^.n a'i a^n? la` nhu+~ng ke? u+a ?phong ti`nh ba^.y ba. la(ng nha(ng vung vi't? the^m o+? be^n ngoa`i, ma` bie^'n da.ng gene ra "qua'i thai" ca'i co+' su+. no^ng no^~i a^'y. Tha^.t ra i't co' ai bie^'t. Loa.i thuo^'c Agent Organge na^`y kho^ng bi. pha^n ta'n. No' to^`n ta.i ra^'t la^u da`i. Tu+'c la` no' va^~n so^'ng sau khi ca^y co^'i, ru+`ng ru' dda~ che^'t he^'t, dda^'t tro+? tha`nh hoang ma.c, ca(`n co^~i, tro+ tro+ kho^ khan nhu+ nham tha.ch. A^'y the^' ma` thuo^'c va^~n to^`n ta.i nga^'m sa^u vo^ lo`ng dda^'t, hoa` tan trong nu+o+'c, ta^'n co^ng vo^ ba^'t cu+' no+i na`o: tu+` ca'c o^ng gia`, ba` la~o, trai, ga'i, gia` tre? lo+'n be'? no' kho^ng tha ai. The^' ne^n vu. vie^.c na^`y ra^'t a?nh hu+o+?ng dde^'n so^ng ngo`i, lan tra`n theo gio' bay ddi muo^n phu+o+ng. Du` ca`ng ddi xa, thi` cha^'t ddo^.c ca`ng ye^'u da^`n, chu+' chu+a cha('c thuo^'c dda~ he^'t co^ng hie^.u! No'i chung, sau khi ca'c nha` khoa ho.c nghie^n cu+'u ky~ ca`ng, thi` ho. ke^'t lua^.n A.O la` mo^.t ye^'u to^' khoa ho.c ra^'t ddo^.c ha.i, vo^ cu`ng nguy hie^?m. Kinh khu?ng chu+a em?
Bie^'t bao nhie^u ddu+'a tre? ta.i My~ sinh ra kho^ng co' tay cha^n, hoa(.c bi. be^.nh lie^.t na~o, be^.nh to dda^`u, hay ba.i lie^.t tu+` thuo+? so+ sinh. Ta.i Vie^.t Nam so^' ngu+o+`i bi. cha^'t ddo^.c A.O nhie^`u ga^'p nga`n la^`n so vo+'i be^n My~. Vi`, theo ba?n ddo^` qua^n su+. My~, thi` co' dde^'n 35% tre^n toa`n the^? la~nh tho^? Vie^.t Nam dda~ bi. ra?i hoa(.c phun thuo^'c die^.t co?. To'm la.i cha^'t thuo^'c die^.t co? na^`y co' te^n la` Diethymethyl-Dioxine ra^'t ddo^.c ha.i. Tu+` ddo', ngay ca? nhu+~ng ngu+o+`i dda~ la^.p gia ddi`nh o+? ca'c khu vu+.c chung quanh vu`ng ddo', dda~ sinh ra toa`n qua'i thai (nhu+ tha^.p nie^n 1960, phu. nu+~ du`ng thuo^'c ngu+`a thai mang te^n Thalidomide kho^ng the^? ghi trong li.ch su+? Y-ho.c hie^.n dda.i!). Kho^ng co' bu't mu+.c na`o ta? he^'t su+. da~ man kinh hoa`ng di. ta^.t khu?ng khie^'p tu+` cha^'t Diethymethyl-Dioxine!
* Vu. thu+' Hai.- Mo^.t o^ng ty? phu' quo^'c ti.ch My~ thu+o+`ng ddi chie^'c ma'y bay nho? du li.ch nhie^`u no+i tre^n the^' gio+'i. No+i na`o... o^ng ta cu~ng dde^? la.i va`i ?da^'u ti'ch ky? nie^.m luye^'n a'i ngo.t nga`o? la` mo^.t ddu+'a con ro+i. Khi o^ng ta ga^`n che^'t, thi` co' nhie^`u phu. nu+~ dda~ dde^. ddo+n xin toa` a'n co^ng nha^.n: cho ngu+o+`i con ruo^.t (cu?a ho.) thu+`a ke^' gia ta`i cu?a ngu+o+`i cha ty? phu'. Qua? thu+.c ?con nha` to^ng kho^ng gio^'ng lo^ng cu~ng gio^'ng ca'nh?! Thuo+? a^'y co' mo^.t ba` xo^`n xo^`n o+? Ninh Thua^.n (Vie^.t Nam) ho^?ng bie^'t to`n ten la`m sao ma` ba` ta ?vo+'? ddu+o+.c ?o^ng Tru`m ty? phu'?!? Ba` ta nho+` mo^.t o^ng Vie^.t Nam la`m ddo+n, xin thu+`a ke^' ta`i sa?n cho con trai. Ai ngo+`, co' o^ng XX quen bie^'t ba`, o^ng XX la.i la` mo^.t tay lu+u manh ngoa.i ha.ng. O^ng XX nho+` mo^.t lua^.t su+ My~ lo phu. tra'ch chuye^.n na^`y. Qua ca'c thu? tu.c tra('c nghie^.m ca^`n thie^'t, ha^`u to`a, v.v? ho. dda~ tha('ng kie^.n.
Theo le^.nh toa` a'n, nha` bank My~ dda~ chuye^?n vo^ bank o^ng kia mo^.t so^' tie^`n ban dda^`u la` mo^.t trie^.u ta'm tra(m nga`n ddo^`ng USD. Sau khi thanh toa'n, chia cha'c vo+'i nhau, ho. ung dung ca^`m ddu+a cho ba` ta ta'm mu+o+i nga`n ddo^`ng USD. Ba('t ba` na^`y ky' te^n va` the^m mo^.t ca^u tho`ng: ?To^i dda~ nha^.n ddu? tie^`n, kho^ng kie^.n ca'o thu+a go+?i gi`!? Ba` na^`y vo^'n nha` que^ i't ho.c, chu+~ i chu+~ to+` chu+~ cu chu+~ co` Vie^.t Nam co`n chu+a tho^ng, ba` ta cha? pha^n bie^.t ra`nh ro~i. Huo^'ng ho^` chi dde^'n chu+~ Anh vo+'i chu+~ ?U?raway?. Ne^n ba` ta ?xung xu+o+'ng?, run run ca^`m ca^y bu't cu+' hi' hoa'y ky' bu+`a ca'i re.t. O^`! Co' nhu+~ng ta'm mu+o+i nga`n ddo^`ng dollars o+? Vie^.t Nam, ba` ta su+o+'ng te^ ngu+o+`i ro^`i! Tu+` nay ba` ta phe` ca'nh nha.n! Ba` ta ?gia`u ddu+o+.c trung ddu+o+.c hie^'u; kho' ma^'t tha?o ma^'t ngay?. Ca^`n chi nu+~a! Ba^'y gio+` ngu+o+`i ta mo+'i pha't hie^.n ra ?ha('n? co`n la`m a(n gian la^.n nhie^`u vu. kha'c. The^' la` ba'o chi' ?moi mo'c ra? O^i! DDo^`ng tie^`n la`m mo+` ma('t va` ta'ng ta^.n lu+o+ng tri con ngu+o+`i, em nhi?!
Vu. thu+' ba.- Na(m 1966, co' mo^.t co^ be' bi. cha'y pho?ng he^'t ca? ngu+o+`i, ma` o^ng nhie^'p a?nh gia Nick U't, la` pho'ng vie^n cu?a AFP ddi co^ng ta'c ta.i DDa` Na(~ng, dda~ chu.p hi`nh (o^ng hie^.n gio+` ddi.nh cu+ ta.i U'c). O^ng ddu+o+.c gia?i thu+o+?ng Pulitzer ve^` nhie^'p a?nh. Co^ be' ddo' dda~ ddu+o+.c ddu+a qua Canada chu+~a tri. la`nh la(.n. Co^ lo+'n le^n, nay la`m ?dda.i su+' thie^.n chi'? cu?a Unicef. Bi. napalm cha'y cu~ng ghe^ go+'m la('m. Nhu+ng so vo+'i cha^'t ddo^.c ma`u da cam, la` chuye^.n nho?! Vi`, ne^'u bi. cha'y, thi` co' the^? co`n lo.c ca('t lo+'p da cu~. Nuo^i lo+'p da kha'c thay the^'. Pha?i kho^ng nhi??! To^i tin co' Thie^n Chu'a, (hoa(.c Pha^.t Ma^~u phu` ho^.), cho ne^n co^ a^'y ga(.p co+ may to^'t la`nh. DDo^'i vo+'i to^i, lo`ng tin dda~ co' va` se~ co' trong mo^~i to^n gia'o cu~ng to^'t, khi mi`nh dda~ lu+.a cho.n. Nhu+ng co' la^`n anh dda~ no'i: - Cu+' nha('m ma('t ma` so^'ng che^'t vi` dda.o. Thi` xin lo^~i, anh chu+a dde^'n ca'i mu+'c ddo' dda^u. Co' nhu+~ng ddie^`u anh chu+a hie^?u no^~i su+. ?ma^`u nhie^.m?, thi` cu~ng ca('n ra(ng cha^'p nha^.n theo o^ng ba` cha me., vi` ho. dda~ vo^ dda.o tu+` tho+`i tru+o+'c, tua^n theo su+? sa'ch vie^'t thi` ho. cho la` ?gia'o ddie^`u? ro^`i! Va~ la.i khi co`n ta^'m be' anh kho^ng tu+. cho.n. Tha^.t ra, anh nha^.n tha^'y dda.o na`o cu~ng toa`n ve.n, la` ta^'m bi`nh phong gi`n giu+~ con ngu+o+`i vo+'i con ngu+o+`i ? khuye^n mo.i ngu+o+`i to^'t la`nh trong la~nh vu+.c hu+o+'ng thie^.n, o^n nhu, chi' ti`nh, ba'c a'i, vi. tha, a(n hie^`n o+? la`nh, tra'nh du+~, la`m vie^.c thie^.n. Nha^'t la` kho^ng pha.m to^.i. Co`n chuye^.n kha'c chi? la` pha^`n ?ho^`n? cu?a nie^`m tin ma` tho^i.
Em dda~ tha(?ng tha('ng tra? lo+`i:
- He`n gi`... coi anh co' ve? lo+ to+ mo+. Em nghi~: Con ngu+o+`i sinh ra trong thie^n nhie^n, ta^'t pha?i tro.n ve.n. Ne^'u con ngu+o+`i co' hu+ ho?ng, mo^.t pha^`n la` do o+? xa~ ho^.i?. Nhu+ng, xa~ ho^.i cu~ng tru+.c tie^'p chi.u a?nh hu+o+?ng cu?a gia ddi`nh ddo', tho+`i ddo' va` xa~ ho^.i ddo', anh a`.
- U+`a... Chi? co' ma' anh la` ?cuo^`ng ti'n? nha^'t. Ba anh thi` kho^ng dde^'n no^~i na`o. Rie^ng anh nha('c nho+? ca'c con ne^n giu+~ dda.o. Vi`, dda.o na`o cu~ng mong muo^'n con ngu+o+`i hu+o+'ng thie^.n. ?Nha^n vi so+, ti'nh ba?n thie^.n? ma`! Ca^`n co' dda.o ddu+'c to^'t ne^n tua^n phu.c. Ngoa`i ra, anh kho^ng buo^.c ca'c con pha?i sie^ng na(ng, so^'t sa('ng ddi le^~ ddo.c kinh ca^`u nguye^.n luo^n mie^.ng. Anh nghi~ ddo^i khi anh tha^.t tu+'c ddo' em. Chi? ca^`n mi`nh sai pha.m mo^.t lo^~i la^`m na`o ddo', vi' du. nhu+ khi ai uo^'ng ru+o+.u say lo+~ "ngo^. sa't" gie^'t ngu+o+`i, vi` la.c tay la'i ca'n che^'t ngu+o+`i cha(?ng ha.ng, thi` muo^n ddo+`i o+? tu`, la` ?Lu.c Qua^n Vie^.t Nam?, khi che^'t ta bi. sa xuo^'ng chi'n ta^`ng ngu.c ddo+`i ddo+`i kie^'p kie^'p. Cha? co' co+ ho^.i tho^'ng ho^'i a(n na(n, cha(?ng co' hi`nh pha.t tu` chung tha^n kho^? sai, nhu+ khi co`n o+? tre^n the^' tra^`n dda~ dda`nh. Che^'t ro^`i cu~ng bi. ?Tro+`i tru dda^'t die^.t?. U+'c thie^.t.
Tra^`m nga^m gia^y la't, anh ba?o:
- Anh kho^ng tin dda^'ng to^'i cao la.i nghie^m tro.ng ?a'c?, nhu+ trong gia'o lua^.t do tie^`n nha^n ddi.nh ra dda^u. Pho^ tru+o+ng dda.o ddu+'c ra be^` ngoa`i ddo.c kinh ra ra~, ma` be^n trong lo`ng ro^~ng tue^'ch, thi` co' ra gi`. Anh nghi~ dda^'ng quye^`n na(ng a^'y ra^'t bao dung, ba'c a'i, ro^.ng lu+o+.ng, khoan hoa` va` khoan dda~i, nga`i ye^u thu+o+ng, luo^n vi. tha khoan ho^`ng dung thu+' cho ke? co' to^.i. DDa.i kha'i, anh co`n nho+' Chu'a dda~ no'i: ?Ne^'u co' ai ta't con be^n ma' na^`y, thi` con ha~y ddu+a ma' kia cho ngu+o+`i a^'y ta't? ma` em. Hoa(.c la` "con tha to^.i cho ngu+o+`i kha'c kho^ng chi? ba?y la^`n, ma` pha?i tha tre^n ba?y mu+o+i ba?y la^`n" nu+~a, em a`. Va^.y ta im la(.ng nhe. tho+? da`i, nghe em:
- Ba^y gio+` dda'm con ta lo bu+o+ng cha?i kie^'m so^'ng ddu? me^.t muo^'n ta('t tho+?. Co`n thi` gio+` dda^u suo^'t nga`y dde^m sa'ng to^'i lo ddo.c kinh. Mi`nh pha?i ddo^'i die^.n va` pha?i tra? lo+`i ve^` ha`nh vi cu?a mi`nh tru+o+'c ma(.t Chu'a tho^i. No^.i ca'i ?ddo+`i? kho^ng, mi`nh dda~ ma^'t he^'t gio+` cha.y bo^. muo^'n ba' tho+?, me^.t hu.t ho+i. Em kho^ng tha^'y bi gio+` ta ra ddu+o+`ng, ha^`u he^'t mo.i ngu+o+`i pha?i mang ma(.t na., bi.t ki'n ma(.t mu~i, dde^? cho^'ng ?a'm khi'? bu.i ba(.m bo^'c le^n o+? lu+ng tro+`i ngu't nga`n, kho^ng bao gio+` tan nha.t ddi sao. Anh la`m gi` co' xe ho+i, hoa? tie^~n dde^? pho'ng cho ki.p ?tra`o lu+u va(n hoa' tie^'n bo^. cua? loa`i ngu+o+`i cho+'?. Ha? em. Hu hu...
Vu. thu+' tu+.- Nha^n no'i dde^'n xe ho+i, xe cu'p, em nghe co' mo^.t anh dda.i ho.c to^'t nghie^.p ve^` nga`nh computer. Anh ta ra^'t gio?i dda~ ?mo'c no^'i? vo+'i mo^.t nho'm kha'c tie^u thu. tre^n ba nga`n na(m tra(m ca'i ba(`ng la'i xe gia?. Ho. la`m tinh vi dde^'n no^~i sau nhie^`u na(m nghie^n cu+'u, so sa'nh vo+'i ta`i lie^.u go^'c, so+? Giao-tho^ng Va^.n-ta?i mo+'i pha't hie^.n ra ddo' la` ba(`ng gia?. O+'n qua' kho^ng hi?!?
- DDu'ng qua' ro^`i co`n gi`. Ne^n, tu+` nay tro+? ddi ca?nh sa't se~ ga'c 24/24 ca'c ?cu+?a ne~o? no+i ddi ra ddi vo^ tha`nh pho^', dda^~y ma.nh vie^.c kie^?m soa't gia^'y to+` xe, ba(`ng la'i xe, ki'nh chie^'u ha^.u, no'n ba?o hie^?m. Ui cha`! The^' la` ngu+o+`i ba'n tha ho^` cha(.t dde.p nha, no'n ba?o hie^?m ta(ng vu`n vu.t nhu+ die^`u ga(.p gio'. Ho. la`m ma.nh nhu+ va^.y, may ra da^n mi`nh ddi va`o ne^` ne^'p giao tho^ng to^'t. Em ve^` Vie^.t Nam, em cha(?ng da'm ddi bo^., ca`ng kho^ng da'm cha.y xe cu'p, cho+' no'i la` la'i xe. Tha^.m chi' em tha^'y nhie^`u ngu+o+`i (cha('c la` o+? Ti?nh xa dde^'n) ho. tha^'y mo^.t ha`ng xe cha.y da`i da`i tre^n ddu+o+`ng mo^.t chie^`u. Va^.y ma` ho. cu+' co^' len vo^ dde^? cha.y ngu+o+.c chie^`u. Mo+'i qua'i la. thie^.t a` nhe.
* - Kho' kha(n ve^` vie^.c no'n ba?o hie^?m la`: em ngo^`i cho+` ma` ddo^.i ca'i ?no^`i co+m ddie^.n? le^n dda^`u, giu+~a tro+`i na('ng chang chang, no'ng ha^`m ha^.p la` nhu+'c dda^`u ngo^.p tho+? che^'t ma^'t. Co' nhie^`u ba^'t tie^.n la('m: Vi' du. thu+' nhu+'t: ca? gia ddi`nh ddi a(n tie^.m chung cha(?ng ha.n, nha` na`o cu~ng co' i't nha^'t na(m ba?y ca'i mu~ ba?o hie^?m. Khi dde^'n no+i thi` la`m sao? treo to`n ten no'n no+i xe, se~ ma^'t toi lie^`n ddo' em. Vi` the^' mo^~i ngu+o+`i pha?i tu+. xa'ch ke` ke` theo be^n ho^ng.
*Ba^'t tie^.n hai la`: Ru?i ai la`m nghe^` ?cha.y xe o^m?, ho. pha?i sa('m i't nha^'t hai ca'i mu~ ba?o hie^?m, mo^.t mu~ cho ngu+o+`i la'i xe o^m, mo^.t mu~ cho mo^.t kha'ch ha`ng ddo^.i nu+~a.
*Ba la`: ne^'u ngu+o+`i da^n trong vu`ng (khu pho^', qua^.n huye^.n, tha`nh pho^') ba('t buo^.c ddo^.i no'n ba?o hie^?m, ho. chi? cha.y xe ra vo^ ga^`n ga^`n khu cho+. cho^`m ho^?m, cu~ng pha?i xa'ch no'n theo, nhu+'t la` luo^n luo^n lo la('ng dde^` pho`ng bi. ma^'t ca('p mu~.
*Bo^'n la`: vi' du. co^ da^u sa'ng so+'m cha.y xe cu'p ddi la`m to'c, uo^'n to'c, trang ddie^?m dde^? le^n xe hoa, buo^.c lo`ng co^ ta pha?i dde^? dda^`u tra^`n.
*Na(m la`: nga`n ho.c sinh, sinh vie^n dde^'n tru+o+`ng co' ca? nga`n ca'i mu~ ba?o hie^?m. Ne^'u dde^? mu~ ngoa`i xe la` kho^ng ba?o dda?m, mang mu~ vo^ lo+'p thi` ke^`nh ca`ng, kho^ng co' cho^~ ca^'t, kho^ng co' cho^~ ngo^`i ho.c? tha^.t ba^'t tie^.n. Bao gio+` ta^'t ca? ngu+o+`i ta cha.y xe ga('n ma'y tre^n ?xa lo^. an toa`n? co' dda^`y ddu? mu~ ba?o hie^?m. Hy vo.ng Vie^.t Nam "nga`n na(m ma^y bay" i't ai bi. tai na.n, ho. se~ gio^'ng he^.t nhu+ be^n BangKok, Singapore ra^'t nghie^m trang chi?nh te^` cha^'p ha`nh lua^.t giao tho^ng, la` ddie^`u ra^'t mu+`ng.
*
Ti`nh Hoa`i Hu+o+ng
***
Ghi the^m:
Bo^? tu'c ve^` ?cha^'t ddo^.c ma`u da cam? tu+` tri'ch da^~n nguye^n va(n du+o+'i cu?a o^ng Tru+o+ng Vinh :
Ca?nh phun thuo^'c tre^n dda'm ru+`ng gia` 3 C-123 ca^t ca'nh tu+` phi tru+o+`ng Nakhon Phanom, Thailan bay tha(?ng mo^.t ma.ch to+'i DDe`o Ban Raving, tu+` ddi~nh dde`o na^`y la^'y hu+o+'ng nam bay tha(?ng mo^.t le`o xuo^'ng ta^.n 3 bie^n gio+'i Vie^.t Mie^n Le`o, tru+o+'c he^'t qua Tchepone, ngang con so^ng Xe^samou Se^ko^ng qua Mu+o+`ng-May, Mu+o+`ng Sao, Saravane, Ba?n Phya-Ya, to+'i Ba?n Ta` Xe~ng, Saravane do^ng cao nguye^n Boloven, Ba~n DDo^ng, dde^'n phu lu+u song va` ca'c chi nha'nh so^ng Me^ko^ng, ti?nh Mu+o+`ng No^`ng tro+? ve^` Thailan dda'p xuo^'ng la.i phi tru+o+`ng Nakhon-Phanom
- A'nh dde`n pin lie^n-tu.c qua la.i trong bo'ng dde^m, thi?nh-thoa?ng du+`ng la.i mo^.t tu. ddie^?m nhu+ xoi-mo'i ti`m kie^'m nhu+~ng gi` kha'c la. no+i ca(.p ca`ng ba(`ng nho^m, vo+'i vo^ so^' vo`i-phun, chi-chi't na(`m xen ke?, tra?i da`i ga^`n 15 thu+o+'c mo^~i be^n, cho dde^'n ta^.n dda^`u ca'nh. To^i ddang kie^?m soa't tie^`n phi cho mo^.t phi-vu. khai hoang, ma` mu.c tie^u la` khu ru+`ng gia` na(`m bao phu? tre^n tuye^'n ddu+o+`ng sa('t Tra~ng-Bom, Long-Kha'nh.
- Chi? co`n 15 phu't nu+~a la` chu'ng to^i pha?i ca^'t ca'nh cho ki.p dde^'n mu.c-tie^u, ddu'ng lu'c ma(.t tro+`i vu+`a lo' da.ng va` ddo' cu~ng la` lo+`i ca^?n-tha^.n ca^n-nha('c cu?a Trung-ta' Co^'-va^'n Kentroity: Kho^ng-khi' ban mai tha(ng-ba(`ng, trong la`nh va` i't khua^'y ddo^.ng, ne^n co' nhie^`u hie^.u qua? ho+n, khi phun thuo^'c to?a xuo^'ng dde^`u-dda(.n, ho^.i tu. tre^n nhu+~ng ca`nh la', tu+`-tu+` nga^'m da^`n.
Trong dde^m to^'i, kho^ng-khi' a^?m-u+o+'t la`m ma't da ma(.t qua nhu+~ng luo^`ng gio' nhe. thoang-thoa?ng be^n tai, to^i ddang bi. a'm a?nh vi` ca?m tha^'y ngu+'a mu~i qua nhu+~ng mu`i thuo^'c khai-hoang kho' chi.u xo^ng ra tu+` tha^n phi-co+? Nhi`n la.i khoa?ng ddu+o+`ng tu+` Phi-ddoa`n xuo^'ng Phi-dda.o, da~y ca^y Tru+'ng-Ca' tro+-tro.i xo+-xa'c chi? co`n ca`nh kho^ng la', cu~ng vi` nhu+~ng ho+i-ha'm co`n ddo^.ng la.i trong thu`ng, du` dda~ kho'a cha(.t nhu+ng va^~n co`n a?nh hu+o+?ng la^y-la^'t ddo' dda^y.
- Cao ho+n chu'ng to^i va`i tra(m thu+o+'c, mo^.t ho+.p ddoa`n hi`nh than cu?a 3 chie^'c va^.n-ta?i co+ C-123 ddang bay lu+o+'t qua tre^n kho^ng pha^.n Thanh-Thu?y-Ha., chu'ng trang bi. be^n trong, nhu+~ng thu`ng Plastic cu+'ng chu+'a dda^`y Ho'a-cha^'t (1000 gallons cho mo^~i thu`ng) va` gia`n phun thuo^'c ba(`ng kim loa.i nhe. ga('n du+o+'i ca'nh.
Cu+o+`ng ddo^. chie^'n tranh ta(ng da^`n theo dda` khai pha' Xa-lo^. Averell-Harriman (ddu+o+`ng mo`n Ho^`) va` ddie^?m kie^?m soa't theo do~i nhi.p ddo^. xa^m nha^.p tu+` ha`ng ra`o Mac Namara, ne^n ma~i dde^'n na(m 1965, ca'c phi-vu. khai-hoang ca`ng ta(ng da^`n dde^? ra?i xuo^'ng ca'c vu`ng ma^.t-khu cu?a Bo^.-ddo^.i Ba('c-Vie^.t ma` pha^`n nhie^`u ru+`ng gia` go^`m to+'i 3 ta^`ng lo+'p ca^y, no+i dda^y kho^ng bao gio+` co' a'nh na('ng ma(.t tro+`i, nhu+ng du+o+'i ddo' Hoa-ky` dda~ tha? ha`ng 100 nga`n co^.t Antennas vo+'i hi`nh da.ng gio^'ng nhu+ chong-cho'ng, ro+i ca('m chui xuo^'ng dda^'t, hoa(.c mo'c tre^n ca`nh ca^y dde^? theo do~i, nghe-ngo'ng su+. ddo^'i thoa.i cu?a Bo^.-ddo^.i BV, ddo^`ng tho+`i ca'c phi-vu. khai hoang na^`y cu~ng dde^? tie^u die^.t hoa-ma`u, mu`a-ma`ng na(`m ra?i-ra'c o+? nhu+~ng khoa?ng tro^'ng du+o+'i ddo'.
Nu't kie^?m soa't theo do~i nhi.p ddo^. xa^m nha^.p cu?a Ha`ng ra`o ddie^.n-tu+? Mac Namara ba'o ddo^.ng o+? la(`n ?Va`ng?co' nghi~a su+. xa^m nha^.p o+? vu`ng cao nguye^n sa('p o+? la(`n mu+'c ba'o-ddo^.ng (1967-1968) Kho^ng-lu+.c Hoa-ky` ta(ng phi vu. le^n 5 chie^'c va` nhie^`u ddo+.t, o+? chie^'n khu D, C va` vu`ng 3 bie^n-gio+'i Chu-Prong (Pleiku) go.i la` Chie^'c-di.ch ?Hot-Tip?.(mo+? ddu+o+`ng la`m da^'u va`ng la' Tru+o+`ng so+n ta^y vi` so+. BV ma^'t phu+o+ng huo+'ng ddi che^.ch, cha('c ddo.c gia~ nghe ho+i cho~i lo^~ tai?
Chu'ng to^i ddang bay no^'i dduo^i nhau ca'ch khoa?ng va`i gia^y, tre^n cao ddo^. 1000 bo^., nhu+ng kho^ng ddu+o+.c bay cao ho+n vi` dda^y la` kho^ng pha^.n cu?a 2 phi-tru+o+`ng lo+'n Ta^n-So+n-Nha^'t va` Bie^n-Ho`a co' ra^'t nhie^`u phi-co+ qua la.i. Tro+`i co`n lo+`-mo+` sa'ng ne^n ta^`m nhi`n xa va^~n co`n thu nga('n la.i, du+o+'i bu.ng phi-co+ co' va`i cu.m ma^y Status mo~ng-manh nhu+ nhu+~ng cuo^.n kho'i da^.t-do+` la.c-lo?ng. To^i ddang la^'y hu+o+'ng tru+.c chi? 90 ddo^., co' nghi~a la` ngay hu+o+'ng DDo^ng; Ngo.n ddo^`i Cha^u-Tho+'i ddang mo+`-a?o hie^.n ra, cha^.p-cho+`n qua nhu+~ng ta?ng ma^y bay ngu+o+.c ve^` phi'a du+o+'i
Ho^m nay, chu'ng to^i co' co+-duye^n ddu+o+.c nhi`n tha^'y tro.n-ve.n, tu+` trong dde^m to^'i ti?nh-mi.ch, cho dde^'n khi ma(.t tro+`i hoa`n toa`n thu+'c da^.y; Qua? tha^.t, tru+o+'c ma('t to^i ta^`m nhi`n xa ba('t dda^`u tra?i ro^.ng, xa ve^` phi'a cha^n tro+`i, va`i tia na('ng ye^'u-o+'t ddang lo'e le^n du+o+'i dda'm ma^y Cumulus, a'nh sa'ng ba`ng-ba.c, ye^'u-o+'t cu?a buo^?i ra.ng ddo^ng dda~ len qua cu.m ma^y tru+o+'c ma(.t, ro^`i bo^~ng cho^'c sau ddo', a'nh sa'ng kho^ng cho'i-chang la('m cu?a nu+~a va^`ng ma(.t tro+`i xua^'t hie^.n ra nhu+ mo^.t hie^.n tu+o+.ng ha`o-quang, ro^`i nhu+ mo^.t ma^m ddo^`ng kho^?ng-lo^` uy-nghi xua^'t-hie^.n, thu'c du.c nhu+~ng bo^. o'c chie^'n tranh, the^m mo^.t nga`y da`i, nhu+ tho^i ngu+`ng tay che'm gie^'t, hu?y-die^.t, ta`n-pha' dda^'t nu+o+'c qua' nghe`o kho^? va` ddau thu+o+ng na^`y!
To^i nhu+ ke? pha.m to^.i, kho^ng da'm nhi`n xuo^'ng khu ru+`ng, ta^m-tu+ ngo^?n-ngang ba^'n-loa.n, vi` du+o+'i dda^y hi`nh a?nh nhu+~ng bu.i ca^y bo+` suo^'i, nhu+~ng tra'i ?lo^`ng-dde`n? chi'n ddo?, nhu+~ng bu.i tra'i ?chu`m-bao? ba.t nga`n, nhu~ng tra'i ?sim ti'm? na(.ng tri~u tre^n ca`nh la', ro^`i tie^'ng chim ho't li'u-lo nghe vui tai, mo+`-a?o, tru+~-ti`nh nhu+ quay la.i la~ng-va~ng trong tim o'c to^i. Cu~ng va`o nhu+~ng buo^?i sa'ng nhu+ the^' na^`y, su+o+ng mu` co`n ddo.ng la.i tre^n va'ch dda', bie^'t bao mu`i-vi. thie^ng-lie^ng thanh-khie^'t ddang ngu+. tri. tre^n vu`ng nu'i Khe-Sanh hu`ng-vi~. To^i ddang ru`ng mi`nh vi` la.nh hay ca?m nha^.n ?to^.i-lo^~i? Ro^`i chu't nu+~a dda^y, chi'nh tay to^i se~ ba^'m nu't hu?y die^.t chu'ng mo^.t ca'ch ta`n nha^~n, kho^ng chu't tie^'c thu+o+ng! To^i kho^ng da'm nhi`n ro~ su+. hu`ng-vi~ cu?a nu'i ddo^`i bao quanh vu`ng Phan-Thie^'t, Long-Kha'nh, khi bie^'t ra(`ng, chi'nh mi`nh la` thu? pha.m ta`n pha' que^-hu+o+ng
Ke'o va`nh kie^'ng ma't no+i no'n bay phu? ki'n che ma(.t; To^i ddang xa^'u-ho^? kho^ng da'm nhi`n tha(?ng va`o nhu+~ng dda'm ru+`ng du+o+'i tha^n phi-co+, vi` ca?m nha^.n nhu+ mo^.t a'm-a?nh in sa^u va`o o'c?sa('p nha^~n ta^m la^'y dao ra.ch va`o ma(.t ngu+o+`i ?so+n-nu+?? ddang tuo^?i xua^n thi`, ca`ng xa^'u ho^? va` ca?m nha^.n mi`nh la` to^.i-lo^~i? (Vinh Truong).
*
Ti`nh Hoa`i Hu+o+ng
Ki'nh mo+`i quy' ddo^.c gia? xem tie^'p chu+o+ng sau.
Tra^n tro.ng


Ti`nh Hoa`i Hu+o+ngMu.c Lu.c


3. Ma^~u DDo+n Tre^n So'ng Bie^?n

Thanh Ha`
Truye^.n Nga('n

Tu+` khi va`o lo+'p ho.c vo+? lo`ng, to^i dda~ ba('t dda^`u la`m quen vo+'i sa'ch.
Do chi. to^i ddi ho.c mua ve^`: Truye^.n tranh,tuo^?i tho+,co^? ti'ch, gu+o+ng danh nha^n, hie^'u tha?o... Do ba ma' to^i ddo.c ta.p chi', tie^?u thuye^'t. Do o^ng ba` ngoa.i co' sa'ch kinh Pha^.t...

Lu'c dda^`u thi` coi truye^.n tranh, da^`n da^`n ddo.c qua ca'c sa'ch kha'c theo tuo^?i va` kie^'n thu+'c. To^i tin ra(`ng nhu+~ng gi` ma` ta tie^'p nha^.n ddu+o+.c o+? tho+`i tho+ a^'u : gia'o du.c, mo^i tru+o+`ng chung quanh, su+. kie^.n, ca^u chuye^.n...go'p pha^`n ra^'t lo+'n hi`nh tha`nh ne^n ba?n ti'nh, pha^?m cha^'t, nha^n sinh quan cu?a ta o+? tuo^?i tru+o+?ng tha`nh va^.y.

Co' nhu+~ng vie^.c tu+o+?ng nhu+ nho? nha(.t cha(?ng ha.n nhu+ mo^.t lo+`i no'i, mo^.t cu+? chi?, mo^.t ta^'m hi`nh..cu~ng co' the^? kha('c sa^u va`o ta^m ho^`n va` tri' nho+' ta vi~nh vie^?n nhu+ ve^'t cha`m ma` tho+`i gian cu~ng kho^ng the^? xoa' nhoa`. No' chi? a^?n gia^'u hoa(.c ngu? vu`i o+? mo^.t go'c na`o ddo' trong mie^`n ky' u+'c dde^? ro^`i mo^.t ho^m no' bo^~ng thu+'c ti?nh, khua^'y ddo^.ng khie^'n lo`ng ta chao dda?o ba^ng khua^ng.

Khi co`n be', chu'ng to^i co' di.p ddo.c to+` The^' Gio+'i Tu+. Do, la` mo^.t ta^.p san ddu+o+.c in tre^n gia^'y tra('ng tinh kho^? lo+'n ho+n to+` A4 mo^.t chu't, hi`nh ma`u tu+o+i dde.p( ma` nhu+~ng na(m 60,70 ky~ thua^.t hi`nh ma`u ra^'t hie^'m ). Gio+'i thie^.u ve^` nhu+~ng dda^'t nu+o+'c xa xo^i, nhu+~ng sa ma.c hoang vu, nhu+~ng mie^`n ba(ng tuye^'t tra('ng ma`u tinh khie^'t, nhu+~ng nu'i non ru+`ng ra^.m ddie^.p tru`ng, nhu+~ng thu' va^.t du+~ hie^`n la^~n lo^.n, nhu+~ng chim muo^ng ca ho't ro^.n ra`ng, nhu+~ng ky` hoa di. tha?o tuye^.t my~.

Pha?i cha(ng tu+` nhu+~ng gi` to^i kha'm pha' tre^n ta^.p san na^`y dda~ go'p pha^`n kho^ng nho? gieo va`o ta^m ho^`n to^i gia^'c mo^.ng vie^~n du kha('p bo^'n phu+o+ng tro+`i, dde^? ddu+o+.c ta^.n ma('t chie^m ngu+o+~ng va` hoa` la^~n va`o vo+'i su+. hu`ng vi~ me^nh mo^ng huye^`n die^.u cu?a thie^n nhie^n. Nhu+~ng kie^'n tru'c nha` tho+`, la^u dda`i, vie^.n ba?o ta`ng ..do con ngu+o+`i xa^y du+.ng tu+. thuo+? ho^`ng hoang cho dde^'n ca^.n dda.i.

May ma('n thay, lo+'n le^n nie^`m mo+ u+o+'c hoa' tha`nh hie^.n thu+.c. No'i vi' von, nhu+ ca'nh chim to^i co' the^? dang ca'nh bay dde^'n ba^'t cu+' vu`ng tro+`i na`o to^i thi'ch.

Cu~ng qua to+` ba'o, la^`n dda^`u tie^n to^i ?la`m quen? hoa thu+o+.c du+o+.c, ua^'t kim hu+o+ng, phong lan, ho^`ng.. Nhu+~ng ddoa' hoa ddu? ma`u sa('c, dde.p my~ mie^`u khie^'n lo`ng to^i ? lu'c a^'y chi? la` mo^.t con be' chu+`ng 8,9 tuo^?i ?ngo+ nga^?n say su+a. To^i ye^u thie^n nhie^n ca^y co? ba('t nguo^`n tu+` trang sa'ch truye^.n hay chi'nh ba?n cha^'t mi`nh dda~ the^' tu+` lu'c co`n tho+ ?

Na(m tha'ng da^`n tro^i, ma` y nhu+ tru+o+'c ma('t to^i va^~n co`n hie^?n hie^.n hi`nh a?nh mo^.t nho'c con to'c uo^'n qua(n, nhu+~ng buo^?i tru+a he` tay ca^`m nha`nh ca^y da^m bu.t cha.y quanh tru+o+'c sa^n hoa(.c be^n ho^ng nha` dduo^?i theo va`i con bu+o+'m va`ng nho nho? xinh xinh nho+?n nho+ bay lu+o+.n ddi.nh ba('t ve^` bo? trong keo dde^? ..nuo^i.

Ki`a con bu+o+'m va`ng, ki`a con bu+o+'m va`ng
Xoe` ddo^i ca'nh, xoe` ddo^i ca'nh
Bu+o+m bu+o+'m bay ddo^i ba vo`ng
Bu+o+m bu+o+'m bay ddo^i ba vo`ng
Tre^n ha`ng hoa, tre^n ha`ng hoa ( Ba`i ha't nhi ddo^`ng )

Hay tho+ tha^?n nga('m nhi`n ma^'y nha'nh da^y to+ ho^`ng no+? hoa ma`u ddo? tha('m, be' ti' uo^'n quanh gia`n mo^`ng to+i hoa tim ti'm. Ro^`i ha`ng ra`o da^m bu.t co+ man la` hoa ru+.c ro+~. Ca^y bo^ng gia^'y cu`ng mo^.t chu`m no+? hai ma`u tra('ng, ti'm sen ky` die^.u. Hoa ly' (kho^ng pha?i hoa thie^n ly')dde^'n mu`a ra tra'i no+? hoa tra('ng tho+m nga't dde.p lung linh--thu hu't bao nhie^u dda`n ong bu+o+'m ve^` hu't ma^.t?ru.ng dda^`y sa^n ma` mo^~i sa'ng pha?i que't do.n.

Nho'c con cu?a nga`y xu+a a^'y la` to^i ddo', ca'i co^ be' cu+' tha('c ma('c tu+. ho?i sao bo^ng mu+o+`i gio+` bie^'t la` 10 gio+` ma` no+? hoa ddu'ng he.n va^.y. Sao hoa trinh nu+~ bie^'t ma('c co+? gia^'u ma(.t khi co' ngu+o+`i cha.m dde^'n. The^' ro^`i tri' o'c non no+'t tu+. ke^'t lua^.n thu+.c va^.t cu~ng co' linh ho^`n nhu+ con ngu+o+`i.

Cuo^'i tha'ng 5, to^i sang dda?o Mainau, DDu+'c xem hoa.
DDa^y la` mo^.t dda?o nho? die^.n ti'ch 45 hecta, ddu+o+.c me^.nh danh la` DDa?o Cu?a Loa`i Hoa. Co' ha`ng tra(m loa.i, mo^~i na(m khoa?ng 1 trie^.u du kha'ch dde^'n vie^'ng, kho^ng co' cu+ da^n chi? co' nha` ha`ng, qua'n ca` phe^, qua'n kem, qua^`y ba'n ha`ng lu+u nie^.m cho du kha'ch. To^i dda~ dde^'n dda^y va`i la^`n, mo^~i la^`n va`o ca'c tha'ng kha'c nhau dde^? ddu+o+.c nga('m hoa theo mu`a. Nhu+ tha'ng 4 thi` tulip, tha'ng 5 ma^~u ddo+n, tha'ng 8 hoa ddo^~ quye^n, hoa ho^`ng...

To^i dda~ nhi`n tha^'y hoa ma^~u ddo+n nhie^`u la^`n, trong vu+o+`n hoa(.c trong co^ng vie^n nhu+ng chu+a bao gio+` cu`ng lu'c ho^.i tu. nhie^`u nhu+ va^.y. Ca? ru+`ng hoa thi nhau khoe sa('c tra('ng, ho^`ng , va`ng, ddo? , ti'm.. lo^.ng la^~y cho'i ngo+`i du+o+'i a'nh na('ng he` thi` da^~u ai co' mang no^~i nie^`m u ua^?n the^' na`o, nhu+ng ddu+'ng tru+o+'c ca?nh tha^`n tie^n nhu+ va^.y lo`ng cu~ng tro+? ne^n nhe. nha`ng thanh thoa't, ta.m que^n mo^'i u+u phie^`n ngay.

To^i ve^` la^.t sa'ch ti`m hie^?u the^m thi` bie^'t co' nhie^`u truye^`n thuye^'t ve^` ma^~u ddo+n ma` trong ddo' co' 3 ca^u chuye^.n la`m to^i chu' y' :
A- Hoa ho^`ng kho^ng gai:
Truye^.n ke^? ra(`ng DDu+'c Me. Maria khi nghe tin Chu'a bi. ddo'ng ddinh tre^n ca^y tha^.p tu+., nga`i qua' ddau ddo+'n dda~ nho? ha`ng nghi`n gio.t nu+o+'c ma('t le^n mo^.t bu.i ho^`ng. DDe^'n nga`y le^~ Ascension ( Tha(ng Thie^n) tu+` bu.i ho^`ng na`y bo^~ng no+? ra nhu+~ng ddoa' hoa tha^.t to tha^.t dde.p ma` ky` die^.u la` nha'nh kho^ng co`n gai. Ve^` sau ngu+o+`i ta go.i la` hoa ma^~u ddo+n va^.y.
B- Vua DDu+o+`ng Minh Hoa`ng va` Du+o+ng Qui' Phi:
Thuo+? xu+a o+? nu+o+'c kia co' 4 ngu+o+`i dda`n ba` me^.nh danh Tu+' DDa.i My~ Nha^n, ddu+o+.c mie^u ta? co' ne't dde.p va`o ha`ng ?quo^'c sa('c thie^n hu+o+ng?, cu~ng chi'nh la` nhu+~ng ngu+o+`i khie^'n cho ?khuynh quo^'c khuynh tha`nh?, nu+o+'c ma^'t tha`nh nghie^ng va^.y. DDo' la` :
Tra^`m ngu+ Ta^y Thi
La.c nha.n Vu+o+ng Chie^u Qua^n
Be^' nguye^.t DDie^u Thuye^`n
Tu hoa Du+o+ng Qui' Phi.
Ho. dde.p dde^'n no^?i ca' la(.n, chim sa,tra(ng the.n, hoa ho+`n.

Mo^.t ho^m vua DDu+o+`ng Minh Hoa`ng cu`ng Du+o+ng Qui' Phi ngo^`i uo^'ng ru+o+.u nga('m tra(ng, hoa. Nhi`n ve? ye^u kie^`u cu?a thu+' phi nhu+ la^'n a'p ca? hoa ma^~u ddo+n, vua ye^u ca^`u thi si~ Ly' Ba.ch la`m tho+ dde^? ngo+.i ca sa('c dde.p cu?a ba`. Ba`i tho+ Thanh Bi`nh DDie^.u ra ddo+`i ma` ddoa.n dda^`u la` da`nh dde^? ta'n du+o+ng Du+o+ng Qui' Phi:

Va^n tu+o+?ng y thu+o+`ng hoa tu+o+?ng dung
Xua^n phong pha^'t ha.m lo^. hoa nu`ng
Nhu+o+.c phi Qua^`n Ngo.c so+n dda^`u kie^'n
Ho^.i hu+o+'ng Dao DDa`i nguye^.t ha. phu`ng ( Ly' Ba.ch )

Di.ch:
Ma(.t tu+o+?ng la` hoa, a'o ngo+~ ma^y
Hie^n su+o+ng pho+ pha^'t gio' xua^n bay
Ne^'u kho^ng ga(.p go+~ tre^n Qua^`n Ngo.c
Du+o+'i nguye^.t Dao DDa`i se~ ga(.p ai
( Tra^`n Tro.ng San )

Thoa'ng bo'ng ma^y qua nho+' bo'ng ho^`ng
Gio' xua^n di`u da(.t gio.t su+o+ng trong
Vi' cha(ng non Ngo.c kho^ng nhi`n tha^'y
Du+o+'i nguye^.t dda`i Dao thu+? ngo'ng tro^ng
( Ngo^ Ta^'t To^' )

C- Ba` me. bi. gia(.c ba('t, dde^? a'p lu+.c du. ca'c con ra ha`ng ne^'u kho^ng thi` se~ ha`nh ha.
me.. Ca'c con la` nhu+~ng ngu+o+`i trung lie^.t hie^'u tha?o, ca^`m lo`ng kho^ng dda^.u muo^'n ha`ng gia(.c dde^? cu+'u me.. Nhu+ng ba` cu+o+ng quye^'t kho^ng cho, ca('n lu+o+~i che^'t dde^? ca'c con kho?i vu+o+'ng ba^.n ma` quye^'t chie^'n. Ve^` sau no+i pha^`n mo^. ba` mo.c le^n ca^y ma^~u ddo+n.

To^i dde^? y' nhie^`u la^`n,trong ddo+`i to^i thu+o+`ng ga(.p nhu+~ng su+. kie^.n ke^'t no^'i nhau tha`nh mo^.t chuo^~i lie^n hoa`n. Cha(?ng ha.n nhu+ tha'ng 5 to^i ddi xem hoa, tru`ng ho+.p vo+'i mu`a ma^~u ddo+n no+?. Ta^m ho^`n va^?n co`n bi. choa'ng ngo+.p ba^ng khua^ng tru+o+'c ta(.ng pha^?m die^.u ky` ta.o hoa' mang dde^'n. Ro^`i tha'ng 7 to^i ddi nghi? he` o+? ba~i bie^?n, co' di.p quen bie^'t mo^.t ngu+o+`i ma` cuo^.c ddo+`i ho. i't nhie^`u ga('n ke^'t vo+'i loa`i hoa na^`y.

Tha`nh pho^' Rosas, Spain. Bie^?n DDi.a Trung Ha?i

Buo^?i sa'ng tuy mo+'i 10 gio+` ma` a'nh na('ng dda~ ga('t gao, ba~i bie^?n ddo^ng nghi.t ngu+o+`i la` ngu+o+`i. Tro+`i xanh nga't chen la^~n ma^'y cu.m ma^y tra('ng lu+~ng lo+` bie^'ng nha'c tro^i. Va`i ddo+.t so'ng le'n lu't vo^~ va`o bo+` bo+~n co+.t vo+'i dda'm tre? con nghi.ch ca't. To^i nhu+ hoa` la^~n giu+~a tro+`i va` nu+o+'c. Nho+' ma^'y ca^u tho+ ddo.c kha' la^u trong mo^.t quye^?n sa'ch cu?a Thu+o+.ng Toa. Thi'ch Nha^'t Ha.nh dda~ que^n tu+.a:

Bo+?i vi` ma('t ngo' tro+`i xanh
Cho ne^n ma('t cu~ng long lanh ma`u tro+`i
Bo+?i vi` ma('t ngo' bie^?n kho+i
Cho ne^n ma('t cu~ng sa'ng ngo+`i dda.i du+o+ng

Vi` ba^.n ?ngo' bie^?n kho+i ?hy vo.ng la` khi ta('m xong le^n bo+` ma('t mi`nh ddu+o+.c ?sa'ng ngo+`i ma`u dda.i du+o+ng ? ma` hai tay hai cha^n re~ nu+o+'c bo+i ra xa ho^`i na`o kho^ng hay. Nhi`n chung quanh cha? co`n ngu+o+`i tha^n dda^u, ddang ddi.nh quay va`o thi` cho+.t tha^'y co' va^.t gi` ma`u va`ng , ddo?, tra('ng ra^.p ro+`n tre^n so'ng. La.i ga^`n, thi` ra la` hoa ma^~u ddo+n de^? co' va`i chu.c ddoa'. O^, o+? dda^u ra the^' na^`y ? Co' pha?i do Tha^`n Bie^?n Poseidon ( tha^`n thoa.i Hy La.p ) hay tha^`n Neptune ( La Ma~ ) go+?i dde^'n ta(.ng to^i kho^ng ? DDang tu+. cu+o+`i vi` ba?n- ti'nh-mo+-mo^.ng-vi~nh-vie^~n cu?a mi`nh, ca^`m va`i ddoa' hoa ga^`n nha^'t , ddi.nh mang vo^ bo+` khoe thi` nha^.n ra co' ai ddang bo+i la.i ga^`n.
Ho+i ho^'t hoa?ng. Cha? le~ Tha^`n hie^.n ra tha^.t u+? Vi` chi? lo' gu+o+ng ma(.t va` to'c u+o+'t ne^n kho' pha^n bie^.t gio+'i ti'nh, thi` nghe gio.ng phu. nu+~ ca^'t le^n, ye^n ta^m ro^`i.
Co^ a^'y no'i tie^'ng Anh ye^u ca^`u ddu+`ng ddu.ng dde^'n nhu+~ng ddoa' hoa, ha~y dde^? chu'ng tro^i ddi. To^i xin lo^~i vi` tu+o+?ng hoa vo^ chu?. Co^ gia?i thi'ch la` do chi'nh co^ tha? ra bie^?n. Khi nha^.n ra ca? hai dde^`u co' gu+o+ng ma(.t A' ddo^ng, chu'ng to^i ho?i go^'c ga'c nhau. Ngu+o+`i Vie^.t, la.i ba^'t ngo+` nu+?a.

Chuye^.n tro` qua la.i, bie^'t kha'ch sa.n chu'ng to^i ngu. cu~ng ga^`n nhau. Vi` dda^y la` ddie^?m du li.ch kha' no^?i tie^'ng mo.i ngu+o+`i kha('p the^' gio+'i ddo^? ve^` ne^n kha'ch sa.n va` chung cu+ cho thue^ san sa't da^`y dda(.c. Co^ ngo? y' ne^'u to^i kho^ng la`m gi` thi` he.n buo^?i chie^`u ga(.p nhau ddi da.o uo^'ng nu+o+'c cho vui. Lu'c no'i chuye^.n, to^i ddo.c ddu+o+.c trong ma('t co^ nu+?a tho^i thu'c nu+?a van na`i to^i ha~y nha^.n lo+`i ga(.p co^. To^i co' ca?m tu+o+?ng la` co^ muo^'n ke^? to^i nghe ddie^`u gi` ddo'. A'nh ma('t tha(m tha(?m cu`ng gu+o+ng ma(.t thie^.n ca?m ne^n to^i ddo^`ng y' ngay.

Co^ co' mo^.t ca'i te^n ra^'t dde.p, nhu+ng to^i go.i co^ la` Ma^~u DDo+n.

Chu'ng to^i he.n nhau o+? nha` ha`ng Monte Carlo uo^'ng nu+o+'c nghe nha.c so^'ng. Ho. go^`m 2,3 nha.c va` ca si~ , ha't nhu+~ng ba?n ti`nh ca ro^.n ra`ng vui tu+o+i hay di.u e^m la~ng ma.n. Nhie^`u ca(.p ddu? ca'c ha.ng tuo^?i ra giu+~a sa^n nha?y theo nha.c, ra^'t ti`nh tu+'.

Ha^`u nhu+ dde^m na`o chu'ng to^i cu~ng ddi da.o va` va`o ca'c nha` ha`ng dde^? uo^'ng nu+o+'c , xem thie^n ha. khie^u vu~. Ne^'u kho^ng thi` o+? la.i kha'ch sa.n thu+o+?ng thu+'c ddie^.u flamenco ,la` ddie^.u vu~ dda(.c sa('c cu?a da^n to^.c Ta^y Ban Nha.

Co^ ddi nghi? he` vo+'i cho^`ng,ngu+o+`i A'o. A'o la` mo^.t quo^'c gia co' nhie^`u ddie^?m tu+o+ng ddo^`ng nhu+ Thuy. Si~, tu+'c la` kho^ng co' bie^?n, trung la^.p,da^n so^' khoa?ng 8 trie^.u 6 tra(m nga`n, nhi?nh ho+n Thuy. Si~ chu't.( 8 trie^.u ).

Cho^`ng co^ la` mo^.t ngu+o+`i ddie^`m dda.m, tra^`m ti?nh, ho+i i't no'i. Hoa(.c co' le~ to^i kho^ng no'i ddu+o+.c tie^'ng DDu+'c,( da^n A'o no'i tie^'ng DDu+'c ), o^ng a^'y lo?m bo?m va`i tie^'ng Pha'p , ne^n du`ng tie^'ng Anh, ma` to^i no'i kho^ng gio?i ne^n ngoa`i ma^'y ca^u xa~ giao, chu'ng to^i kho^ng the^? trao ddo^?i ca'c va^'n dde^` sa^u xa ho+n ddu+o+.c. Kho^ng le? dde^? vo+. pha?i di.ch ma~i.

Uo^'ng nu+o+'c xong, chu'ng to^i ra ngoa`i ddi da.o do.c theo bo+` bie^?n .DDe^m Costa Brava ma't me?, ngu+o+`i ddi la.i ta^'p na^.p. Cho^`ng co^ tu+` gia~ ve^` kha'ch sa.n tru+o+'c, no'i dde^? cho hai chu'ng to^i co' nhie^`u tho+`i gio+` tro` chuye^.n vo+'i nhau.

Chu'ng to^i cho.n mo^.t ba(ng ghe^' ngo^`i quay ra bie^?n, ho+i ca'ch xa cho^~ o^`n a`o . Co^ ke^? cho to^i nghe chuye^.n ddo+`i co^.

Ngu+o+`i tu+` A'o, ke? tu+` Thuy. Si~, ti`nh co+` ga(.p nhau tre^n dda^'t Ta^y Ban Nha, no'i cu`ng ngo^n ngu+~, du` co^ tre? ho+n to^i ca? chu.c tuo^?i. Nhu+ng co' le~ : DDo^`ng thanh tu+o+ng u+'ng, ddo^`ng khi' tu+o+ng ca^`u cha(ng ? Hoa(.c co^ nghi~ la` sau chuye^'n nghi? he` ai quay ve^` nha` na^'y cha('c gi` ga(.p la.i ne^n co^ de^? da`ng tru't no^?i nie^`m ddeo na(.ng vo+'i mo^.t ngu+o+`i kho^ng bie^'t gi` ve^` qua' khu+' , va` co' the^? trong tu+o+ng lai cu~ng kho^ng no^'t ?

Co^ sinh ra trong mo^.t gia ddi`nh co' 8 anh chi. em, thuo^.c mo^.t ti?nh ven bie^?n mie^`n ta^y. So^'ng ba(`ng nghe^` dda'nh ca'. Gia ddi`nh thuo^.c ha`ng kha' gia?, co' nhie^`u ghe ta`u. Anh chi. em co^ ha^`u nhu+ chu+a ai to^'t nghie^.p trung ho.c thi` bo? ngang, chi? lo hu+o+?ng la.c vi` tie^`n ba.c ta.o ra qua' de^? da`ng. Rie^ng co^ la` u't thi` leo le^n he^'t ba^.c dda.i ho.c ? mo^.t hie^.n tu+o+.ng la. cu?a gia ddi`nh -. Co^ ba?o cha(?ng qua vi` tho+`i gio+` du+ thu+`a kho^ng bie^'t la`m gi` cho he^'t ne^n dde^'n tru+o+`ng va^.y tho^i. Chu+' co^ cu~ng vu+`a ho.c vu+`a pha' ta'n ghe^ la('m. To^'t nghie^.p ddu+o+.c cu~ng la` mo^.t phe'p ma^`u. Cha('c tru+o+`ng dda.i ho.c tu+ ?

Tie^`n ta`i, danh vo.ng thu+o+`ng ddi ddo^i. Gia ddi`nh co^ dda~ co' tie^`n ta`i, ma` danh vo.ng thi` chu+a. Vi` va^.y co^ ddi.nh xin vie^.c la`m nhu+ng ba co^ nga(n ca^'m, no'i ? ddi la`m lu+o+ng ba co.c ba ddo^`ng, mo^.t tha'ng kho^ng ddu? tao mua mo^.t chai ru+o+.u ngoa.i dde^? nha^.u vo+'i ba.n be`. To^'t nha^'t la` ve^` ti'nh so^? sa'ch , ca^n ca' to^m giao nha^.n ha`ng ddi dde^'n ?. Ba^'t dda('c di~, co^ nghe lo+`i . Nhu+ng pha^`n lo+'n la` dde^? ddo+? dda^`n ma' co^. Mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` suo^'t ddo+`i chi? so^'ng vi` cho^`ng vi` con, tuy gia`u sang nhu+ng lam lu? , cu+.c ho+n ngu+o+`i giu'p vie^.c. Vi` ngu+o+`i giu'p vie^.c la`m co' gio+` gia^'c, xong ddu+o+.c nghi?. Co`n ba` thi` tu+` to+` mo+` sa'ng dde^'n ta^.n khuya. Nhu+~ng vie^.c la`m kho^ng te^n nhu+ng choa'ng he^'t tho+`i gian va` su+'c khoe?.

Chu't kie^'n thu+'c co^ tie^'p nha^.n o+? dda.i ho.c dda~ bi. mo^i tru+o+`ng chung quanh la`m mo+` phai da^`n dde^'n ddo^. lu'c dda^`u co^ tha^'y cho^'i tai khi nghe nhu+~ng lo+`i le~ tho^ tu.c cu?a nhu+~ng ngu+o+`i ho+.p ta'c la`m a(n thi` mo^.t tho+`i gian sau no' tro+? ne^n bi`nh thu+o+`ng , tha^.m chi' thi?nh thoa?ng co^ co`n xu+? du.ng mo^.t ca'ch vo^ y' thu+'c. Co^ tu+. ho?i cha? le? ca? ddo+`i co^ pha?i la`m mo^.t co^ng vie^.c te? nha.t cha'n chu+o+`ng the^' na`y . Ro^`i co^ vu+`a la`m vu+`a xa`i tie^`n vung va~i, anh chi. em ma.nh ai na^'y xa`i. Bo`n ru't, la^'y ca('p vi` ba ma' co^ kho^ng the^? kie^?m soa't no^?i mo^.t ba^`y con a(n ha.i.

Trong tha^m ta^m co^ mo+ ho^` nha^.n bie^'t ha`nh ddo^.ng cu?a mi`nh la` sai tra'i, nhu+ng co^ ba^'t ca^`n, gio^'ng chie^'c ta`u trong co+n ba~o, xoa'y tro`n nghie^ng dda^.p , ne^'u kho^ng vu+~ng tay le`o la'i thi` chi`m nghi?m la` ca'i cha('c. Ma' co^ co^' khuye^n ra(n dda`n con nhu+ng cha(?ng ai nghe, co`n ca~i : va^.y cho+' la`m ra tie^`n dde^? tho+` ha?? Hay che^'t ddem cho^n theo xuo^'ng a^m phu? xa`i ?

Co^ thu+o+ng ma' nha^'t, chu+a da'm tha^'t le^~ vo+'i ba` , nhu+ng cu~ng chu+a la`m gi` dde^? ba` ha?nh die^.n he^'t.

Tho+`i gian cu+' tro^i, Ma^~u DDo+n va^?n cu+' qua^?n quanh vo+'i bao ca^u ho?i kie^?u ?? To Be Or Not To Be ??ma` kho^ng co' ca^u tra? lo+`i. Cho dde^'n mo^.t nga`y...

Mo+? ngoa(.c : ne^'u ai ddo.c vo+? Hamlet, Hoa`ng Tu+? Xu+' DDan Ma.ch cu?a Shakespeare se~ hie^?u Ma^~u DDo+n a'm chi? gi` vo+'i ca^u To Be Or Not To Be.

Cho dde^'n mo^.t nga`y,tai hoa. gia'ng xuo^'ng ca'i gia ddi`nh tro.c phu' nhu+ng thie^'u ddu+'c a^'y, la` ca'i nga`y ba'c si~ ba'o cho hay ma' co^ bi. ung thu+ ruo^.t ca^`n pha?i gia?i pha^?u. Ca? nha` ba`n nhau ddu+a ma' co^ qua Singapore tri.. Nhu+ng ai la` ngu+o+`i ddi theo cha(m so'c ba` ? Ba co^ la^'y co+' ba^.n lo co^ng vie^.c kho^ng the^? giao pho' cho ai kha'c ( tha^.t ra o^ng co`n lo nha^.u nhe.t vo+'i ba.n be` va` du hi' vo+'i bo^` nhi' )
Ca'c anh chi. ddu`n dda^?y nhau, la^'y co+' : kho^ng bie^'t tie^'ng Anh tie^'ng em , ho.c bao nhie^u tra? he^'t la.i tha^`y co^ , qua xu+' ngu+o+`i bie^'t gi` ma` no'i chuye^.n. Ho+n nu+?a, ho.
dda~ la^.p gia ddi`nh rie^ng ,kho^ng co' tho+`i gio+`. Chi? co' Ma^~u DDo+n ddo^.c tha^n, bie^'t tie^'ng Anh, con cu+ng cu?a ma' thi` ddi theo lo cho ma' la` ho+.p ti`nh ho+.p ly' ro^`i ( tha^.t ra ho. i'ch ky? so+. cu+.c kho^? vi` pha?i cha(m so'c ngu+o+`i bi.nh , chu+' ho. cu~ng du li.ch ngoa.i quo^'c nhie^`u la^`n ro^`i, co' ca^`n no'i tie^'ng Anh gi` dda^u ). The^' la` 1 mi`nh co^ ddu+a ma' ddi Singapore tri. bi.nh

Lu'c ma' va`o pho`ng mo^?, co^ ngo^`i ngoa`i ha`nh lang cho+` vi` cu~ng kho^ng bie^'t ddi dda^u. Cha? le~ ve^` kha'ch sa.n , la.i kho^ng quen ai . DDe^'n chie^`u to^'i, ma' co^ co`n ho^n me^ ne^n ngu+o+`i ta ba?o co^ ra ve^`, sa'ng ho^m sau ha~y quay la.i. Co^ dda^u bie^'t la` o+? ca'c bi.nh vie^.n ngoa.i quo^'c , tha^n nha^n chi? ddu+o+.c dde^'n tha(m chu+' kho^ng ngu? cu`ng qua dde^m. Co^ tra? lo+`i la` muo^'n o+? la.i dda^y cho+` dde^'n khi ma' co^ ti?nh la.i, ho. gia?i thi'ch la` kho^ng the^? ddu+o+.c, du` co' na(n ni? ca'ch gi`.

(Gio+` dda^y khi dda~ so^'ng nhie^`u na(m o+? ta^y phu+o+ng thi` Ma^~u DDo+n mo+'i hie^?u ca'ch ddie^`u ha`nh cu?a bi.nh vie^.n tre^n the^' gio+'i chu+' lu'c ddo' co^ ra^'t tu?i tha^n, ddau kho^?, tra'ch mo'c ddu? thu+').

Buo^.c lo`ng quay ve^` kha'ch sa.n, ddo+n co^i giu+~a dda^'t la. trong dde^m mu+a ro+i ra? ri'ch,
lo a^u kho^ng bie^'t ke^'t qua? gia?i pha^?u ra sao, ma' co' ti?nh la.i hay the^' na`o ? Ma^~u DDo+n la('c dda^`u xua ddi y' nghi~ bi quan dden to^'i . Mo^.t ca'ch vo^ thu+'c, co^ ca^`u nguye^.n DDu+'c Pha^.t Qua'n The^' A^m phu` ho^. ddo^. tri` cho ma' bi`nh an. DDa^y la` la^`n dda^`u tie^n co^ dda(.t hy vo.ng va`o dda^'ng vo^ hi`nh, vi` bie^'t ddo^`ng tie^`n cu~ng ba^'t lu+.c tru+o+'c o^ng tha^`n DDi.nh Me^.nh. Nho+' la.i o+? nha` ma' co^ co' tho+` DDu+'c Pha^.t , mo^~i buo^?i sa'ng thu+'c da^.y ma' thu+o+`ng ddu+'ng tru+o+'c ba`n tho+` cha('p tay la^`m ra^`m kha^'n nguye^.n. Ba va` ca'c anh chi. cha(?ng nhu+~ng kho^ng co' lo`ng to^n ki'nh dda^'ng linh thie^ng ma` co`n cu+o+`i che^' nha.o.

To^'i ddo', Ma^~u DDo+n ga^`n nhu+ kho^ng cho+.p ma('t. Co^ suy nghi~ . Chi? mo^.t la(`n ranh mo?ng manh giu+~a cuo^.c so^'ng va` co~i che^'t. Tie^`n ta`i, danh vo.ng, vinh quang chi? la` be^` ma(.t ha`o nhoa'ng ,phi?nh pho+` ngu+o+`i ta ma` tho^i. Ta^'t ca? , kho^ng loa.i tru+` mo^.t ai, tu+` ba^.c chi'nh nha^n qua^n tu+? cho dde^'n ke? tie^?u nha^n he`n ma.t, tu+` me^.nh phu. ca`nh va`ng la' ngo.c cho dde^'n co^ ga'i tho^n que^ cha^n cha^'t, tu+` qui' o^ng qui' ba` ngu. trong la^`u son ga'c ti'a cho dde^'n ngu+o+`i vo^ gia cu+...dde^`u Ke^'t Thu'c Tu+` No+i Ba('t DDa^`u, tu+'c la` co~i Hu+ Kho^ng va^.y.

Pha?i cho+` ca(n be^.nh tra^`m kha cu?a ma', Ma^~u DDo+n mo+'i Ngo^. ve^` y' nghi~a cuo^.c ddo+`i !
Khi tro+? ve^` nha`, co^ thay ddo^?i ha(?n ca'ch so^'ng. Gio+` co^ thu+o+`ng xuye^n la`m vie^.c tu+` thie^.n, cha(m so'c ma' vi` ba'c si~ cho bie^'t la` bi.nh na`y kho^ng the^? chu+?a kho?i, chi? ca^`m cu+. to+'i dda^u hay ddo'. Co^ thu+? khuye^n ra(n ca'c anh chi. ha~y bo? vie^.c a(n cho+i phung phi' , ma` lo giu'p ddo+? ngu+o+`i ga(.p kho' kha(n thi` bi. ho. no'i : con khu`ng !

Trong nhu+~ng nga`y ma' bi.nh, Ma^~u DDo+n co' nhie^`u tho+`i gian dde^? chuye^.n tro`, hoa(.c ddo.c sa'ch cho ma' nghe. Co' la^`n sau khi ba` nghe xong quye^?n Huye^`n Thoa.i Du+o+ng Qui' Phi cu?a La^m Ngu+~ DDu+o+`ng, ba` bo^~ng no'i :? ma' chu+a bao gio+` tha^'y bo^ng ma^~u ddo+n o+? ngoa`i ddo+`i, nhu+ng nghe ta? dde.p qua'. Ne^'u mai na`y ma' ve^` vo+'i ca't bu.i , ma' chi? u+o+'c la` ddem ma' thie^u ro^`i ra?i tro ra bie^?n, ne^'u con ti`m ddu+o+.c bo^ng ma^~u ddo+n thi` tha? theo cu`ng vo+'i ma' , la` ma' ma~n nguye^.n la('m?.

Ke^? dde^'n dda^y, Ma^~u DDo+n nghe.n nga`o ngu+ng ba(.t. To^i choa`ng tay qua vai co^ dde^? an u?i , ca?m tho^ng. Co^ no'i :
--Gia ddi`nh kho^ng chi.u thie^u nhu+ lo+`i ma' tra(n tro^'i. Mo^. pha^`n ddu+o+.c xa^y to va` dde.p nhu+ mo^.t bie^.t thu+. thu nho?.
La('c dda^`u , co^ the^m :
--DDe^? la`m gi`? DDo' chi? la` hi`nh thu+'c loe` the^' gian. Lu'c ma' co`n so^'ng co' ai quan ta^m, ye^u thu+o+ng gi` ma'. Ba^y gio+` ma^'t ro^`i co' y' nghi?a gi` nu+?a. DDa.o ddu+'c gia? tho^i.

Nga`y gio^~ dda^`u cu?a ma', co^ dda(.t mua tha^.t nhie^`u hoa ma^~u ddo+n nha^.p ve^` tu+` Saigon,(lu'c na`y dda~ co' nhie^`u hoa nha^.p ca?ng tu+` ngoa.i quo^'c va`o VN ) ro^`i thue^ mo^.t chie^'c ddo` nho? cha.y ca'ch xa bo+` va` tha? hoa theo co+n thuy? trie^`u tro^i ra bie^?n.

Ma' Ma^~u DDo+n ba`n vo+'i ba co^ la` ha~y chia gia ta`i cho ca'c con dde^? ba` ye^n lo`ng nha('m ma('t. Ba co^ tuy co' tho'i tra(ng hoa nhu+ng va^?n ne^? vo+., ddo^`ng y' .
Mo^~i ngu+o+`i ddu+o+.c 2 chie^'c ta`u dda'nh ca', 1 ca(n nha` lo+'n o+? Saigon.

Sau khi ma' qua ddo+`i, hai chie^'c ta`u bi. ca'c anh chie^'m, no'i:
-- Ma^`y co`n ddo^.c tha^n la.i con ga'i bie^'t gi` chuye^.n ghe ta`u. DDe^? tu.i tao coi so'c du`m mai mo^'t la^'y cho^`ng tao ddu+a la.i. Gio+` mo^~i chuye^'n ve^` co' lo+`i tao ddu+a cho.
Nhu+ng chu+a bao gio+` co^ nhi`n tha^'y mo^.t ddo^`ng na`o he^'t, no'i :
--DDa'nh ba('t lo^~ la~, la.i pha?i su+?a chu+?a ma'y mo'c, mua the^m lu+o+'i, gia' da^`u ta(ng...
Tha^.t ra ho. giu+? he^'t tie^`n la.i cho ba?n tha^n.

Co`n ca(n nha` thi` mo^.t chi. du. do^~ the^' cha^'p dde^? la^'y vo^'n la`m a(n, ro^`i ma^'t tie^u.

Ba co^ ba?o:
--Ma^`y muo^'n ddi dda^u thi` ddi, ddi luo^n cu~ng ddu+o+.c. Co' ma^`y o+? nha` cu~ng vo^
ti'ch su+., ma^`y chi? lo la`m chuye^.n ta`o lao, la^'y tie^`n nuo^i ba' gia ba' ta'nh.

Vi` tu+` nga`y ma' ma^'t, co^ ca`ng na(ng la`m vie^.c tu+` thie^.n. Nghe no'i o+? dda^u co' ngu+o+`i bi.nh , hoa`n ca?nh eo he.p co^ ti`m ca'ch giu'p ddo+?. Tre? em nghe`o hie^'u ho.c , ba me. thie^'u ddie^`u kie^.n co^ ddo'ng tie^`n tru+o+`ng, mua vie^'t , gia^'y, sa'ch vo+?....

Bi. gia ddi`nh ha^'t hu?i nhu+ng co^ ti`m ddu+o+.c cho mi`nh nie^`m vui qua vie^.c la`m ?ta`o lao ? na^`y. O+? hie^`n ga(.p la`nh, hai na(m sau trong mo^.t la^`n tham gia vo+'i ddoa`n thie^.n nguye^.n quo^'c te^' va`o VN chu+?a tri. bi.nh cho ngu+o+`i nghe`o, Ma^~u DDo+n ga(.p ngu+o+`i ma` sau na`y ne^n duye^n cho^`ng vo+. vo+'i co^ va^.y.
Mo^~i na(m dde^'n nga`y gio^~ ma', co^ dde^` nghi. cho^`ng du li.ch qua nhu+~ng no+i co' bo+` bie^?n, --- ma` cha^u A^u thi` co' ra^'t nhie^`u ba~i dde.p , tho+ mo^.ng nhu+ tranh?tru+o+'c la` thu+ gia?n, sau la` dde^? co^ ra~i hoa theo so'ng nhu+ y' thi'ch cu?a ba`.

Co^ tin ra(`ng tu+` tre^n cao, lu+ng chu+`ng tro+`i trong xanh lo^.ng gio', linh ho^`n ma' co^ ddang mi~m cu+o+`i ha.nh phu'c do~i theo da'ng da^'p nho? nhoi cu?a con ga'i u't hoa` cu`ng nhu+~ng ca'nh hoa ru+.c ro+~ giu+~a tru`ng du+o+ng me^nh mo^ng so'ng go+.n. Va` nhu+ bao ngu+o+`i me. hie^`n,ha(?n ba` nha^.n xe't : hoa dde.p nhu+ng con ga'i to^i co`n dde.p bo^.i pha^`n ho+n hoa nu+?a kia.

Vi` co^ co' Mo^.t Ta^'m Lo`ng !

Ai trong ddo+`i ma` kho^ng tu+`ng i't nha^'t mo^.t la^`n la^`m lo^~i. DDie^`u quan tro.ng la` Nha^.n- Bie^'t va` Su+?a Chu+?a . DDe^? mo^~i sa'ng thu+'c da^.y, ta ddo'n nha^.n nga`y mo+'i vo+'i ta^m ho^`n bi`nh ye^n thanh tha?n. Chi? ca^`n va^.y, dda~ dda'ng so^'ng ro^`i.


Thanh Ha`

Mu.c Lu.c


4. Ngu+o+`i DDu+a Thu+ O+? Cabramatta


Phan Tha'i Ye^n
(truye^.n nga('n 3 ky`)


Vo+. ngu+o+`i ddu+a thu+ o+? pho^' Cabramatta qua ddo+`i va`o nga`y cuo^'i na(m. Ba` tru't ho+i tho+? cuo^'i ddo+`i lu'c dda'm cu+o+'i cha.y tang cu?a con ga'i vu+`a ba('t dda^`u. Tha^n nha^n ca? hai ho. chu+`ng tre^n mu+o+i ngu+o+`i im la(.ng ddu+'ng nhi`n co^ da^u chu' re^? lu'ng tu'ng ba'i la.y tru+o+'c ba`n tho+` gia tie^n ddu+o+.c ba`y du+.ng so+ sa`i o+? pho`ng kha'ch ta^`ng du+o+'i nha`. Tu+o+.ng Pha^.t co' ha`o quang, ngu+o+`i cha mua o+? Banktown ma^'y na(m tru+o+'c, dde^`u dda(.n lo'e tra`o nhu+~ng tia sa'ng ngu~ sa('c cha^.p cho+`n soi ddo^i ma('t khe'p.

DDa'm cu+o+'i ma` ca(n pho`ng im la(.ng va` buo^`n. Tie^'ng qua.t tra^`n ue^? oa?i quay la`m di.u pha^`n na`o buo^?i chie^`u ha^m ha^'p no'ng len lo?i va`o pho`ng qua khung cu+?a mo+?. Ngu+o+`i cha la(.ng le~ bu+o+'c xuo^'ng thang la^`u dde^'n ddu+'ng be^n ba`n tho+` vo+'i ve~ ma(.t nghie^m trang bu+'t ru+'c. O^ng lu+o+'t ma('t qua khoa?ng kho^ng tre^n hai da~y dda^`u ngu+o+`i, tia nhi`n cha.m ddo.ng va`o ne^`n tro+`i tu+'c mu+a vo+`n xa phi'a ngoa`i khung cu+?a. O^ng nghi~ to+'i co+n mu+a ddang dde^'n va` ta^'m ma`n lu.a tra('ng pho+ pha^'t mo?ng manh sau re`m cu+?a mo+? tre^n dda^`u giu+o+`ng ngu+o+`i vo+ ddang na(`m. O^ng muo^'n quay tro+? le^n, ke'o re`m, khe'p ki'n ddo^i ca'nh cu+?a mo+? ha('t ra the^' gio+'i na'o ddo^.ng cuo^`ng quay. Bo'ng to^'i se~ bao bo.c, o^ng se~ kho^ng co`n tha^'y nhu+~ng so+.i to'c co^ ddo+n cuo^'i cu`ng tre^n bo+` tra'n nha(n nhu'm va` ddo^i qua^`ng ma('t sa^u the^ thie^'t va`o nhu+~ng sa't na cuo^'i cu`ng cu?a mo^.t ddo+`i ngu+o+`i. The^' ma` o^ng va^~n ddu+'ng ye^n, ga^.t dda^`u tra? lo+`i a'nh ma('t ho?i tha^`m cu?a con ga'i khi co^ da^u chu' re^? dde^'n tru+o+'c ma(.t o^ng la.y cha`o ra ma('t.

O^ng ddo^'t na('m nhang tra^`m tho+m, ta^`n nga^`n ddu+'ng cu'i dda^`u tru+o+'c ba`n tho+` Pha^.t, lo`ng la.i buo^`n phie^`n nghi~ to+'i nhu+~ng gio.t mu+a gio+` dda^y co' le~ ddang tha^'m u+o+'t ta^'m ma`n lu.a mo?ng se sa('t buo^ng lo+i.
Ngu+o+`i cha va('n ta('t ddo^i lo+`i vo+'i ba` con hai gia ddi`nh ro^`i mo+`i ho. qua pho`ng a(n dde^? ba('t dda^`u tie^.c cu+o+'i. O^ng vo^.i va`ng nga(n co^ con ga'i lu'c na`ng do+.m bu+o+'c theo cha le^n ca^`u thang ga'c.
- Vo+. cho^`ng con ne^n o+? du+o+'i na`y ddo'n mo+`i ba` con, dde^? mi`nh ba le^n ngo^`i vo+'i ma' ddu+o+.c ro^`i.

Be^n du+o+'i pho`ng kha'ch nho'm ngu+o+`i hai ho. tro+? ne^n o^`n a`o sinh ddo^.ng ho+n be^n ca.nh nhu+~ng mo'n a(n thu+'c uo^'ng, ru+o+.u va`o lo+`i ra. Ngu+o+`i cha tho+? da`i ddu+'ng a'p lu+ng va`o cu+?a pho`ng khe'p cha(.t, ta^`n nga^`n tre^n tay la` ca^y ne^'n ddo? loan phu.ng sa(.c so+~ o^ng la^'y tu+` ba`n tho+`. Le~ ra o^ng ne^n ti`m mua sa(?n mo^.t i't ne^'n tra('ng, ngu+o+`i cha tha^`m tra'ch mi`nh. Be^n ngoa`i cu+?a so^?, co+n gio' tho^?i mu+a ruo^`ng qua no'c ta`ng ca^y jacaranda ti'm tha^?m che phu? pha^`n lo+'n khoa?ng sa^n tru+o+'c nha`. Vo+'i tay ddo'ng ki'n hai ca'nh cu+?a so^?, o^ng do du+. ho^`i la^u ro^`i tha('p sa'ng ngo.n ne^'n dda(.t le^n phi'a dda^`u giu+o+`ng. O^ng lu.c ra ta^'m kha(n dda('p ma`u tra('ng, phu? le^n thi the^? ga^`y ra.c cu?a vo+. ro^`i ngo^`i xuo^'ng be^n me'p giu+o+`ng. Ba`n tay o^ng vo^ ho^`n ke'o su+?a me'p vie^`n ta^'m kha(n bao bo.c ddo^i ca'nh tay xuo^i da`i theo toa`n tha^n ba^'t ddo^.ng. A'nh ne^'n ho^`ng lung lay tre^n ddo^i ma('t nha('m khie^'n o^ng co' ca?m tu+o+?ng ngu+o+`i vo+. ddang na(`m thanh tha?n trong gia^'c ngu? dda~ tu+` la^u la('m. Hay ddo' cu~ng la` y' nie^.m vu.t ha^?ng cu?a tho+`i gian ba^'t ddo^.ng giu+~a hai bo+` so^'ng che^'t. O^ng tu+. ho?i dde^? ro^`i va'ng va^'t ro+`n ro+.n trong dda^`u hi`nh a?nh cho+.t mo+ ho^` va` cha^.m cha.p cha(?ng kha'c na`o mo^.t ddoa.n phim cu~ nha?y mu'a ba^`y ve^'t xu+o+'c tho+`i gian, ngo.ng ngi.u chuo^~i a^m thanh ra~ ro+`i kho' hie^?u.

Suo^'t buo^?i tru+a o^ng dda~ ngo^`i ra^'t la^u be^n vo+. sau khi con ga'i va` ngu+o+`i re^? le^n ga'c tha(m cha`o me. tru+o+'c le^~ cu+o+'i. Tre^n khuo^n ma(.t tro+ xu+o+ng, ddo^i ho^'c ma('t sa^u ho?m u+'a gio.t nu+o+'c ma('t sau cuo^'i, mo^i ma^'p ma'y tro^'i tra(n lo+`i van xin tre^~ na~i.
- Tui ca?m o+n o^ng dda~ giu+~ im la(.ng ma^'y chu.c na(m nay. Con no' kho^ng co' to^.i ti`nh gi`. Xin o^ng hu+'a ddu+`ng no'i gi` vo+'i con. DDu+o+.c va^.y thi` tui mo+'i ye^n lo`ng ra ddi...
Nhi`n a'nh ma('t dduo^'i mo`n trong co+n ha^'p ho^'i cu?a ngu+o+`i vo+., thoa'ng cho+.t dda^u ddo' tha'ng nga`y ha.nh phu'c nga('n ngu?i thuo+? ban dda^`u ddo^i lu+'a, o^ng ga^.t dda^`u hu+'a se~ la`m theo lo+`i tra(n tro^'i. Ma^'y ngo'n tay kha(?ng khiu la.nh mo`n sinh khi' khe? ma'y ddo^.ng ti`m ba`n tay o^ng, ba^'u vi'u trong mo^.t khoa?nh kha('c ro^`i buo^ng lo+i ba^'t ddo^.ng. Mo^.t ddo+`i ngu+o+`i dda~ qua. Mo^.t pha^`n ddo+`i ddo'ng la.i. Tro^i xuo^i. U hoa`i.

Phi'a ngoa`i cu+?a so^?, tu+`ng ca'nh la' run ra^?y lao ddao trong gio' mong manh. O^ng nghe tie^'ng cha^n mi`nh bo? ddi, ro+`i ra.c tu+`ng bu+o+'c xuo^'ng cha^n ga'c, lo`ng kho+ng buo^`n la('m. Su+. che^'t, su+. so^'ng ddo'ng la.i mo+? ra ba^'t cho+.t thu+o+`ng ha(`ng. Ngo.n ne^'n vu qui lung linh vo+`n quye^.n a'nh ma('t co^ da^u chu' re^? nhi`n nhau chu+'a chan ha.nh phu'c ba('t dda^`u.
Tro+`i tro+? mu+a na(.ng ha.t. Tra^`n ma^y tha^'p va^`n vu~ nhu+~ng cu.m ma^y dden xa'm tro^i nhanh gio+` dda~ chi`m khua^'t sau ma`n nu+o+'c ddan ki'n ca? kho^ng gian. Tu+`ng so+.i mu+a ra^y qua khung cu+?a ki'nh ba'm bu.i run ra^?y ddo^? tha`nh gio`ng nhu+~ng gio.t nga('n da`i nhu+ le^. hoen. Chuo^?i hoa phu+o+.ng ti'm ru? theo do`ng mu+a ddong ddu+a ky? nie^.m. Ngu+o+`i dda`n o^ng nho+' to+'i gio.t nu+o+'c ma('t mi`nh va`o mo^.t chie^`u cuo^'i na(m dda~ xu+a xa, se sa('t ddo^ng phong. O^ng tu+. ho?i, kho^ng ro~ ddie^`u na`o buo^`n ho+n. Gio.t le^. cu~, hay dda~ tu+` la^u, nhu+~ng cuo^'i na(m va^~n dde^'n giu+~a hanh va`ng na('ng ha.?

Anh em Du~ng va` Loan lo+'n le^n tu+` mo^.t tha`nh pho^' duye^n ha?i mie^`n Trung. Va`o nhu+~ng na(m sa'u mu+o+i, tie^.m sa'ch nho? cu?a o^ng Ba Cha'nh tre^n con ddu+o+`ng sa^`m ua^'t nha^'t cu?a tha`nh pho^' ddu+o+.c du`ng nhu+ ta^'m bi`nh phong cho vie^.c kinh doanh va` mu+u toan kha'c cu?a vo+. cho^`ng o^ng. Ho. la`m gia`u qua nhu+~ng a'p phe dda^'u tha^`u vo+'i qua^n ddo^.i My~ va` DDa.i Ha`n cu`ng lu'c chui luo^`n la`m kinh ta`i cho co.ng sa~n. Nhu+ mo^.t tay dda'nh co+` tu+o+'ng tha^m tra^`m, o^ng Cha'nh luo^n nghi~ tru+o+'c ba bo^'n nu+o+'c co+` tru+o+'c khi cho.n ddu+o+`ng ta^'n tho^'i. Co' le~ chuye^.n dda(.t te^n Du~ng Loan cho hai ddu+'a con cu+ng, a?nh hu+o+?ng tu+` ?DDoa.n Tuye^.t? cu?a Nha^'t Linh, la` tha'i ddo^. so^'ng ?du+'t khoa't? nha^'t cu?a vo+. cho^`ng o^ng co' ddu+o+.c trong nhu+~ng nga`y co`n son tre?, sau ddo' ta^'t ca? chi? la` nhu+~ng mu+u ddi.nh kho^n ngoan, la('m khi lu+o+`ng lo.c. The^' nhu+ng, ngu+o+`i ti'nh cha(?ng the^? na`o ho+n ddu+o+.c tro+`i ti'nh. Trong mo^.t tho+`i gian kha' la^u, o^ng Cha'nh va^~n buo^`n bu+.c chuye^.n co^ con ga'i ngo^~ nghi.ch cu+'ng dda^`u dda~ kho^ng nghe lo+`i cha me. dde^? ke^'t ho^n vo+'i mo^.t gia'o-su+-con-mo^.t kho?i pha?i ddi Thu?-DDu+'c ma` la.i la~ng ma.ng ye^u ddu+o+ng, bo? nha` theo mo^.t si~ quan ta'c chie^'n ra`y dda^y mai ddo'. O^ng ba` dda~ que^n ro^`i ca^u va(n la~ng ma.ng ?Hie^.n gio+` co' mo^.t ngu+o+`i... ddang ddi ngoa`i su+o+ng gio'...? khi no'i ve^` ngu+o+`i ye^u cu?a nha^n va^.t Loan trong DDoa.n Tuye^.t ma` hai ngu+o+`i dda~ suy't soa mu+o+`ng tu+o+.ng khi cu`ng nhau ddo.c tha^u dde^m cho dde^'n ha`ng chu+? cuo^'i cu`ng cu?a ta^.p truye^.n. Tha^.t ra ddo' kho^ng chi? la` chuye^.n nha` bi`nh thu+o+`ng, o^ng Cha'nh dda~ pha?i ddo^n dda'o pha^n bua vo+'i ?ma^'y a?nh? nhie^`u la^`n trong mo^.t tho+`i gian kha' la^u va` to^'n ke'm.

Ma~i cho to+'i sau tha'ng Tu+ ba?y la(m, trong lu'c vo+. cho^`ng Loan ddang an toa`n ddi.nh cu+ o+? My~ thi` con trai pha?i ddi tu` ca?i ta.o va` vo+. cho^`ng o^ng, nhu+ bie^'t bao gia ddi`nh kha'c o+? mie^`n Nam, thi` bi. ?dda'nh? tha^'t ddie^n ba't dda?o vi` thuo^.c die^.n tu+ sa?n kinh doanh la`m a(n vo+'i My~ Ngu.y. DDu+'a con ga'i hu+ ho?ng bo? nha` theo trai nga`y na`o gio+` dda^y la` nu+o+'c co+` dda^`y hi vo.ng cu?a ngu+o+`i cha ddang ma^'t da^`n tri' nho+'.

Cuo^.c ddo+`i ngu+o+`i anh trai thi` so'ng gio' ho+n nhie^`u. Pha?i cha(ng so^' tro+`i dda~ ddi.nh pha^`n cho Du~ng nhu+ the^' hay nhu+~ng bu+o+'c co+` o^ng Cha'nh dda('n ddo dda~ kho^ng tha`nh nhu+ mu+u ddi.nh.
Tuy nhie^n tha^.t kho' ma` bie^'t Du~ng la` ddu+'a con bie^'t nghe lo+`i cha me. hay anh cha`ng co' ddu? kho^n ngoan dde^? ddu+o+.c cha me. tin tu+o+?ng ma` lo la('ng, ban pha't, nuo^ng chie^`u. Mo^.t ddie^`u kha' cha('c la` Du~ng co' pha^`n le^u lo^?ng ham cho+i ho+n ho.c. O^ng Cha'nh lo la('ng ddu't lo't dde^? Du~ng ddu+o+.c dda^.u cao trong ky` thi Tu' Ta`i nhu+ng ro^`i chuye^.n du ho.c ddi Nha^.t ddi U'c kho^ng tha`nh. O^ng ba` mua nha` o+? Sa`i Go`n dde^? con trai theo ho.c Lua^.t. Sau hai na(m ho.c ha`nh lo+ dde^~nh lang thang, cha(?ng ddi dde^'n dda^u, ma` tuo^?i li'nh cu+' ra^`n ra^`n ke'o to+'i. O^ng Cha'nh la.i to^'n ke'm dde^? Du~ng ddu+o+.c va`o Ho.c Vie^.n Ca?nh Sa't Quo^'c Gia tro+? tha`nh mo^.t bie^n ta^.p vie^n la`m vie^.c ngay ta.i Sa`i Go`n o+? To^?ng Nha Ca?nh Sa't DDo^ Tha`nh. Kho^ng la^u sau ddo', o^ng ba` Cha'nh dda~ chu dda'o ti`m vo+. cho con. Mo^.t co^ng ddo^i vie^.c. Co^ ga'i dde.p la(?ng ra^'t ba('t ma('t se~ ki`m cha^n anh cha`ng bie^n ta^.p vie^n ca?nh sa't tre? tuo^?i ham vui. Nga^n-Giang la.i la` con ga'i mo^.t ngu+o+`i ba.n cu~ cu?a o^ng Cha'nh dda~ ddi ta^.p ke^'t ra Ba('c.

Vo+. cho^`ng Du~ng so^'ng vo+'i nhau chu+a ddu+o+.c bao nga`y thi` mie^`n Nam su.p ddo^?. Tu+` nhu+~ng nga`y dda^`u tha'ng Tu+ di ta?n tu+` mie^`n Trung ve^` Sa`i Go`n, vo+. cho^`ng o^ng Cha'nh ta.m so^'ng o+? nha` con trai. Ngu+o+`i cha dda~ thuye^'t phu.c ddu+o+.c Du~ng ddi nu+o+'c co+` ma` o^ng hi vo.ng se~ giu'p con trai ra`o gia.o ddu+o+.c tu+o+ng lai cho gia ddi`nhdd nhu+~ng nga`y sau chie^'n tranh. O^ng kha^'p kho+?i mu+`ng ve^` con co+` kinh ta`i cho ca'ch ma.ng cu?a o^ng tu+` nhie^`u na(m tru+o+'c. Nga`y Sa`i Go`n tha^'t thu? va`o tay bo^. ddo^.i mie^`n Ba('c, theo lo+`i cha, Du~ng va`o To^?ng Nha tri`nh die^.n so+'m vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i tha('ng tra^.n va` ti`nh nguye^.n phu. vie^.c tie^'p qua?n cho chi'nh quye^`n mo+'i.

The^' nhu+ng thu+.c te^' kho^ng nhu+ o^ng Cha'nh hi vo.ng. Pha^`n lo+'n gia sa?n cu?a o^ng ba` bi. nha` nu+o+'c ti.ch thu, may ma` ho. dda~ thu xe^'p ca^'t da^'u ddu+o+.c mo^.t pha^`n. Du~ng thi` bi. ddi ca?i ta.o ta^.n ngoa`i Ba('c. Ngu+o+`i vo+. tre? dda~ quen vo+'i nha`n ha. nuo^ng chi`u so^'ng mo^.t mi`nh giu+~a Sa`i Go`n trong kho' kha(n lung la.c. Sau ga^`n ba na(m, o^ng Cha'nh la.i ddu`m go'i tie^`n va`ng ra Ba('c ti`m ba.n cu~ va` cu~ng la` nha.c phu. cu~a Du~ng. O^ng dda~ tha`nh co^ng trong vie^.c cha.y va.y cho Du~ng va`o Nam o+? tra.i Ha`m Ta^n dde^? cho+` ddu+o+.c ra tra.i. Tho+`i gian na`y, vie^.c Nga^n-Giang ddi la.i luye^'n a'i vo+'i ngu+o+`i tru+o+?ng co^ng an phu+o+`ng no+i na`ng co' ho^. kha^?u, ca(n nha` tu+`ng la` to^? a^'m cu?a ddo^i vo+. cho^`ng tre?, la` su+. bi' ma^.t co^ng khai ma` cho`m xo'm cha(?ng ai muo^'n ti`m hie^?u. Nhu+~ng ddo^i ma('t re? khinh co`n nho.n ho+n ca? lo+`i nguye^`n ru?a, nhu+ng su+. de^? da`ng trong cuo^.c so^'ng dda~ ca^'t cao lo+`i pha^n bua giu'p na`ng cu'i dda^`u ddi to+'i. Na`ng chu+a he^` ti`m tha(m cho^`ng tho+`i gian Du~ng ca?i ta.o o+? mie^`n Ba('c, nhu+ng ngu+o+`i co^ng an dda~ chu dda'o thu xe^'p dde^? na`ng tha(m rie^ng cho^`ng qua dde^m o+? tra.i Ha`m Ta^n. Sa'u tha'ng sau Nga^n-Giang sinh con ga'i dda^`u lo`ng.

Mo^.t buo^?i chie^`u cuo^'i na(m sau ga^`n ba na(m tu` ca?i ta.o, Du~ng ddu+o+.c ra tra.i tro+? ve^`. Tuy dda~ hay chuye^.n dda('ng cay, cha`ng va^~n kho^ng kho?i ru+ng gio.t nu+o+'c ma('t xo't xa khi nhi`n tha^'y ddu+'a be' ga'i tre^n tay vo+.. Nha` ddo', vo+. ddo', con chi'nh thu+'c tre^n gia^'y to+` ddo', the^' ma` cha`ng dda~ ma^'t ta^'t ca?. Du~ng bo? nha` dde^'n so^'ng ta.m vo+'i ngu+o+`i chi. ho.. O^ng Cha'nh la.i bo^n ba tu+` ngoa`i Trung va`o, tro+? xoay co^' go+? the^' co+` bi' cho gia ddi`nh, cho con trai. Chuye^'n vu+o+.t bie^n dda^`u tie^n tha^'t ba.i. Sau sa'u tha'ng tu` va` tie^`n va`ng ho^'i lo^., Du~ng ddu+o+.c pho'ng thi'ch. La^`n vu+o+.t bie^n ke^' tie^'p may ma('n tha`nh co^ng. Du~ng ddu+o+.c dde^'n ddi.nh cu+ o+? Australia sau ho+n mo^.t na(m ngo'ng tro^ng cho+` ddo+.i o+? tra.i ti. na.n Tha'i Lan. Anh ba^.n ro^.n nga`y dde^m dde^? que^n ddi qua' khu+' ddau buo^`n va` ga^`y du+.ng la.i cuo^.c ddo+`i mi`nh tre^n que^ hu+o+ng mo+'i. Sau nhie^`u sa'ng dde^m cha(m chi? ca^`n cu` vo+'i co^ng vie^.c lu+.a thu+ nha`m cha'n, co+ ho^.i to^'t dda~ dde^'n vo+'i Du~ng giu'p anh tro+? tha`nh ngu+o+`i ddu+a thu+ cho mo^.t vu`ng trong khu vu+.c Fairfield kho^ng xa pho^' Cabramatta no+i anh cu+ ngu..

(co`n tie^'p 2 ky`)

****

Phan Tha'i Ye^n

Mu.c Lu.c


5. No^~i DDau Di.u Da`ng


Ho^` Thu.y My~ Ha.nh


Truye^.n nga('n.

Tru'c quay ddi, gia? vo+` kho^ng nghe Thu`y An no'i, tha^.t ra co^ muo^'n ca('t ngang ca^u chuye^.n vi` kho^ng thi'ch nghe phe^ bi`nh, go'p y' va`o chuye^.n cu?a mi`nh nu+~a. Thua^'n cu?a co^, mo^.t cha`ng trai ha`o hoa, ba(.t thie^.p, vo+'i ngoa.i hi`nh de^~ thu hu't. Anh la.i no^?i tie^'ng nho+` co' gio.ng ha't kha' hay trong ca'c chu+o+ng tri`nh ca nha.c o+? ca'c pho`ng tra`, va` cu~ng chi'nh nho+` va`o ddie^?m ddo' anh dda~ chinh phu.c nhie^`u tra'i tim de^~ rung ddo^.ng cu?a ca'c co^ ga'i, nhu+ng anh la` cu?a co^ va` co^ nghi~ kho^ng co' gi` thay ddo^?i ddu+o+.c, Thua^'n dda~ tu+`ng no'i vo+'i co^ nhu+ va^.y ma`. Tru'c luo^n tin tu+o+?ng anh, vi` co^ to^n tro.ng va` ye^u anh.

Thu`y An kho^ng tha, du` bie^'t Tru'c muo^'n ne' tra'nh, co^ va^~n no'i vi` co^ cho ra(`ng lo+`i cu?a co^ no'i la` ho+.p ly', la` giu'p cho ba.n mi`nh:

-Ne^'u Thua^'n tha^.t lo`ng ye^u ma`y, thi` anh ta dda~ kho^ng giao thie^.p bu+`a ba~i, lu'c na`o be^n ca.nh cu~ng co' mo^.t ngu+o+`i dde.p, ddo' la` nhu+~ng ngu+o+`i co' ti`nh y' vo+'i anh ta ma` ma`y cu~ng bie^'t, i't nhie^`u tao cho la` Thua^'n no'i do^'i khi gia?i thi'ch la` ti`nh co+` ga(.p ho. ngoa`i ddu+o+`ng.

Tru'c quay la.i nhi`n Thuy` An, co^ nhi'u ma`y gio.ng van vi?:

-Tao xin ma`y dda^'y, ma`y ha~y bo+'t ca'i nhi`n kha('c khe ddo^'i vo+'i Thua^'n mo^.t chu't, tao kho^ng be^nh vu+.c Thua^'n, tu+. tao hie^?u ra(`ng anh a^'y kho^ng pha?i la` ngu+o+`i to^`i te^., anh a^'y ddo^'i vo+'i tao the^' na`o, tu+. tao bie^'t?

-?Trong ti`nh ye^u hai ngu+o+`i pha?i ddu+o+.c bi`nh dda(~ng, du` anh ta la` tha^`n tu+o+.ng cu?a ta^'t ca? ddi nu+~a, cu~ng ddu+`ng tu+. cho mi`nh ca'i quye^`n cha` dda.p le^n ca?m xu'c cu?a ngu+o+`i anh ta dda~ cho.n.Ma`y la.i qua' ye^'m the^' ddo^'i vo+'i Thua^'n, ddo' kho^ng pha?i la` ca'ch dde^? ba?o ve^. ti`nh ye^u, lie^.u ma`y se~ chi.u ddu+.ng ddu+o+.c bao la^u vo+'i su+. a^'m u+'c na`y? Ti`nh ye^u ddu'ng nghi~a pha?i la` su+. co^.ng hu+o+?ng cu?a hai ta^m ho^`n, no' khie^'n ngu+o+`i ta ca?m tha^'y cuo^.c so^'ng tha(ng hoa, ngu+o+`i na`y co' the^? no'i vo+'i ngu+o+`i kia ddie^`u mi`nh u+o+'c muo^'n va` ddu+o+.c la('ng nghe, chia se?. Trong khi ma`y la.i luo^n ddau kho^?, da(`n va(.t. Mo^.t lo+`i tra'i y' anh ta ma`y kho^ng da'm no'i?

Thua^'n ddo^.t ngo^.t bu+o+'c va`o la`m Thu`y An ngu+ng ngang ca^u no'i. Anh vui ve? ho?i:

-Ba`n ca~i gi` ma` so^i no^?i the^' hai co^?

Tru'c ddu+a ma('t nhi`n Thu`y An no'i kho?a la^'p:

-Tu.i em ddang no'i sao kho^ng co' ngo.n gio' na`o tho^?i anh va` anh Va(n dde^'n trong nga`y chu'a nha^.t tu+o+i dde.p na`y?

Thua^'n chi? tay ra ddu+o+`ng:

-The^' thi` linh tha^.t, Va(n ddang mua thuo^'c la', se~ va`o sau.

Thu`y An lu+o+`m Tru'c:

-Ma`y tro^ng anh Thua^'n thi` no'i dda.i, ke'o anh Va(n vo^ la`m gi`?

Tru'c no'i:

-Va(n cu~ng dda'ng dde^? cho+` ddo+.i la('m chu+', ma`y kho^ng tha^'y va^.y sao?

Thu`y An khinh khi?nh:

-Co' le~ ddo^'i vo+'i mo^.t ngu+o+`i kha'c!

Thua^'n xen va`o:

-Sao Thuy` An hay co' tha'i ddo^. kho' chi.u khi nha('c dde^'n Va(n? Anh tha^'y Va(n ra^'t to^'t?

Thu`y An nga('t lo+`i, gio.ng cha^m bie^'m:

-To^'t nhu+ anh va^.y, ddu'ng kho^ng? Cho+i vo+'i nhau tha^n thie^'t nhu+ va^.y thi` cha('c cha('n pha?i gio^'ng nhau ro^`i.

Va(n dda~ va`o to+'i, anh la` ngu+o+`i hie^`n la`nh va` co' ti'nh co+?i mo+?. DDo^'i vo+'i Va(n, Tru'c co^ nghi~ ve^` anh vo+'i su+. ne^? phu.c vi` co^ bie^'t anh tu+` khi anh co`n la` mo^.t sinh vie^n. Nha` nghe`o, Va(n vu+`a ho.c vu+`a la`m. Ngoa`i tho+`i gian o+? tru+o+`ng, ddo+`i so^'ng cu?a Va(n la` mo^.t ca'i gi` ddo' ba^.n ro^.n, anh la(n lo^.n kie^'m so^'ng, kho^ng tu+` nan nhu+~ng co^ng vie^.c na(.ng nho.c, co`n co^' da`nh tho+`i gian mo+? lo+'p da.y ke`m Anh va(n ta.i nha` va` Tru'c cu~ng la` mo^.t ho.c tro` cu?a anh thuo+? a^'y.

Cuo^.c so^'ng va^'t va?, kho' kha(n dde` na(.ng le^n vai Va(n va^.y ma` lu'c na`o anh cu~ng vui ve?, tu+. tin nhu+ mo^.t ngu+o+`i ra^'t ye^u ddo+`i va` mo.i vie^.c vo+'i Va(n kho^ng co' gi` la` va^'n dde^` nan gia?i. Thua^'n no'i:

-Ma`y ddi la^u qua', suy't chu't nu+~a tao bi. hai co^ na`y cu`ng nhau ba('t na.t?

Thu`y An ddanh dda':

-Ca? su+ ddoa`n con ga'i chu+a da'm ba('t na.t anh, xa' gi` hai con be'.

Va(n cu+o+`i xoa`:

-Va^.y ma` co' khi tru+o+'c mo^.t ddoa`n qua^n ca'c cha`ng trai kho^ng so+., la.i so+.?mo^.t co^ ga'i!

Va(n tu+. nhie^n ke'o ghe^' ngo^`i ro^`i ru't mo^.t ddie^'u thuo^'c ga('n le^n mo^i. Thu`y An tie^'p tu.c ca'i gio.ng ddie^.u ma` chi? co' Tru'c mo+'i hie^?u:

-Vo+'i anh Va(n thi` An chu+a bie^'t sao, chu+' anh Thua^'n thi` co' so+. cha(ng la` so+. ca'c co^ ga'i hie^?u ddu+o+.c ba?n cha^'t?

Tru'c ca('t ngang lo+`i Thuy` An:

-Chu? nha^.t ca'c anh kho^ng la`m gi` sao ma` ddi rong the^'?

Va(n ho?i la.i:

-DDe^'n tha(m ca'c co^ ma` la` ddi rong sao?

Tru'c lu'ng tu'ng kho^ng bie^'t ddo^'i dda'p la`m sao, co^ qua' hie^`n la`nh va` cha^.m cha.p trong ca'ch u+'ng xu+?. Kho^ng nhu+ Thu`y An, hai ngu+o+`i ra^'t tha^n nhau ma` ta^m ti'nh kha'c ha(?n. Thu`y An no'ng na?y, dda nghi, ba^'t ky` chuye^.n gi` dde^'n tai co^, co^ kho^ng vo^.i tin ngay ma` ca^`n suy ddi nghi~ la.i, ca^n nha('c thie^.t ho+n. Co`n Tru'c i't no'i, di.u da`ng, co^ chu+a bao gio+` no'i ca^u gi` ma` co^ nghi~ se~ la`m cho ngu+o+`i ddo^'i die^.n buo^`n lo`ng, ne^'u co' vi` su+. vo^ ti`nh tho^i cu~ng la`m co^ bu+'c ru+'t kho^ng ye^n. Nhi`n ve? ngu+o+.ng nghi.u cu?a Tru'c, Va(n chu+a ki.p no'i gi` thi` Thuy` An dda~ le^n tie^'ng:

-No+i dda^y cu~ng co' the^? la` cuo^'i ddu+o+`ng ddi rong la('m, Tru'c no'i kho^ng thu+`a dda^u.

Tru'c ddi.nh pha^n bua ra(`ng co^ chi? ho?i chu+' kho^ng co' y' gi`, nhu+ng du+`ng la.i vi` Thua^'n no'i:

-Thu`y An ho^m nay ba^'t bi`nh chuye^.n gi` ma` cay cu' vo+'i tu.i anh the^'?

Thu`y An nhu'n vai, co^ ro+`i cho^~ ngo^`i ddu+'ng le^n:

-Ba^'t bi`nh thi` co' nhu+ng cay cu' thi` kho^ng. Anh Thua^'n ca^`n ne^n ho?i Tru'c xem la` chuye^.n gi` nhe'.(Co^ no'i vo+'i Tru'c) Tao ve^` luo^n dda^y, lu'c kha'c ga(.p la.i. Hai anh ve^` sau nhe'?

Co^ ga^.t dda^`u cha`o ro^`i ddi tha(?ng ra cu+?a.Na('ng ga('t ra?i xuo^'ng ma(.t ddu+o+`ng, Thuy` An bu+.c do.c ne^.n ma.nh go't gia`y. La^u la('m ro^`i chu+a ddi da.o pho^' vo+'i Tru'c, ne^n co^ dde^'n ddi.nh ru? Tru'c cu`ng ddi mua sa('m, va^.y ro^`i hai anh cha`ng dde^'n la`m vo+~ du+. ddi.nh. DDa~ the^' Thua^'n la` ngu+o+`i ma` Thuy` An kho^ng ma^'y ca?m ti`nh, trong ma('t co^ Thua^'n la` ngu+o+`i kho^ng dda'ng tin ca^.y vi` le~ co^ hay ga(.p anh ddi vo+'i nhie^`u co^ ga'i. Ho. la` gi` cu?a nhau co^ kho^ng ca^`n bie^'t, chi? vi` co^ thu+o+ng ba.n va` so+. ba.n mi`nh kho^? vi` qua' tin ye^u, nhu+ng Tru'c du+o+`ng nhu+ kho^ng quan ta^m dde^'n ddie^`u ddo', ne^n lo+`i no'i cu?a co^ kho^ng co' tro.ng lu+o+.ng gi` ca?. Thuy` An tu+'c to^'i va` gia^.n la^y ca? Va(n, anh cha`ng ma` Tru'c va` Thua^'n cu+' ga'n ghe'p cho co^, du` Va(n kho^ng he^` ta'n ti?nh, kho^ng to? tha'i ddo^. sa(n ddo'n na`o vo+'i co^, co^ va^~n kho' chi.u vi` co^ nghi~ Va(n cho+i vo+'i Thua^'n thi` cha(?ng kha'c gi` Thua^'n.

Thuy` An bu+o+'c nhanh, ca(n pho`ng tro. cu?a Tru'c khua^'t sau lu+ng ro^`i co^ mo+'i quay dda^`u nhi`n la.i, o+? ddo' Va(n cu~ng ddang ti`m ca'ch ru't lui:

-Tao co' he.n mo^.t co^ng vie^.c quan tro.ng, ma`y o+? la.i ve^` sau, tao bie^'n tru+o+'c dda^y.

Tru'c hie^?u ra(`ng Va(n kho^ng muo^'n la`m ke? thu+' ba giu+~a co^ va` Thua^'n, nhu+ng ngay lu'c na`y Tru'c la.i muo^'n co' ma(.t Va(n, vi` ca^u chuye^.n ma` Thuy` An vu+`a ke^? va^~n co`n la^?n qua^?n trong dda^`u khie^'n co^ kho' chi.u va` kho^ng the^? tu+. nhie^n ddu+o+.c vo+'i Thua^'n khi co`n la.i mo^.t mi`nh vo+'i anh. Tru'c co^' na`i ni?:

-Cha(?ng bao gio+` anh dde^'n ma` o+? la.i cho+i la^u, co' pha?i vi` Thuy` An ddi ve^` ne^n anh cu~ng muo^'n ve^` theo?

Va(n cu+o+`i:

-Em no'i va^.y la` hie^?u anh ro^`i.

-Em se~ kho^ng the`m dde^'n nha` anh nu+~a, ne^'u anh ddi ve^`.

Va(n ha^'c ha`m sang Thua^'n:

-Can cho tui chu+' o^ng.

Thua^'n nhi`n Tru'c nhe. nha`ng:

-DDe^? cho anh a^'y ve^`?

Tru'c phu.ng phi.u nhi`n Va(n, anh xoa hai tay va`o nhau la`m mo^.t cu+? chi? dda'ng tie^'c, nga^`n ngu+` mo^.t chu't mo+'i quay ddi. Kho^ng khi' cho+.t la('ng xuo^'ng, Tru'c va^~n ngo^`i im, trong dda^`u co^ cu+' vang le^n ca^u no'i cu?a Thuy` An ? Hai ngu+o+`i co' ve? tha^n ma^.t la('m, tao ddi ngay sau lu+ng ma` anh ta kho^ng tha^'y. DDe^'n lu'c ca? hai bu+o+'c va`o co^?ng ro^`i, tao va^~n kho^ng ki.p nhi`n ma(.t co^ ga'i kia??. Tru'c ca?m tha^'y mo^.t ca'i gi` ddo' nho'i le^n trong lo`ng, mo^i ma^'p ma'y ddi.nh ho?i Thua^'n, nhu+ng co^ la.i do du+. vi` so+. la`m pha^.t y' anh, co^ muo^'n no'i anh ddu+`ng la`m cho mo.i ngu+o+`i nghi~ co^ chi? la` ngu+o+`i ti`nh ho+` cu?a anh, nhu+ng cuo^'i cu`ng thi` co^ im la(.ng?

-Em la`m sao va^.y, sao kho^ng no'i gi`?

Tru'c cu+.a qua^.y tre^n ghe^', nhu+ bi. cha^.t cho^.i, go` bo'.Co^' ga('ng la('m co^ mo+'i ho?i ddu+o+.c:

-Ho^`i dde^m anh dde^'n qua'n Va(n Nghe^.?

Thua^'n dda'p go.n:

-Pha?i!

Tru'c nhu+ ngo+.p tho+?, co^ nga^.p ngu+`ng:

-Anh ddi vo+'i ai va^.y?

-Mo^.t co^ ba.n?

Tru'c cu'i ma(.t xuo^'ng, a^'p u'ng. Co^ kho^ng nghi~ Thua^'n dda'p tu+. nhie^n nhu+ va^.y. Mo^.t co^ ba.n ga'i! Anh co' the^? ma(.c ke^. ca?m xu'c cu?a co^ dde^'n va^.y, cho du` co^ kho^ng to? lo^. thi` anh cu~ng pha?i hie^?u ra(`ng co' ngu+o+`i con ga'i na`o la.i bi`nh tha?n ddu+o+.c khi ngu+o+`i ye^u cu?a mi`nh co' nhu+~ng gia^y phu't rie^ng tu+ be^n ngu+o+`i con ga'i kha'c cho du` quan he^. cu?a ho. trong sa'ng. Lo^`ng ngu+.c co^ muo^'n vo+~ tung ra vi` su+. do^`n ne'n bao nga`y, va^.y ma` gio.ng no'i co^ va^~n di.u da`ng:

-Hai ngu+o+`i vui ve? chu+'?

Thua^'n nhi`n cha(m cha(m va`o ma(.t Tru'c, co^ nhi`n ddi no+i kha'c, ha`ng mi da`i cu.p xuo^'ng:

-Em kho^ng tha('c ma('c gi` sao?

Con ma('t dden lay la'y cu?a Tru'c ba('t dda^`u so'ng sa'nh nu+o+'c, co^ ddu+'ng pha('t da^.y tra'nh Thua^'n, khi anh ddu+a hai tay o^m choa`ng vai Tru'c ke'o ve^` phi'a mi`nh, co^ du`ng ca? hai tay xo^ ma.nh va`o ngu+.c Thua^'n ba(`ng ca? su+. tu+'c to^'i. Thua^'n buo^ng tay la`m Tru'c la?o dda?o, anh nhi`n co^ vo+'i ve? ddie^`m ti?nh:

-Em muo^'n no'i gi` thi` cu+' no'i ra.

-Kho^ng! Em kho^ng muo^'n no'i gi` ca?, em muo^'n ngo^`i mo^.t mi`nh?

Thua^'n nhu'n vai, khe~ la('c dda^`u, va` ddo^.t nhie^n anh quay nhanh ra cu+?a. Tru'c su+?ng so^'t va` ba^.t kho'c. Co^ muo^'n go.i anh la.i, co^ muo^'n Thua^'n hie^?u ra(`ng du` co^ kho^ng ddo`i ho?i Thua^'n pha?i xu+'ng dda'ng vo+'i ti`nh ye^u cu?a co^, thi` anh cu~ng pha?i chu+'ng minh cho co^ tha^'y ne^'u anh ye^u co^ nhu+ anh va^~n no'i.Tru'c muo^'n Thua^'n ha~y o+? la.i vo+'i mo^.t lo+`i gia?i thi'ch thi` mo.i gu't ma('c se~ ddu+o+.c tha'o go+~ kho?i lo`ng co^, nhu+ng Thua^'n dda~ khua^'t kho?i con ddu+o+`ng ngoa`i kia, chi? co`n la.i a'nh na('ng cho'i chang ro.i va`o ta^m ho^`n Tru'c mo^.t su+. ra't bo?ng, ddau ddo+'n.

000

Ro+`i nha` Tru'c, Va(n ve^` ngay nha`. Tha^.t ra anh kho^ng ba^.n gi` ca?, anh chi? muo^'n tra'nh nhi`n tha^'y Tru'c va` Thua^'n be^n nhau, du` ddo' la` vie^.c hie^?n nhie^n ma` kho^ng i't la^`n anh chu+'ng kie^'n. Nhu+ng ho^m nay ddo^'i die^.n vo+'i ne't buo^`n kho^ng the^? che gia^'u cu?a Tru'c khie^'n anh cho^.t da.. Va(n bie^'t Thua^'n la.i ga^y ra chuye^.n ddau lo`ng cho Tru'c, nhu+ng anh kho^ng co' tu+ ca'ch gi` can thie^.p va`o vie^.c rie^ng cu?a hai ngu+o+`i. Khi Thuy` An ra ve^`, Va(n cu~ng tha^'y mi`nh thu+`a, ne^n dda`nh ti`m ca'ch ru't lui.

Nhu+ng vu+`a ve^` dde^'n nha` thi` Thua^'n cu~ng theo cha^n va`o. Va(n chu+a to? ddu+o+.c su+. nga.c nhie^n thi` Thua^'n dda~ buo^.c mie^.ng:

-Mo^.t ngu+o+`i qua' hie^`n la`nh ddo^i khi tro+? tha`nh nhu nhu+o+.c va` thu. ddo^.ng?

-Ma`y no'i ai?

-Tru'c! Tao tha^.t cha'n vi` cu+' pha?i nhi`n nhu+~ng gio.t nu+o+'c ma('t thay cho lo+`i no'i cu?a co^ a^'y.

-Nhu+ng ta.i sao Tru'c pha?i kho'c? Ha~y tu+. xe't la.i xem ma`y dda~ la`m gi` khie^'n co^ a^'y nhu+ the^'?

-Vi` tao muo^'n Tru'c pha?i ma.nh da.n no'i le^n mi`nh ca^`n gi`? Muo^'n gi`? Tao muo^'n co^ a^'y tho^ng minh nha^.n bie^'t ra(`ng tao ye^u nhu+ng tao kho^ng thi'ch su+. uy? mi., tao muo^'n co^ a^'y pha?i no'i ra quan ddie^?m cu?a mi`nh, nhu+ng tie^'c thay Tru'c co' bao gio+` no'i ra ddu+o+.c mo^.t ca^u gi` sa^u sa('c dde^? suy ga^~m. So^'ng vo+'i mo^.t ngu+o+`i nhu+ va^.y thi` mi`nh chi? tru+o+.t da`i ne^'u ddi sai ddu+o+`ng. Tao thi'ch ti'nh ca'ch cu?a Thu`y An, tha(?ng tha('n, ma.nh me~?

Thua^'n va` Va(n tranh lua^.n ga^y ga('t. Va(n co^' ba`o chu+~a cho Tru'c thi` Thua^'n ca`ng no'i ra nhu+~ng nha^.n ddi.nh ma` Thua^'n cho la` Tru'c kho^ng phu` ho+.p vo+'i mi`nh. Cho dde^'n lu'c Thua^'n ra ve^`, Va(n hie^?u ra(`ng ve^'t ra.n dda~ xua^'t hie^.n trong ti`nh ye^u cu?a ho. va` ba^y gio+` chi? mo^.t chu't thie^'u tha^.n tro.ng, no' se~ vo+~ tan.

Co`n mo^.t mi`nh ddo^'i die^.n vo+'i ti`nh ca?m ca^m la(.ng trong lo`ng. Anh tha^`m no'i vo+'i chi'nh mi`nh ??Anh kho^ng giu'p ddu+o+.c gi` cho em nu+~a ro^`i, anh nguye^`n ru?a nga`y a^y', nga`y Thua^'n ti`nh co+` ga(.p em o+? nha` anh, nga`y ma` anh bie^'t ra(`ng anh se~ ma^'t em??.Vo+'i Va(n, Tru'c la` mo^.t ddoa' hoa mong manh, de^~ vo+~. Anh chi? nga('m nhi`n, chie^m ngu+o+~ng ma` kho^ng da'm cha.m tay va`o, dde^? ro^`i ngo+~ nga`ng vo+'i ca?m gia'c ma^'t ma't vi` mo^.t chu't lo+ dde^~nh, ddoa' hoa a^'y dda~ ve^` tay ngu+o+`i kha'c ma` kho^ng ddu+o+.c tra^n tro.ng, na^ng niu.Va(n pha?i che gia^'u ti`nh ca?m chu+a ki.p to? lo^. cu?a mi`nh dde^? ddo^'i die^.n vo+'i Tru'c qua tu+ ca'ch mo^.t ngu+o+`i ba.n, dde^? chu+'ng kie^'n tu+`ng nie^`m vui, no^~i buo^`n cu?a co^. Va` gio+` dda^y Va(n nhu+ ca?m nha^.n ddu+o+.c no^~i ddau ddang hi`nh tha`nh trong ta^m ho^`n cu?a Tru'c, no^~i ddau a^'y cu~ng di.u da`ng lan to?a sang tra'i tim anh vu+`a mo+ ho^`, vu+`a ro~ ne't, va` cu+' the^' nha^n le^n khi anh bie^'t ra(`ng mi`nh chi? co' the^? ddu+'ng be^n le^` ddo+`i Tru'c ma` ca?m tho^ng, chu+' kho^ng the^? chia se?, du` chi? mo^.t lo+`i?

****

Ho^` Thu.y My~ Ha.nh

Mu.c Lu.c


6. Trie^'t Ly' cu?a Ngu+o+`i Vie^.t qua TNCD

Pha.m hy So+n

Trie^'t ly' hie^?u theo nghi~a tho^ng thu+o+`ng la` suy nghi~, ti`m hie^?u nguo^`n go^'c, nguye^n ly' cu?a vu~ tru. va` mo.i su+. va^.t, trong ddo' co' con ngu+o+`i . Ngu+o+`i Vie^.t kho^ng co' nhu+~ng trie^'t gia lo+'n nhu+ng vo+'i nhu+~ng suy nghi~ ve^` tro+`i dda^'t, ve^` su+. va^.t, ve^` con ngu+o+`i cu~ng ddu? dde^? ta.o ra mo^.t ne^`n trie^'t ho.c rie^ng cho mi`nh .

DDu+'ng tru+o+'c nu'i cao, bie^?n ro^.ng, so^ng da`i ngu+o+`i ta tu+. ho?i ai ta.o ra nhu+~ng ca?nh va^.t vi~ dda.i a^'y :

- Non cao ai dda('p ma` cao,

So^ng kia, be^? no. ai dda`o ma` sa^u ?

Co`n va^`ng tra(ng va(`ng va(.c tre^n dda^`u chie^'u sa'ng ba^`u tro+`i, ca? ngo.n nu'i cao nga^'t kia nga`y na`y qua nga`y kha'c, na(m na`y qua na(m kha'c sao ma~i kho^ng tha^'y gia` ddi, kho^ng tha^'y thay ddo^?i :

- Tra(ng bao nhie^u tuo^?i tra(ng gia`,

Nu'i bao nhie^u tuo^?i go.i la` nu'i non ?

Tra(ng bao nhie^u tuo^?i tra(ng tro`n,

Nu'i bao nhie^u tuo^?i nu'i co`n tro+ tro+ ?

Va` con chim kia, ca^y tra'i kia ai sinh ra chu'ng ? Loa`i chim ai da.y bay, da.y ho't ? Gai kia ai vo't ma` nho.n, tra'i ai vo ma` tro`n ?

- Chim tro+`i ai da.y ma` kho^n,

Ca^y suo^ng ai uo^'n, tra'i tro`n ai vo ?

Tu+` nhu+~ng suy tu+ ddo', ngu+o+`i ta nghi~ ra(`ng pha?i co' mo^.t dda^'ng to^'i cao ta.o ra muo^n va^.t . Ngu+o+`i ta go.i dda^'ng to^'i cao ddo' la` Tro+`i va` vi` va^.y ngu+o+`i Vie^.t Nam co' DDa.o Tro+`i :

- Du` ai no'i ngu+o+.c, no'i xuo^i,

Thi` ta va^~n giu+~ DDa.o Tro+`i kha(ng kha(ng .

Nhi`n ra the^' gio+'i, ngu+o+`i Do Tha'i go.i dda^'ng to^'i cao a^'y la` Je'hova, ngu+o+`i A? Ra^.p go.i la` Allah, ngu+o+`i Trung Hoa o+? sa't be^n chu'ng ta go.i la` Thie^n (Tro+`i, thie^n tu+? : con tro+`i) hay Ngo.c Hoa`ng Thu+o+.ng DDe^' .

Ve^` con ngu+o+`i, ngu+o+`i Vie^.t cho ra(`ng so^'ng la` gu+?i ta.m tha^n xa'c no+i tra^`n the^', che^'t mo+'i la` tro+? ve^` que^ tha^.t cu?a mi`nh o+? be^n kia the^' gio+'i :

- So^'ng gu+?i, tha'c ve^` .

Cu. Nguye^~n Du vie^'t trong truye^.n Kie^`u ra(`ng tha^n xa'c cha(?ng qua chi? la` ca'i hi`nh da'ng be^n ngoa`i, linh ho^`n mo+'i la` pha^`n tinh anh ba^'t die^.t cu?a con ngu+o+`i :

- Tha'c la` the^? pha'ch, co`n la` tinh anh .(Kie^`u)

Ngu+o+`i Vie^.t tin ra(`ng sau khi che^'t, ma` ngu+o+`i ta go.i la` ?ve^` cha^`u to^? tie^n?, linh ho^`n va^~n luo^n luo^n quanh qua^?n no+i con cha'u dde^? coi so'c, phu` ho^. . Do ddo' pha^`n mo^. la` no+i an nghi? nga`n thu cu?a to^? tie^n ne^n ddu+o+.c con cha'u sa(n so'c chu dda'o :

- So^'ng ve^` mo^` ve^` ma?, cha(?ng ai so^'ng ve^` ca? ba't co+m .

Sa('p dde^'n nga`y gio^~ con cha'u ddi vie^'ng mo^., gia^~y co? xung quanh, dda('p the^m dda^'t cho cao le^n dde^? o^ng ba` ye^n a^'m an nghi? be^n trong :

- Cao na^'m a^'m mo^` .

Tru+o+'c mo^~i te^'t nguye^n dda'n con cha'u cu~ng la`m nhu+ va^.y va` chie^`u 30 tha'ng cha.p (tha'ng 12 A^.L. ), ngu+o+`i ta la`m le^~ ddo'n o^ng ba`, o^ng va?i ve^` a(n te^'t vo+'i con cha'u .

Theo quan nie^.m a^'y, che^'t kho^ng pha?i la` hu+ vo^, ma` la` su+. thay ddo^?i hi`nh tha'i . Cho ne^n trong cuo^.c so^'ng ha.n he.p o+? tra^`n gian co' bie^'t bao nhie^u co^ng vie^.c pha?i la`m . Tru+o+'c ma('t la` lo tu nha^n ti'ch ddu+'c cho ba?n tha^n, lo la`m ddie^`u la`nh dde^? ddu+'c cho con cha'u ve^` sau :

- Ai o+i cu+' o+? cho la`nh,

Tu nha^n, ti'ch ddu+'c tro+`i da`nh phu'c cho .

- Ca^y xanh thi` la' cu~ng xanh,

Cha me. hie^`n la`nh dde^? ddu+'c cho con .

Thu+' dde^'n la` lo ga^y du+.ng con cha'u co' cuo^.c so^'ng dda^`y ddu?, kho^ng bi. nghe`o ddo'i . Tu+`ng a^'y co^ng vie^.c la`m, la`m sao cho he^'t trong cuo^.c ddo+`i nga('n ngu?i ne^n pha?i ta^.n du.ng tho+`i gian, ddu+`ng lu+o+`i bie^'ng :

- DDo+`i ngu+o+`i chi? mo^.t gang tay,

Ai hay ngu? nga`y chi? ddu+o+.c nu+?a gang .

Tra'i la.i co' nhu+~ng ngu+o+`i tha^'y cuo^.c so^'ng tha^.t la` phi ly' . Sinh tu+?, tu+? sinh nhu+ ca'i hoa so+'m no+? to^'i ta`n :

- DDo+`i ngu+o+`i kha'c nu+~a la` hoa,

So+'m co`n, to^'i ma^'t, no+? ra la.i ta`n !

Co^ng danh, su+. nghie^.p, ddi.a vi. cao ca?, gia`u co' nhu+ vua chu'a, quan quye^`n pha?i mu+u mo^ ti'nh toa'n, va^'t va? tranh dda^'u co' khi mo^.t ma^'t mo^.t co`n mo+'i dda.t ddu+o+.c . Nhu+ng co' dda^'y ma` kho^ng dda^'y vi` lu'c nha('m ma('t li`a ddo+`i kho^ng mang theo ddu+o+.c gi` ca? :

- Da~ tra`ng xe ca't Bie^?n DDo^ng,

Nho.c nha(`n ma` cha(?ng ne^n co^ng ca'n gi` !

DDa^'t ca't, va`ng ba.c, cu?a ca?i ha`ng tra(m, ha`ng nga`n na(m tru+o+'c cu?a ai ma` dde^'n tay ta dde^? ro^`i tra(m, nga`n na(m to+'i se~ ve^` tay ai ?

- DDe^'n ta mo+'i bie^'t cu?a ta,

Nga`n tra(m na(m tru+o+'c bie^'t la` cu?a ai ?

Su+. nga('n ngu?i, hu+ vo^ cu?a cuo^.c ddo+`i ta.o ra mo^.t so^' ngu+o+`i bi quan, buo^ng xuo^i, hu+o+?ng thu. :

- Ai o+i cho+i la^'y ke?o cha^`y,

Xem hoa bo^'n ma('t, ddi gia`y ba cha^n .

- La(?ng lo+ che^'t cu~ng ra ma,

Chi'nh chuye^n che^'t cu~ng khie^ng ra ngoa`i ddo^`ng .

- Vua Ngo^ ba sa'u ta`n va`ng,

Che^'t xuo^'ng a^m phu? cha(?ng mang ddu+o+.c gi` .

Chu'a Cho^?m uo^'ng ru+o+.u ti` ti`,

Che^'t xuo^'ng a^m phu? ke'm gi` vua Ngo^ !

Nhu+~ng ba^.c cao nha^n thi` xa la'nh ngu+.a xe, danh lo+.i tro'i buo^.c, ti`m ca'ch so^'ng a^?n da^.t no+i nu'i ru+`ng, tho^n da~, vui vo+'i co? ca^y hoa la' :

- O+? nhu+ ca^y que^' giu+~a ru+`ng,

Cay kho^ng ai bie^'t, ngo.t ddu+`ng ai hay .

Ruo^.ng ddo^`ng ma(.c su+'c chim bay,

Bie^?n ho^` lai la'ng ma(.c ba`y ca' ddua .

- Chi ba(`ng ca^`n tru'c, a'o to+i,

Danh cu+o+ng, lo+.i to?a ma(.c ddo+`i ddua tranh .

Sau dda^y la` ba`i ha't cu?a mo^.t ngu+o+`i so^'ng a^?n da^.t ba(`ng nghe^` ddo^'n cu?i :

-Tay ca^`m con dao,

La`m sao cho sa('c,

DDe^? ma` de^~ cha(.t,

Cha(.t la^'y cu?i ca`nh,

Cha(.t la^'y ca? ca`nh ca^y .

Tre`o le^n ru+`ng xanh,

Cha.y quanh su+o+`n nu'i,

Mo^.t mi`nh lu?i thu?i,

Cha(.t ca^y, cha(.t cu?i .

Ti`m cho^'n ta ngo^`i,

Ta ngo^`i, ngo^`i ma't tha?nh tho+i .

Ki`a mo^.t dda`n chim,

O+? dda^u bay dde^'n,

O+? dda^u bay la.i,

Con ddang ca('n tra'i,

Con ddang tha mo^`i,

Qua' lo^'i no. no' a(n .

Ca'i con hu+u kia,

Ma`y ddang a(n lo^.c,

Lo^.c va?, lo^.c sung,

Ma`y tro^ng tha^'y to+',

To+' kho^ng dduo^?i ma`y,

Ma`y qua' lo^'i no. la`m chi .

Mo^.t ngu+o+`i kho^ng ti`m bo^?ng lo^.c, gia`u sang muo^n chung nga`n tu+' dde^? so^'ng no+i nu'i ru+`ng, tuy va^'t va? ddo^'n cu?i sinh so^'ng nhu+ng khi ddo^'n dda~ ddu? thi` tha?nh tho+i, tu+. do, la`m ba.n vo+'i ba^`y chim tro+`i a(n tra'i, vo+'i hu+u nai ga(.m lo^.c . Lo+`i tho+ bi`nh di., da^n da~, y' tu+o+?ng pho'ng khoa'ng . Chu'ng ta kho^ng ne^n vo^.i cho ra(`ng nhu+~ng tu+ tu+o+?ng trong ba`i tho+ bi. a?nh hu+o+?ng cu?a La~o Trang .

Sa'ch vo+?, tho+ va(n Trung Hoa thu+o+`ng ta? nhu+~ng o^ng tie^n ung dung ngo^`i dda'nh co+` no+i hang nu'i hay ngo^`i ca^u tre^n ba`n dda' (tha.ch ba`n) . DDo' chi? la` su+. tu+o+?ng tu+o+.ng kho^ng thu+.c te^' .

Ca'c ba^.c cao si~ Vie^.t Nam so^'ng ra^'t thu+.c vo+'i cuo^.c so^'ng cu?a mi`nh : La`m vie^.c dde^? kie^'m so^'ng ba(`ng con dao ddo^'n cu?i hay ? Mo^.t mai, mo^.t cuo^'c, mo^.t ca^`n ca^u? nhu+ cu. Nguye^~n bi?nh Khie^m tu+`ng so^'ng a^?n da^.t o+? la`ng que^ Trung Am, ti?nh Ha?i Du+o+ng .

(Tri'ch trong Kha?o So+ ve^` Tu.c Ngu+~ Ca Dao )


Pha.m hy So+n

Mu.c Lu.c


7. Nhu+~ng DDe^m Gia'ng - Sinh

ChinhNguyen/H.N.T.

(Tuy` bu't)

1-

Hay dde^m nao a'nh sa'ng ngo+.p kinh tha`nh

Cha^n ro^.n bu+o+'c trong lo`ng ddo+`i mo+? ho^.i. (1)To^i hoa` va`o gio`ng ngu+o+`i ddo^? xuo^'ng khu vu+.c Vu+o+ng-Cung-Tha'nh-DDu+o+`ng. DDi dde^? ma` ddi.DDi mo^.t mi`nh. Co^ ddo+n! Ga^`n trie^.u con ngu+o+`i ddi trong dde^m Gia'ng-sinh. Tu+` kha('p nga? DDo^-tha`nh tra`n ve^` trung ta^m tha`nh pho^'. Ngu+o+`i ddi nhu+ nhu+~ng gio`ng tha'c, tre^n nhu+~ng con ddu+o+`ng Ho^`ng-tha^.p-tu+., Tho^'ng-nha^'t, Hai-Ba`-Tru+ng, Duy-Ta^n, Tu+.-do, Le^-Lo+.i,Nguye^~n-Hue^., va` bo+` so^ng...DDe^'n ga^`n 12 gio+` dde^m, nghe tie^'ng chuo^ng nga^n vang do^`n da^.p ddo^? ho^`i, ta^'t ca? do^`n ve^` khu nha` tho+` lo+'n chua^?n bi. le^~ nu+?a dde^m.

To^i kho^ng pha?i la` gia'o da^n, nhu+ng cu~ng co^' chen cha^n lo.t va`o, ddu+'ng o+? mo^.t go'c to^'i, xem le^~. Gia`n dda.i phong ca^`m vang le^n nha.c tha'nh ca, ru ho^`n to^i va`o the^' gio+'i thie^n tha^`n, no+i a^'y ta^'t ca? mo.i ngu+o+`i mo.i va^.t dde^`u thanh khie^'t, an hoa`, thu+o+ng ye^u nhau. Ave Maria, ba?n nha.c cu?a Schubert ma` to^i ha(`ng u+a thi'ch tu+` la^u va` dda~ co' la^`n thu+? da.o tre^n phi'm vi~ ca^`m, gie'o gia('t ddu+a to^i dde^'n vo+'i DDu+'c Ba` Maria, nhu+ hi`nh a?nh ngu+o+`i me. hie^`n cu?a nha^n loa.i. Ho^`i ddo' to^i chu+a ddu+o+.c bie^'t nhie^`u ve^` DDu+'c Pha^.t Ba` Qua'n-The^'-A^m. Nga`y nay, ho+n mo^.t nu+?a the^' ky? dda~ qua, co' nhu+~ng 4 hi`nh a?nh ba` me. ddang ngu+. trong ta^m ho^`n to^i: Me. ruo^.t sinh ra to^i, Me. hie^`n Qua'n-The^'-A^m, Me. Maria va` Me. Vie^.t-Nam.(1).

Rie^ng no'i ve^` ba` me. Vie^.t-Nam, ho^`i ddo' to^i ddang o+? va`o ca'i tuo^?i vu+`a ham ho.c vu+`a ham cho+i ne^n cu~ng chu+a y' thu+'c sa^u xa ve^` su+. hie^.n die^.n cu?a Me.. Trong lu'c to^i ddang ma?i me^ hoa` theo gio`ng ngu+o+`i vui hu+o+?ng dde^m Gia'ng-sinh, cha('c Me. Vie^.t-Nam ddang vu+`a vui vu+`a kho'c tha^`m. Me. vui vi` khung ca?nh ye^n bi`nh o+? nhu+~ng tha`nh pho^' lo+'n. Me. buo^`n vi` trong cu`ng tho+`i gian na`y, o+? nhu+~ng vu`ng hoa? tuye^'n ra?i ra'c tre^n kha('p la~nh tho^?, thi` da^n chu'ng ddang pha?i ga'nh chi.u nhu+~ng tang thu+o+ng va` ddo^i ca'nh mo?ng cu?a Nu+~-vu+o+ng Hoa`-bi`nh ddang a^m tha^`m ri? ma'u.2-

Ro^`i to^'i mai trong DDe^m Tha'nh Vo^ Cu`ng
La`m ta`i xe^' cho Co`m ddi du+. le^~.
-Anh tro+? la.i ho+n hai na(m tu` ngu.c
Bo.n chu'ng mi`nh tay dda~ tra('ng tay.(2)

To^i la'i xe cho Na`ng ddi du+. le^~ ta.i nguye^.n-ddu+o+`ng Regina Pacis, tre^n ddu+o+`ng Nguye^~n-Tho^ng. Di`u nhau ddi trong DDe^m Tha'nh Vo^ Cu`ng la` mo^.t ky? nie^.m dde.p tuye^.t vo+`i! Hai ddu+'a ngo^`i va`o ha`ng ghe^' ga^`n cuo^'i. Cu~ng nha.c tha'nh ca nga^n vang, cu`ng tie^'ng dda^.p nhe` nhe. cu?a tim dda~ ddu+a chu'ng to^i bay trong vo`m tro+`i ye^u thu+o+ng, tha'nh thie^.n. Chi'nh tu+` ngo^i gia'o ddu+o+`ng nho? be' na`y va` toa` nha` tru. so+? cu?a mo^.t ho^.i-ddoa`n o+? ngay be^n kia ddu+o+`ng, va`o tho+`i gian 3 na(m sau bie^'n co^' 1975, ma` chu'ng to^i dda~ co' co+ duye^n ta'i ngo^.. Tra?i qua ca? mo^.t tho+`i gian da`i chung du+o+'i ma'i mo^.t ngo^i tru+o+`ng co^? ki'nh o+? ddu+o+`ng Duy-Ta^n va` ta.i ca(n pho`ng kha'ch o+? nha` mo^.t ngu+o+`i ba.n trong nho'm ho.c ta^.p, ro^`i mo^~i ngu+o+`i mo^.t nga? xa nhau ga^`n 3 na(m tro+`i_ do cuo^.c ddo^?i ddo+`i kho^'n kho^?_, ddu+o+.c ga(.p nhau tro+? la.i thi` gio^'ng nhu+ 2 ke? vu+`a thoa't kho?i che^'t dduo^'i ne^n dda~ u+o+'c nguye^.n cu`ng nhau ddi no^'t ddoa.n ddu+o+`ng ddo+`i gai go'c tru+o+'c ma('t.

Tu+` ddo', to^i dda~ co' nhie^`u di.p tha'p tu`ng Na`ng ddi le^~ o+? ca'c nha` tho+` Ky`-DDo^`ng, DDo^`ng-Tie^'n, Ba('c-Ha`, Nga~ Sa'u, Huye^.n-Si~, Ta^n-DDi.nh. Khung ca?nh DDe^m Gia'ng-sinh o+? no+i na`o cu~ng dde.p, nha^'t la` o+? Ky`-DDo^`ng. Nhu+~ng da^y dde`n gia(ng ma('c tu+` du+o+'i dda^'t le^n ddi?nh cao vu't cu?a ca'c gia'o ddu+o+`ng nhu+ ddu+a chu'ng to^i bay le^n cao ma~i ta^.n ba`u tro+`i tha(m tha(?m. Hang dda' Be^-lem huye^`n a?o vo^ cu`ng: "DDa^y hang Be^-lem, no+i Chu'a gia'ng sinh ra ddo+`i, Chu'a sinh ra ddo+`i na(`m trong hang dda' tre^n ma'ng lu+`a..." Lo+`i ca a^'m a'p, ngo.t nga`o vang le^n trong dde^m DDo^ng la.nh le~o nhu+ su+o+?i a^'m lo`ng to^i va` ngu+o+`i ba.n ddo+`i trong vie^~n tu+o+.ng mo^.t gia ddi`nh ha.nh phu'c, du+o+'i su+. che cho+? cu?a dda^'ng Thie^ng Lie^ng.

3-

Nay co`n dda^u nhu+~ng DDe^m Tha'nh Vo^ Cu`ng

Cu?a mo^.t tho+`i dda~ tro^i va`o di~ va~ng.(3)To^i va` gia ddi`nh qua^y qua^`n trong pho`ng kha'ch va`o nu+?a dde^m le^~ Gia'ng-sinh tre^n que^ hu+o+ng mo+'i: Hoa-Ky`. Christmas-tree cao ddu.ng tra^`n nha` la^'p la'nh ha`ng tra(m ngo.n dde`n ma`u. Tre^n ddi?nh ngo.n ca^y, co' tu+o+.ng mo^.t thie^n tha^`n du+o+ng ddo^i ca'nh mo?ng. Nhu+~ng ta^'m thie^.p sa'ng bo'ng treo lu?ng la(?ng tre^n ca'c nha'nh ca^y. Du+o+'i cha^n ca^y xe^'p dda^`y nhu+~ng ho^.p qua` bo.c trong nhu+~ng gia^'y hoa sa(.c so+~. Ngoa`i kia tuye^'t tra('ng xoa' bao chu`m nga`n ca^y no^.i co?. Nhi`n qua lo+'p ki'nh cu+?a so^? bie^'t be^n ngoa`i cha('c tro+`i la.nh la('m, tra'i vo+'i kho^ng khi' a^'m a'p cu?a ho+i no'ng toa? ra tu+` ngo.n lu+?a ho^`ng ddang bu+`ng cha'y trong lo` su+o+?i va` tu+` he^. tho^'ng heat trong nha`. Hi`nh a?nh nhu+~ng dde^m Gia'ng-sinh qua' khu+' tre^n que^ hu+o+ng VN do^`n da^.p hie^.n ve^`.No+i dda^y, tre^n vu`ng dda^'t mo+'i, no^~i nho+' kho^n cu`ng la`m kha('c khoa?i con tim cu?a mo^.t ke? dda~ pha?i xa do+`i To^?-quo^'c. Co`n dda^u khung ca?nh nhu+~ng dde^m Gia'ng-sinh cu`ng ha`ng trie^.u ngu+o+`i lu~ lu+o+.t ddi tre^n ddu+o+`ng pho^' Sa`i-Go`n. O+? dda^y hie^'m co' nha` tho+` la`m le^~ ddu'ng nu+?a dde^m, gia'o da^n thu+o+`ng ddi le^~ so+'m va`o buo^?i to^'i va` tro+? ve^` nha` du+. tie^.c Gia'ng-sinh ke'o da`i to+'i qua' nu+?a dde^m. Va`o thuo+? vu+`a vu+o+.t qua ngu+o+~ng cu+?a ho.c sinh/sinh vie^n,to^i dda~ cu`ng nho'm ba.n tre? nam la^~n nu+~ rong xe cha.y tre^n ddu+o+`ng pho^' trong nu+?a dde^m ve^` sa'ng, sau khi ro+`i kho?i mo^.t bal-party. Tha^.t la` thu' vi. bo+?i vi` khi' ma't cu?a dde^m sa('p ta`n la`m hai vo`ng tay ddan ke^'t nhau ho+n dde^? ti`m ho+i a^'m. Ve^` sau, khi dda~ co' gia ddi`nh thi` ngu+o+`i ngo^`i ghe^' sau tre^n xe ma'y la` ngu+o+`i ba.n tra(m na(m vo+'i mo^.t ha`i nhi be' bo?ng xen va`o giu+~a. Co' khi chu'ng to^i ddi du+. le^~ va`o nu+?a dde^m, co' khi cho+` to+'i xua^'t le^~ buo^?i sa'ng.

To^i va^~n luo^n luo^n ddi be^n ca.nh ngu+o+`i ba.n ddo+`i dde^?n du+. tha'nh le^~ ta.i mo^.t trong nhu+~ng nha` tho+` quen thuo^.c. Cuo^.c so^'ng ha`ng ngay vo^ cu`ng cha^.t va^.t, nhu+ng lo+`i ca tra^`m bo^?ng hay gie'o gia('t cu?a Silent Night, Ave Maria, Holly Night... va^~n la` nhu+~ng so+.i da^y thie^ng lie^ng gia(ng ra tu+` ba`n tay cu?a dda^'ng to^'i cao, ra`ng buo^.c mo^.t ke? ngoa.i dda.o, la` to^i, vo+'i Na`ng, vo^'n la` mo^.t con chie^n su`ng ti'n. Va` dde^m nay, khung ca?nh DDe^m Tha'nh Vo^ Cu`ng dda~ hoa`n toa`n thay ddo^?i. Ky? nie^.m xu+a ddang a^.p dde^?n, nhu+ng ro^`i cu~ng pha?i qua ddi. Nhu+~ng hi`nh a?nh dde.p cu?a dde^m Gia'ng-sinh xa xu+a ho^`i sinh trong khoa?nh kha('c, pha tro^.n vo+'i nhu+~ng hi`nh a?nh tu+o+?ng tu+o+.ng ddang die^~n ra ta.i que^ nha`. Ca? hai, ky? nie^.m nga`y xu+a va` hi`nh a?nh que^ hu+o+ng nga`y nay, a^.p dde^?n ngu+. tri. ta^m ho^`n to^i, nhu+ng ro^`i cu~ng pha?i bay ddi dde^? ddu+o+.c thay the^' ba(`ng hi`nh a?nh dde.p hie^.n ta.i ddang die^~n ra ngay trong ca(n nha` nho nho?, a^'m cu'ng tre^n dda^'t nu+o+'c ma` to^i ddang ddi.nh cu+ na`y. Lo`ng to^i tra`n tre^` ha.nh phu'c qua a^m hu+o+?ng tha'nh ca pha't ra tu+` ma'y nha.c va` trong khung ca?nh no^`ng na`n, a^'m cu'ng cu?a mo^.t ma'i a^'m gia ddi`nh:

Vo`ng tay o^m cha(.t ngu+o+`i tha^n,

dde^m nay la` nhu+~ng Thie^n Tha^`n trong to^i.

O^i sao ha.nh phu'c tuye^.t vo+`i,

u+o+'c mong a^'p u? ca? ddo+`i ye^u thu+o+ng ! (3)

*CHU' THI'CH.-Tri'ch tu+` Tho+/Tuy` bu't cu?a HN & NL: (1)-Mo^.ng DDe.p Mu`a Hoa,58+Chuye^.n ke^? ve^` 4 ba` me.,2012 ,

(2)-Tua^n le^.nh,78+Ga(.p la.i Anh,77 , (3-)Gia'ng-sinh ha?i ngoa.i, 2012
ChinhNguyen/H.N.T./H.N, Dec.2012

*PHU. LU.C:

Gia'ng-Sinh ha?i ngoa.i
[Vo`ng tay o^m cha(.t ngu+o+`i tha^n,
dde^m nay la` nhu+~ng Thie^n Tha^`n trong to^i.
O^i sao ha.nh phu'c tuye^.t vo+`i,
u+o+'c mong a^'p u? ca? ddo+`i ye^u thu+o+ng !]
*Ngo^`i dda^y be^n ngo.n lu+?a ho^`ng
Du+o+'i ca^y Christmas tha^'y lo`ng nao nao
Nho+' sao dde^m Tha'nh na(m na`o
Bu+o+'c cha^n theo nhi.p bie^?n tra`o ngu+o+`i ddi
Ha^n hoan mu+`ng Le^~ Gia'ng-Sinh
Sa`i-Go`n ra.o ru+.c so'ng ti`nh ye^u thu+o+ng
*DDe^m nay nhi`n la.i que^ hu+o+ng
Con tim kha('c khoa?i va^'n vu+o+ng co^.i nguo^`n:
-co' vui hay chi? la` buo^`n ?
-co' an hu+o+?ng tro.n suo^'i nguo^`n thie^n-a^n ?
*DDe^m nay tuye^'t phu? ngoa`i sa^n
Be^n trong lu+?a a^'m ngu+o+`i tha^n xum va^`y
Vo+'i que^ hu+o+ng mo+'i la` dda^y
Xa xo^i ca'ch tro+? be^n na`y dda.i du+o+ng
DDi.nh cu+ tre^n dda^'t nu+o+'c ngu+o+`i
La`m sao que^n ddu+o+.c ba`u tro+`i Vie^.t-Nam !

USA, Dec 2012

[Nguon: Google VNonline Dec 24.12] [+Web .....]

ChinhNguyen/H.N.T.

Mu.c Lu.c


8. Pho^' Xua^n

Ba.ch Lie^n


Trong da~y pho^', ne^'u chu'ng ta cha.y xe ngang qua se~ co' the^? ddoa'n ddu+o+.c nha` na`o, gia chu? la` ngu+o+`i Vie^.t Nam. Nhi`n loanh quanh ca^y ca?nh tru+o+'c va` sau sa^n vu+o+`n, hi`nh a?nh ca'c loa.i hoa tra'i la` ca^u tra? lo+`i chi'nh xa'c nha^'t.

Va`i tha'ng ca^.n te^'t thi` ba`n tay ngu+o+`i Vie^.t luo^n ti? mi? cha(m so'c, la(.t la' ca^y mai ddu'ng tho+`i ddie^?m, ti'nh so^' nga`y cho bu'p hoa no+? va`o nga`y mo^`ng mo^.t. DDo' la` va^.n he^n, may ma('n dda^`u na(m mo+'i. Mai la` ca^y ra^'t kho' tu+o+i to^'t ne^'u na(`m ngoa`i kho^ng gian me^nh mo^ng, vi` gio' ddo^ng se~ la`m nha'nh ca`nh que` qua(.t he'o ta`n nhanh. To^i thu+o+`ng vi', hoa mai kho^ng kha'c gi` na`ng co^ng chu'a dda`i ca'c pha?i ddu+o+.c a^'p u? na^ng niu trong la^`u son.

Rie^ng ca^y ho^`ng dda`o co' ca`nh nha'nh to lo+'n ho+n, da'ng ve? cu+'ng ca'p ho+n ne^n kho^ng ca^`n nuo^i tro^`ng no+i ki'n dda'o. La' dda`o xanh dda^.m, da^`y co^.m ra('n cha('c ho+n la' cu?a ca^y mai ne^n co' the^? chi.u ddu+.ng mu+a na('ng de^~ da`ng. Va? la.i, ho^`ng dda`o ra^'t ca^`n thoa'ng khi', ca^`n ba^`u tro+`i xanh mo+ dde^? ddu+o+.c ong bu+o+'m da^.p di`u mo+n tro+'n nu. bo^ng cha(`ng chi.t. Pha^'n hoa se~ giu'p hu+o+ng nhuy. ddua nhau tro^? ca'nh me^`m khoe sa('c tha('m. Mu`a xua^n te^'t ve^` la` mu`a tu+o+i dde.p nha^'t cu?a loa`i hoa co' te^n ra^'t u+ la` con ga'i. DDo' la` Ho^`ng DDa`o ye^u kie^`u

Tre^n kha('p ca'c nga? ddu+o+`ng vo+'i hai ha`ng ca^y be^n le^` khi ta an nha`n da.o bu+o+'c, lo`ng vo`ng rong cho+i trong khu pho^', sa('c hoa dda`o ru+.c ro+~ ba('t ma('t ngu+o+`i nhi`n. Ma`u ddo? va.n may cho'i lo`a go'c kho^ng gian tru+o+'c sa^n. Mo.i ngu+o+`i hie^?u ngay, nha` na`y la` cha'nh hie^.u con nai va`ng, gia chu? la` ngu+o+`i Vie^.t Nam.

Chie^`u nay to^i to` mo` ra nga('m ca^y dda`o, ba^ng quo+ ddoa'n thu+? xem, cho to+'i nga`y mo^`ng mo^.t thi` hoa se~ ra sao. To^i ddu+o+.c chi. Ca? chi? da.y chu't xi'u me.o mo.n. Ne^'u muo^'n bu'p non mau cho'ng chu'm chi'm cha`o ma^y tro+`i, khi qua' ca^.n nga`y te^'t, to^i ne^n sie^ng na(ng tu+o+'i go^'c dda`o ba(`ng nu+o+'c a^'m thay vi` la` vo`i nu+o+'c la.nh nga('t. DDo^. a^m a^'m cu?a nu+o+'c ddu+o+.c re^~ ca^y hu't va`o, may ra nu. bu'p xinh ca?m tha^'y khoan khoa'i ma` the.n thu`ng tu?m ti?m cu+o+`i mi?m chi.

To^i ta^?n ma^?n quan sa't tha^.t ky~, coi nu. hoa be' ti' ti co' li' la('c he' ma('t nhi`n to^i chu+a. DDie^`u kie^.n a('t co' va` ddu? dde^? nu. bu'p the.n thu`ng ddeo kha('ng khi't ca`nh ye^'u ga^`y, la` khi' ha^.u pha?i a^'m no^`ng. Ne^'u gio' ddo^ng cu+' hung ha(ng cha^.p cho+`n tho^?i tu+`ng co+n gia' re't, thi` cho^`i non nho? ti' teo co`n run la^~y ba^~y vi` so+. ro+i ru.ng. Huo^'ng ho^` chi ca'nh hoa mo?ng manh ye^?u ddie^.u la`m sao da'm khoe da'ng, la`m duye^n cu`ng dda^'t tro+`i mu`a ddo^ng, ma(.c du` na`ng Xua^n te^'t luo^n re'o go.i.

Bu'p non e a^'p the.n thu`ng

Nu. xinh co la.nh nga.i ngu`ng cu+o+`i duye^n

Ho^`ng dda`o o^m no^~i nie^`m rie^ng

Gio' ddo^ng tru` da^.p, xi'ch xie^`ng ca'nh ye^u

*

Na('ng o+i xin ha~y nuo^ng chie^`u

Ba('c ca^`u tha? so+.i to?a nhie^`u ho^`ng hu+o+ng

Xua^n DDa`o e^m a^'m tu+.a nu+o+ng

Tro^? hoa mu+`ng te^'t, con ddu+o+`ng sa'ng choang

*

Ca^.n ke^` Nguye^n DDa'n ro^.n ra`ng

Ca^`u xin va.n su+. an khang na(m da`i

Giao thu+`a xui ru?i cao bay

Hanh tho^ng su+'c kho?e, lo^.c ta`i bi`nh ye^n


Ki'nh Chu'c Qu'i DDo^.c Gia? Na(m Mo+'i Do^`i Da`o Su+'c Kho?e
Ba.ch Lie^n

Mu.c Lu.c


9. DDe^m Ho?a Cha^u

Nha^.t Quy`nh

Ghi chuye^.n tha^.t mo^.t dde^m tra(ng ra(`m na(m 1963

Trong nhu+~ng na(m chie^'n tranh. Chi? co' dde^m a^'y la` ho?a cha^u nhie^`u nha^'t, bo+m dda.n tru't xuo^'ng la`ng que^ to^i nhie^`u nha^'t

Chie^`u nay, to^i cho+? ddu+'a cha'u ngoa.i dde^'n khu DDo^`ng Die^`u, mo^.t vu`ng dda^'t ro^.ng, thoa'ng ma't na(`m trong ddi.a ba`n qua^.n 8, O+? da^y chie^`u na`o cu~ng va^.y , ra^'t nhie^`u ngu+o+`i tu+.u ve^` mong ti`m nhu+~ng phu't gia^y thu+ gia?n sau mo^.t nga`y la`m vie^.c me^.t nho.c, cu~ng la` no+i co`n giu+~ la.i i't nhie^`u ne't hu+o+ng ddo^`ng co? no^.i.

DDa~ ho+n ba mu+o+i na(m ro^`i, dda^'t nu+o+'c to^i ke^'t thu'c chie^'n tranh. Ca'nh DDo^`ng Die^`u na^`y tu+`ng la`m di.u nhu+~ng ta^m ho^`n chai sa.n vi` cuo^.c chie^'n na(m xu+a, ma` to^i la` mo^.t

Chie^`u nay, mo^.t buo^?i chie^`u e^m a?, ra^'t nhie^`u ngu+o+`i dde^'n tha? die^`u ho+n mo.i ho^m. Co' le? vi` la` buo^?i chie^`u thu+' ba?y.

Ven con ddu+o+`ng dda^'t ddo? na(`m ca('t ngang ca'nh ddo^`ng lu'a xanh ri` la~ ngo.n lu+o+'t thu+o+'t uo^'n mi`nh theo gio', la` nhu+~ng ca'nh hoa da.i vu+o+n le^n xen la^~n tha?m co? tu+o+i xanh hai be^n le^` ddu+o+`ng. No+i dda^y co' the^? no'i la` vu`ng ven ddo^ cu?a tha`nh pho^' Ho^` chi' Minh.

To^i so gia^y kho+?i ddo^.ng cho ca'nh die^`u co' hi`nh con bu+o+'m cu?a cha'u ngoa.i bay dda^`m tha^'m tre^n khoa?ng kho^ng me^nh mo^ng lo^.ng gio', nga^.p a'nh na('ng chie^`u, ro^`i giao cho cha'u ddie^`u khie^?n gia^y.

Tra?i ta^'m ba.t be^n va.t co? non, ngo^`i nghie^ng ngu+o+`i nhi`n nhu+~ng ca'nh die^`u tung bay xuo^i theo chie^`u gio', ta^m ho^`n pho+i pho+'i, tha^'y lo`ng thanh tha?n la. thu+o+`ng.

Con ddu+o+`ng dda^'t ddo? na^`y kho^ng da`i la('m, va`i mu+o+i co^.t ddie^.n ddu+'ng su+`ng su+?ng du+o+'i na('ng chie^`u, lu+a thu+a nhie^`u ha`ng gia^y ddie^.n gia(ng tre^n khoa?ng kho^ng,Nhu+~ng dda'm ma^y nhie^`u ma`u sa('c cu~ng sa('p su+?a chi`m va`o khoa?ng la(.ng cu?a hoa`ng ho^n ti'm. Gio' o+? du+o+'i dda^'t tho^?i bay pha^`n pha^.t nhu+~ng va.t a'o ma` tre^n khoa?ng kho^ng gian chi? la`m giao ddo^.ng nhu+~ng ca'nh die^`u tro^ng tha^.t la` thu' vi..

O^i to^i ye^u ba^`u tro+`i tu+. do thanh bi`nh na^`y bie^'t ma^'y!

To^i ma~i mie^'t nhi`n nga('m nhu+~ng ca'nh die^`u ddu? hi`nh da.ng, ddu? ma`u sa('c tu+. do tru+o+`n mi`nh ngu+o+.c gio' chie^`u lo^`ng lo^.ng, Ba^'t cho+.t gia^.t mi`nh nha^.n ra mo^.t ca'nh die^`u mang hi`nh chie^'c pha?n lu+.c co+ F5. Lo`ng to^i la.i nho'i ddau nho+' ve^` ky? nie^.m nga`y xu+a tre^n que^ hu+o+ng mi`nh chi`m trong kho'i lu+?a. Chuye^.n ma` dda~ ho+n bo^'n mu+o+i na(m bo^n ba trong cuo^.c mu+u sinh xuo^i ngu+o+.c no+i tro+`i xa lo`ng to^i va^~n co`n ddau la('m mo^~i khi nho+' la.i.

Tuy chi? ca'ch Sa`i Go`n ho+n 30 ca^y so^', Nhu+ng tho+`i a^'y vu`ng Long An que^ to^i phong tra`o ca'ch ma.ng vu`ng le^n ma.nh me?, sau na^`y ddu+o+.c cha me. go+?i le^n tha`nh pho^' a(n ho.c, to^i va^~n kho^ng que^n ddu+o+.c vu`ng que^ to^i kho^ng nga`y na`o va('ng tie^'ng su'ng pha'o, dda.n bo+m.

Ho^m nay nhi`n ca'nh die^`u mang hi`nh chie^'c F5 ky~ nie^.m xu+a cho+.t ve^` sa'ng ru+.c trong lo`ng to^i, la`m tim nghe`n nghe.n nho'i ddau.

Nga`y tru+o+'c va`o mo^.t dde^m ra(`m tra(ng sa'ng va` co' nhie^`u sao, chi. em chu'ng to^i tra?i chie^'u ra sa^n na(`m nga('m ma^y tra('ng tro^i tre^n ne^`n tro+`i trong, Kho^ng co`n nho+' co' pha?i la` mu`a thu hay kho^ng ma` ba^`u tro+`i tha^.t cao va` xanh tha(?m

Chu'ng to^i ddang do?i ma('t theo nhu+~ng dda'm ma^y tra('ng ba`ng ba.c be^`nh bo^`ng tro^i tre^n cao, to^i bo^?ng gia^.t mi`nh bo+?i tie^'ng ga^`m the't cu?a hai chie^'c pha?n lu+.c co+ F5, chu'ng bay ra^'t nhanh, thay phie^n nhau chu'i dda^`u xuo^'ng do^.i nhu+~ng qua? bo+m xuo^'ng la`ng be^n ca.nh, a^`m vang tie^'ng no^? cu?a bo+m va` tie^'ng ddo^.ng co+. Nhu+~ng qua? cha^u ba^'y gio+` cu~ng ddu+o+.c bung ra tro^i tre^n kho^ng trung la`m lu mo+` a'nh tra(ng va`ng cu?a chu'ng to^i.

Tre^n tro+`i lu'c na`o cu~ng co' ba ha?o cha^u treo lo+ lu+?ng nhu+~ng co^.t kho'i tra('ng chu+a ki.p tan trong kho^ng khi', no' buo^ng da`i ddong ddu+a, to^i co' ca?m gia'c nhu+ ga^`n ddu.ng ma(.t da^'t va` ga^`n ro+i dde^'n cho^? cu?a chu'ng to^i na(`m. Ta^'m va?i du` ma`u tra('ng ro^.ng lo+'n nhu+ vo`m cong cu?a mo^.t ma'i nha` ma`u tra('ng nga~ nghie^ng theo gio'.

Ca?nh va^.t que^ to^i ba^'y gio+` dde.p la('m, du+o+'i dda^'t mo^.t khoa?ng kho^ng gian vo+'i a'nh sa'ng ho^`ng ho^`ng huye^`n hoa(.c, gio' lay tu+`ng ngo.n ca^y cao, a'nh sa'ng xuye^n ca`nh ca^y ke? la' tra`n nga^.p xuo^'ng sa^n nha` tra('ng xo'a, tre^n kho^ng trung ddong ddu+a lo+ lu+?ng nhu+~ng co^.t kho'i tra('ng in la^~n nhie^`u dda'm ma^y tra('ng ba`ng ba.c nhe. nha`ng tro^i bo^`ng be^`nh, ho^`i a^'y sao ddu+'a be' ho+n mu+o+`i tuo^?i nhu+ to^i la.i ca?m nha^.n ddu+o+.c ve~ dde.p cu?a tro+`i dda^'t bao la trong a'nh sa'ng cu?a hoa? cha^u. La.i co`n mong sao co' tha^.t nhie^`u tra'i cha^u nu+~a, mo^~i la^`n nghe mo^.t tie^'ng no^? bu.p la.i vo^~ tay reo mu+`ng, ro^`i tha^`m u+o+'c co' mo^.t ma?nh va?i du` ro+i xuo^'ng cho^? mi`nh to^i ddu+o+.c mo^.t ma?nh du` tra('ng tinh tha^.t ro^.ng va` tha^.t dde.p chi? dde^? sa'ng mai khoe vo+'i ba.n be`, chu+' tuo^?i tho+ to^i na`o bie^'t la`m gi` vo+'i ma?nh va?i a^'y.

Trong khi chu'ng to^i mong u+o+'c nhu+~ng ddie^`u ga^`n nhu+ vo^ nghi~a a^'y, thi` Ba me. to^i trong nha` ddang co^' ga('ng loay quay thu do.n mau mo^.t i't du.ng cu. ca' nha^n ca^`n thie^'t cho+` ddo+.i khi co' bie^'n co^' dde^'n ga^`n la` di ta?n ngay.

To^i ngu ngo+ nhu+ va^.y, nhu+ng sa'ng ra cu~ng bie^'t ddau lo`ng ba^.t kho'c va` kho'c ra^'t nhie^`u khi hay tin la`ng be^n co' mo^.t gia ddi`nh bo+m ro+i no+i ha^`m tru' a^?n la`m che^'t chi'n ngu+o+`i, chi? co`n so^'ng so't hai ddu+'a tre? mi`nh dda^`y thu+o+ng ti'ch. Ba^y gio+` ho. va^~n co`n so^'ng va` cu~ng vu+`a ddo^. tuo^?i cu?a to^i. Trong cuo^.c mu+u sinh ho. thie^.t tho`i ma^'t ma't nhie^`u vi` ra^'t bo+ vo+, su+. ma^'t ma't a^'y co`n ke'o da`i dde^'n the^' he^. sau na^`y cu?a con cha'u ho..

Nhu+~ng na(m tha'ng chie^'n tranh tuo^?i tho+ cu?a to^i co`n ddu? cha me. dde^` nu+o+ng tu+.a, tuy so^'ng nghe`o kho' , quanh na(m va^'t va~ ruo^.ng ddo^`ng, na('ng so+'m mu+a mai, gian nan lam lu~, bo^'n chi. em to^i lo+'n le^n trong chie^'n tranh lu+?a dda.n va^~n ddu+o+.c vuo^ng tro`n, ne^n to^i thu+o+ng la('m hai con ngu+o+`i co`n tho+ da.i o+? la`ng be^n.

Tu+` ba^'y dde^'n gio+`, mo^~i khi nhi`n tha^'y ma?nh va?i du` cu?a tra'i cha^u, hoa(.c tha^'y chie^'c pha?n lu+.c F5 la` to^i kho^ng la`m sao que^n ddu+o+.c ca?nh tu+o+.ng dde^m tra(ng sa'ng na(m a^'y no+i que^ nha`

Chie^`u nay nhi`n tha^'y ca'nh die^`u mang hi`nh chie^'c F5 , lo`ng nga^.m ngu`i , ba^ng khua^ng, Nho+' nie^`m mo+ u+o+'c kho+` da.i cu?a mi`nh, nga`y a^'y ne^'u u+o+'c mo+ tha`nh hie^.n thu+.c thi` ho?a cha^u va^~n co`n ro+i va` bo+m va^~n co`n no^? ...

Bo'ng hoa`ng ho^n nhuo^.m ti'm ba^`u tro+`i phi'a ta^y, to^i thu do.n ta^'m ba.t, xe^'p la.i con die^`u bu+o+'m, ro^`i cu`ng cha'u ngoa.i ra ve^` cho+.t nghe lo`ng na(`ng na(.ng??

DDE^M HO?A CHA^U

Nga`y xu+a tra(ng sa'ng dde^m ra(`m
Chu'ng em tra?i chie^'u ra na(`m tru+o+'c sa^n
Nga('m sao lo`ng tha^'y la^ng la^ng
Muo^n vi` tinh tu' va^y quanh nga^n ha`

Gio^'ng nhu+ tro+`i no+? dda^`y hoa
Lung linh toa? sa'ng chan ho`a tra^`n gian
Va`i va^`ng ma^y tra('ng lang thang
Bo^`ng be^`nh kha('p ne?o nhu+ ddang xuo^'ng ga^`n

Nhu+~ng dde^m tra(ng sa'ng dda^`y sa^n
Soi tu+`ng ke? la' xuo^'ng sa^n a'nh va`ng
Chu'ng em ma~i nga('m tra(ng va`ng
Ho?a cha^u bo^?ng sa'ng ro+i ngang go'c tro+`i

DDong ddu+a va^`ng kho'i buo^ng lo+i
Hoa? cha^u sa'ng ru+.c giu+?a tro+`i ho+n tra(ng
F5 re^`n hu' xa ga^`n ( * )
Tru't bo+m dda.n xuo^'ng xo'm la`ng tha^n ye^u

Ho?a cha^u nhie^`u tra'i xuo^i chie^`u
Ca'nh du` nhie^`u ca'i lie^u xie^u lu+ng tro+`i
Que^ em bo+m dda.n to+i bo+`i
Tuo^?i tho+ na`o bie^'t chuye^.n ddo+`i na('ng mu+a

Nho+' ve^` nga`y a^'y xa xu+a
Ca'nh du` ky' u+'c va^~n chu+a nha.t nho`a
Da^~u ddang phie^u ba.t tro+`i xa
Va^~n thu+o+ng la^`n a^'y que^ nha` ddie^u linh ...

* F5 loa.i pha?n lu+.c co+ chie^'n dda^'u du`ng dde^? do^.i bom
Nha^.t Quy`nh

Mu.c Lu.c


10. Ta^.p 4 : Nghi~a ti`nh o+? California

Hai Hu`ng SG

TUI DDI MY~
*

Sau ca? nga`y vie^'ng tha(m phim tru+o+`ng o+? Hollywood City, tro+? ve^` kha'ch sa.n tui ngu? tha(?ng ca(?ng mo^.t gia^'c dde^'n sa'ng.

Sa'ng ho^m sau ngoa`i tro+`i tho+`i tie^'t ho+i se la.nh, tui khoa'c the^m ca'i a'o gio' cho a^'m, ne^'u kho^ng ca^?n tha^.n ddo^~ be^.nh ba^'t tu+? thi` se~ ga(.p nhie^`u kho' kha(n trong nhu+~ng nga`y rong ruo^?i tre^n dda^'t My~.

A(n sa'ng xong tui ra ngoa`i sa^n kha'ch sa.n dde^? cho+` xe va` tranh thu? hi't tho+? kho^ng khi' trong la`nh buo^?i sa'ng.

Ma^'y nga`y qua di chuye^?n ba(`ng xe Taxi ne^n "hao ddo^" qua', Con be' nha` tui a lo^ cho mo^.t ddu+'a ba.n ddang sinh so^'ng va` la`m vie^.c ta.i Los Angeles, qua trao ddo^?i cha'u go+.i y' ne^n thue^ mo^.t chie^'c xe dde^? mi`nh tu+. la'i, nhu+ va^.y se~ chu? ddo^.ng tho+`i gian va` cu~ng se~ gia?m bo+'t chi phi' ho+n, tho+`i may trong ddoa`n co' hai anh cha`ng thanh nie^n tre? co' ba(`ng la'i quo^'c te^' la^.n lu+ng ne^n lo+`i dde^` nghi. cu?a nho? ba.n con tui tha^.t ho+.p ly', va^.y la` nho? ba.n con tui la'i mo^.t xe, mo^.t ca^.u thanh nie^n la'i chie^'c xe thue^, chie^'c xe na`y ne^'u o+? be^n nha` thi` cu~ng ddu+o+.c lie^.t vo^ ha`ng xe sang, ngo^`i xe cu?a ngu+o+`i trong ddoa`n tu+. la'i tui vu+`a vui vu+`a lo, vui la` coi nhu+ xe nha` mi`nh muo^'n ghe' dda^u cu~ng ddu+o+.c, lo la` "Ta`i xe^' no^.i ddi.a" la'i xe "Ha?i ngoa.i" co' an toa`n kho^ng, ve^` xe co^. thi` de^~ ro^`i, vi` chi? ca^`n ngo^`i sau tay la'i mo^.t tho+`i gian nga('n se~ quen xe tho^i, lo la` ddu+o+`ng sa' be^n My~ la. hoa('c la. huo+, cha.y lo+' quo+' la.c nhu+ cho+i, ho+n nu+~a to^'c ddo^. xe be^n My~ cha.y tre^n Freeway kha' cao lie^.u "Ta`i xe^' no^.i ddi.a" co' dda?m ddu+o+ng ddu+o+.c cha(ng.

Tui ddu+a ra nhu+~ng quan nga.i tre^n cho "Ta`i xe^' no^.i ddi.a", ca^.u ta no'i:

- Che`n o+i de^~ e.c ha` chu' o+i! DDi.a ddie^?m dde^'n thi` con mo+? ma'y ddi.nh vi. tre^n xe, cu+' theo ddo' ma` la'i, dde^'n ddoa.n na`o que.o pha?i, que.o tra'i hoa(.c ddi tha(?ng dde^`u co' "Ba` google map" nha('c nho+? mi`nh ba(`ng tie^'ng Vie^.t luo^n ne^n kho^ng so+. cha.y la.c ddu+o+`ng, co`n la.i thi` chu' an ta^m, no'i kho^ng pha?i tu+. khen chu+' con la` tay la'i cu+` kho^i la('m ddo' chu' .

Nghe anh cha`ng na`y qua? quye^'t nhu+ va^.y tui cu~ng an ta^m ngo^`i ke^' be^n ta`i xe^' phi'a tru+o+'c, xe tui ngo^`i go^`m bo^'n o^ng ddu+.c ru+.a, xe nho? ba.n con tui thi` go^`m "Ngu~ Long co^ng chu'a ngu+. tri.".

Co^ ga'i la'i chie^'c xe kia do quen ddu+o+`ng ne^n cha.y ra^'t nhanh, co`n anh cha`ng be^n xe tui cha.y theo kie^?u ca^?n tha^.n cho quen xe mo+'i da'm dda.p lu't ga.

A'ng chu+`ng sau mo^.t gio+` la'i xe thi` tru+o+'c ma('t tui tha^'y khu cho+. Phu+o+'c Lo^.c Tho. hie^.n ra, thu' thie^.t tru+o+'c dda^y mo^~i khi Te^'t dde^'n Xua^n ve^` tui hay mo` vo^ trang Youtube dde^? xem ddo^'t pha'o no^? ta.i khu cho+. na`y, ma^'y da^y pha'o da`i so.c ho. treo tre^n cao tho`ng xuo^'ng ta^.n du+o+'i dda^'t, khi giao thu+`a ho. cha^m lu+?a ddo^'t khie^'n tie^'ng no^? vang tro+`i, kho'i bay mi.t mu`, nhu+~ng ngu+o+`i kha'ch va~ng lai hoa(.c da^n ddi.a phu+o+ng cu~ng tu. ta^.p la.i khu na`y vu+`a xem va(n nghe^. vu+`a tham gia ddo^'t pha'o ra^'t vui, xem qua ma`n hi`nh ca?nh ddo^'t pha'o nga`y xua^n khie^'n lo`ng tui ro^.n ra`ng va` cha.nh nho+' nhu+~ng mu`a Xua^n na(m xu+a ddang xa da^`n theo di~ va~ng.

Ti`m ddu+o+.c Parking (no+i dda^.u xe) kho^ng ma^'y kho' kha(n, ca? dda'm tu.i tui u`a ra tru+o+'c co^?ng cho+., no+i co' tu+o+.ng ba o^ng Phu+o+'c Lo^.c Tho. tha^.t cao to ddu+o+.c tru+ng ba`y ngay tru+o+'c ma(.t tie^`n cu?a khu cho+., tu+`ng to'p ddu+'ng chu.p hi`nh lia li.a, ai cu~ng co^' thu hi`nh a?nh cu?a mi`nh va`o o^'ng ki'nh ma'y a?nh tha^.t nhie^`u dde^? la`m ky? nie^.m, co`n tui thi` dde^? nay mai ve^` que^ nha` tui se~ "Khe`" vo+'i ma^'y ngu+o+`i ba.n :

-Tao ddi My~ ro^`i nghe ma^.y

Vu+`a chu.p hi`nh tui vu+`a tu+. cu+o+`i vo+'i mi`nh qua ca'i ca^u "Tao ddi My~ ro^`i nghe ma^.y", ca^u na`y tui ba('t chu+o+'c mo^.t anh chu? dda`i pha't thanh hay no'i dde^? phe^ pha'n nhu+~ng ngu+o+`i hay khoe khoang ve^` ca'i to^i cu?a mi`nh trong cuo^.c so^'ng ha`ng nga`y.

Va`o cho+., ca'c cha'u bu quanh xe nu+o+'c mi'a trong nha` lo^`ng cho+. dde^? mua, tui nhi`n quanh tha^'y ba?ng hie^.u toa`n la` tie^'ng Vie^.t, mua ba'n cu~ng ba(`ng tie^'ng Vie^.t, so^'ng o+? dda^y ma^'y ngu+o+`i lo+'n tuo^?i kho^ng ra`nh tie^'ng Anh cu~ng cha(?ng thua thie^.t gi`.

Ha`ng qua'n ba'n nhu+~ng mo'n a(n cu?a ngu+o+`i Vie^.t, cha? gio`, bu'n ca' , co+m ta^'m , ho^.t vi.t lo^.n, kho^ bo` .V.v... To'm la.i ca'i gi` cu~ng co' o+? khu cho+. na`y.

Ngo^`i uo^'ng nu+o+'c xong, tui go.i ddie^.n thoa.i cho hai ngu+o+`i ba.n o+? ga^`n no+i na`y vo+'i u+o+'c mong ho^.i ngo^. mo^.t la^`n cho vui.

Mo^.t co^ em ngu+o+`i Ra.ch gia' quen bie^'t tui cu`ng nho'm ba.n tre^n Facebook, dda~ bo? thi` gio+` la'i xe dde^'n ddo'n tui va` dda~i mo'n bu'n ca' o+? tie^.m (Hy?)

Ra^'t ngon, dda~ va^.y co^ em co`n ta(.ng cho ti'a con tui i't qua` cho vui, tui xin ca?m o+n ta^'m thi.nh ti`nh cu?a co^ em na`y, tie^'c ra(`ng o^ng xa~ co^ ba^.n vie^.c ne^n kho^ng dde^'n ga(.p nhau ddu+o+.c.

A(n uo^'ng xong co^ em la'i xe tra? tui ve^` no+i "Ba('t co'c" tui khi na~y, tre^n ddu+o+`ng ddi tui nha^.n mo^.t cu' phone cu?a o^ng anh cu~ng la` da^n Ra.ch gia' go.i dde^'n, hai vo+. cho^`ng o^ng anh na`y ga(.p tui va`i la^`n o+? Sa`i go`n va` cu`ng nhau ve^` Ra.ch gia' ho^.i ngo^. vo+'i anh chi. em cu+.u ho.c sinh Trung ho.c Kie^n Tha`nh, anh cho bie^'t anh kho^ng the^? dde^'n cho+. Phu+o+'c lo^.c Tho. ga(.p tui ddu+o+.c, nghe va^.y tui cu~ng dda`nh no'i lo+`i ta.m bie^.t anh dde^? tui tro+? ve^` kha'ch sa.n no+i tui o+?.

Chuye^.n ga(.p o^ng anh no. tu+o+?ng chu+`ng nhu+ va^.y coi nhu+ xong, bo^?ng du+ng ca^.u thanh nie^n ddi chung xe vo+'i tui le^n tie^'ng:

- Chu' a`, ba.n chu' lo+'n tuo^?i ro^`i ma` he.n la^`n sau ga(.p thi` la^u la('m, bie^'t chu+`ng na`o mo+'i co' di.p, sa(?n xe ne` chu' ke^u o^?ng cho ddi.a chi? ddi, chu' cha'u mi`nh ghe' tha(m o^?ng luo^n.

Nghe lo+`i dde^` nghi. cu?a tha(`ng cha'u na`y ra^'t ho+.p ti`nh ho+.p ly', nhu+ng tui co`n e nga.i so+. la`m phie^`n mo.i ngu+o+`i, tui be`n no'i:

-Chu' nga.i la('m, so+. ma^'t thi` gio+` ca'c cha'u.

Ca^.u ta no'i lie^`n theo:

-Co' gi` dda^u chu' o+i. Qua to+'i no+i ro^`i co`n bao xa nu+~a dda^u, ne^'u kho^ng ga(.p o^?ng thi` uo^?ng la('m, mi`nh co' xe ma` so+. gi`, cho ma^'y ba` ve^` tru+o+'c ddi, chu' cha'u mi`nh ve^` sau a(n nha(`m gi`.

To^i tha^`m mang o+n vo+'i ta^'m lo`ng cu?a hai o^ng "Ta`i xe^' no^.i ddi.a" cu?a mi`nh vo^ cu`ng, the^' la` tu.i tui dde^'n nha` o^ng anh sau mu+o+i phu't khi bie^'t ddu+o+.c ddi.a chi? cu?a o^ng anh no..

Tu.i tui lie^n la.c nhau tre^n ddu+o+`ng ddi, anh ra ddo'n to^i ngoa`i ddu+o+`ng tru+o+'c nha` anh ddang o+?, tu+` xa tui quan sa't bo'ng da'ng quen thuo^.c cu?a anh, va^~n "o^'m ye^'u ho hen" nhu+ng ngu+o+`i dda^`y cu+o+ng nghi. trong cuo^.c so^'ng, ba^'t gia'c to^i cha.nh lo`ng nho+' la.i buo^?i so+'m tinh mo+ tui va` anh ddi ti`m qua'n co'c ba'n ca` phe^ dde^? uo^'ng khi ho^.i ngo^. o+? Ra.ch gia' ddu'ng la` mo^.t ky? nie^.m kho' que^n cu?a tu.i tui.

Anh ddo'n tu.i tui vo^ nha`, anh ta(.ng qua` cho tui, tui cu~ng gu+?i anh chu't tra` va` ca` phe^ dde^? go.i la` chu't ta^'m lo`ng tho+m tha?o da`nh cho nhau, ma^'y ddu+'a cha'u tha^'y hai "o^ng gia`" ti'a lia vo+'i nhau khie^'n ai na^'y cu~ng vui la^y, uo^'ng chu+a he^'t ly tra`, chu+a he^'t nhu+~ng ca^u chuye^.n ha`n huye^n tui dda`nh kie^'u tu+` anh ra ve^` vi` ddu+o+`ng co`n xa ma` tro+`i cu~ng sa('p nha' nhem to^'i.Bi.n ri.n chia tay nhau, tre^n ddu+o+`ng ve^` tui ba^.t ra y' mo^.t ba`i tho+:

Ti`nh ngu+o+`i vie^~n xu+'

(Hai Hu`ng SG)

Hoa Ky` dda^'t nu+o+'c xa xo^i

To^i anh mo^~i ddu+'a ca?nh ddo+`i kha'c nhau.

Nhu+ng lo`ng mi`nh va^~n kha't khao.

Ga(.p tre^n dda^'t kha'ch, no^n nao ddo+.i cho+`.

***

Tho?a lo`ng vi` dda.t u+o+'c mo+

Mo^.t chie^`u ha. na('ng, anh cho+` tin to^i.

Trong lo`ng cho+.t tha^'y bo^`i ho^`i.

Da'ng anh ddu+'ng ddo'n to^i, xa be^n ddu+o+`ng.

***

Da.t da`o ti`nh ca?m tha^n thu+o+ng

Anh, to^i ho^.i ngo^. va^'n vu+o+ng mo^.t chie^`u.

Ngoa`i sa^n va('ng ve? ddi`u hiu

Va`i co+n gio' nhe., mo^.t chie^`u ga(.p nhau.

***

Kho^ng kho'c nhu+ng da. nghe.n nga`o.

Tie^'c ra(`ng ho^.i ngo^. qua mau thi` gio+`

Che'n tra` lu+ng ro't tha^?n tho+`

Chia tay gia^y phu't bo+ vo+ no^~i lo`ng.

***

To^i ve^` mang nho+' me^nh mo^ng.

Anh co`n o+? la.i, cu~ng kho^ng vui gi`.

Tho^i thi` dde^'n lu'c pha?i ddi.

Mi`nh se~ ga(.p la.i khi ve^` Vie^.t que^.

Ro+`i nha` anh Quye^`n, xe tu.i tui co`n i't xa(ng ne^n o^ng "Ta`i xe^' no^.i ddi.a" ghe' vo^ ca^y xa(ng dde^? ddo^~, do la^`n dda^`u tie^n mo+'i ddo^~ xa(ng o+? My~ ne^n cha'u ta`i xe^' lu'ng tu'ng, chu+`ng nhi`n nhu+~ng xe kha'c pha?i vo^ va(n pho`ng ga(.p nha^n vie^n dde^? que.t the? mua xa(ng, khi thanh toa'n xong ho. ddie^`u khie^?n sao ddo' thi` be^n ngoa`i mi`nh mo+'i tu+. ddo^~ theo so^' gallon mi`nh dda~ tra? tie^`n, trong lu'c ddo^~ xa(ng co' mo^.t anh cha`ng da tra('ng la^n la dde^'n la`m quen, tu+. du+ng anh ta bie^?u die^~n nhu+~ng ddie^.u nha?y tha^.t dde.p ma('t cho tu.i tui coi, nha?y xong anh ta dde^'n ga^`n be^n cu+?a xe va` no'i:

-Tao ddang ddo'i, chu+a ddu? tie^`n mua thu+'c a(n ho^m nay.

Hie^?u y' ngu+o+`i thanh nie^n no., cu~ng la` dde^? giu'p anh no lo`ng mo^.t cha'u trong xe dda~ ta(.ng cho anh cha`ng hai mu+o+i Dollar.

Anh cha`ng da tra('ng vui mu+`ng ba` ca?m o+n ro^'i ri't, anh ca^`m tie^`n ba` ddi nhanh vo^ va(n pho`ng ca^y xa(ng mua thu+'c a(n, tha^'y anh a(n ngon la`nh trong lo`ng tui cu~ng vui la^y, vi` tha(`ng cha'u trong ddoa`n dda~ la`m mo^.t vie^.c tha^.t y' nghi~a.

Ve^` dde^'n kha'ch sa.n tui cu+' vu+o+ng va^'n ma~i hi`nh bo'ng ngu+o+`i anh tha^n thu+o+ng lu' ban chie^`u ho^.i ngo^., tuy kho^ng ruo^.t thi.t nhu+ng tui quy' me^'n nha^n ca'ch la` lo^'i so^'ng cu?a anh, ddang mo+ ma`ng sa('p chi`m va`o gia^'c ngu? bo^?ng du+ng ddie^.n thoa.i reo to+'i ta^'p, tui nghe tie^'ng chi. vo+. cu?a anh Quye^`n tra'ch cu+':

-Anh Hu`ng to+'i cho+i sao kho^ng cho+` em di`a tie^'c qua' chu+`ng, tho^i he.n anh mo+i mo^'t o+? Vie^.t Nam nhe.

Tui ca?m o+n ta^'m tha.nh ti`nh na`y the^m la^`n nu+~a, he.n anh chi. khi ve^` tha(m la.i qua nha` nhe'.

Tui chi`m va`o gia^'c ngu? vu`i dde^? la^'y su+'c chinh phu.c vu`ng sa ma.c tie^?u bang Nevada no+i co' khu gia?i tri' Las Vegas danh lu+`ng bo^'n phu+o+ng, no+i ke? kho'c ngu+o+`i cu+o+`i suo^'t nga`y dde^m khi dda(.t cha^n dde^'n no+i na`y.

Sa`i go`n 14.7.2019(19:09)

Hai Hu`ng SG

Mu.c Lu.c


III. Ho^.p Thu+ Toa` Soa.n ___________________________________________________Nguye^.t San Giao Mua` xin ca'm o+n nhu+~ng tha^n hu+~u dda~ do'ng go'p ba`i vo+? cho Nguye^.t San Giao Mua` so^' 213 . Mo^.t so^' ba`i kha'c se~ ddu+o+.c dda(ng da^`n va`o so^' to+'i. Mong mo?i se~ nha^.n ddu+o+.c nhu+~ng sa'ng ta'c cu?a ca'c ba.n bo^'n phu+o+ng dde^? cho Nguye^.t San Giao Mua` the^m pha^`n hu+o+ng sa('c trong tu+o+ng lai.

Mu.c Lu.c


The^? le^. dde^? nha^.n Nguye^.t San Giao Mua`: 1) DDe^? va`o danh sa'ch cu?a NSGM (subscribe), xin gu+?i email ve^` GiaoMua@hotmail.com
2) DDe^? ru't ra danh sa'ch cu?a NSGM (unsubscribe), xin gu+?i email ve^` GiaoMua@hotmail.com
3. Mo.i chi tie^'t, the^? le^., tha('c ma('c, xin gu+?i ve^`: GiaoMua@hotmail.com 4. Mo.i ba`i vo+?, ddo'ng go'p, xin gu+?i ve^`: GiaoMua@hotmail.com Nguye^.t San Giao Mua` Homepage: http://www.GiaoMua.com The^? le^. gu+?i ba`i cho Nguye^.t San Giao Mua`: Mong ba.n gu+?i Ba`i cho GM theo ca'ch na`y la` to^'t nha^'t : 1. Du`ng ma^~u chu+~ Vietnet (VIQR) hay Unicode 2. Vie^'t Hoa chu+~ dda^`u cu?a ba`i va` bu't hie^.u. Vi' du.: Gio.t Mu+a Tre^n La'cu?a NS Pha.m Duy 3. Gu+?i ba`i ngay trong email (kho^ng ke`m file), dde^? cho BBT kho?i ma^'t co^ng download xuo^'ng dde^? ddo.c 4. Gu+?i ta^'t ca? ca'c ba`i trong 1 tha'ng 1 la^`n trong1 email, ne^'u tie^.n. 5. Ba`i vo+? xin gu+?i dde^'n tru+o+'c nga`y 25 mo^~i tha'ng 6. Mo.i chi tie^'t, the^? le^., tha('c ma('c, xin gu+?i ve^`: GiaoMua@hotmail.com Ca'm o+n ba.n ra^'t nhie^`u, vi` nha^n su+. co' ha.n, BBT kho^ng the^? ngo^`i dda'nh ma'y la.i tu+`ng dde^` ba`i hay bu't hie^.u.

DDi.a Chi? Lie^n La.c:

Nguye^.t San Giao Mua`
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

Trang Nha` 

Web Counters
Web Site Hit Counter

Copyright 2002 by Giao Mua` e-magazine and respective authors