So^' 210

Nga`y 1 tha'ng 10 na(m 2019

www.GiaoMua.com

Nguye^.t San Giao Mu`a
P.O.Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

GiaoMua@hotmail.com

Mu.c Lu.c

Ba`i vo+? tre^n Giao Mua` la` do ca'c ta'c gia? gu+?i dda(ng va` Giao Mua` kho^ng chi.u tra'ch nhie^.m ve^` no^.i dung. Muo^'n xin tri'ch dda(ng la.i, xin lie^n la.c vo+'i GiaoMua@hotmail.com.

I . Tho+ _______________________________________________________________________

++
1. Em Va` Tho+ ______ Qua'ch Nhu+ Nguye^.t
2. Do`ng So^ng To^i Ye^u ______ So^ng Cu+?u
3. Xin Gi` ______Va^n Ha`
4. Trung Thu Mie^.t Vu+o+`n ______ Ba.ch Lie^n
5. Da^'u Bu+o+'c Cha^n DDo+`i ! ______ Thylantha?o
6. Ru Con ______Pha.m Ngo.c Tha'i
7. Gia^.n Ho+`n ______ Nha^'t Hu`ng
8. Ma^y Tro^i Tre^n Lu+ng DDo^`i Gio' Lo^.ng ______ Ti`nh Hoa`i Hu+o+ng
9. Buo^`n Thu ______ Nguye^~n Chi' Hie^.p
10. DDu+o+`ng Chu'ng Ta DDi.. ______ Ho^` Thu.y My~ Ha.nh -
11. Ke^? Chuye^.n Giang Ho^`. ______ Kho'c_Cu+o+`i
12. Anh Ghi La.i! ______ Nguye^.t Va^n
13. Ngo~ Nho? Va` Le^`u Co? ______ ChinhNguyen/H.N.T.
14. Tie^~n Bie^.t Nha` Va(n / Tho+ ______ Phan Tu+o+?ng Nie^.m
15. Khe^` Kha` Thu Sang ______ Le^ Mie^n Khu+o+ng
16. Pho^i Pha ______ Tra^`n Tha`nh My~
17. Tie^'ng Thu ______ Phamphanlang
18. Gia`n DDa^.u Ngu+. ______Tra^`n Huy Sao
19. Nhu+~ng Con He?m Nga`y Xu+a ______ Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng
20. Va'y Cu~ ______ DDa(.ng Xua^n Xuye^'n
21. Go.i Te^n Nhu+~ng Mu`a Thu ______ Thanh Hu+~u Huye^`n
22. Thu+o+ng Anh ! ______ A' Nghi

II . Va(n _______________________________________________________________________

1. Em Se~ Tro+? Ve^` ___________ Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng
2. Hua^'n Luye^.n Phi Ha`nh (truye^.n da`i nhie^`u ky`) ___________ Ti`nh Hoa`i Hu+o+ng
3. La(.n Va` Mo.c ___________ Ba.ch Lie^n
4. Tui DDi My~ - Ta^.p 2 ___________ Hai Hu`ng SG
5. Huye^`n thoa.i R2 ___________ ChinhNguyen/H.N.T.

III . Tra? Lo+`i Ba.n DDo.c__________________________________________________

1. Nha('n Tin/Tra? Lo+`i Ba.n DDo.c _______ Ban Bie^n Ta^.p

I . Tho+ __________________________________________________

1. Em Va` Tho+
 
 

DDo.c tho+ anh, em dda~ ro+i nu+o+'c ma('t
Ca?m ddo^.ng nhie^`u du` bie^'t chi? la` tho+
Chi? la` tho+, chi? la` tho+ tho^i nhe'
Nhu+ng sao lo`ng xao xuye^'n, cha(?ng tho+` o+ 

DDo.c tho+ anh, nhu+~ng do`ng chu+~ ngo.t nga`o
Chu+~ nha^?y nho't, bay mu'a vo+`i mo^.ng a?o
Nhu+~ng ca^u tho+ bay le^n ta^.n tro+`i cao
Tho+ dda'nh thu+'c nhu+~ng ngo^i sao ngu? ga^.t

Cha(?ng co' ai la`m tho+? ma` no'i tha^.t*
Anh dda~ vie^'t mo^.t ca^u tho+ nhu+ the^'
Tho+ kho^ng tha^.t cho ne^n ti`nh kho^ng tha^.t
Ti`nh ve~ vo+`i? ne^n ti`nh dde.p anh o+i! 

Va^~n nga'c ngo+, ngo+ nga'c so^'ng giu+~a ddo+`i
Va^~n la(.ng le~, thi'ch so^'ng trong mo^.ng tu+o+?ng
Em va` tho+, ddu? vui va` ha.nh phu'c
Nha^n va^.t trong tho+, kho^ng quan tro.ng, vo^ thu+o+`ng!

Qua'ch Nhu+ Nguye^.t

August 29th, 2019

https://www.youtube.com/watch?v=reZXPChiFGk 

Ca?m o+n nhu+~ng ba`i tho+

Tho+ cu?a anh co' gio',
co' hoa tho+m buo^?i sa'ng
Co' tra(ng sao mo+ ma`ng
Tho+ cu?a anh? co' ma(.t tro+`i so+'m ho^m
Co' tra(ng ra(`m, tra(ng khuye^'t
Ca^y rung ra^?y nhe. nha`ng
Co' a^m thanh ti`nh tang
Tho+ cu?a anh la` gio',
tho+ cu?a anh la` ma^y
gio' la? lo+i ca^y co?
gio' mo+n man mo^.ng dda^`y
Anh ba?o em la` tho+,
du` chu+a tu+`ng ga(.p ma(.t
Chu+a tha^'y ca? a?nh hi`nh
Chi? ddo.c tho+ em la`m
Sao bie^'t em ho^`n nhie^n?
Ca?m o+n anh, thi si~
Ca?m o+n lo+`i khen ta(.ng
Ca?m o+n nhu+~ng ba`i tho+
Gu+?i dde^'n em dde^`u dda(.n
..cha`o buo^?i sa'ng, buo^?i chie^`u
Ca?m o+n anh tha^.t nhie^`u
.. dda~ la`m tho+ ta(.ng em

                                  
 Qua'ch Nhu+ Nguye^.t 
Mu.c Lu.c


2. Do`ng So^ng To^i Ye^u O+i ho+~i Do`ng so^ng! Ai dda(.t Ba Lai Ba~i lo+~ ba~i bo^`i?hai dda^`u ma(.n ? la.t co' co`n no^'i ma.ch chi'n nha'nh Cu+?u Long? (*) Ba Lai que^ to^i ngan nga't me^nh mo^ng lu'c mu+a thua^.n lu'a tro^? vun ddo^`ng khi nghi.ch mu`a vu+o+`n ca^y thu+a tra'i? thu+o+.ng nguo^`n ruo^.ng kho^ na('ng cha'y ha. lu+u gio' xoa'y muo^'i tra~i tra('ng ddo^`ng! O+i Ba Lai que^ xa ? dda~ ma^'y mu`a xua^n qua em hu+'ng bao nhie^u nu+o+'c ma('t cu?a ye^u thu+o+ng cu?a nga(n ca'ch cu?a nhu+~ng ma?nh ddo+`i thao thu+'c tra('ng dde^m!? Nhu+~ng ky? nie^.m na`o kho' que^n do.c hai be^n bo+` thu+o+ng nho+'? dda`n ong hu'p ma^.t ru+`ng du+`a ba^`y ca' ddo^'i giu+o+ng co+` lo^.i ngu+o+.c? dde^m nga('m sao tro+`i ro+i chi`m dda'y nu+o+'c nga`y nhi`n sen ddo^'t ddo? lu+?a giu+~a Ba`u (**) ra^`m ra^.p bu+o+'c cha^n lo+'p sau lo+'p tru+o+'c? a^'n ti'ch tho+`i gian xuo^i ngu+o+.c be^? da^u Ngu+o+`i ve^` tu+` dda^u qua ca^`u gio' lo^.ng lo`ng bo^~ng nga^.m ngu`i. hy vo.ng. buo^`n. vui. Nhi`n nu+o+'c cuo^'n tro^i ma^y tro+`i tha^`m la(.ng ruo^.ng muo^'i Ba?o Tha.nh pho+i mi`nh du+o+'i na('ng ddo^`ng lu'a Ta^n Xua^n nga^.m su+~a uo^'ng tra(ng Nho+' qua' ddi tho^i ?dde^m ngu? kho^ng cha(n thao thu+'c na(`m nghe be^? DDo^ng so'ng bu?a! O^i! To^i ye^u Ba Lai hai mu`a ma(.n la.t du` ddu.c phu` sa hay phe`n chua nga^'m dda^'t to^i va^~n ye^u! Vi` co' mo^.t tho+`i ? do`ng so^ng hu+'ng nhie^`u nu+o+'c ma('t chung thu?y em to^i ! Be^'n Tre cuo^'i He` 201? ---------------------------------- (*) Nho+' tho+`i co' du+. a'n ddi.nh ha`n ki'n so^ng Ba-lai. (**) Ba`u sen no+? So^ng Cu+?u
Mu.c Lu.c


3. Xin Gi`
Cho em xin the^m chu't ma`u na^u Va`o chie^'c la' vu+`a ro+`i ca`nh bay la? ta? Bo+?i la' chu+a ki.p va`ng Vi` mu`a thu co`n lang thang... chu+a dde^'n Nhu+ em mo^.t mi`nh Lang thang trong co^ng vie^n Mu`a he` co`n hi' hu+?ng Tre^n gu+o+ng ma(.t tre? tho+ Trong tay me., trong tay cha tung ta(ng trong na('ng a^'m dda^.m dda` Tha'ng 9 , co+n ba~o sa('p ddi qua ma` cha(?ng ai mong ddo+.i Dorian, ddang cuo^.n mi`nh vu+o+n to+'i Tu+`ng nga`y , tu+`ng nga`y cho ngu+o+`i da^n the^m no^~i lo a^u Florida , Georgia hay Carolina Va^~n la` thie^n tai cho ngu+o+`i vo^ to^.i Mo^~i na(m la` mo^~i la^`n thu to+'i La` mo^~i la^`n ba~o ke'o dde^'n kha('p no+i Xin cho the^' gio+'i bi`nh ye^n, xin cho nha^n loa.i dda^`y lo`ng nha^n a'i Hoa` bi`nh ma~i ma~i, tho^i chie^'n tranh, tho^i tranh cha^'p gia`u nghe`o Bo+?i khi thie^n tai a^.p to+'i, bie^'t ai co`n ai ma^'t giu+~a tro+`i dda^'t bao la. Xin ha~y so^'ng tha^.t hie^`n hoa`... Atlanta thu 2019

Va^n Ha`

Mu.c Lu.c


4. Trung Thu Mie^.t Vu+o+`n Trung Thu ba'nh de?o tho+m ngon Mu`i hu+o+ng nu+o+'c chuo^'i bay tro`n chung quanh Ha.t sen, tha^.p ca^?m, dda^.u xanh To'c tie^n, mu+'t bi', vo? chanh, nu+o+'ng va`ng Mie^`n que^ tre? so^'ng trong la`ng I't khi bie^'t te^'t ro^.n ra`ng Trung Thu Ho.c tro` tan lo+'p cha.y u` Ru? nhau nha?y tu?m, la(n cu` xuo^'ng so^ng * DDe^m ra(`m tha'ng ta'm tra(ng trong Chi. Ha(`ng soi sa'ng me^nh mo^ng ruo^.ng ddo^`ng Xo'm gie^`ng tro` chuye^.n xoay vo`ng Nga`y mai ca^'y, ga(.t cho xong mu`a na`y Ba^y gio+` ca'ch bie^?n, nga(n ma^y Thu+o+ng bao con tre? tho+ nga^y mie^.t vu+o+`n Lo^`ng dde`n hie^'m tha^'y tre^n ddu+o+`ng Tuo^?i tho+ cha^n cha^'t, de^~ thu+o+ng?hie^`n ho`a Ba.ch Lie^n


Mu.c Lu.c


5. Da^'u Bu+o+'c Cha^n DDo+`i ! * Ho+n nu+?a bu+o+'c ddo+`i da^'u kha('c in Tre^n ddu+o+`ng so?i dda' bu+o+'c ga^.p ghe^`nh Na('ng ta` bo'ng xe^' chie^`u ddang xuo^'ng Va^~n giu+~ tro.n lo`ng mo^.t ddu+'c tin ! Nga`y bu+o+'c le^n ddu+o+`ng ta^m dda~ quye^'t O+n dde^`n nghi~a tra? no+. dda~ vay Hie^'u dde^? tha^m ti`nh u+o+n u+o+'t ma('t Tie^'ng so+n ha` re'o go.i be^n tai.. Mu+a na('ng 4 vu`ng cha^n chu+a mo?i Na('ng he` ddo? lu+?a Hue^' ddie^u ta`n Ma('t mo+` nhi`n ca?nh kinh tha`nh cu~ Tu+o+`ng re^u ma'i ddo^?, tra('ng kha(n tang... DDa^'t Hue^' mu+a ro+i la.nh u+o+'t lo`ng So^ng Hu+o+ng lo+` lu+~ng nu+o+'c xanh trong Tru+o+`ng Tie^`n mo^.t nhi.p sa^`u nghie^ng ddo^? DDo^`ng Kha'ng buo^`n im va('ng bo'ng ho^`ng !! Co^? Co`, Thua^.n Ho`a, Li.ch ho^.i Thu+o+.ng Ghe' ma('t nhi`n qua be^'n Ninh Kie^`u Ca^y Me Treo Co^?, An Tha.nh Thu?y Gia(.c ve^` hoang phe^' ca?nh ddi`u hiu..!! Chu+ Pao, DDakTo, Pa Ra DDi So+n nu+~ ho^`n nhie^n da'ng nhu mi` Bo^'n phi'a nu'i ru+`ng xanh ba't nga't Sao la.i dda`nh lo`ng bo? ra ddi.. Tha`nh pho^' mo+` su+o+ng ddu+o+`ng Hoa`ng Die^.u Bie^?n Ho^` su+o+ng kho'i buo^?i bi`nh minh Qua^n DDoa`n su+`ng su+~ng hie^n ngang qua' La.i bo? ra ddi tha^.t ddoa.n dda`nh !! DDa^.p DDo^`ng Cam, So^ng Ba, Lo^. 7 Bu+o+'c da^~m le^n tha^n xa'c ba.n be` Nhi`n tu+? tha^`n cu+o+`i lo`ng kinh ha~i Ngo+~ ra(`ng pho+i xa'c lo^'i bu+o+'c ve^`?! Tha^n cho^'t cho du` bi. bo? ro+i Su'ng gu+o+m giu+~ cha(.c va^~n kho^ng ro+`i DDa~ bu+o+'c du+o+'i co+` kho^ng thay da. Le^.nh ha`ng ban xuo^'ng ma('t ddo? ngo+`i ? Vu+o+ng bu+o+'c to^.i tu` nhu.c kho^? sai Chu+~ trung chu+~ hie^'u dde^'n ho^m nay Bu+o+'c ddu+o+`ng lu+u xu+' lo`ng luo^n na(.ng Phu.c quo^'c trong mo+ u+o+'c co' nga`y !! 19-8-19 Thylantha?o


Mu.c Lu.c


6. Ru Con Pha.m Ngo.c Ba?o ( 7.3.1992 - 22.7.2019 ) * Muo^'n nha('n nhu? gi` vo+'i cha kho^ng ? Giu+~a tro+`i dda^'t ro^.ng, gio' me^nh mo^ng Kho^ng sao nga(n ddu+o+.c do`ng nu+o+'c ma('t Xo't ddu+'a con trai su.p dda'y lo`ng. DDa~ ma^'y mu+o+i nga`y, con ddi xa (*) Ho+~i o^i ! Vu~ tru. va^~n bao la Nga^?n ngo+ bo^' tu+o+?ng kho^ng cho^~ ddu+'ng Co`n bao nhie^u vie^.c pha?i ca^`n cha ? Ne^n dda`nh ga('ng so^'ng ddo', tho^i con ! Lo cho dda^`y nghi~a cho^'n tra^`n gian The^m vie^.c di`u con va`o DDa^'t Tha'nh So^'ng ma~i cu`ng cha vo+'i nu+o+'c non. Coi con dda~ tro.n bo^?n pha^.n ro^`i Ha~y ddi thanh tha?n nhe', con o+i ! Quan A^m ru+o+'c con ve^` o+? ta.m DDo+.i lu'c cha le^n... xe^'p cho^~ ngo^`i... Tu+` nho? con co' ddo^i tai Pha^.t Ho. ha`ng thu+o+`ng hay no'i ddu`a cho+i Ai ngo+` Tha'nh ddo'n con ddi tha^.t Nay con cu~ng dda~ he^'t kie^'p ngu+o+`i. So^'ng dda^y ma` bo^' ngo+~ chie^m bao Lo`ng cha xa^u xe'... chu+?a he^'t ddau... Chi? tie^'c co~i ngu+o+`i con nga('n qua' DDang tuo^?i xua^n xanh, ho^`n bay cao Vie^'t ma^'y do`ng tho+ ma(.c ma'u tra`o Con nghe tie^'ng me. vo~ng ru theo Cha da('t con ddi nhu+ ho^`i nho? Sang dde^`n Qua'n Tha'nh tha('p hu+o+ng ke^u... 31.7.2019 (*) Su+?a "ma^'y mu+o+i nga`y" la` dde^? tho+`i gian con ma^'t ho+.p vo+'i khi dda(ng. Co`n lu'c vie^'t ba`i tho+ na`y, con mo+'i ddi ddu+o+.c ddu'ng 9 nga`y. tieng-dan-cua-thuy-kieu-va-nhung-tri-am-1 TIE^'NG MO^.T NGU+O+`I CHA Sa'ng nay cha ddu+'ng vo+'i tro+`i xanh Nu+o+'c ma('t kho^n nguo^i giu+~a thu la`nh La.i nho+' dde^'n con, lo`ng ddau tha('t Buo^ng do`ng tho+ kho'c... vo~ng Ta^y Thie^n... Ho+~i o+i, DDu+'c Pha^.t to^? Nhu+ Lai ! Co' nghe tie^'ng go.i giu+~a tra^`n ai Cu?a mo^.t ngu+o+`i cha trong ddau kho^? Ma^'t ddu+'a con ye^u. Oa'n ha^.n tro+`i... Tu+` nay con dda~ ddi ro^`i Nha^n gian co`n xo't nhu+~ng lo+`i cha ke^u Huo^'ng ho^` DDu+'c Pha^.t cao sie^u Na't-ba`n ha~y ddo+.i so+'m chie^`u cha le^n ! Con mang Ho^`n Pha^.t anh linh Cu+' vui nga('m ca?nh, cu`ng tie^n da.o dda`n Chie^'c dda`n con o+? tra^`n gian Me. cha va^~n giu+~ ba?o toa`n cho con Co`n ngu+o+`i, co`n nu+o+'c, co`n non Cha con mi`nh ma~i va^~n co`n be^n nhau Cha the^` tru+o+'c ca? tro+`i cao Hi`nh con se~ ma~i nga`n sau sa'ng ngo+`i Lo`ng cha tro+`i dda^'t tha^'u ro^`i Ru con ye^n ngu?, nhu+~ng lo+`i ye^u thu+o+ng Con o+i ! Va^~n dda^'t que^ hu+o+ng Con na(`m trong gia^'c mo^.ng va`ng thie^n thu Bo^~ng nhie^n tro+`i ddo^? co+n mu+a Tho+ cha ddo^.ng ca? thie^n thu+`a... ddo' con ! 1.8.2019 PHA.M NGO.C THA'I Be^n Na^'m Mo^` Con Pha.m Ngo.c Ba?o ( 7.3.1992 - 22.7.2019 ) Ngu? ddi con ngoan ! Ngu? ddi con ! Chuye^.n ddo+`i coi dda~ tra? no+. xong Ha~y ye^n gia^'c mo^.ng nga`n na(m nhe' Cha co`n ba^.n bi.u chu't tra^`n gian Cha o^m na('m dda^'t ra('c le^n mo^` DDa^'t na`y dda^'t me.. DDa^'t o^ng cha. A^'p u? cho con va`o so^ng nu'i Ho^`n con mai mo^'t no+? dda^`y hoa Con se~ cu`ng cha to+'i Ta^y Thie^n Kho^ng ve^` tra^`n nu+~a, he^'t u+u phie^`n Con ddi tra? no+. cho cha ddo' ? DDa~ tru't le^n dda^`u ddu+'a tre? ngoan Kie^'p tru+o+'c ddo+`i cha cha('c to^.i nhie^`u Kie^'p na`y bo^' la.i pha?i mang theo Ho+~i o^i, no+. tra? co`n bao ca'ch ? Sao no+~ ba('t cu?a to^i ddu+'a con ye^u ! Con so^'ng cu`ng cha 27 na(m Na^ng nhu+ na^ng tru+'ng. Ngo.c long lanh. Nga`y tha'ng cha con mi`nh qua^'n qui't Gia^y phu't ngo+` dda^u bo^~ng tan hoang Mo'n no+. cuo^'i cu`ng cu?a to^i dda^y ? 70 xua^n so^'ng co~i ddo+`i na`y Nay da^~u tro+? tha`nh Thi Nha^n Lo+'n To^i tra? no+. xong ro^`i, ho+~i Nhu+ Lai !? Con ddem ddo+`i con ga'nh cho cha Ta^m cao nhu+ nu'i, da. bao la Cha xin Quan The^' A^m Bo^` Ta't DDu+a con ve^` co~i cu+.c la.c cu`ng cha Na('m dda^'t cha ddang ra('c le^n mo^` Ru con ye^n ngu? gia^'c tuo^?i tho+ DDu+`ng buo^`n con nhe' ! Du` che^'t so+'m DDe^? ve^` DDa^'t Tha'nh so^'ng thie^n thu Tha'nh Pha^.t ro^`i dda^y se~ ddo'n cha Co' con theo ca.nh cho^'n Ba To`a Cha se~ bo^`ng con trong tro+`i dda^'t Nha^n gian hu+o+ng kho'i... kha('p so+n ha`... Nga`y dda('p mo^. cho con 28.7.2019 Ta?o mo^., tha('p ne'n ta^m hu+o+ng... - Hi`nh 2 THU+O+NG CON VA` LO+`I CA^`U NGUYE^.N THE^' NHA^N " Bo^' dde^? la.i mo^.t gia ddi`nh tan ta'c... " Con o+i con ! Co' pha?i ta.i bo^' dda^u? Bo^' cu~ng co^' he^'t mi`nh... chi? bo+?i no^~i be^? da^u... Lo+`i con tra'ch, ddau xe' lo`ng ngu+o+`i cha kho^'n kho^?. Thi` va^~n bie^'t va^.n ddo+`i con xa^'u so^'... Bo^' me. lo cho con, he^'t mu+.c thu+o+ng ye^u Ma` kho^ng the^? na`o ye^n ddu+o+.c gia^'c dde^m tha^u Con che^'t ddi ! Mang ca? linh ho^`n cha gia` xuo^'ng mo^.. Hi`nh bo'ng con trong dda^`u cha, thu+o+ng qua' ! Nga`y nga`y cha con mi`nh, qua^'n qui't be^n nhau Con cha(m cha khi kho?e, lu'c o^'m ddau... Lo su+?a chu+~a chie^'c ma'y ti'nh, dde^? cha la`m va(n ho.c. Bo^' dda~ di`u con, cho to+'i khi con tro+? tha`nh tha.c si~ Co^ng a(n vie^.c la`m tu+? te^' giu+~a nha^n gian Bu+o+'c sang 28 tuo^`i dda^`u, con va^~n ra^'t ngoan Sao o^ng tro+`i no+~ ba('t ddi, ddu+'a con trai to^i hie^`n la`nh nhu+ the^'? Cu`ng thi ca... Bo^' nha^'t ddi.nh mang con va`o co~i thie^n thu, ba^'t tu+? ! Kie^n quye^'t ddo`i o^ng tro+`i pha?i tra? la.i cho ta Mo^.t nga`y mai... Ha^.u the^' tu+o+?ng nie^.m cha... Con se~ theo cha, so^'ng ma~i vo+'i so+n ha` nu+o+'c Vie^.t. Tho+ bo^' vie^'t nga`n na(m kho^ng tan ddu+o+.c Con vu+`a ba(`ng tuo^?i co^' nha^n Ha`n Ma(.c Tu+? ddo', nghe con ! Bo^' se~ la`m le^~ ta. o+n Ngu+o+`i, na^ng gia^'c cho con Khi bo^' ve^` cu`ng thi nha^n, va^~n co' con be^n ca.nh. No^~i da^`y vo` cha, suo^'t na(m canh canh ca'nh Tu+o+?ng bao na(m cha(m con... dde^? so^'ng su+o+'ng ho+n cha... Tha^n tre? nay hoang phe^' tru+o+'c ngu+o+`i gia` Ke? la`m cha sinh ra con, tro+? tha`nh ddo^.c a'c !? Bo^' cha(?ng hie^?u la`m ca'ch na`o, la^'y la.i con trong tro+`i dda^'t... Mo^.t nha` tho+ pha^.n mo?ng, tha^n o^i DDe? con la`m gi` ? Cho no' kho^?, ngu+o+`i o+i ! Ho+~i oan nghie^.t ! To^i pha?i tra? no+. tu+` kie^'p na`o, kho^ng bie^'t? Chi? co`n bie^'t la^'y "tho+", chuo^.c la.i ddu+'a con to^.i nghie^.p Kho^ng so^'ng ddu+o+.c o+? kie^'p na`y... Bo^' he.n kie^'p sau... The^' gio+'i cu?a hu+ vo^, the^' gio+'i kho^ng ma^`u Nhu+ng trong sa.ch. Bo^' con mi`nh ddoa`n tu.. Ho+~i nha^n the^' ! Gia^y phu't na`y, xin nghe lo+`i cu?a mo^.t nha` tho+ nha('n nhu? Mai sau... Ngo^i mie^'u na`o da`nh tu+o+?ng nie^.m cho to^i... Ha~y mang a?nh con to^i va`o, va` dda(.t the^m mo^.t ba't hu+o+ng ddo+`i Du` ra^'t nho? tho^i, dde^? to^i so^'ng co' con be^n ca.nh. Kho^ng co' no' ? Vong ho^`n to^i nghi`n na(m kho^ng tie^u ta'n... Xin cha^'p nha^.n lo+`i nguye^.n ca^`u, nho nho? cu?a thi nha^n No' so^'ng ca? ddo+`i sa.ch trong, kho^ng chu't bu.i va^?n ta^m ho^`n Ra^'t gia`u ti`nh thu+o+ng ye^u !... Cho no' cu`ng to^i ve^` no+i Tha'nh Pha^.t. Tho+ bo^' vie^'t tra(m do`ng kho^ng ke^? xie^'t Thu+o+ng la^'y ta^'m cha gia`. Ha~y ye^n nghi? nhe', con ye^u ! Do`ng nu+o+'c ma('t tra^`n gian, du` co' tuo^n cha?y bao nhie^u Cu~ng kho^ng vo+.i ddu+o+.c lo`ng ngu+o+`i cha, thu+o+ng con vo^ ha.n... 27.7.2019 49 NGA`Y CU?A CON Pha.m Ngo.c Ba?o (7.3.1992 - 22.7.2019) 49 nga`y ro^`i ddo', con ye^u ! DDo+`i con na`o hu+o+?ng dda~ bao nhie^u ? Lo`ng cha nhu+~ng nuo^'i thu+o+ng con tre? Tha^n gia` nga`y tha'ng bu+o+'c lie^u xie^u Cha la.i ngo^`i dda^y nga^~m su+. ddo+`i ? Ba?y mu+o+i xua^n le? cu?a cha ro^`i Da^~u tu+`ng ne^'m tra?i bao ddau ddo+'n Va^~n ba`ng hoa`ng khi con che^'t, con o+i ! Con ngu+o+`i su+o+'ng, kho^? trong Co~i The^' Tha?y dde^`u muo^'n so^'ng dde^? sinh con Cha, me. vui mu+`ng tro^ng con lo+'n Ai ngo+` sa('p khua^'t la.i he'o hon Con ddi dde^? la.i ha^.n cho cha Tru't the^m ga'nh na(.ng, xuo^'ng tha^n gia` DDe^m nga`y cha so^'ng trong kha('c khoa?i Nu+?a ho^`n thao thu+'c, nu+?a ho^`n ma Nga^~m ma~i ma` kho^ng the^? tra? lo+`i ? Bo+?i cha(ng ta^'t ca? dda~ ma^'t ro^`i... Tho^i ! Mong ho^`n con mau sie^u thoa't Ta^m na`y, tri' quye^'t cu+'u con tho^i ! 49 nga`y ro^`i ddo', con o+i ! Nu+o+'c ma('t cha ro+i nga^.p cuo^.c ddo+`i Phu` ho^. cho cha do^`n ta`i, su+'c DDu+a tuo^?i te^n con dde^'n cha^n tro+`i Kie^'p na`y con lo+~ mang pha^.n nga('n Nhu+ng se~ tho?a nguye^`n ca'c kie^'p sau Co`n ddu+o+.c ngu+o+`i thu+o+ng, nha^n gian me^'n DDo+`i chi? ho+n nhau "ca'i danh la^u..." Ha`n Ma(.c Tu+? che^'t na(m 28 tuo^?i DDe^'n gio+` ai nha('c no^~i kho^? dda^u ? Ma` danh O^ng ma~i va`o ba^'t tu+? ! Ta`i Nha^n nghie^n cu+'u... Su+? xanh ne^u... Con vo^'n chi? mang kie^'p bi`nh thu+o+`ng Tie^'ng tho+m ngang ngu+?a ba^.c phi thu+o+`ng DDo+`i nhu+ vie^n ngo.c, danh truye^`n ma~i Ma^'y ai ddu+o+.c the^' giu+~a que^ hu+o+ng ? Cha vie^'t ba`i tho+ dde^? cu'ng con Lo`ng gia` sau, tru+o+'c tu+.a tha'i so+n Cha the^` co`n so^'ng trong tro+`i dda^'t Du` chu't ho+i ta`n va^~n cu+'u con ! 8.9.2019 PHA.M NGO.C THA'I CHUYE^.N VE^` HAI NGO^I MO^. CHA CON MAI SAU Pha.m Ngo.c Ba?o (7.3.1992 - 22.7.2019) Gio' vi vu't nga`n na(m tho^?i vo.ng Kho'i su+o+ng chie^`u qua^'n qui't bay ddu+a Ke^? ra(`ng: Nga`y xu+?a nga`y xu+a Co' hai cha con nha` tho+, ho^`i co`n so^'ng... * Tro+`i Ha` No^.i. Cha hay da('t con ra Ho^` Ta^y cho+i la('m ! Vo.ng be^n chu`a Tra^'n Quo^'c tie^'ng nam-mo^ Qua bo^'n mu`a, nga`y tha'ng thoi ddu+a DDu+'a be' lo+'n kho^n, ro^`i tro+? tha`nh sinh vie^n, tha.c sy~ Hai the^' he^. o+? trong cu`ng the^' ky? Ngu+o+`i cha da^`n cu~ng gia` ddi Con la.i ddo+~ cha, cha(m so'c so+'m khuya Nam mo^ a di dda` Pha^.t ! Nghi~a phu. tu+? tre^n do`ng so^ng nu+o+'c Vie^.t Bo'ng tro+`i Nam in da^'u nga`y dde^m Ma^y bay, gio' tho^?i trie^`n mie^n Ti`nh cha con ma~i thie^ng lie^ng so^'ng co`n Bo^~ng mo^.t ho^m ba~o gio^ng, sa^'m se't Ca('t ngu+o+`i con ra kho?i ngu+o+`i cha La' va`ng thi` va^~n co`n kia DDa^`u xanh dda~ bo?, chia ly tro.n ddo+`i ! No^~i ddau ua^'t ru.ng ro+`i tro+`i, dda^'t Vi` kho'c con, cha nga^'t nhie^`u phen Ha^.n ddo+`i, gia^.n ca? ddi.a thie^n DDa~ sinh thu+o+.ng dde^', sao co`n a'c ta^m ? Ngu+o+`i cha nhu+~ng ke^u Quan A^m, Pha^.t To^? Giu'p mo^.t tay na^ng ddo+~ sinh linh Du` kho^ng cu+'u ddu+o+.c ddu+'a con Thi` xin Ngu+o+`i ddo'n ve^` tre^n nie^'t-ba`n !? Ngu+o+`i cha the^` ra tay hay bu't (*) Vie^'t ddoa?n thie^n tuye^.t ta'c lu+u danh Con mi`nh va`o vo+'i su+? xanh Bao gio+` non nu+o+'c tan ta`nh mo+'i tan. Mo^.t ddo+`i dda~ do.c ngang thi phu' He.n ve^` be^n Ha`n Ma(.c Tu+?, Nguye^~n Du Mie^'u tho+` to^i o+? thie^n thu Mong ha^.u the^' cho con tho+ cu`ng va`o ! Va`i lo+`i tra(ng tro^'i tro+`i cao Nay xin dde^? la.i ro^`i cha`o, to^i ddi... Xa'c ngu+o+`i cu~ng cha(?ng co`n chi Gio' ddu+a ddo^i mo^. vu vi vo.ng ho^`n "Ti`nh cha nhu+ nu'i Tha'i So+n Nghi~a me. nhu+ nu+o+'c trong nguo^`n cha?y ra"... 17.9.2019 PHA.M NGO.C THA'I (*) DDe^'n nay ngu+o+`i cha cu~ng dda~ vie^'t ddu+o+.c ho+n 40 ba`i ?Tho+ kho'c con?, chua^?n bi. xua^'t ba?n tha`nh sa'ch. Pha.m Ngo.c Tha'i


Mu.c Lu.c


7. Gia^.n Ho+`n Tu+` khi o+? tie^.c ra ve^` Em gieo kho^ng khi' na(.ng ne^` cho nhau Ho?i chi thi` cu~ng la('c dda^`u Tha` ra(`ng mo^.t chu't la^`u ba^`u cu~ng kho^ng Cu~ng vi` cha`o mo^.t bo'ng ho^`ng Tha^.t ra ca'i ta'nh dda`n o^ng a^'y ma` Van em tho^i ha~y bo? qua Gia^.n ho+`n phai nha.t ne't hoa cu?a tro+`i Sao em cha(?ng ho?i mo^.t lo+`i Ma` cu+' bo'ng gio', oan o+i hie^?u la^`m Gie^'t nhau dda^u chi? dao dda^m Gie^'t nhau la` giu+~ la(.ng ca^m ca? nga`y Mo+`i Nghe Nha.c Vi~nh DDie^.n - Tho+ Nha^'t Hu`ng "Gia^.n Ho+`n" https://www.youtube.com/watch?v=yfxOt7lM60w&feature=youtu.be

Nha^'t Hu`ng
Mu.c Lu.c


8. Ma^y Tro^i Tre^n Lu+ng DDo^`i Gio' Lo^.ng Em ddu+'ng be^n anh ke^` vai u'p bo'ng Gio' lu+ng ddo^`i to'c ro^'i bay lo^`ng lo^.ng Nho+' na(m xu+a "anh vie^~n xu+' lu+u dda`y? (*) Kie^'p gio' bu.i bo'ng hi`nh na^`y cha(?ng ta`n phai gia^'c mo^.ng Anh: li'nh chie^'n xo^ng pha co+~i so'ng Em: hoa`ng lan tha('m ru+.c phu+o+ng tro+`i Su+o+ng mai lo'ng la'nh ra.ng ngo+`i ddo'a tu+o+i Mi`nh u+o+'c nguye^.n giu+~a pho^' mo+'i thuo+? thanh bi`nh dda^'t nu+o+'c Cho^'n hie^n ta^y tra(ng so'ng su+o+.t ti`nh la? lu+o+'t Qua^n tu+? nhu+'t ngo^n* sau tru+o+'c vo+'i ga'i li.ch trai thanh Ma^y tro+`i xao xuye^'n ye^'n oanh Sao ho^m dda^.u o+? be^n ma`nh ngo'ng xem Hu+o+ng hoa tho+m nga't be^n re`m * Ti`nh Hoa`i Hu+o+ng (*) bi. ddi tu` ho.c ta^.p ?ca?i ta.o?. Qua^n tu+? nhu+'t ngo^n* do ti'ch xu+a: Vo+. tha^`y Ta(ng Tu+? ddi cho+., con trai kho'c vo`i vi~nh ddo`i ddi theo me.. Ba` me. do^~ da`nh con: - Con o+? nha`, la't me. ddi cho+. ve^`, se~ la`m thi.t heo cho con a(n. Lu'c vo+. ddi cho+. ve^`, tha^`y Ta(ng Tu+? ddi ra chuo^`ng ba('t heo vo^ nha`, la`m thi.t. Ba` vo+. ho^'t hoa?ng la le^n: - To^i chi? no'i ddu`a vo+'i con, cho no' ni'n tho^i ma`. Tha^`y Ta(ng Tu+? tra? lo+`i vo+.: - Sao la.i no'i ddu`a? Ba` ddu+`ng khinh tre? con kho^ng bie^'t gi` nhe. Cha me. la`m gi`, chu'ng thu+o+`ng hay ba('t chu+o+'c. Nay mi`nh no'i do^'i no', thi` ho'a ra mi`nh dda~ da.y cho con bie^'t no'i do^'i a`? No'i xong, tha^`y Ta(ng Tu+? dda~ la`m thi.t heo cho con tre? a(n tha^.t. ***

Ti`nh Hoa`i Hu+o+ng
Mu.c Lu.c


9. Buo^`n Thu BUO^`N THU xuo^i ngu+o+.c Thu va`ng la' u'a ro+i ngoa`i cu+?a Co? mu.c kho^ tro+`i nu+o+'c ddo.ng ho^` Vu` nhe. gio' ddu+a ma^y tra?i ro^.ng La(.ng ye^n ca^y ru~ bo'ng sa^`u vo+ Ru lo+`i ha't vo.ng dde^m buo^`n go+.i No'i tie^'ng mong cho+` phu't vie^~n du Thu` va^~n ma~i dda^y non nu+o+'c ha^.n Cu+?a ngoa`i tro^ng la.i nho+' va`ng thu Nguye^~n Chi' Hie^.p 07.8.2019 CA?NH THU xuo^i ngu+o+.c Thu lie^~u ca?nh buo^`n vo.ng ngo~ sau Tru'c ca`nh soi da'ng dde.p nghie^ng chao Lu mo+` na('ng muo^.n tro+`i se gio' Nha.t to^'i ma^y che bo'ng du+o+'i ca^`u Mu` khuye^'t a'nh du+o+ng ta` cha^.m xuo^'ng Khua^'t xa so^ng nu+o+'c ro.i chi`m xuye^n Ru tha^`m tie^'ng la' khua ro+i ma~i Thu to+'i ca?nh chie^`u ngo'ng ngo~ sau Nguye^~n Chi' Hie^.p 07.9.2019 THU NHO+' xuo^i ngu+o+.c Thu vo.ng nho+' em ti`m nga('m pho^' Be^'n cho+` thuye^`n dda^.u ca?nh xa ga^`n Vu vi gio' tho^?i tro+`i mo+` to^'i La(.ng khe~ so^ng tro^i bo'ng cha^.m da^`n Mu` tra('ng kho'i ddo^`ng pho+i ddo^'t ra. Nha.t mo+` so^ng nu+o+'c ru~ ddu`a cha^n Ru tha^`m ha.t so'ng pha dda^`y bo.t Cuo^'i nga~ ddu+o+`ng ve^` mong nho+' thu Nguye^~n Chi' Hie^.p 07.9.2019 MUO^.N THU xuo^i ngu+o+.c Thu dde^'n ca?nh hoang ddo^`i la' ru~ Gio' chie^`u rong tho^?i ba^'c nga`n xa Ru buo^`n tie^'ng ha't ai trong qua'n La.i nho+' ti`nh xu+a ba^.u vo+'i ta Mu` mi.t pho^' mu+a sa^`u va('ng ba.n Hu+~ng ho+` cha^n bu+o+'c nga('m ta`n hoa Lu va`ng bo'ng sa'ng dde`n treo ngo~ Ru~ to^'i ddu+o+`ng ve^` vo.ng nho+' thu 07.9.2019 Nguye^~n Chi' Hie^.p
Mu.c Lu.c


10. DDu+o+`ng Chu'ng Ta DDi.. Em kho^ng pha?i la` co^ ga'i mo^.ng mo+ DDe^? thi vi. nhu+~ng ddie^`u kho^ng thu+.c te^' Khi ti`nh ye^u co' bao ddie^`u kho^ng the^? Va` kho' hie^?u nhu+ cuo^.c ddo+`i vu+o+'ng va^'p, che^nh ve^nh! Cu~ng nhu+ em la.i cho.n ddi lo^'i ga^.p ghe^`nh Trong ti`nh ye^u la.i cho.n anh du` xa ca'ch Mo^.t ngu+o+`i ma?i nghi`n tru`ng, vo+'i bao thu+? tha'ch Ne^n tra'i tim vu+o+ng no^~i u hoa`i. Khi ddu+o+`ng ddo+`i ca'ch tro+? xa xo^i Co' nhu+~ng lu'c chu'ng ta ngo+~ dda~ tha`nh di~ va~ng Em va^~n cho+` anh qua bao nga`y tha'ng Ma` bie^?n na`o no^'i ddo^i bo+` cho mi`nh ga(.p nhau. Anh ha~y ye^u em nhu+ nga`y xu+a, nhu+ thuo+? ban dda^`u Nhu+ng ti`nh ye^u a^'y ddu+`ng nhu+ ngo.n lu+?a Cu~ng kho^ng ca^`n dda^u nhu+~ng lo+`i the^`, hu+'a? Bo+?i lo+`i hu+'a de^~ que^n Va` lu+?a bu`ng le^n nhu+ng ro^`i cho'ng ru.i ta`n? Ha~y ye^u em a^m y? nhu+ tro than Nhu+ nhu+~ng gi` be^`n la^u nha^'t Vo+'i tra'i tim cha^n tha^.t Nhu+ em va^~n nha('c mi`nh ra(`ng ye^u chi? mo^.t mi`nh anh! (14g Chu'a nha^.t 2.6.2019) Ho^` Thu.y My~ Ha.nh Mu.c Lu.c


11. Ke^? Chuye^.n Giang Ho^`. giang ho^`, giang ho^`, co' ngu+o+`i nho+' "tie^'ng co+m so^i" co`n ta quay qua('t me. ngo^`i cu+?a sau chie^`u ray ru+'t ra(.ng phi lao mi.t mu` gio' cuo^'n no^n nao bu.i tra^`n cho.n ddu+o+`ng xu+' la. neo cha^n. vo^~ ba^`u ca?m kha'i phu` va^n chuye^.n ngu+o+`i dda('ng cay the^m chi'n. tha`nh mu+o+`i the^nh thang ddo^.c-a^?m-kho'c-cu+o+`i va^.y tho^i sa' gi` ba.c be~o nhu+ vo^i nho+' ddi, ca'i thu+o+? na(`m no^i ngo' tro+`i dang tay thie^n ddi.a ngo? lo+`i da(.m da`i vo' ngu+.a ga'nh ddo+`i phie^u linh giang ho^`, giang ho^`, ha(`ng dde^m thao thu+'c lo+`i kinh tra(ng gia` ho'ng chuye^.n ba.c ti`nh the^' nha^n kho^ng tha^.t xa, cu~ng cha(?ng ga^`n bu+o+'c thie^n thu khoa'c phong tra^`n co~i rie^ng nga`y nga`y go^'i mo~i, tha^n nghie^ng ru?i ro tra('ng cuo^.c.u+u phie^`n chuo^'c vay gieo neo su+o+ng kho'i da(.m da`i cho tha(m tha(?m chuye^.n ti?nh say vo+'i ddo+`i ai la^.n dda^.n, ai tha?nh tho+i khi che^nh ve^nh, lu'c ta? to+i tha'c ghe^`nh giang ho^` thie^n ha. dda(.t te^n chu+a xong. ddo+`i va^~n da^.p de^`nh bu+o+'c ddi ... dde^? ro^?i tu+` ddo' ddo^i khi do.c ddu+o+`ng ca^u ha't tu+` bi ta(.ng ngu+o+`i Kho'c_Cu+o+`i 08/04/2019 * "tie^'ng co+m so^i" tu+` ba`i tho+ Giang ho^` cu?a Pha.m Hu+~u Quang

Kho'c_Cu+o+`i
Mu.c Lu.c


12. Anh Ghi La.i! Anh ghi la.i, tu+`ng da^'u cha^n ky? nie^.m. Cu?a nga`y xu+a, co`n ma~i dde^'n ho^m nay Ngu+o+`i me. nuo^i tu+`ng da'ng vo'c hi`nh ha`i Cu`ng ddo^`ng ddo^.i tra?i da`i trong cuo^.c chi?e^'n. Anh ghi la.i, mo^.t tho+`i trai chinh chie^'n. Go't gia^`y saut tra?i kha('p ne~o que^ hu+o+ng Gio+` co`n dda^y bao ky? nie^.m tha^n thu+o+ng, Va^~n so^'ng ma~i trong anh tu+`ng na(m tha'ng Anh ghi la.i, mo^~i buo^?i chie^`u, buo^?i sa'ng Nhu+~ng bu+~a co+m cu`ng ddo^`ng ddo^.i ddo+n so+ Tie^?u ddoa`n ?Ta^n Ta^y Šo^? la.c ma^'t ne~o ve^` Ti`m ddu+o+`ng thoa't nho+` Nu+~ Binh Vie^.t Co^.ng Anh ghi la.i, ky? nie^.m dda^`u mo^.t thuo+?, Tuo^?i nga^y tho+, co`n ca^'p sa'ch dde^'n tru+o+`ng Tu+`ng bu+o+'c ddi cu`ng ngu+o+`i ba.n tha^n thu+o+ng Tuo^?i mo+'i lo+'n chu+a ngo~ lo+`i ye^u vo^.i! Anh ghi la.i, ?Mo^.t Do`ng So^ng Huye^`n Su+??. Co`n a^'p ye^u trong ta^m tu+o+?ng kho^ng mo+` Še.p dda^`u ddo+`i cu?a ca'i thuo+? mo^.ng mo+ Bao na(m tha'ng va^~n co`n ho`ai ky? nie^.m Anh ghi la.i que^ hu+o+ng trong tho+`i loa.n Ngu+o+`i va` ngu+o+`i cu`ng ma'u ddo? da va`ng Ngu+o+`i va` ngu+o+`i cu`ng ba('n gie^'t che^'t oan. Cu`ng da^n Vie^.t ta.i vi` sao chinh chie^'n? Vie^.t Nam ddo', O^i! que^ Hu+o+ng ta ddo'! Še.p bie^'t bao ngu+o+`i li'nh chie^'n kie^u hu`ng No+i que^ ngu+o+`i lo`ng luo^n ma~i nho+' nhung Ne^n ghi la.i, ca? mo^.t ddo+`i ? Ky? Nie^.m!!! Atl 8/22/19 (Rie^ng ta(.ng Ta^n An - Šoa`n Va(n Ti.nh, ta'c gia? Ta^.p Bu't Ky' Chie^'n Tru+o+`ng ?Xu+a Nay Chinh Chie'n Ma^'y Ai Ve^` Ta^.p 2, Huye^`n Su+? Mo^.t Do`ng So^ng) Nguye^.t Va^n
Mu.c Lu.c


13. Ngo~ Nho? Va` Le^`u Co? HO+: NGO~ NHO? & LE^`U CO? 1- NGO~ NHO? *-Pho^' va('ng (Pho?ng hoa. Ngo~Nho?/Du+o+ng Ho^`ng Anh) Pho^' va('ng ngu+o+`i kho^ng ddo^ng Tha? ho^`n tho+ me^nh mo^ng Mo?i ma('t ddo+.i ai ve^` Li.m da^`n trong co+n me^ CN-HNT 1/7/2019 *-DDu+o+`ng tho+ (Pho?ng hoa. Ngo~Nho?/Du+o+ngHo^`ngAnh) Heo hu't gio' dda^`u ddo^ng DDu+o+`ng tho+ ro^.ng me^nh mo^ng Tri ky? co' quay ve^` ? Cho ti`nh va`o co+n me^ CN-HNT 1/7/2019 *-Ngo~ nho? (Pho?ng hoa. Ngo~Nho?/Du+o+ngHo^`ngAnh) Lang thang giu+~a dde^m ddo^ng Bo'ng to^'i tra`n me^nh mo^ng Nghe ho^`n tho+ go.i ve^` Ngo~ nho? _vu`ng ddam me^ ! CN-HNT 1/7/2019 _______________ Ngo~ nho? (DHA,4/2019) Ngo~ nho? mo^.t chie^`u ddo^ng Ma^y tra?i buo^`n me^nh mo^ng Su+o+ng tra('ng go.i tho+ ve^` Nghe ho^`n la.c be^'n me^ 2- LE^`U CO? *-Ca`n kho^n I (Ca?m ta'c Le^`uCo?/Du+o+ngHo^`ngAnh) Va'c dda' xa^y tha`nh Bo^n ba dda^y ddo' Tro+`i dda^'t vo^ bie^n Tha` nhu+ ngo.n co? CN-HNT 1/7/2019 *-Ca`n kho^n II (Ca?m ta'c Le^`uCo?/Du+o+ngHo^`ngAnh) Chi' ta^'n co^ng tha`nh DDa.i so+n cha(.n ddo' Anh hu`ng ma.t va^.n Tha` nhu+ gia(.c co? CN-HNT 1/7/2019 *-Le^`u co? (Ca?m ta'c Le^`uCo?/Du+o+ngHo^`ngAnh) Be^`n chi' ta^'t tha`nh Lu+`ng danh dda^y ddo' Ga'c kie^'m la`m tho+ Tho+m ca(n le^`u co? CN-HNT 1/7/2019 __________________ Le^`u co? (DHA,4/2019) Mo^.ng lo+'n chu+a tha`nh Mo^.ng con co`n ddo' DDo^'t ne^'n la`m tho+ Xanh tu+o+i le^`u co? ChinhNguyen/H.N.T. Mu.c Lu.c


14. Tie^~n Bie^.t Nha` Va(n / Tho+ TIE^~N BIE^.T NHA` VA(N / THO+: NGUYE^~N MA.NH AN DA^N Tho^i ro^`i anh dda~ ra ddi Tu+` nay co`n co' lo+`i gi` ddo^?i trao . Anh ddi ve^` cho^'n xa na`o ? DDe^? to^i o+? la.i nghe.n nga`o trang tho+ . Anh ddi ! To^i qua' ba^'t ngo+`. Co`n dda^u gia^y phu't ngo^`i cho+` tin nhau! Anh ddi dde^? la.i nie^`m ddau Ba.n be` thi bu't no^~i sa^`u tie^'c thu+o+ng . Ma.nh Da.n o+i ! Bao va^'n vu+o+ng ! Ti`nh nha`, no+. nu+o+'c bu+o+'c ddu+o+`ng co`n xa . Que^ hu+o+ng co`n no^~i can qua Sao anh bo? la.i dde^? ma` ra ddi ! Manh Da.n o+i ! dde^m Cali Mu+a ddang gia(ng phu? - tha^`m thi` gio.t ro+i Cha^'p tay to^i nguye^.n Pha^.t - tro+`i DDu+a ho^`n anh dde^'n ve^` no+i an bi`nh . Phan Tu+o+?ng Nie^.m Mu.c Lu.c


15. Khe^` Kha` Thu Sang Chu' bu+o+'m co~ng na('ng vo+`n hoa Ma?i me^ hu't nhu.y bu+o+'c qua tha'ng mu+o+`i Vui cho+i ra^`m ri~ tie^'ng cu+o+`i Na?i ne^ vung va~i nhu.y va`ng tre^n ca^y Cho ne^n ma`u la' ddo^?i thay Tu+` xanh ra ddo? la.i xoay ra va`ng Con chim tu hu' bay sang Ru? re^ ma^y ti'm ro^.n ra`ng da^ng mu+a Chim muo^ng tha?o mo^.c da. thu+a Hu+o+u nai khi? vu+o+.n ddong ddu+a tu. ve^` The^' la` tre^n kha('p so+n khe^ Tha'ng mu+o+`i ha. che^'t, khe^` kha` thu sang Le^ Mie^n Khu+o+ng Dang Tay To^i Ha't Lo+`i Tu+` Ta. Cha^n bu+o+'c tre^n ddu+o+`ng to^i ngo'ng tro^ng Ngu+o+`i xa co' nho+' nhu+~ng chie^`u mong Thu xu+a na('ng tra?i va`ng tha`nh pho^' Lo^'i cu~ con ddo`, o^i do`ng so^ng ! Nay to^i quay ve^` tha(m pho^' xu+a Con ddu+o+`ng thu+o+ng me^'n du+o+'i bu.i mu+a Bao na(m ca'ch tro+? vu+o+`n tao ngo^. Co`n da^'u cha^n ngu+o+`i tre^n so?i thu+a ? Ngu+o+`i que^n to^i ? To^i cha(?ng que^n ngu+o+`i Khuo^n ma(.t tinh kho^i, ddo^i ma('t cu+o+`i Mo^.t la`n hu+o+ng mo?ng tre^n ta` a'o Va` to'c vu+o+ng mu`i lu'a ddo^`ng que^ ! Ngu+o+`i dda~ ddi ro^`i. To^i ddu+'ng dda^y Mu`a thu cu~ng dde^'n da't na('ng say Dang tay to^i ha't lo+`i tu+` ta. DDa~ ma^'y na(m ro^`i. Ngo+~ ho^m qua ! Le^ Mie^n Khu+o+ng Mu.c Lu.c


16. Pho^i Pha Kho^ng gi` luo^n to^`n ta.i, Mo.i vie^.c se~ qua ddi. Sinh va^.t cu~ng xuo^i tay, Bo^'n mu`a xoay va^`n ma~i. Te^n tuo^?i bao anh hu`ng, Bay tre^n co+` to^? quo^'c. Khu'c kha?i hoa`n hoan ca, Ro^`i cu~ng qua ta^'t ca?. Thay ddo^?i tu+`ng gia^y phu't, Ta^m ti`nh cu`ng tu+ duy. Va^.n nu+o+'c hay the^' nha^n, So^'ng chu? tri` chu+~ Nha^~n. Ta^'t ba^.t co' i'ch gi`, Bo^n ba cha(?ng la`m chi. Tu+. ky? que^n tu+` bi, DDo+`i co`n gi` hoan hi?. Pho^i pha vo^'n cuo^.c ddo+`i, Vui buo^`n cu~ng mo^.t tho+`i, Xo'a ddi ro^`i ddo^?i mo+'i, Ca? ha.nh phu'c dda^`y vo+i. Bu+o+'m hoa co`n khoe mi`nh, Tro+`i tra(ng va^~n lung linh, Ti`nh ngu+o+`i luo^n in da^'u, Cuo^.c so^'ng ma~i ho^`i sinh. Tra^`n Tha`nh My~ Mu.c Lu.c


17. Tie^'ng Thu La' Thu va`ng tha^~m dda^'t tro+`i Mu`i hu+o+ng cu?a gio' la`m to^i nho+' cha`ng Mo^~i na(m cu+' ddo^. Thu sang To^i ddi ngo+ nga^~n giu+~a ha`ng phong Thu Ti`m anh la~ng dda~ng su+o+ng mu` La('ng nghe la' ru.ng nhu+ ru co~i na`o Anh o+i gio+` o+? no+i nao Thong dong nha`n nha~ be^n ha`o sa^.y lau Hay anh phie^u ba.t ve^` dda^u Co' co`n nho+' dde^'n mu+a nga^u cho^'n na`y Va`ng Thu nga('m la' Thu bay Nho+' anh nho+' qua' le^. cay nga^.m ngu`i Tu+` anh vi~nh bie^.t no'i cu+o+`i Tra(ng kho^ng sa'ng to? dda^'t tro+`i a^m u Xa xa trong co~i mi.t mu` Thoa?ng nhu+ vo.ng la.i tie^'ng Thu ru ho+`i Phamphanlang Mu.c Lu.c


18. Gia`n DDa^.u Ngu+. Tho+: ke^? chuye^.n ddo+`i thu+o+`ng mo^?i sa'ng ra vu+o+`n ti?a la' hoa nha^n tie^.n nhi`n qua gia`n dda^.u Ngu+. chu`m tra'i tro+? va`ng no u'c nu'c va^.y la` co' di.p ddu+o+.c...la`m Vua... nho+' lo+`i Me^. ke^? chuye^.n ho^`i xu+a gio^'ng dda^.u ni xe^'p ha`ng quy' to^.c mo^?i mu`a thu hoa.ch o+n mu+a mo'c Vua ban...ne^n cung tie^'n cho Vua... le^ thu+' cho+' ho`ng ma` no^?i lu+?a kho^ng chu+`ng pha.m to^.i la.i the^m phie^`n chi? dde^? gia`nh rie^ng Vua ngu+. thie^.n mo+'i co' rie^ng te^n la` dda^.u Ngu+.?!!! DDen Tra('ng DDo? Xanh ta tu+`ng thu+? chu+a tu+`ng chu+a Ngu+. thu+? ra sao tu+` khi Nga`i cha.y nhoa`i ba't nha'o le^ da^n chu.m lu+?a...na^'u no^`i che`... o^i chao dda^.u Ngu+. ngo.t ddu+o+`ng Phe`n thanh ca?nh gi` dda^u ma't ta^.n dda^u he`n chi do`ng dda^.u mang te^n DDa^.u cu~ng cu'i dda^`u cung nghinh DDa^.u Ngu+.... chuye^.n ke^? do^ng da`i do`ng lu+~ thu+' que^ xa ha.t gio^'ng ti`m dda^u ra may la^`n ghe' Santa Ana chi. ba.n a^n ti`nh cho ha.t dda^.u ta ve^` nho+' Me^. ti`m ye^u da^'u gieo ha.t ti`m quanh thuo+? a^'u tho+`i da^`u da~i tha'ng na(m vu`ng Que^ Mo+'i ha.t gio^'ng tro+`i que^ ti`m ngu+o+`i que^! gio+` gio^'ng tro^? ca^y xanh gia`nh ne' cho tra'i chu`m ba'm vi'u mu`a xu+a Me^. o+i nga`y no+' lo^.c o+n Vua nay ra?i le^ da^n mu`a sa^y tra'i mai ta cung thi?nh ba`n tay ha'i tru'ng mu`a dda^.u Ngu+. tie^'n cung Vua tra^n tro.ng nho+` em the^m bo+'t lu+?a na^'u no^`i.che`.dda^.u.Ngu+..ddu+o+`ng.phe`n ....chuye^.n xu+a Me^. ke^? du+ng ti`m dde^'n go'p vo^'n Tho+:ke^? chuye^.n ddo+`i thu+o+`ng.... Tra^`n Huy Sao BUO^?I SA'NG CA` PHE^ ho^m qua no'ng toa't mo^` ho^i ho^m nay se la.nh u+ng ddo`i na('ng le^n tie^'t Thu ro^`i ddo' be^n the^`m na('ng va`ng theo gio' Thu chen la.nh buo^`n ly ca` phe^ ddo.ng ho+i su+o+ng so+'m mo+i chie^`u to^'i ba^'t thu+o+`ng ddo^?i thay mo+i vu+`a cho+'m no'ng suo^'t nga`y chie^`u tha`y lay gio' heo may la.nh ve^` sa'ng nay be^n co^'c ca` phe^ gio' Thu se la.nh ti`m ve^` quanh dda^y va^.y la` Thu dda~ u+o+m dda^`y kho' dung na('ng Ha. chi? va^`y la.nh se gio.t ca` phe^ go.i Thu ve^` va^~y tay cha`o Ha. he.n the^`...na(m sau... Tra^`n Huy Sao Mu.c Lu.c


19. Nhu+~ng Con He?m Nga`y Xu+a ( Ca?m ta'c ?Nhu+~ng con he?m thu+o+ng ye^u? cu?a Kim Loan). Nha` to^i dda^'y, na(`m trong con he?m nho?, Qua mo^.t co^?ng chu`a vo.ng tie^'ng chuo^ng nga^n, Qua va`i ngo^i mo^. xa^y ba(`ng dda' ong, Tu+` la^u la('m, cha('c tu+` tho+`i Pha'p thuo^.c. Ca(n nha` ma`u na^u sau bo+` tu+o+`ng tha^'p, Ca^y Lan leo bo'ng ma't phu? hie^n nha`, Lan leo qua tu+o+`ng, ca'nh co^?ng khe'p ho+`, Con he?m nho? da^~n va`o trong khu xo'm. To^i lo+'n le^n cu`ng vo+'i nhie^`u con he?m, Tuo^?i tho+ rong cho+i que^n ca? gio+` ve^`, Co' he?m da`i ddu+o+`ng hun hu't quanh co, Co' he?m nga('n que.o ra va`i he?m kha'c. Ngu+o+`i ba'n ha`ng rong cu~ng tha`nh quen thuo^.c, Ho. ddi qua tu+`ng con he?m rao ha`ng, Tie^'ng rao ban tru+a dda'nh thu+'c oi no^`ng, Tie^'ng rao chie^`u e^' ha`ng mu+a buo^`n ba~. Hai mu`a mu+a na('ng to^i vo^ tu+ qua', DDa^u bie^'t cuo^.c ddo+`i va^'t va? ngu+o+.c xuo^i, Ne^'m ddu? mu`i qu`a ngon ngo.t xo'm to^i, Mo^~i ha`ng qu`a rong to^i dde^`u mong ddo+.i. Nhu+~ng he?m nho? to^i quen ddu+o+`ng bie^'t lo^'i, Nhu+~ng so^' nha` du` chi`m khua^'t ngo~ sa^u, Cha(?ng bie^'t ngoa`i kia pho^' xa' dde`n ma`u, Co' con he?m na`o de^~ thu+o+ng nhu+ the^' ? Tru+o+'c nha` to^i kho^ng tro^`ng Lan leo nu+~a, Tro^`ng ca^y hoa gia^'y, hoa ddo? phu? tu+o+`ng, Nhu+~ng ga'nh ha`ng rong ke? va('ng, ngu+o+`i co`n, Ho. ddi ve^` dda^u ddu+o+`ng ddo+`i tra(m nga~ ? To^i dda~ bie^'t la`m da'ng tu+` da.o ddo', DDo^i guo^'c cao con he?m vu~ng nu+o+'c si`nh, No'n che nghie^ng e le^. so+. ai nhi`n , Mo^.ng mo+ cu?a to^i tu+` con he?m nho?. Co' mo^.t la^`n nghe tie^'ng ai go.i cu+?a, Tha^'y da'ng anh bo^'i ro^'i tru+o+'c co^?ng ra`o, DDu+'ng du+o+'i gia`n hoa gia^'y ho?i tha(m nhau, Con he?m ho^m a^'y dda~ tha`nh huye^`n thoa.i. Gi~a tu+` ngo^i nha` to^i ddi, ddi ma~i? Ngu+o+`i vo+'i hoa va^~n o+? la.i phu+o+ng na`o, Cuo^.c so^'ng tha hu+o+ng ddo^i lu'c lo`ng ddau, Nhu+~ng con he?m to^i ti`m hoa`i kho^ng tha^'y. ( May, 14, 2019) Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng Mu.c Lu.c


20. Va'y Cu~ To^i ti`m em trong gia^'c mo+ to^i Chie^'c va'y ra'ch, cu~ tho+`i con ga'i To^i nhu+? to^i ru't so+.i chie^`u tha^.t vo^.i Se no^~i buo^`n cho+i vo+i To^i ca.n chie^`u. To^i ca.n bo'ng to^i Chie^'c va'y ra'ch, cu~ tho+`i con ga'i To^i kho+` kha.o xu'i to^i ta^'p te^?nh Vi'u ca`nh xua^n vi'u no^~i le^nh dde^nh Chie^`u xa^.p xe^`nh. Xo^.c xe^.ch nu. cu+o+`i to^i Chie^'c va'y ra'ch, cu~ tho+`i con ga'i To^i bo? lu+?ng tie^'ng cu+o+`i tu+` na(m ngoa'i Em ddi ro^`i. Va'y cu~ co' da^`n phai. *. Ha` No^.i, 24 tha'ng 09.2018 DDa(.ng Xua^n Xuye^'n Mu.c Lu.c


21. Go.i Te^n Nhu+~ng Mu`a Thu Ca^y xanh dda~ ddie^?m la' va`ng Tro+`i va`o tha'ng Chi'n .Mu`a sang Thu ro^`i Ai ve^` no'i la.i du`m to^i Nhu+~ng mu`a Thu dda~ va`o ddo+`i kho^ng que^n Gio+` dda^y ta muo^'n cu`ng em La^.t trang nha^.t ky' go.i te^n tu+`ng mu`a Kho^ng la^u cu`ng go.i nga`y xu+a Mu`a Thu chi? dde.p khi vu+`a bie^'t ye^u Em o+i ! Co`n la.i bao nhie^u La` mu`a la' ru.ng La` nhie^`u heo may Sa'ng nay Thu la.i ve^` dda^y Ta buo^`n ta go.i Thu Nga`y ly hu+o+ng ! CHO BA.N CHO TA Hie^n chie^`u tu+.a cu+?a ngo' ra sa^n Mu+o+.n ca?nh va`o Thu ghe'p ma^'y va^`n Cho ba.n . he^'t chu+a nie^`m tu?i ho^? ? Cho ta co`m ddo' no^~i ba^ng khua^ng ! Ba.n vay kho^ng khi' ddu+a va`o pho^?i ? Ta mu+o+.n ddu+o+`mg ddi go+?i bu+o+'c cha^n ! Tho^i ha~y nga^m tra`n ca^u "Tu+' ha?i .... (1) Go.i dda^y lie^`u thuo^'c tro+. tinh tha^`n! 1 Tu+' ha?i vi gia TUO^?I 79 Ba?y ta'm qua ro^`i ba?y chi'n dda^y Tuo^?i the^m the^m kho^? ca'i tha^n na^`y Ra'ng ddi ra'ng ddu+'ng ddo^i cha^n mo?i ! DDa`nh vo^~ dda`nh bay ca(.p ca'nh ga^`y . Tru+o+'c ma('t na('ng mu+a co`n hu+'ng chi.u Trong ngu+o+`i bi.nh ta^.t ru? bao va^y Tru+o+`ng Xua^n , thuo^'c a^'y ti`m chu+a co' Tho^i ddu+o+.c nga`y qua bie^'t mo^.t nga`y ! Georgia Thanh Hu+~u Huye^`n Mu.c Lu.c


22. Thu+o+ng Anh ! THU+O+NG ANH! (Tri'ch tuye^?n ta^.p EM O+I!) Em ho.c tu+` ho^`i na`o, Ai da.y em mo^n ddo', Co' the.n thu`ng, no^n nao, Ma` ho^m nay no'i nho?? Ho'a ra em, kie^'p tru+o+'c Ngu+o+`i tha`nh tha^.t kho^ng ye^u, Ne^n ba^y chu+` la^.n dda^.n Pha?i thu+o+ng anh tha^.t nhie^`u? ? Em ho.c gi` thi` ho.c Kie^'p na`y pha?i thuo^.c la`u Ye^u mi`nh anh tha thie^'t Co`n kie^'p kha'c ti'nh sau! A` ma` anh nghi~ kha'c: Kie^'p tru+o+'c em la`m ta`ng Ha`nh ha. nhie^`u co^ng tu+?, Ne^n kie^'p na`y... ra?nh rang. Chu+` co' anh cao gia' Co^ng nu+o+ng co' du+`ng cha^n, Hay la.i che^ xa qua', Nga('t, ve'o cu~ng cha(?ng ga^`n? A' Nghi va` Anh** 4-4-1977. "Hu+~u Xa. Tu+. Nhie^n" (Tri'ch tuye^?n ta^.p SAO MA` TO^.I NGHIE^.P!) Cha(.n dda^`u ba(`ng mo^.t ddo'a hoa Kho'a dduo^i nhu+~ng ke? la^n la sau na`ng. Na`ng kho^ng ly' to+'i, la`m ta`ng DDa.i ngo^n to^i ta'n oang oang ca? la`ng Tho+ si sa'o ngu+~ la`ng nha`ng Ne^n chu+a ba('t? nhi~*, dda^`u ha`ng de^~ chi! Ma('t na`ng ba('t? nha~n* ma('t ni Sao chu+a xua^'t? kha^?u* nha^'t nhi` ddoan trang? Mo^~i nga`y mo^.t ddo'a ngo.c lan Hu+o+ng tho+m de^~ ne^?, to?a tra`n ti`nh si. Lan nha` ga^`n tru.i hoa, vi` Thi ta`i: quy? ddie^.u, nha^~n, ly`? a'c nho+n. Na`ng buo^ng ma ngu+~: -?Ca'm o+n!? O+i la` ba('t nhi~! Mu+`ng ro+n to^i cu+o+`i. ? The^' ro^`i tu+` ddo' cha(?ng ro+`i The^' ro^`i mai mo^'i, to^i mo+`i na`ng sang Ngo.c lan la`m da'ng khoe khoang To?a hu+o+ng tho+m nga't mu+`ng cha`ng tha`nh co^ng. Thu+o+ng hoa, thu+o+ng ca? ta^'m lo`ng Nga`y nga`y da^ng ta. to+ ho^`ng ddu+o+.c se O^ng To+, ba` Nguye^.t cho+? che Hu+o+ng tho+m ba('t? khu+'u*, na`ng ve^` cu`ng to^i. A' Nghi, 3.8.2019 *Nhi~ (da^'u nga~): tai, nha~n (da^'u nga~): ma('t, kha^?u (da^'u ho?i): mie^.ng, khu+'u (gia'c): ngu+?i ba(`ng mu~i NU. HO^N DDA^`U DDO+`I (Tri'ch tuye^?n ta^.p BA('T DDE^`N ANH!) Nho'n cha^n, em nho'n tha^.t cao Va^~n chu+a vo+'i to+'i, ngo.t nga`o nu. ho^n Cho.n chi lu'c sa'ng tra(ng tro`n DDe^? em ma('t nha('m ha~y co`n? sa'ng tru+ng Nhi.p tim dda^.p ro^.n qua' chu+`ng Anh khom xuo^'ng, the^'? tu+ng bu+`ng co' nghe? A' Nghi, 5.5.2013 A' Nghi Mu.c Lu.c


II . Va(n___________________________________________________________

1. Em Se~ Tro+? Ve^`


Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng


DDu+'ng trong ha`nh lang phi tru+o+`ng Ta^n So+n Nha^'t gia^y phu't tie^~n ddu+a ca^.n ke^` tha^.t na~o lo`ng, ca? nha` cu`ng buo^`n, hai ngu+o+`i o+? la.i tie^~n hai ngu+o+`i ddi xa.

Ba` Ta'm cu+' o^m rie^'t tha(`ng cha'u no^.i ddi'ch to^n duy nha^'t trong tay, he^'t vuo^'t ve nga('m nghi'a no' tu+` dda^`u dde^'n cha^n la.i ru+ng ru+ng nu+o+'c ma('t ho?i cha'u:

- Te`o a`, con ddi My~ co' nho+' no^.i kho^ng?

Tha(`ng be' 6 tuo^?i o^m la^'y co^? ba` no^.i:

- Con muo^'n o+? nha` vo+'i no^.i, no^.i la`m ba'nh khoai mi` nu+o+'ng cho con a(n.

Ba` a^u ye^'m mi?m cu+o+`i nu+.ng cha'u:

- Cha ma`y, sao kho^ng tra? lo+`i ca^u ho?i cu?a no^.i, con ddi My~ nho+' no^.i kho^ng ?

- Co' no^.i o+i?

- Chu+`ng na`o con ve^` vo+'i no^.i ?

- Mai mo^'t con ve^`?

Ba` Ta'm ha`i lo`ng:

- U+`, con ve^` no^.i la`m ba'nh khoai mi` nu+o+'c du+`a nu+o+'ng cho con a(n.

Ca'i mo'n ba'nh da^n da~ re? tie^`n na`y tha(`ng cha'u ba` thi'ch la('m.

Co`n anh DDi.a thi` ma(.t ra^`u ra^`u du` suo^'t tua^`n qua co^ Ho+.i dda~ na(n ni? va` thuye^'t phu.c anh ra(`ng co^ ddu+a tha(`ng tha(`ng Te`o qua My~ ro^`i co^ se~ tro+? ve^`. Con mi`nh ye^n a^'m vo+. cho^`ng mi`nh se~ kho?e re.

Tha(`ng Te`o dda~ ddu+o+.c anh chi. cu?a co^ o+? My~ ba?o la~nh die^.n con nuo^i

Anh DDi.a cu~ng nghi~ ddo+n gia?n nhu+ ba` Ta'm me. anh la` nghe`o ma` gia ddi`nh xum va^`y co`n ho+n cho tha(`ng con ddi xa coi nhu+ ma^'t con. Co^ Ho+.i kha(ng kha(ng so sa'nh ngu+o+`i ta gia`u co' to^'n tie^`n cho con sang My~, con mi`nh ddi kho^ng to^'n xu na`o ddu+`ng bo? lo+~ co+ ho^.i.?

Co^ Ho+.i no'i vo+'i cho^`ng:

- Tie^~n con ddi My~ ma` ma(.t anh ra^`u ri? la`m tha(`ng nho? ma^'t tinh tha^`n theo ddo', mang tie^'ng no' ddi xa nhu+ng no' o+? vo+'i anh chi. cu?a em chu+' ai xa la. ma` anh lo anh buo^`n chu+'.

- Du` gi` anh cu~ng thu+o+ng con nho+' con ddu+'t ruo^.t em a`?

- Chu+a bie^'t chu+`ng chu.c na(m nu+~a Te`o go+?i tie^`n ve^` mo+`i ba` no^.i va` vo+. cho^`ng mi`nh du li.ch qua My~ tha(m no' .

Anh DDi.a tho+? da`i:

- Chu.c na(m nu+~a ma` em no'i nhu+ chu.c nga`y va^.y sao.

Nhi`n bo^. ma(.t cho^`ng nhu+ ddu+a dda'm va` nghe cho^`ng no'i nhu+~ng lo+`i nhu+ than tra'ch co^ Ho+.i chi? muo^'n mau du+'t ra dde^? va`o trong pho`ng ca'ch ly cho ro^`i, nhu+ng hai me. con ba` Ta'm thi` tra'i la.i cu+' co^' ni'u ke'o dde^? ga^`n gu~i ngu+o+`i tha^n phu't na`o hay phu't ddo'.

Anh DDi.a la.i ho?i:

- Gia^'y to+` cho em ddi My~ bao la^u?

- Thi` em no'i anh ca? tua^`n nay ro^`i, em ddu+o+.c o+? My~ 6 tha'ng dde^? lo cho con, sau ddo' em ve^` Vie^.t Nam o+? nha` phu. vo+'i anh cuo^'c dda^'t tro^`ng rau chu+' kho^ng le^n Sa`i Go`n buo^n ba'n cha.y cho+. nu+~a, kho^ng co' tha(`ng Te`o mi`nh cu~ng ddo+~ ddu+o+.c chu't lo la('ng va` chi tie^u.

- Em la`m nhu+ tha(`ng Te`o no' la`m hao tie^`n to^'n ba.c la('m, ta.i em ham tie^`n muo^'n mau la`m gia`u ne^n mo+'i ddi buo^n ba'n Sa`i Go`n xa cho^`ng xa con, nha` ngu+o+`i ta trong xo'm na`y co' na(m ba?y ddu+'a con cu~ng so^'ng nghe^` la`m vu+o+`n co' ai che^'t ddo'i dda^u

- Kho^ng che^'t ddo'i nhu+ng nghe`o sa(.c ma'u, nha` mi`nh do^.t kho^ng co' tie^`n lo+.p ma'i ddo'?

Gi'a nhu+ mo.i nga`y thi` co^ Ho+.i se~ ca~i nhie^`u ho+n nu+~a, cay dda('ng nhie^`u ho+n nu+~a, nhu+ng co^ ngo.t nga`o nu~ng ni.u:

- Em se~ tro+? ve^` vo+'i anh?dde^m qua anh vui ve? u+` ro^`i ma` co`n ho?i hoa`i em gia^.n cho coi.

Anh DDi.a ra'ng no+? nu. cu+o+`i:

- Ta.i gia^y phu't chia tay anh xu'c ddo^.ng qu'a, khi kho^ng ca? vo+. con dde^`u ddi xa..

Me. con anh DDi.a bi.n ri.n ma^'y cu~ng dde^'n lu'c ba` Ta'm pha?i buo^ng cha'u, anh DDi.a pha?i ro+`i vo+. dde^? co^ Ho+.i da('t tha(`ng Te`o ddi va`o phi'a trong phi tru+o+`ng..

Ba` Ta'm co^' no'i vo+'i theo:

- Te`o o+i, qua be^?n ho.c gio?i mai mo^'t ve^` vo+'i ba vo+'i no^.i nghe con, no^.i se~ la`m ba'nh khoai mi` nu+o+'ng cho con a(n dda~ ddo+`i?

Anh DDi.a cu~ng cho+'i vo+'i go.i theo vi` cho+.t nho+' ra :

- Ho+.i o+i Te`o o+i, hai me. con ddi ddu+o+`ng bi`nh an. Tro+`i la.nh Te`o hay ca?m cu'm em nho+' thoa da^`u gio' cho con gio^'ng nhu+ anh va` ma' va^~n la`m cho no' nghe.

Cha(?ng hie^?u co^ Ho+.i co' nghe he^'t lo+`i nha('n nhu? cu?a cho^`ng kho^ng, co^ gio+ tay va^~y va^~y va` ddi luo^n mo^.t ma.ch.

Me. con ba` Ta'm cu~ng gio+ tay va^~y cha`o cho dde^'n khi hai bo'ng da'ng tha^n ye^u khua^'t va`o dda'm ddo^ng ho. kho^ng nhi`n tha^'y nu+~a .

Khi co^ Ho+.i va` tha(`ng Te`o ngo^`i va`o ma'y bay co^ mo+'i tho+? pha`o nhe. lo`ng va` gia^y phu't na`y co^ mo+'i da'm tin la` tha^.t, co^ sa('p su+?a ddi My~. ca'i gia^'c mo^.ng to lo+'n ma` co^ tu+o+?ng ca? ddo+`i co^ kho^ng bao gio+` vo+'i to+'i.

Co^ Ho+.i la` ddu+'a tre? mo^` co^i trong chie^'n tranh, ho. ha`ng ga^`n xa dda~ tha^'t la.c, pha^n ta'n, co^ so^'ng mo^.t mi`nh trong ca(n cho`i la' ra'ch bu+o+m va` la`m nghe^` ca`y thue^ cuo^'c mu+o+'n dde^? so^'ng, ga(.p anh DDi.a o+? xo'm kha'c hai ngu+o+`i ta^'p vo^ a(n o+? coi nhu+ vo+. cho^`ng, anh chi? ho+n co^ la` co' ba` me. gi`a he^'t lo`ng thu+o+ng con va` ca(n cho`i cu?a me. con anh du` sao co' ba`n tay dda`n o^ng cu~ng tu+o+m ta^'t ho+n ca(n cho`i cu?a co^.

Ba'n mie^'ng dda^'t ca(n cho`i o+? xo'm mi`nh co^ Ho+.i ddu+a tie^`n cho anh DDi.a tu su+?a la.i ca(n cho`i cu?a anh tha`nh ca(n nha` dda`ng hoa`ng khi tha(`ng Te`o ra ddo+`i.

Tha(`ng Te`o te^n gia^'y to+` la` Thie^n, co' nghi~a la` tro+`i, cha te^n DDi.a la` dda^'t, ba` Ta'm dda(.t te^n ?Tro+`i dda^'t? cho con cha'u nhu+ the^' vi` con nha` no^ng nha` vu+o+`n so^'ng nho+` va`o tro+`i dda^'t. DDa^'t la`nh, tro+`i mu+a thua^.n gio' ho`a, mu`a ma`ng kho^ng tha^'t ba't la` ddie^`u ba` mong u+o+'c chu+' ba` kho^ng mong muo^'n gi` ho+n

Hai vo+. cho^`ng cu`ng la`m vu+o+`n nuo^i bo^'n mie^.ng a(n ha.nh phu'c a^'m e^m ddu+o+.c va`i na(m dda^`u, tha^'y la`ng xo'm ngu+o+`i ta le^n tha`nh pho^' la`m a(n co^ Ho+.i cu~ng ba('t chu+o+'c ddo`i le^n Sa`i Go`n du` me. cho^`ng va` cho^`ng nga(n ca?n, co^ la`m ddu? thu+' nghe^`, giu'p vie^.c nha`, ba'n ve' so^', ga'nh ha`ng rong ro^`i ru+?a che'n bu+ng be^ trong nha` ha`ng?.

La`m vie^.c o+? Sa`i Go`n mo^~i tha'ng co^ Ho+.i la.i ve^` que^ tha(m cho^`ng con, tha(`ng Te`o do mo^.t tay ba` no^.i cha(m so'c, ba` cu+ng no' nhu+ nga`y xu+a cu+ng ba DDi.a cu?a no'.

Ma^'y na(m so^'ng o+? tha`nh pho^', la(n lo'c vo+'i cuo^.c ddo+`i co^ Ho+.i dda~ kho^n ngoan lanh lo+.i ha(?n ra.

Tha^'y nhie^`u co^, nhie^`u ba` qu'a khu+', nhan sa('c va` nghe^` nghie^.p hie^.n ta.i cha(?ng ra gi` the^' ma` cu~ng la^'y ddu+o+.c cho^`ng ta^y, cho^`ng Vie^.t kie^`u ba?o la~nh sang My~.

Co^ Ho+.i so sa'nh mi`nh xinh dde.p ho+n ha(?n bo.n ho. va` the`m kha't ddo^?i ddo+`i, anh DDi.a lu` khu` nha` que^ cu?a co^ cha(?ng bao gio+` co' the^? cho vo+. con mo^.t cuo^.c so^'ng kha' ho+n. Anh DDi.a chi? quanh na(m ca('m dda^`u cuo^'c xo+'i tro^`ng tro.t la`m vie^.c vo+'i dda^'t ddu'ng nhu+ ca'i te^n me. anh dda~ dda(.t cho.

Theo lo+`i khuye^n cu?a mo^.t co^ ba.n muo^'n la^'y cho^`ng xua^'t ngoa.i ne^n ti`m cho^`ng My~ cho^`ng Ta^y, ho. ?kho+`? va` de^~ da~i kho^ng pha^n bie^.t qu'a khu+', tri`nh ddo^. ho.c va^'n hay gia`u nghe`o nhu+ cho^`ng Vie^.t kie^`u, mie^~n la` ho. thi'ch, ho. ye^u .

The^' la` co^ Ho+.i dda~ nho+` co^ ba.n dda(ng ti`m ba.n bo^'n phu+o+ng ba(`ng tie^'ng Anh dde^? ti`m cho^`ng ta^y cho le., no^.i dung la` me. ddo^.c tha^n mo^.t con muo^'n ke^'t ba.n dde^? ddi dde^'n ho^n nha^n . Ke`m theo la` mo^.t ta^'m hi`nh mo+'i nha^'t cu?a co^ Ho+.i.

Co^ nha^.n ddu+o+.c nhie^`u email la`m quen, co^ ba.n dda~ giu'p co^ Ho+.i giao lu+u thu+ tu+` va` dda~ cho.n ra mo^.t o^ng My~ kha' nha^'t, cha^n ti`nh nha^'t.

O^ng John muo^'n ddi dde^'n ho^n nha^n vo+'i co^ Ho+.i sau khi o^ng dda~ tu+` My~ bay ve^` Sa`i Go`n ga(.p go+~ co^.

Nhu+~ng gia^'y to+` ca' nha^n ca^`n ddi.a phu+o+ng chu+'ng thu+.c thi` co^ Ho+.i ve^` xo'm cu~ cu?a co^ ddu't lo't i't tie^`n va` khai la` kho^ng cho^`ng co' mo^.t con, so^'ng lang ba.t tre^n tha`nh pho^' kho^ng no+i cu+ tru' nha^'t ddi.nh. Nha` cho^`ng ca'ch ddo' ma^'y ca^y so^' cha(?ng hay bie^'t gi`.

DDu+o+.c chu+'ng thu+.c gia^'y to+` co^ giao he^'t cho di.ch vu. lo tie^'p.

Co^ Ho+.i ti`m ca'ch a(n no'i vo+'i me. cho^`ng va` cho^`ng tin dde^? mang tha(`ng Te`o ra ddi tro't lo.t.

Co^ no'i vo+'i ho. la` dda~ lie^n la.c ddu+o+.c vo+'i ngu+o+`i chi. ruo^.t tha^'t la.c ddang so^'ng o+? My~, tha^'y gia ca?nh nha` co^ nghe`o ne^n chi. co^ dda~ ba?o la~nh tha(`ng Te`o sang My~ die^.n con nuo^i dde^? lo cho tu+o+ng la.i cu?a no'.

Me. con ba` Ta'm nghe dde^`u nga.c nhie^n va` da~y na?y le^n tu+` cho^'i, thu+o+ng tha(`ng nho? pha?i xa gia ddi`nh, nhu+ng co^ Ho+.i vu+`a thuye^'t phu.c vu+`a hu+'a he.n ddu? thu+' khie^'n ho. cu~ng xuo^i lo`ng. Na`o la` tha(`ng Te`o se~ so^'ng vo+'i anh chi. co^, sung su+o+'ng no+i xu+' My~ va(n minh gia`u co' va` a(n ho.c tha`nh o^ng na`y o^ng no.. Du` no' so^'ng o+? dda^u no' cu~ng va^~n la` con cha'u nha` na`y, se~ kho^ng que^n co^.i nguo^`n cha me.

Na`o la` tho+`i gian co^ ddu+o+.c qua My~ 6 tha'ng co^ se~ ddi la`m vie^.c trong 6 tha'ng ddo' kie^'m mo+' vo^'n mang ve^`, co^ ke^? o+? My~ chi? ddi giu+~ tre? nha` ngu+o+`i ta hay la`m phu. be^'p nha` ha`ng mo^~i tha'ng cu~ng kie^'m hai nga`n ddo^ ngon la`nh, ti'nh so+ so+ 6 tha'ng la`m vie^.c co^ kie^'m ca? chu.c nga`n ddo^ la My~.

Co^ Ho+.i ddu+o+.c ddi theo con trong cuo^.c ha`nh tri`nh dde^'n My~ vi` con co`n qu'a nho?.

DDe^m cuo^'i cu`ng ngu? vo+'i cho^`ng co^ Ho+.i dda~ thu? thi? bao lo+`i ye^u thu+o+ng, bao lo+`i hu+'a he.n nga`y tro+? ve^` vo+. cho^`ng tha?nh tho+i ha.nh phu'c.

Co^ Ho+.i dda~ cho anh DDi.a mo^.t dde^m a^n a'i tha^.t ma(n no^`ng . Anh DDi.a dda^u hie^?u ra(`ng ddo' la` mo'n qu`a vo+. cho^`ng cuo^'i cu`ng anh ddu+o+.c hu+o+?ng.

********************

Me. con co^ Ho+.i dda~ ve^` nha` o^ng John ddu+o+.c hai tua^`n, vui vi` dde^'n ddu+o+.c My~ ho+.p pha'p cho hai me. con, nhu+ng co^ Ho+.i cu~ng kho^ng kho?i a'y na'y buo^`n khi nghi~ dde^'n me. cho^`ng va` cho^`ng, hai ngu+o+`i nha` que^ cha^n cha^'t a^'y va^~n ddang ddinh ninh tin ca^.y no+i co^, ho. kho^ng mo^.t chu't nghi ngo+` lo`ng da. co^ ddo^?i thay toan ti'nh chuye^.n ta`y tro+`i mang tha(`ng Te`o ra nu+o+'c ngoa`i, du+'t li`a kho?i vo`ng tay ye^u thu+o+ng cu?a ho., ti`nh ma'u mu? ruo^.t thi.t ddu+'a cha'u no^.i, ddu+'a con trai be' bo?ng.

Du` gi` co^ cu~ng chu+a que^n ma'i nha` tranh dda~ go'i ghe'm ma^'y na(m ha.nh phu'c cu?a hai vo+. cho^`ng, kia la` bo^. ba`n ghe^' cu~ xie^u ve.o, kia la` ca'i giu+o+`ng ngu? cu?a co^ va` anh DDi.a cha^n tha^'p cha^n cao pha?i ke^ ba(`ng nho+` cu.c ga.ch sau ta^'m ma`n gio' ba(`ng va?i hoa re? tie^`n xo^.c xe^.ch, kia la` ca(n be^'p co' nhu+~ng lu'c mu+a ha('t u+o+'t lo^'i va`o ra nhu+ng cu~ng la` no+i tu+`ng to?a kho'i a^'m cho nhu+~ng bu+~a co+m nghe`o qua^y qua^`n ma` vui.

Ngu+o+~ng cu+?a co^ tu+`ng va`o ra va` ngu+o+~ng cu+?a cu~ng la` no+i ba` no^.i hay ngo^`i o^m tha(`ng Te`o cho+` ddo'n co^ ddi la`m ddo^`ng la`m vu+o+`n tro+? ve^` cu?a tho+`i gian dda^`u vo+. cho^`ng be^n nhau.?

O^i, ngu+o+~ng cu+?a co`n dda^'y, ba` no^.i co`n dda^'y nhu+ng tha(`ng Te`o kho^ng co`n cho ba` o^m no' nu+~a va` co^ Ho+.i thi` co' le~ kho^ng bao gio+` tro+? ve^` dde^? bu+o+'c qua ngu+o+~ng cu+?a a^'y?

Mo^.t chu't a^n ha^.n co^ Ho+.i kho'c ra^'m ru+'c va` tu+. hu+'a se~ go+?i nhie^`u tie^`n ve^` dde^? dde^`n bu` cho ho..

Co^ go.i pho^n ve^` cho anh DDi.a.

Hai me. con ba` Ta'm mu+`ng quy'nh qua'ng cha.y sang nha` ha`ng xo'm dde^? nha^.n cu' pho^n tu+` My~ go.i ve^`, nghe tie^'ng cho^`ng va` ba` me. cho^`ng ro^'i ri't ho?i tha(m co^ Ho+.i dda~ xo't xa kho^ng ca^`m ddu+o+.c nu+o+'c ma('t.

Ho. ho?i gi` co^ Ho+i. cu~ng tra? lo+`i mo.i thu+' dde^`u suo^ng se? to^'t dde.p cho ho. vui lo`ng, ba` Ta'm ddo`i no'i chuye^.n vo+'i tha(`ng Te`o, ba` ba^.t kho'c nu+'c no+? trong pho^n khi nghe tha(`ng cha'u no'i 3 chu+~:

- Con nho+' no^.i.

Ba` su.t su`i ho?i tie^'p:

- Ba ma' nuo^i cu?a con co' thu+o+ng con kho^ng Te`o?

- Da., o^ng John thu+o+ng con la('m no^.i o+i..

- U?a, ba ma' nuo^i con dda^u? ma` o^ng ?Don? la` ai ?

- La` ba con ddo' no^.i, me. con no'i pha?i go.i o^ng John ba(`ng ba, gio^'ng nhu+ ho^`i o+? nha` con dda~ go.i ba DDi.a

Co^ Ho+.i chu.p pho^n tu+` tay tha(`ng Te`o dde^? gia?i thi'ch:

- O^ng John quen vo+'i anh chi. con, o^ng tha^'y tha(`ng Te`o de^~ thu+o+ng ne^n go.i no' la` con cu~ng nhu+ ba` Hai Le`o o+? ke^' be^n nha` mi`nh cu~ng xi' tha(`ng Te`o la` cha'u no^.i cu?a ba` va^.y ddo',

nha` o^ng John be^n ca.nh nha` anh chi. con la` ha`ng xo'm tha^n thie^.n la('m.?

Me. con ba` Ta'm na`o hie^?u bie^'t gi`, co^ Ho+.i no'i sao ho. nghe va^.y va` ga^.t gu` khen tha(`ng Te`o to^'t so^', o+? dda^u cu~ng co' ngu+o+`i thu+o+ng.

O^ng John ddang ngo^`i ga^`n ddo' a^u ye^'m mi?m cu+o+`i nghe hai me. con co^ Ho+.i no'i chuye^.n, o^ng kho^ng hie^?u tie^'ng Vie^.t Nam ne^n co^ Ho+.i tha ho^` no'i chuye^.n vo+'i cho^`ng va` ba` me. cho^`ng.

Co^ khoe vo+'i anh DDi.a:

- Tua^`n to+'i em ba('t dda^`u ddi la`m cho mo^.t nha` ha`ng, lu+o+ng tha'ng 1,800 ddo^ la, chu? bao luo^n hai sua^'t a(n tru+a va` chie^`u, coi nhu+ em ca^'t tro.n nga`n ta'm vo^ tui'.

Anh DDi.a mu+`ng ro+~:

- U'y tro+`i, mo^.t tha`ng lu+o+ng la`m nha` ha`ng be^n My~ ba(`ng anh cuo^'c dda^'t thue^ ca? na(m, he`n gi` Vie^.t kie^`u ve^` nu+o+'c ai cu~ng le lo'i huy hoa`ng?

Anh DDi.a tha^.t tha` ti'nh toa'n:

- Em la`m 6 tha'ng ve^` mi`nh xa^y nha` tu+o+`ng cho vu+~ng cha('c o+? ca? ddo+`i kho^ng hu+.

- Da., dde^? tua^`n to+'i em go+?i ddo+~ ma^'y tra(m ddo^ cho anh va` ma' co' tie^`n xa`i

Co^ Ho+.i dda~ ke^? vo+'i o^ng John co^ co`n va`i ngu+o+`i ba` con o+? que^ va` o^ng hu+'a se~ cho co^ i't tie^`n go+?i ve^` giu'p ddo+~ ho..

Cuo^.c no'i chuye^.n cu?a hai me. con be^n My~ vo+'i hai me. con be^n Vie^.t Nam ke^'t thu'c trong vui ve? ca? ddo^i be^n

Co^ Ho+.i ddu'ng lo+`i hu+'a go+?i ngay ba tra(m ddo^ ve^` cho anh DDi.a.

Mo^.t tua^`n sau co^ Ho+.i ddi la`m nha` ha`ng dde^? co' tie^`n rie^ng thu+o+`ng xuye^n go+?i ve^` cho anh DDi.a, coi nhu+ co^ tra? no+. ti`nh anh ..

O+? My~ ga^`n 6 tha'ng thi` co^ Ho+.i pho^n ve^` cho anh DDi.a va` ba'o tin co^ dda~ xin gia ha.n o+? la.i the^m 6 tha'ng nu+~a vi` tha(`ng Te`o chu+a quen vo+'i gia ddi`nh mo+'i cu?a no' ne^n co^ chu+a no+~ ro+`i con ra ve^`.

Ba` Ta'm la.i su.t su`i thu+o+ng cha'u, ba` ca^`u kha^?n con da^u:

- Con o+i, ne^'u con nha('m tha(`ng Te`o o+? My~ kho^ng ddu+o+.c con mang no' ve^` Vie^.t Nam ddi, nghe`o ddo'i co' nhau ma' cu~ng vui.

Anh DDi.a bo^? sung the^m y' cu?a me.:

- Ma' va` anh nho+' Te`o la('m, co`n anh va('ng em anh na(`m che`o queo nhu+ tha(`ng mo^` co^i vo+., mo^~i la^`n nghe ba` con lo^'i xo'm ho?i tha(m chu+`ng na`o em ve^` anh ca`ng the^m so^'t ruo^.t.

Co^ Ho+.i ha(ng ha'i:

- Ma' va` anh ye^n ta^m, tha(`ng Te`o ddang ca`ng nga`y ca`ng ye^n o^?n ma` con o+? la.i thi` ca`ng kie^'m the^m tie^`n mang ve^` la`m vo^'n.

Anh DDi.a nghi nga.i:

- Em co' cha('c 6 tha'ng nu+~a ve^` kho^ng? ddu+`ng co' ham kie^'m tie^`n ma` gia ha.n o+? the^m nhu+ khi em le^n Sa`i Go`n cu~ng no'i kie^'m i't vo^'n ro^`i ve^` que^ ma` ddi mie^'t ma^'y na(m tro+`i.

- Em hu+'a kho^ng gia ha.n o+? the^m nu+~a dda^u, em se~ tro+? ve^` ma`.

Mo^.t la^`n nu+~a me. con anh DDi.a la.i tin va`o lo+`i hu+'a cu?a co^ Ho+.i. Tu+` chuye^.n co^ Ho+.i lie^n la.c ddu+o+.c vo+'i ngu+o+`i chi. ruo^.t tha^'t la.c ddang so^'ng o+? My~ ro^`i chi. co^ ba?o la~nh tha(`ng Te`o qua My~ la`m con nuo^i, co^ ddu+o+.c xua^'t ca?nh tha'p tu`ng theo con dde^'n chuye^.n co^ xin gia ha.n o+? la.i My~ ta^'t ca? dde^`u kho' ai tin no^?i nhu+ng dda~ qua ma(.t ddu+o+.c nhu+~ng ngu+o+`i nha` que^ cha^n cha^'t va` ke'm hie^?u bie^'t nhu+ ba` Ta'm, anh DDi.a. Ho+n nu+~a co^ Ho+.i la` da^u con, la` ngu+o+`i vo+. tha^n thie^'t trong nha` kho^ng tin co^ Ho+.i sao ddu+o+.c.

Tho+`i gian tha^'m thoa't tro^i qua, lo`ng a^n ha^.n va` thu+o+ng ha.i cu?a co^ Ho+.i vo+'i ba` me. cho^`ng va` cho^`ng cu~ng dda~ vo+i da^`n theo tu+`ng nga`y, tu+`ng tha'ng, tie^`n go+?i i't ddi, nhu+~ng cuo^.c go.i pho^n thu+a da^`n, va? la.i co^ Ho+.i cu~ng kho^ng co' thi` gio+` mo^~i tua^`n go.i pho^n ve^` Vie^.t Nam nhu+ dda~ hu+'a vo+'i ho. nu+~a, co^ muo^'n ba` Ta'm va` anh DDi.a quen da^`n cho to+'i mo^.t nga`y na`o ddo' ho. se~ ddoa'n ra su+. tha^.t, ca'i ddie^`u ma` co^ kho^ng the^? no'i tha(?ng ra vo+'i ho..

Co^ co' cuo^.c so^'ng mo+'i dde^? so^'ng, co' ngu+o+`i mo+'i dde^? ye^u. Qu'a khu+' se~ khe'p la.i nhu+ trang sa'ch cu~ ngu+o+`i ta chi? nho+' dde^'n khi ti`nh co+`, khi ba^'t cho+.t mo+? cuo^'n sa'ch ra trong phu't gia^y na`o ddo'?.

Anh DDi.a than phie^`n co^ Ho+.i i't go.i ddie^.n ve^` la`m anh ca`ng nho+' vo+. nho+' con thi` co^ Ho+.i pha^n ba`y con ba^.n ddi ho.c vo+. ba^.n ddi la`m va^'t va?, khi na`o ra?nh rang co^ se~ go.i pho^n, anh ddu+`ng tu+. go.i vu+`a to^'n tie^`n vu+`a la`m ma^'t thi` gio+` cu?a co^.

Co`n mo^.t tha'ng nu+~a la` ddu? mo^.t na(m me. con co^ Ho+.i dda~ dde^'n My~, la` tho+`i ha.n co^ Ho+.i pha?i tro+? ve^` Vie^.t Nam thi` anh DDi.a chi.u he^'t no^?i, anh ddo+.i kha' la^u kho^ng tha^'y co^ Ho+.i pho^n ve^` ne^n muo^'n go.i pho^n cho vo+. dde^? nha('c nho+?.

Nhu+ng so^' ddie^.n thoa.i co^ Ho+.i cho tru+o+'c ddo' dda~ kho^ng go.i ddu+o+.c la`m anh tha('c ma('c lo a^u, anh go.i ddi go.i la.i ma^'y la^`n chi? nghe tie^'ng ngu+o+`i My~ no'i trong ma'y anh cha(?ng hie^?u gi`.

So+. mi`nh sai so't trong ca'ch go.i ddie^.n thoa.i sang My~, anh DDi.a be`n nho+` mo^.t ngu+o+`i trong xo'm "kinh nghie^.m" chuye^.n go.i pho^n sang My~ vi` con o^ng ta o+? My~, o^ng go.i giu`m thi` mo+'i bie^'t la` so^' pho^n na`y co^ Ho+.i dda~ kho^ng du`ng nu+~a.

Ba` Ta'm va` anh DDi.a hoang mang, hai me. con ba`n vo+'i nhau:

- Hay tha(`ng Te`o chu+a quen vo+'i cha me. nuo^i, Ho+.i muo^'n o+? the^m tho+`i gian nu+~a vo+'i Te`o nhu+ng so+. be^n nha` mong ne^n im la(.ng?

- Hay la` Ho+.i ddo^?i so^' pho^n nhu+ng ba^.n ro^.n qu'a chu+a go.i ve^` ?

Ho. no'i the^' dde^? tu+. tra^'n an mi`nh va` an u?i la^~n nhau chu+' trong tha^m ta^m ca? ba` Ta'm va` anh DDi.a dde^`u mo+ ho^` ca?m tha^'y me. con co^ Ho+.i dda~ nga`y mo^.t xa ca'ch ho...

Ba` Ta'm hay ra ddu+'ng tru+o+'c sa^n nhi`n tro+`i cao me^nh mo^ng ma` than ma` kho'c:

- Tro+`i dda^'t o+? dda^y, ba DDi.a o+? dda^y, va^.y cho+' tha(`ng Thie^n tha(`ng Te`o cu?a ba DDi.a, cu?a ba` no^.i dda^u ro^`i.?

Kho'c xong ba` Ta'm chi? bie^'t ca^`u tro+`i kha^'n Pha^.t cho cha'u ba` bi`nh an

Anh DDi.a thi` tha^~n tho+`, tho+? nga('n than da`i he^'t thu+o+ng con la.i nho+' vo+.. Nhie^`u khi ddang ngo^`i trong nha` nghe tie^'ng ai cho^.n ro^.n ngoa`i cu+?a anh ho^`i ho^.p mu+`ng ro+~ tu+o+?ng tie^'ng co^ Ho+.i tro+? ve^`. Lo+`i hu+'a he.n ngo.t nga`o cu?a co^ co`n ddo.ng la.i trong tra'i tim anh:

- Em se~ tro+? ve^` ma`.

Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng


Mu.c Lu.c


2. Hua^'n Luye^.n Phi Ha`nh (truye^.n da`i nhie^`u ky`)

Ti`nh Hoa`i Hu+o+ngTruyen Dai
---
---------

Co' Anh, co' Tui... Cho+' co`n Ai Vo^ DDa^y!

Phi Ha`nh vo^ cu`ng me^.t mo?i vi` cu+' "na(`m li`" o+? be^.nh vie^.n Co^.ng Hoa` suo^'t tha'ng na^`y qua tha'ng kha'c, cho dde^'n khi kho'a sinh dda`n em qua My~ hoa`n ta^'t vie^.c ho.c ha`nh xong & tro+? ve^` Vie^.t Nam, thi?nh thoa?ng ho. dde^'n tha(m, ke^? cho Ha`nh nghe bie^'t bao chuye^.n vui o+? qua^n tru+o+`ng Me. cu~. O+? ddo', dda~ co' Anh, co' Tui... cho+' co`n Ai vo^ dda^y. Bo^~ng du+ng... khie^'n Ha`nh nhu+ bu+`ng ti?nh co+n me^, go+.i nho+' bie^'t bao ddie^`u ve^` thuo+? va`ng son vang bo'ng. Nho+' o+i la` nho+'! DDe^m dde^m anh na(`m ba('t cha^n chu+~ ngu~ (mo^.t cha^n ta`n ta^.t va` va('t ca'nh tay que` le^n tra'n) anh kho^ng bie^'t la`m gi` ho+n, la` thu+o+`ng loay hoay nho+', ro^`i tha? tri' o'c mo+ mo^.ng, ba^ng khua^ng suy nghi~, muo^.n phie^`n ho^`i tu+o+?ng ve^` tho+`i gian ho.c o+? Trung Ta^m Hua^'n Luye^.n Kho^ng Qua^n Nha Trang; & khi anh qua be^n My~ ho.c bay, la` tuye^.t vo+`i vui ve? la('m:
Sau na^`y, Ha`nh ddu+o+.c anh em dda~ thu. hua^'n o+? qua^n tru+o+`ng cho bie^'t: ho. bo^? tu'c the^m nhu+~ng su+. kie^.n ca^`n thie^'t kha'c, ma` ddo^i khi Ha`nh vo^ ti`nh dda~ que^n, nhu+: Ve^` vie^.c tuye^?n mo^. thanh nie^n va`o Kho^ng Qua^n chia ra nhie^`u giai ddoa.n: Giai ddoa.n tru+o+'c na(m 1969 (Vie^.t Nam hoa' chie^'n tranh) u+'ng vie^n phi ha`nh pha?i ho^.i ddu? ddie^`u kie^.n:
- I't nha^'t ho.c lu+.c Tu' Ta`i I.
- Tu+` mu+o+`i ta'm tuo^?i (18) tro+? le^n kho^ng ca^`n su+. u+ng thua^.n cu?a ngu+o+`i gia'm ho^..
- DDa^`y ddu? su+'c khoe?: cao tre^n 1m68, na(.ng 50 ki' lo^, "pignet" tu+o+ng ddo^'i, tai, mu~i, ho.ng, ra(ng, ta^'t ca? dde^`u pha?i to^'t. Nha^'t la` ddo^i ma('t pha?i 20/20. U+'ng vie^n ddu+o+.c ba'c si~ kha'm vo^ cu`ng ky~ lu+o+~ng.
Khi tuye^?n va`o Kho^ng-Qua^n, co' the^? no'i la` ga('t gao, ba.n se~ pha?i ky' gia^'y cam ke^'t phu.c vu. trong qua^n ddo^.i, hu+o+?ng quy che^' hie^.n di.ch, mi`nh kho^ng the^? gia?i ngu~ tru+o+'c hai mu+o+i la(m na(m (25t). Ngoa.i tru+` vi pha.m qua^n ky?, hay bi. be^.nh ta^.t ddau o^'m trie^`n mie^n. Khoa' sinh se~ thu. hua^'n o+? Trung Ta^m Hua^'n Luye^.n Kho^ng Qua^n Nha Trang. Ta.i dda^y, te^n cu?a khoa' ddu+o+.c dda(.t tu`y theo na(m (thi' du.: nha^.p ngu~ tha'ng 1/1963, thi` te^n cu?a khoa' ho.c a^'y se~ go.i la`: Khoa' 63 A, nhu+~ng khoa' sau ddo' la^'y te^n ke^' tie^'p: 63 B - 63 C ... Khoa' cu?a ba.n Ha`nh co' so^' u+'ng vie^n kha' ddo^ng, nhu+ng chi? tuye^?n ddu+o+.c ba?y mu+o+i (70) ngu+o+`i. Sau ddo' co' mo^.t anh ghi trong khai sanh co' te^n Ta^y la`: Robert Tru+o+ng Co^ng Tha`nh, ne^n anh bi. loa.i va`o gio+` phu't cho't, chi? vi` ca'i te^n Ta^y, te^n Pha'p? (ho+~i Robert la` anh Ro^ Be.c o+i!).

* - Tru+o+`ng ho+.p ddie^?n hi`nh cu?a anh Tra^`n Lu+o+ng thuo^.c da^n Rochefort, ma` ma~i dde^'n sau na^`y anh mo+'i ddu+o+.c ddie^`u chi?nh vo^ o+? kho'a 65. Co' the^? anh Lu+o+ng ho^`i ddo' ham vui, the`m cu?a la., (hi hi hi?) ne^n anh bi. ma^'y ba` dda^`m xinh xinh dde.p dde.p bu ba'm theo ?dzu. khi.? mo+`i anh ddi Ta^y ho.c nghe^`, tie^.n the^? anh co' di.p tha ho^` ?chie^m nga('m? dung nhan nhu+~ng kie^`u nu+~ ma(.t hoa da pha^'n ma('t xanh, to'c va`ng. Anh la` da^n O^'c-xe, ddi vo+'i mo^.t dda'm da^n Ro^'t-so+-pho, dda^`u na(m 1955 anh Lu+o+ng ?dda^.u? vo+'i chu+'c Binh Nhi.` La^`n lu+o+.t, ba.n be` anh xin ddi ho.c bay, ho.c la`m ba'c si~, ky~ su+, thuye^`n tru+o+?ng, ho. la`m quan ga^`n he^'t. Rie^ng anh Lu+o+ng bi. ca^`m cha^n? vi` nhu ca^`u co^ng vu., ma~i dde^'n dda^`u na(m 1965 anh Lu+o+ng muo^.n ma`ng ddu+o+.c u+u a'i ?thu+o+?ng? cho chi'nh mi`nh theo ho.c bay khoa' 65B.
Ra Trung Ta^m Hua^'n Luye^.n Kho^ng Qua^n Nha Trang, anh Lu+o+ng ne^'m so+ qua ddu? ?ma^'y mo'n a(n cho+i? cu?a tie^'n tri`nh ddo^.i mu~ co' gia^y ba.c. To'm lu+o+.c so+ qua cuo^.c ddo+`i binh nghie^.p hai mu+o+i na(m- ba tha'ng- hai mu+o+i ba nga`y cu?a anh Lu+o+ng thi` the^' na^`y: Anh kho^ng co' ba(`ng ca^'p, kho^ng chu+'ng chi? qua^n su+., hay chuye^n nghie^.p na`o tu+` ba^.c tha^'p nhu+'t dde^'n cao nhu+'t trong Kho^ng Qua^n. Vi`: do ba` xa~ ba? ta`i lanh go+?i ma^'y thu+' gia^'y ?tho^ng ha`nh ho+.p le^.? ddo' qua the^' gio+'i be^n kia cho Die^m Vu+o+ng nghie^n cu+'u, thu+o+?ng thu+'c ta`i na(ng cua? ngu+o+`i da^n o+? mie^.t tre^n tra^`n ddo+`i he^'t ro^`i. Cha('c mai na^`y qua be^?n, anh Lu+o+ng se~ co' dda^`y ddu? ho^` so+ qua^n vu. ngon la`nh. Ha?
No'i ve^` vie^.c bay bo^?ng thi` Ha`nh ddu+o+.c anh Lu+o+ng thu' vi. ke^? cho nghe:
- Lu+o+ng kho^ng co' ha^n ha.nh ddu+o+.c Kho^ng Qua^n cho ddi ho.c bay, vi` anh bi. ca^.n thi.. Nhu+ng tru+o+'c khi ddi Kho^ng Qua^n, thuo+? thanh bi`nh Lu+o+ng cu~ng dda~ tu+`ng leo? lai rai tre^n ma^'y chie^'c Piper Cub ru`i. Da.o ddo' du` sao anh Lu+o+ng cu~ng lo+'n tuo^?i ho+n anh em cu`ng kho'a vo+'i ba.n & to^i, ne^n cha('c la` anh kho^ng bi. "da^`n" nhie^`u dda^u nhi?! Ca'i ?Le^~ DDo^.? la`... "da.y mo^.t xi'u" cho dda`n em, chu+' kho^ng pha?i la` le^~ ddo^. vo+'i ngu+o+`i lo+'n tuo^?i, hay tha^m nie^n qua^n vu. ho+n mi`nh dda^u! Cu~ng tu+.a nhu+ trong pha'i vo~ a^'y ma`, ke? na`o vo^ ho.c sau, thi` pha?i go.i ngu+o+`i tre? nha^.p mo^n so+'m nhu+'t tru+o+'c mi`nh la`: ?dda.i su+ huynh? va^.y ma`! Ne^'u anh bi. "qua^`n" nhie^`u, la` do anh ho^?ng... he^n ddo'! Vi` to^i (Thie^.u...) nho+' anh Phu+o+'c (Nu`ng la` ca^.n ve^. cu?a xe^'p) cu~ng ra dda^'y ho.c ddie^`u chi?nh, ma` a?nh dda^u co' bi. ai pha.t va. gi` ha! Anh a^'y co`n la'i xe jeep cha.y ven vo`ng ddai... ba('n cho' nu+~a ddo'. Du` sao thi` tho+`i ddo' vui qua', anh Lu+o+ng nhi?. O+? dda^u cu~ng co' quy' nie^n tru+o+?ng dda`n anh, co' ba.n hu+~u, co' anh, co' tui? cho+' co`n ai vo^ dda^y?!
***

? Vu+`a xuo^'ng ma'y bay, mo+'i bu+o+'c va`o ngu+o+~ng cu+?a Trung Ta^m Hua^'n Luye^.n Kho^ng Qua^n Nha Trang, ai ai cu~ng na'o nu+'c xo^n xao, vui ve? ha'o hu+'c cho+` ddo+.i. Theo truye^`n tho^'ng cu?a Trung-Ta^m Hua^'n-luye^.n Kho^ng Qua^n Nha Trang, nga`y va`o qua^n tru+o+`ng la` nga`y quan tro.ng nhu+'t ddo^'i vo+'i sinh vie^n si~ quan Kho^ng Qua^n. Go.i la` "buo^?i cha`o mu+`ng qua^n tru+o+`ng". Sau ddo' ho. go+~ Alpha cu?a anh ra, va` hua^'n nhu.c mi`nh la.i theo truye^`n tho^'ng cu?a binh chu?ng Kho^ng Qua^n. Ta.i qua^n tru+o+`ng Kho^ng-Qua^n Nha Trang, ca'c sinh vie^n si~ quan ddu+o+.c hua^'n nhu.c theo truye^`n tho^'ng Kho^ng Qua^n, ra^'t ca' bie^.t. Hoa`n toa`n kha'c vo+'i qua^n tru+o+`ng Vo~ Bi. Quo^'c Gia DDa` La.t, hay qua^n tru+o+`ng Vo~ Khoa Thu? DDu+'c. Trung-ta^m cu?a bo^. chi? huy sinh vie^n si~ quan Kho^ng-Qua^n Nha Trang go^`m co' ca^'p DDa.i DDo^.i, Trung DDo^.i... dde^? di`u da('t sinh vie^n si~ quan dda`n em. DDo^'i vo+'i sinh vie^n si~ quan dda`n anh sa(~n sa`ng "ddo'n ru+o+'c" khoa' dda`n em (ngoa.i tru+` khoa' dda`n anh, ma` tre^n dda`n em mo^.t khoa', thi` kho^ng ddu+o+.c can du+.).
Bo? xuo^'ng be^n le^` nhu+~ng qua^n trang, ta ddu+o+.c ca'n bo^. ta^.p ho+.p la.i ddie^?m danh xong, la` ba('t dda^`u cha.y bo^. ve^` sa^n co+` cu?a Trung Ta^m Hua^'n Luye^.n Kho^ng Qua^n (vi` kho^ng co' vu~ ddi`nh tru+o+`ng nhu+ o+? ca'c qua^n tru+o+`ng kha'c), ba.n ba('t dda^`u cha.y vo`ng quanh doanh tra.i. Di~ nhie^n ca'c sinh vie^n si~ quan cha.y theo ca'n bo^. he^'t lo+`i doa. na.t, ho` he't? Ho. pha?i "re^`n vang ho` he't? muo^'n be^? ca? Trung Ta^m Hua^'n Luye^.n, la` nhu+~ng "hung tha^`n he't ra lu+?a" ba^'t dda('c di~ ma`. Cho dde^'n khi na`o dda so^' khoa' sinh na(`m gu.c, ro+i ro+'t la? ta? do.c ddu+o+`ng, anh em na`o co`n chu't su+'c khoe?, thi` di`u nhu+~ng anh em nga~ gu.c kia ve^` cho^~ nghi? ngo+i gia^y la't. Va` ba.n la.i tie^'p tu.c bi. ha`nh ha. nhu+ the^', kho^ng ke^? nga`y hay dde^m.

Ba('t dda^`u nga`y ho^m sau: Sa'ng. Tru+a. Chie^`u. To^'i, ba.n dde^`u pha?i ?ta^.p? hi't dda^'t, nha?y xo^?m... dde^'n khi mo.i ngu+o+`i dde^`u me^.t la~, thi` ca'n bo^. cho ta.m nghi? mu+o+i phu't. Mu.c ddi'ch cua? Trung Ta^m Hua^'n Luye^.n la` muo^'n ta^n sinh vie^n si~ quan co' mo^.t co+ the^? tra'ng kie^.n, mo^.t tinh tha^`n vu+~ng cha('c, sa(~n sa`ng nha^.n la~nh mo.i tra'ch nhie^.m do thu+o+.ng ca^'p giao pho' (du` qua' vo^ ly'). Trong lu'c hua^'n luye^.n, ta^'t nhie^n co' nhie^`u hi`nh pha.t, lo+`i no'i cu?a ca'n bo^. nghe ra^'t cho'i tai, ba^'t co^ng... buo^.c ta^n khoa' sinh thi ha`nh kho^ng ddie^`u kie^.n. TTHL co' mu.c ddi'ch re`n luye^.n con ngu+o+`i khoe? ma.nh tu+` the^? cha^'t dde^'n tinh tha^`n & nhu+~ng hi`nh pha.t se~ hoa`n toa`n kho^ng la`m thu+o+ng to^?n dde^'n sinh vie^n si~ quan. Pha?i no'i la`? ngu+o+.c la.i.
DDie^`u quan tro.ng nu+~a la` tru+o+'c khi ho.c bay, ho^` so+ an ninh cu?a mi`nh chi'nh xa'c ro~ ra`ng minh ba.ch, va` tuy` theo ta`i khoa', ca'c sinh vie^n si~ quan ddu+o+.c go+?i ddi ho.c o+? My~: Ve^` ca'c loa.i ma'y bay ca'nh qua.t, hay tru+.c tha(ng, (hoa(.c theo ho.c nhu+~ng lo+'p phi co+ quan sa't ta.i Trung Ta^m Hua^'n Luye^.n Kho^ng Qua^n Nha Trang). Sau khi qua giai ddoa.n ca(n ba?n qua^n su+., ca'c sinh vie^n si~ quan ddu+o+.c ho.c Anh-ngu+~, cho+` ddo+.i du ho.c, hay ho.c bay Cessna ta.i Nha Trang. Hoa(.c gia? suo^'t ddo+`i la`m sinh vie^n si~ quan "DDa.i Co^` Nie^n Tru+o+?ng" ta.i Trung Ta^m Hua^'n Luye^.n Kho^ng Qua^n.
Trong hai tha'ng hua^'n nhu.c, khoa' sinh kho^ng ddu+o+.c va`o ca^u la.c bo^. rong cho+i trong Trung Ta^m Hua^'n Luye^.n Kho^ng Qua^n. Ngoa.i tru+` nhu+~ng nga`y cuo^'i tua^`n, hay nga`y le^~, kho'a sinh mo+'i ddu+o+.c tie^'p tha^n nha^n o+? tra.m tie^'p lie^n ga^`n co^?ng qua^n tru+o+`ng.
- Nga`y ga('n Alpha la` nga`y ra^'t quan tro.ng, ta^n sinh vie^n si~ quan ma(.c dda.i le^~, quy` go^'i du+o+'i ne^`n xi ma(ng (kho^ng ddu+o+.c phe'p ke^ ba^'t cu+' va^.t gi` du+o+'i go^'i a` nha, ne^'u tu+. y' la`m thi` coi chu+`ng a le^ ha^'p... ra ri`a), dde^? sinh vie^n si~ quan ca'n bo^. dda`n anh dde^'n ga('n Alpha tru+o+'c su+. hie^.n die^.n cu?a Chi? Huy Tru+o+?ng, toa`n the^? Bo^. Chi? Huy, ca'c si~ quan ca'n bo^. cu?a Trung Ta^m Hua^'n Luye^.n Kho^ng Qua^n Nha Trang. Tu+` ddo' ta^n sinh vie^n si~ quan mo+'i ddu+o+.c phe'p xua^'t tra.i cuo^'i tua^`n, ho. vui ve? ung dung ddi ra pho^', gio^'ng nhu+ ca'c sinh vie^n si~ quan dda`n anh va^.y. Di~ nhie^n, tru+o+'c ddo' ba.n ddu+o+.c hua^'n thi. nhu+~ng ddie^`u kho^ng ddu+o+.c phe'p la`m, nhu+: ddi xe dda.p, xe ga('n ma'y, xi'ch lo^. Qua^n phu.c chi?nh te^`. DDi ddu+'ng do~ng da.c. Kho^ng ddu+o+.c va`o nhu+~ng qua'n a(n be^n le^` ddu+o+`ng. To+'i nhu+~ng khu pho^' "ca^'m". Nha^'t la` na('m tay ngu+o+`i dde.p... dung da(ng o+? no+i co^ng co^.ng. (PH)
***

Ngoa.i tru+` nhu+~ng khoa' dda(.c bie^.t vi` ddo^ng qua', thie^'u hua^'n luye^.n vie^n da.y ve^` mo^n ?Ca(n Ba?n Qua^n Su+.?. Ne^n ho. dda~ go+?i quy' anh ddo' ddi ho.c ta.i Tru+o+`ng Bo^. Binh Thu? DDu+'c, nga`y 10/9/1967, dde^? ho.c giai ddoa.n I. A^'y la` khoa' dda^`u tie^n cu?a Kho^ng Qua^n go+?i qua tru+o+`ng Bo^. Binh Thu? DDu+'c. Ho.c xong giai ddoa.n 1, be^n tru+o+`ng Bo^. Binh Thu? DDu+'c kho^ng cho ho. quay tro+? la.i tru+o+`ng Kho^ng Qua^n. Buo^.c lo`ng ho. pha?i "tro^'n" ve^` la.i Bo^. Tu+ Le^.nh Kho^ng Qua^n). Anh Phu'c tro+? ve^` TTHL KQ Nha Trang 21/1/1968, go.i la` khoa' 68 A. Cuo^'i na(m 1968 va` giu+~a na(m 1969, vi` nhu ca^`u ?ba`nh tru+o+'ng? Kho^ng Qua^n mong muo^'n nga`nh Kho^ng Qua^n ddu+o+.c pha't huy ho+n, ne^n co' vie^.c tuye^?n cho.n si~ quan, hay sinh vie^n si~ quan Kho^ng Qua^n tu+` ca'c qua^n tru+o+`ng Thu? DDu+'c, DDo^`ng DDe^' hay Quang Trung. Nhie^`u Ha.-si~-quan Kho^ng Qua^n sau khi nha^.p ngu~, ho. dda~ co^' ga('ng ho.c the^m, ne^n khi co' ba(`ng Tu' Ta`i I, ho. ddu+o+.c tuye^?n va`o sinh vie^n si~ quan phi ha`nh, hoa(.c kho^ng phi ha`nh (ne^'u la` ?Kho^ng Phi Ha`nh? thi` ddie^`u kie^.n su+'c khoe? de^~ da`ng ho+n ti'). Ngoa.i tru+` nhu+~ng Ha. Si~ Quan la~o tha`nh ddi Kho^ng Qua^n tu+` tho+`i xa xu+a (tru+o+'c na(m 1956) thi` co' the^? ddu+o+.c theo ho.c khoa' Si~ Quan dda(.c bie^.t, kho^ng phi ha`nh (theo ca^'p so^', nghe^` nghie^.p nhu+ Navigator, kho^ng lu+u...)

Qua^n so^' mo^~i khoa' tuy` thuo^.c va`o con so^' u+'ng vie^n, co' dda^`y ddu? su+'c khoe?. Trung Ta^m Gia'm DDi.nh Y khoa Kho^ng Qua^n lu'c na`o cu~ng ba^.n ro^.n kinh khu?ng. Vi` ho. pha?i lo the^m cho ca'c si~ quan Kho^ng Qua^n phi ha`nh ca^`n kha'm ddi.nh ky` ha`ng na(m nu+~a. Sa'u tha'ng ho.c dda^`u tie^n, khoa' cu?a anh Phu'c bi. a(n hie^'p mo.i ma(.t... Ve^` sau, may sao co' Thie^'u Ta' Nguye^~n Ho^`ng Tuye^`n (chu+'c vu. tho+`i ba^'y gio+`) la`m Lie^n DDoa`n Tru+o+?ng Lie^n DDoa`n Khoa' Sinh, o^ng dda~ ma.nh da.n thay ddo^?i cu.c die^.n. Thie^'u Ta' Tuye^`n la`m "ca'ch ma.ng", la` dde^? sinh vie^n si~ quan co' quye^`n tu+. tri., tu+. ddie^`u ha`nh va` tra'nh nhu+~ng vu. (ra^'t hie^'m hoi, chi? co' i't ngu+o+`i tham nhu~ng, a(n cha^.n), ho. qua' ha`nh ha. sinh vie^n si~ quan (nhu+ tu+` lu'c tru+o+'c tho+`i 1965). Vi` va^.y ca'c khoa' sinh vie^n si~ quan Kho^ng Qua^n va`o ho.c sau na^`y, co' mo^.t cuo^.c so^'ng trong qua^n tru+o+`ng ta.m go.i "ung dung thoa?i ma'i? ho+n qu'y dda`n anh la~o tha`nh cu?a ho.. (TVP)
* * *

Tro+? la.i chuye^.n hua^'n luye^.n sinh vie^n si~ quan: mo^.t hi`nh pha.t trong tho+`i ky` hua^'n nhu.c ta.i Trung Ta^m Hua^'n Luye^.n Kho^ng Qua^n Nha Trang, ma` anh Lo^i Thie^n ?thi'ch nha^'t? la`:
- ?Xoa~i Ca'nh tre^n ba~i ca't. DDe^'m sao tre^n tro+`i?.
- Co' bi. pha.t gi` dda^u! mo^.t nie^n tru+o+?ng tha^'y mi`nh bi. ma^'y ca'n bo^. qua^`n nhu+ con ga` che^'t. The^' la` o^ng ke'o mi`nh ra cho^~ kha'c... xa xa... cho na(`m xoa~i hai tay hai cha^n tre^n ca't, nhi`n tro+`i ma` dde^'m sao. Sao tre^n tro+`i dde^'m dde^'m bao gio+` cho he^'t, co' ai kie^?m soa't na`o. Ne^n anh Lo+.i kho^ng thi'ch sao ddu+o+.c!!! Nie^n tru+o+?ng na`y thuo^.c khoa' 68B che^' ra ca'i ma`n pha.t na`y. Ma^'y o^ng Nie^n Tru+o+?ng khoa' 65 qua' may ma('n, nhu+~ng na(m sau na^`y ho. pha.t anh Lie^m i't nha^'t cu~ng 100 ca'i (nha^?y xo^?m, hi't dda^'t...), co`n nhie^`u tro` mo+'i la., co' nhu+~ng te^n ra^'t ke^u nhu+:
- ?Quan Co^ng ngo^`i ghe^' dda^?u?.
- ?Phu+o+.ng Hoa`ng ru~ ca'nh?...
- ?Mo'c gio` le^n tu??.
- ?Mo'c gio` le^n dda` ngang tra^`n nha`, mie^.ng nga^.m mo^.t lu'c mu+o+`i ddie^'u thuo^'c ddang cha'y... (vi` trong tho+`i gian hua^'n nhu.c, kho^ng ai da'm le'n lu't hu't thuo^'c la'). Ma^'y o^?ng ca'n bo^. no'i:
- Kho^ng Qua^n la` da^n sang ha`o hoa phong nha~ la? lu+o+'t ne^n kho^ng xa`i ba.c le? (ma(.c du` trong tu'i ho. kho^ng co' mo^.t ddo^`ng xu. U+` pha?i. Tho+`i buo^?i na^`y ai the`m xa`i ddo^`ng xu nhu+ o+? tho+`i Khang Hy cho+'. Tha`nh thu+? to^'i thie^?u pha?i la` 100). Ai la`m ddu+o+.c thi` la`m, ne^'u kho^ng la`m no^~i, thi` mi`nh cu+' na(`m chi`nh i`nh ra ddo', ma^'y o^?ng pha?i chuye^?n qua hi`nh pha.t kha'c. Nghi~ la.i ma` o+'n, nhu+ng dde^? lu+u luye^'n nhie^`u ky? nie^.m vui vui o+? qua^n tru+o+`ng... Nha('c la.i chuye^.n xu+a, anh Lie^m cu~ng chi? dde^? nho+' nhu+~ng "ky? nie^.m" kho' que^n tho^i. DDa^u cu~ng va^.y, trong mo^.t ta^.p the^? cu~ng co' "va`i con sa^u la`m ra^`u no^`i canh", du` ho. ho+i ddi qua' tro+'n, muo^'n no^?i danh la` "hung tha^`n" tu+. bie^n, tu+. die^~n? the^' tho^i. Nga`y nay ba.n & to^i ga(.p la.i nhau, kho^ng ai ha^.n thu`, kho^ng ho+`n oa'n, ddo^i khi nha('c la.i chuye^.n cu~, cu+o+`i vo+'i nhau, coi nhu+ nhu+~ng ky? nie^.m xa xu+a. Thi` ddo', co' tui cho+' co`n ai vo^ dda^y na`! (Lie^m, & Lo^i Thie^n).

* - Nghi~ ddi, nghi~ la.i chuye^.n dda~ xa?y ra ho+n bao nhie^u na(m qua, nhie^`u lu'c to^i tha^'y co' mo^.t ca'i gi` ngo^` ngo^.... tu+. ta tu?m ti?m cu+o+`i. Ba.n LD cha('c cu~ng co' nhu+~ng gia^y phu't a^'y? Ne^'u ai kho^ng va`o qua^n ngu~, thi` kho^ng bao gio+` co' nhu+~ng ca?m gia'c a^'y! Vi` va^.y anh tkdf dda~ co' ba`i tho+ ?Tu+. Tra'ch?:
Tu+o+?ng nhu+ mo.i chuye^.n o+? ngoa`i ddo+`i.
Bu+o+'c cha^n va`o li'nh, mo+'i ho+~i o+i!
O+'t cay, ma^.t ngo.t, o^ng cu+' nuo^'t.
Nhai va`o, mo+'i bie^'t no'ng bo+` mo^i.
To^i ba?o o^ng nuo^'t, sao o^ng nhai.
Ca~i lo+`i ca'n bo^., pha.t ga^'p hai.
The^' cho+`, xuo^'ng dda^'t, cha^n mo'c tu?.
Ngu qua', ba?o nuo^'t, sao la.i nhai?

* Anh Lo^i Thie^n na(`m xoa~i ca'nh dde^'m sao tre^n tro+`i, sao tro+`i thi` dde^'m la`m ra(ng he^'t sao? Co`n tui thi` bi. ca'n bo^. ba('t ddu+'ng dde^'m:
- Mo^.t o^ng la(.t co?, hai o^ng la(.t co?, ba o^ng la(.t co?...

* DDe^'m cho ddu'ng 100 o^ng ma` kho^ng tra^.t, thi` ca'n bo^. cho va`o ha`ng. ?LD tui? cu+' pha?i ddu+'ng dde^'m ddi dde^'m la.i hoa`i, ma` cu+' tra^.t to+'i tra^.t lui... To+'i ba^y gio+` mo^~i la^`n nho+' to+'i, ba.n a^'y va` to^i dde^'m ddi dde^'m la.i? ma` chu+a bao gio+` dde^'m ddu+o+.c to+'i 100 o^ng?
* LD ddu+'ng mo^.t cho^~ dde^'m 100 o^ng la(.t co?, va^~n co`n ddo+~ kho^?, dda`n em Luckyluke bi. ddu+'ng theo kie^~u con nha` vo~: ?Phu+o+.ng Hoa`ng sa ba~i c...?; la` ddu+'ng hai tay gia(ng ra nhu+ ca'nh chim, mo^.t cha^n co le^n, ma` dde^'m: ?Mo^.t o^ng la(.t co?, hai o^ng co? la(.t, ba o^ng...? DDe^'m to+'i khoa?ng 20, thi` cha^n em run, ma('t ?em? hoa... Ne^'u dde^'m sai, hoa(.c lo+~ no'i la'i chu+~ ?co? la(.t?, thi` bi. "thu+o+?ng" the^m 50 nha?y co^ng lu+.c. Rie^ng anh Lo^i Thie^n phe` ca'nh nha.n dde^'m sao tro+`i, thi` qua' dda~: ?mo^.t o^ng sao sa'ng, hai o^ng sa'ng sao, ba o^ng...? Chu+a ke^? buo^?i tru+a na('ng, ?em? bi. cho^'ng tay the^' cha^n cho+` tre^n ddu+o+`ng nhu+.a, ta bi. pho?ng ca? hai tay (sau na`y ru't kinh nghie^.m, ?em? thu? hai mie^'ng go^~, dde^? tra'nh bi. pho?ng tay, la` he^'t ddu+o+`ng tu+o+ng chao vie^'t la'ch, ca^`m ddu~a a(n, uo^'ng, v.v...).

Nguy hie^?m nha^'t la` nhi`n ma(.t tro+`i. DDu'ng la` qua'i chie^u, nhu+ NT Nghi.ch Nhi~ dda~ vie^'t, hu+ ma('t nhu+ cho+i! Co`n ai bi. ca.o dda^`u, thi` bi. cho+i ngay mo^.t ddu+o+`ng ranh o+? chi'nh giu+~a dda^`u ta, nhu+ xa lo^. kho^ng dde`n, O^i! ?To'c che? hai sa^`u chia ddo^i nga~?. Cu+' mo^~i la^`n nha('c to+'i vu. ?hua^'n nhu.c?, la` ?em? vu+`a tu+'c vu+`a buo^`n cu+o+`i!!! Nhu+ng co' le~ nho+` va^.y ma` qu'y anh Kho^ng qua^n dda~ ho.c ho?i ddu+o+.c nhie^`u ddie^`u hay, va` nha^~n nhu.c dda^'y. Pha?i the^' kho^ng; Thu+a quy' anh kha? ki'nh o+i!
***

Rie^ng ve^` anh Phu'c sau nga`y ma^'t nu+o+'c 30/4:
Tro+? ve^` chuye^.n cu?a anh Phu'c lu'c nho?: lu'c a^'y to^i mo+'i le^n na(m tuo^?i, to^i dda~ chu+'ng kie^'n ta'm mu+o+i ba (83) da^n phu dda`o kinh da^~n thuy? nha^.p ddie^`n, bi. ta`n sa't ba(`ng ma~ ta^'u. Ho. na(`m che^'t la lie^.t, ngo^?n ngang ca.nh Quo^'c Lo^. 4, ga^`n nha` o^ng no^.i cu?a to^i. Tru+o+'c ddo' to^i thu+o+`ng nghe no^.i, ba to^i ke^? la.i:
- Nhu+~ng ha`nh ddo^.ng da~ man cu?a Ve.m, thi` kho^ng the^? na`o ta? he^'t. Trong so^' ddo' co' ngu+o+`i anh cu?a no^.i bi. ba('t, ddem ddi cho^n so^'ng no+i na`o. Sau 30/4 bo.n a'c o^n la.i ta'i die^~n tha?m ki.ch kinh hoa`ng. Ho. gie^'t ha.i o^ng no^.i, co`n ti.ch thu ta`i sa?n, ddo^` dda.c, ma^'y nga`n gia. lu'a ba to^i vu+`a mua va`i tha'ng tru+o+'c. Cha(?ng nhu+~ng va^.y, ma' to^i bi. truy to^', vu kho^'ng ma' hoa.t ddo^.ng cho CIA, vi` trong nha` co' nhu+~ng ta^'m "mui xe GMC", ba to^i mua, dde^? che lu'a khi tro+`i mu+a. Ta^'t ca? ruo^.ng vu+o+`n dde^`u bi. ti.ch thu, nha` cu+?a bi. bo.n chu'ng chie^'m ddo'ng. Ba` no^.i chi'n mu+o+i (90) tuo^?i, cu`ng ca? nha` pha?i ddi xuo^'ng o+? nha` sau. Cu~ng may, nho+` be^n ngoa.i giu'p cho bu+~a ddo'i bu+?a no, ne^n dda.i gia ddi`nh chu'ng to^i co^' ga('ng so^'ng la(n lo'c qua nga`y.

- Ba to^i nga`y xu+a la`m nghe^` go^~, thu+o+`ng ddi Tu'c Tru+ng mua go^~ ddem ve^` cu+a ra ba'n, dde^'n khi ba` Nhu da`nh ddo^.c quye^`n khai tha'c, ba to^i ddo^?i sang ha`nh nghe^` ba'n lu'a ga.o nuo^i dda`n con ta'm ddu+'a. Cho dde^'n gio+` phu't na^`y, to^i kho^ng ho^'i ha^.n ve^` nhu+~ng vie^.c la`m nga`y xu+a, ma` cho la` mi`nh la`m ddu'ng, tie^'c ra(`ng "ma~nh ho^~ nan ddi.ch qua^`n ho^`". To^i co' ne^n xoa' bo? ha^.n thu` kho^ng? Sao? bao nhie^u gia ddi`nh tan na't vi` lu~ ngu+o+`i kho^ng ra ngu+o+`i? ngo+.m kho^ng ra ngo+.m kia, ma` xo'a bo? ranh gio+'i gie.p tan ha^.n thu`, coi dda`nh sao ta? Gia ddi`nh vo+. con to^i xa nhau ddu'ng 14 na(m 3 tha'ng va` 10 nga`y, to^i qua My~ dda^y na(m 75, so^'ng la^y la^'t tu+`ng nga`y, la^'y ha.nh phu'c gia ddi`nh cu?a ba.n be` la`m nie^`m vui, cho dde^'n na(m 1989 vo+. va` con be' ga'i mo+'i sang My~. Sau ddo' chu'ng to^i co' the^m tha(`ng nho'c, nay ngoa`i hai mu+o+i tuo^?i. May ma('n cho to^i? ne^'u to^i o+? la.i, cha('c cha('n bi. gie^'t bo+?i nhu+~ng te^n CS/30. Bo.n no' ri`nh nga`y ri`nh dde^m o+? cu+ xa' Thanh DDa (nha` to^i) cu~ng nhu+ o+? que^ to^i, cho+` to^i tro+? ve^`.

Su+. tha^.t to^i kho^ng muo^'n ddi ra kho?i la~nh tho^? Vie^.t Nam sau nga`y ?ma^'t nu+o+'c?, khi chu'ng to^i ddi theo gia ddi`nh ddu+'a em vo+. ddi.nh ra co^?ng Phi Long, nhu+ng bi. Qua^n-ca?nh cha^.n la.i, na(n ni? thi` no' ba('n lie^n tu.c ba tra`ng M16, buo^.c lo`ng to^i pha?i leo xuo^'ng xe, kho^ng no'i mo^.t lo+`i tu+` bie^.t ai. DDe^'n tru+a to^i ddu+o+.c li.nh di ta?n ve^` Ca^`n Tho+, ma~i lo go.i ddie^.n thoa.i ve^` Sa`i Go`n xem vo+. con ve^` to+'i nha` chu+a. Nhu+ng ta^'t ca? to^?ng dda`i dde^`u kho^ng ai tra? lo+`i. Tha^'t vo.ng qua', to^i vu+`a bu+o+'c ra cu+?a pho`ng Qua^n Ba'o cu?a Tr/ta' Bi'ch, Tr/ta' Huynh PDD Pho' 518 di chuye^?n (taxi) ngang qua. Tha^'y to^i, o^ng ngu+`ng xe la.i ba?o to^i leo le^n chie^'c AD5 phi'a sau, dde^? tro+? ve^` Ta^n So+n Nhu+'t. To^i la` ngu+o+`i sau cu`ng va` thu+' hai mu+o+i ba tre^n chie^'c AD5 cha^.t he.p. Vi` le^n sau cu`ng, ne^n chi.u kho' cong ngu+o+`i va` e'p mi`nh o+? phi'a sau dduo^i, giu+~a hai so+.i da^y ca'p ddie^`u khie^?n phi co+.
Khi dde^'n Utapao, to^i ti`m mo.i ca'ch tro+? ve^` Vie^.t Nam, the^' nhu+ng ca? Tha'i Lan va` My~ dde^`u kho^ng cho. To^i dda`nh pha?i qua Guam. Ta.i dda^y to^i cha^`n cho+` chu+a chi.u sang My~, cho dde^'n khi dda'm ngu+o+`i ddo`i ve^` Vie^.t Nam tre^n chie^'c ta`u Vie^.t Nam Thu+o+ng Ti'n la`m loa.n, ddo^'t pha' doanh tra.i, treo hi`nh gia` Ho^` va` co+` CS, to^i tu+. nghi~: to^i co' the^? tro+? ve^` dde^? chi.u kho^? vo+'i gia ddi`nh va` vo+. con to^i. OK. Nhu+ng tuye^.t ddo^'i to^i kho^ng the^? cu'i dda^`u, ni.nh bo+. cha.y theo VC, ne^n to^i ddi My~ nga`y 4/6/75.

Tha^.t ra vo+. con to^i co' di.p ro+`i VN nga`y 25/4/75, nhu+ng ho^m ddo' o^ng Thie^.u "mu+o+.n" chie^'c phi co+ a^'y ddi DDa`i Loan, ro^`i nga`y 27/4/75 vo+. to^i ddo^?i y', kho^ng muo^'n ddi, tha` o+? la.i so^'ng che^'t be^n nhau, va^'t va? la('m to^i mo+'i thuye^'t phu.c vo+.. To^i ddinh ninh vo+. con co' te^n trong danh sa'ch chuye^'n bay dda~ a^'n ddi.nh, chu'ng to^i kho^ng chen la^'n, tu+` tu+` sa('p ha`ng. Khi to+'i phie^n thi` chi? co`n mo^.t cho^~ cho vo+. to^i ma` tho^i. O^ng DDa.i/Ta' NvR, Cha'nh Va(n Pho`ng Tu+o+'ng Tu+ Li.nh Kho^ng Qua^n kho^ng cho ddu+'a con ga'i vu+`a tro`n 7 tha'ng le^n ma'y bay, o^ng vie^.n da^~n ddu+'a nho? ddo' du` ngo^`i tre^n lo`ng me., cu~ng ti'nh mo^.t cho^~ ngo^`i? Vi` cho^~ quen bie^'t vo+'i vo+. cho^`ng to^i, o^ng ?hu+'a "le`o" sa'ng mai co' chuye^'n kha'c se~ da`nh u+u tie^n cho vo+. con to^i.

O^i!!! Nga`y mai? kho^ng bao gio+` dde^'n; vi` dda^y la` chuye^'n cuo^'i cu`ng. DDu'ng la` "ca'i so^' bo^'c cu+'t". Sau na^`y, nhie^`u ngu+o+`i cho to^i bie^'t "cho^~ ngo^`i cu?a vo+. con to^i tre^n ma'y bay a^'y, thi` "bi. ai ddo'" ddem ba'n cho dda'm Ba Ta`u Cho+. Lo+'n?! Vo^ cu`ng tro+' tre^u, khuya nga`y 29/4/75 VC a`o a.t pha'o vo^ phi tru+o+`ng TSN, mo^.t trong nhu+~ng ngu+o+`i lie^`u che^'t ca^'t ca'nh bay la.i la` to^i!, dde^? ba?o ve^. ha`ng nga`n ngu+o+`i trong TSN (co' ?ha('n ta? trong ddo'). Chi? co' mo^.t ddie^`u ve^` KQ thi` phi co+ Skyraider thu+o+`ng bay ho+.p ddoa`n i't nha^'t tu+` hai chie^'c tro+? le^n, mo^~i chie^'c dde^`u mang bom dda.n to^'i dda tu+` 6 dde^'n 10 tra'i bom. Trong li.ch su+? KQ chu+a co' ai ca^'t ca'nh mo^.t mi`nh, ngoa.i tru+` to^i (vi` phi tru+o+`ng bi. pha'o, ba^'t dda('c di~ to^i pha?i ca^'t ca'nh mo^.t mi`nh).
"O^ng ta" kha'c mo^.t tro+`i mo^.t vu+.c vo+'i ca'c ba.n cu?a to^i ha(`ng tha^n quy', nha^'t la` kha'c ha(?n anh Co^' Tr/Ta' Pha.m Va(n Tha(.ng, ngu+o+`i dda`n anh kha? ki'nh cu?a to^i, anh tu+`ng so^'ng che^'t vo+'i ddo^`ng ddo^.i ti`nh nhu+ anh em, co' the^? no'i co`n ho+n va^.y nu+~a. DDo+`i to^i ga('n lie^`n vo+'i anh a^'y, du` khi anh co`n so^'ng hay dda~ che^'t. Mo^~i na(m va`o nga`y gio^~ cu?a anh, lo`ng to^i ba^ng khua^ng muo^.n phie^`n, ddu+'ng ngo^`i kho^ng ye^n, buo^`n man ma'c nhu+ dda~ ma^'t ddi nhu+~ng gi` quy' ba'u, vi` to^i thu+o+ng anh la('m! To^i luo^n nho+' la.i bao nhie^u ky? nie^.m nga`y na`o... O+? nhu+~ng no+i ddo', dda~ co' anh. Co' tui? cho+' co`n ai vo^ dda^y!
* * *

Tra^n tro.ng mo+`i ddo^.c gia? xem tie^'p chu+o+ng sauTi`nh Hoa`i Hu+o+ngMu.c Lu.c


3. La(.n Va` Mo.c

Ba.ch Lie^n

Ma(.t tro+`i la(.n chie^`u ta` buo^`n te?
Sa'ng nga`y mai vui ve? mo.c le^n
Tro`n xinh duo^~i so'ng na(`m tre^n
DDu+o+`ng cong tra'i dda^'t le^nh dde^nh cha^n tro+`i
*
Ma(.t tro+`i mo.c rong cho+i to?a na('ng
Cho co? ca^y die^.p lu.c to^' xanh
La' non, ddo.t ngo.n vu+o+n ca`nh
Xum xue^ nha'nh ro^.ng, xoay quanh bo'ng da`i
*
Tru+a da^`n xe^' na('ng say ti'm bie^'c
Hoa`ng ho^n buo^`n nuo^'i tie^'c nga`y tro^i
DDe^m ve^` a^?n na^'p sau ddo^`i
DDe^m da`i an gia^'c, Tro+`i cu+o+`i vu+o+n vai
*
Hu+`ng ddo^ng so+'m Tro+`i lay thu+'c da^.y
Vu+~ng nie^`m tin, kho^ng nga.i bu+o+'c ddi
Xe^nh xoang vo^~ ca'nh chim di
Tang bo^`ng ho^` thi? i't khi cha^n chu`n

Va.n va^.t la` bie^?u tu+o+.ng ve~ vo+`i ne^n bu+'c tranh nha^n loa.i. Bao go^`m ta^'t ca? nhu+~ng to^' cha^'t, nha^n, sinh, va^.t, hie^.n hu+~u tre^n qua? ddi.a ca^`u tro`n tri~nh na`y. Tra'i dda^'t la` mo^.t ha`nh tinh trong muo^n nga`n thie^n the^` du ha`nh trong vu~ tru. bao la. Theo y' nghi~ nho? be' cu?a to^i thi`, hi`nh nhu+, chu+a khoa ho.c gia hay nha` nghie^n cu+'u na`o co' the^? dde^'m he^'t, hoa(.c u+o+'c lu+o+.ng co' bao nhie^u ma?ng thie^n tha.ch long rong trong kho^ng gian me^nh mo^ng vo^. ta^.n na`y.

Ga^`n nha^'t, ma('t tra^`n chi? tha^'y ma(.t tra(ng la` ngu+o+`i ba.n tha^n ca^.n, song ha`nh vo+'i the^' nha^n mo^~i nga`y. Na`ng Tra(ng cu+' xoay vo`ng quanh tra'i dda^'t kho^ng ngu+`ng nghi? trong hai mu+o+i bo^'n gio+` lie^n tu.c, dde^? mang a'nh sa'ng dde^'n vu`ng ta(m to^'i, va` ngu+o+.c la.i. Na`ng Nguye^.t Nga ra^'t co^ng ba(`ng va` kho^ng bao gio+` thie^n vi.. Nghi~a la`, na`ng ra^'t co^ng ba(`ng, kho^ng cho vo`m tro+`i tra'i dda^'t na`y na('ng nhie^`u ho+n, hay bao tru`m dde^m dden vo`m tro+`i kia da`i ho+n.

Tho+`i khoa' bie^?u dde^`u dda(.n cu?a ma(.t tro+`i la(.n khua^'t va`o buo^?i chie^`u ta`, va` vu+o+n cao to?a sa'ng khi hu+`ng ddo^ng cu+.a mi`nh thu+'c gia^'c. Hai y' nghi~a lo^`ng trong hai ha`nh ddo^.ng thua^`n thu.c na`y, giu'p cho the^' nha^n ba`i ho.c ve^` chu tri`nh di chuye^?n cu?a qua? ddi.a ca^`u, theo ca'i nhi`n tu+ duy cu?a tu+`ng lo^'i suy nghi~ sa^u sa('c, theo nghi~a dden la^~n nghi~a bo'ng:

Nghi~a dden

· A'nh Sa'ng ma(.t tro+`i u+o+m va`ng ma^.t ngo.t hay cho'i chang ha^m no'ng tra'i dda^'t vo+'i mu.c ddi'ch ye^u thu+o+ng, luo^n na(ng ddo^.ng giu'p ddo+~ con ngu+o+`i. Vitamin D giu'p da ve? the^m ho^`ng ha`o tra`n dda^`y su+'c so^'ng. La` die^.p lu.c to^' quan tro.ng ta.o ne^n ma`u xanh bo'ng la'ng, giu'p cho ca`nh nha'nh xum xoe phie^'n la' mu+o+.t ma`.

· Sau khi la`m tro`n nhie^.m vu. tha? so+.i na('ng a^'m no^`ng, ma(.t tro+`i pha?i xoay ve^` vu`ng tro+`i to^'i dden ho^m qua, mang su+'c so^'ng da^ng tra`o dde^'n va.n va^.t o+? go'c kho^ng gian kha'c. Va` cu+' the^' vitamine D nha^n a'i luo^n trang tra?i ta^'m lo`ng thu+o+ng ngu+o+`i cu?a o^ng vua Ma(.t Tro+`i, hie^`n ho`a la(.n va` mo.c tre^n thie^n ddi?nh.

Nghi~a Bo'ng

· Khi ma(.t tro+`i to?a sa'ng, hi`nh nhu+ cho loa`i ngu+o+`i nie^`m tin ye^u ra.ng ngo+`i, khi con ddu+o+`ng tu+o+ng lai cu?a ai ddo' ddang trong ti`nh tra.ng to^'t dde.p, ddang tha(ng hoa bu+o+'c to+'i ha.nh phu'c.

· Tre^n co~i tra^`n gian ta.m bo+. na`y, kho^ng co' ddie^`u gi` vui hay buo^`n, hoa`n toa`n la` ba^'t bie^'n. Kho^ng ai ngo^`i ma~i tre^n ddi?nh danh vo.ng dde^'n nga`n na(m. Kho^ng ai sa co+ tha^'t ba.i dde^'n tra(m na(m. Lua^.t tua^`n hoa`n luo^n xoay chuye^?n theo chu tri`nh qua^n bi`nh cu?a thie^n nhie^n va` dda^'t tro+`i.

· Na('ng thie^u ngu+o+`i, kho'i bo^'c cao ta.o tha`nh ma^y dden va^`n vu~. Trong dda'm ma^y to^'i mu` to^'i mi.t, kho^ng ti`m tha^'y mo^.t gio.t sa'ng le lo'i na`o, luo^n dung chu+'a ho+i nu+o+'c ua^?n khua^'t, na(`m dda^`y ra^~y trong kho^'i ma^y a^'m u+'c. Mo^.t nga`y ho+i a^?m qua' na(.ng tri~u, ba('t buo^.c lu+o+.ng nu+o+'c bung tra`n, ta.o tha`nh gio^ng ba~o hay co+n mu+a ta^`m ta~ suo^'t dde^m, la^~n nga`y. So+.i nu+o+'c trong veo buo^ng tha? a`o a.t, ta('m u+o+'t go'c tro+`i. Na('ng va` mu+a la` hai ba.n ta^m giao, luo^n chung ti`nh chung thu?, ddo^`ng lo`ng tro+. giu'p the^' nha^n va` va.n va^.t to^`n ta.i ma~i.

· Nhi`n nhu+~ng die^~n bie^'n xa?y ra ha`ng nga`y tre^n lo+'p vo? tra'i dda^'t vo^ u+u, a^`u o+ ke^` vai sa't ca'nh, da`n tra?i theo thie^n tho+`i, ddi.a lo+.i va` nha^n ho`a, ta co' the^? ru't ti?a ra ddu+o+.c ba`i ho.c qui' gia'. Ba`i ho.c hun ddu'c tinh tha^`n. Kho^ng ai buo^`n kho^~ ma~i dda^u. Qua co+n bi? cu+.c, ta chu.p ba('t tia sa'ng huye^`n thoa.i vu+`a loe' le^n o+? cuo^'i con ddu+o+`ng ha^`m ta(m lo^'i. Nie^`m tin sa(~n sa`ng na^ng ta ddu+'ng le^n ddi tie^'p con ddu+o+`ng tru+o+'c ma(.t. Mo^.t chu't ma(.t tro+`i trong ly nu+o+'c la.nh ddang long lanh va^~y tay cha`o vui, di.u da`ng mo+? cu+?a mo^.t cha(.ng ddo+`i mo+'i hoan ca.

Sanh ra ai cu~ng nga^y ngo+
Va`o ddo+`i vu+o+'ng gai ba^'t ngo+`
Tha(ng tra^`m da.y ta ba`i ho.c
Mo+'i bie^'t ddo+`i kho^ng la` mo+
*
Kho^ng ai nghe`o ma~i suo^'t ddo+`i
Cu+' nhi`n ma(.t tro+`i la(.n, mo.c
Pha^.n ngu+o+`i mo.c, la(.n nhu+ Tro+`i
Buo^`n chi, vui so^'ng tha?nh tho+i

Ba.ch Lie^n

Mu.c Lu.c


4. Tui DDi My~ - Ta^.p 2


Hai Hu`ng SG
TUI DDI MY~
Ta^.p 2: DDi sie^u Thi. & da.o pho^' a(n dde^m
*
O^ng Taxi cho+? ddoa`n tu.i tui go^`m ta'm "Tru+." dde^'n ngay sa^n cu?a Kha'ch sa.n Hollywood, kha'ch sa.n na`y na(`m ga^`n cuo^'i dda.i lo^. (Danh vo.ng) o+? Hollywood City, nhi`n ddo^`ng ho^` cu~ng xa^'p xi? mu+o+`i gio+` dde^m, sau khi nha^.n pho`ng tui vo+'i tha(`ng Ba?o o+? chung mo^.t pho`ng, co`n la.i ma^'y ddu+'a trong ddoa`n cu~ng o+? ca'c pho`ng ke^' ca^.n cu`ng mo^.t da~y nha`, kha'ch sa.n nho? be^n My~ ra^'t hay, ngu+o+`i la. be^n ngoa`i kho^ng the^? lo+.i du.ng tra` tro^.n dde^? ddo^.t nha^.p vo^, vi` dda^`u va` cuo^'i da~y nha` ho. la`m cu+?a ki'nh ki'n mi't, ho. la('p kho'a the? tu+` chi? co' kha'ch thue^ pho`ng mo+'i co' the? dde^? ra va`o.

Ca(n pho`ng tui o+? ra^'t sa.ch se~, drap giu+o+`ng, a'o go^'i tra('ng tinh tho+m tho se~ cho tui gia^'c ngu? ngon sau ho+n hai mu+o+i bo^'n gio+` "Ba^`m va` gia^.p" o+? "tre^n tro+`i", vo^ pho`ng ta('m va` Toilet cu~ng tha^.t sa.ch se~, nhu+ng co' mo^.t ddie^`u tui la^'y la`m la. ba`n ca^`u ddi ve^. sinh be^n dda^y kho^ng he^` co' ca'i vo`i xi.t ru+?a nhu+ ca'c kha'ch sa.n be^n A' cha^u cu?a mi`nh, ho. ga('n cuo^.n gia^'y ve^. sinh tre^n tu+o+`ng, gia?i quye^'t ba^`u ta^m su+. xong se~ du`ng gia^'y gia?i quye^'t, tha^'y tha^.t ba^'t tie^.n kho^ng nhu+ be^n nha`, tha(`ng Ba?o le^n tie^'ng:

-Ngoa.i, kho^ng co' vo`i ru+?a sao ..... ddu+o+.c.

Tui muo^'n u' o+' vo+'i no', vi` mi`nh cu~ng nhu+ "anh ta" mo+'i dde^'n My~ la^`n dda^`u, mo.i ddie^`u mo+'i me? khie^'n tui gio^'ng tha(`ng kho+` ra ti?nh, nhu+ng tui ra ve? hie^?u bie^'t tui no'i vo+'i cha'u:

-Con o+i, thi` o+? dda^u quen ddo', cu+' a(n theo thuo+?, o+? theo thi` ddi con, ta sao mi`nh va^.y muo^'n kha'c ddi cu~ng dda^u co' ddu+o+.c, con ddi xong ro^`i con mo+? vo`i sen ve^. sinh la.i tho^i.

No'i va^.y chu+' be^n My~ khi mo+? vo`i nu+o+'c trong ca'i bo^`n ta('m no' la.nh nga('t, nu+o+'c phun a`o a`o ho+n ca'i "Phong ten" nu+o+'c co^ng co^.ng nga`y xu+a o+? xu+' mi`nh nu+~a, va(.n kho'a ddie^`u chi?nh cho nu+o+'c a^'m le^n thi` ma^'t he^'t nhie^`u nu+o+'c xa? bo? lu'c mo+'i mo+?, quen vo+'i tie^'t kie^.m nu+o+'c be^n nha` tui muo^'n va(.n nho? la.i cu~ng kho^ng ddu+o+.c ne^n tha^y ke^., tui tha^`m nghi~ :

"O+? My~ ma` ta"...

Ta('m ru+?a xong vu+`a ddi.nh nga~ lu+ng thi` tie^'ng go~ cu+?a do^`n da^.p khie^'n tui nho+' la.i tho+`i "Bao ca^'p" be^n nha`, dde^m ho^m khuya khoa('t ddang mo+ ma`ng trong gia^'c ddie^.p thi` tie^'ng go~ cu+?a kie^?u na`y chi? co' ma^'y ngu+o+`i co^ng an ddi kie^?m tra ho^. kha^?u tho^i (Gio+` thi` kho^ng co`n xa?y ra vie^.c xe't ho^. kha^?u ve^` dde^m nu+~a), tui no'i gio+~n vo+'i tha(`ng cha'u ngoa.i:

- Passport con dda^u coi chu+`ng ma^'y o^ng "Phu' li't" My~ ho. xe't gia^'y to+` ddo'.

The^' ky? ha(m mo^'t ro^`i de^~ gi` "Khe`" ddu+o+.c ma^'y ddu+'a nho? co' ddie^`u kie^.n ho.c ha`nh va` hie^?u bie^'t mo.i ddie^`u tho^ng qua cuo^.c so^'ng ha`ng nga`y va` qua Internet ne^n chu' Ba?o nha` ta "do+.t" tui lie^`n:

-La`m gi` co' vu. ddo' o^ng ngoa.i, My~ chu+' dda^u pha?i be^n mi`nh dda^u ngoa.i.

Tui mo+? cu+?a pho`ng va` lu' dda^`u ra ho?i:

- Ai ddo', co' gi` ho^ng ?

Nghe tui xo^? tie^'ng (Vie^.t Nam mi't),chu' Ba?o nha('c khe'o:

- DDang o+? My~ nha o^ng Ngoa.i.

Tui ngo+' ra ro^`i cho+.t nho+' mi`nh ddang o+? My~, no'i tie^'ng Vie^.t lo+~ ngu+o+`i My~ ddu+'ng ddo' sao ho. hie^?u ddu+o+.c.

Tie^'ng go~ cu+?a kia cu?a ma^'y ddu+'a nho? ru? ddi sie^u thi. ga^`n kha'ch sa.n dde^? mua va^.t du.ng linh tinh, mua su+~a cho chu' Ba?o, mua tra'i ca^y, mua Bia, mua ha(`m ba` la(`ng. V.v...

Sie^u thi. be^n My~ ro^.ng lo+'n ha`ng ho'a do^`i da`o, cu~ng pha^n ra khu ba'n ha`ng theo nho'm, tra'i ca^y, bia ru+o+.u...
Sau khi ca? dda'm qua^`n tha?o kha('p sie^u thi., tu.i tui cu~ng quo+ dda^`y nho'c mo^.t xe dda^?y, khi ra ti'nh tie^`n thu+o+?ng dda^u se~ "kha(?m ba.c" ai de` co' hai tra(m ma^'y, so ra ne^'u mua be^n nha` thi` "Kha(?m" thie^.t chu+' cha(?ng cho+i, ddem he^'t ve^` pho`ng ca^'t ha`ng ho'a dda^u ddo' xong thi` ca? dda'm ke'o ra ddu+o+`ng kie^'m tie^.m qua'n na`o ddo' dde^? a(n khuya, tu.i tui tha? bo^. theo dda.i lo^. tru+o+'c kha'ch sa.n, dde^'n mo^.t nga~ tu+ tha^'y mo^.t xe ba'n thu+' ba'nh gio^'ng nhu+ ba'nh mi` Tho^? nhi~ Ky`, ra^'t nhie^`u ngu+o+`i cho+` quanh ddo' dde^? mua, be^n My~ mua ba'n hoa(.c gia?i tri' ..dde^`u pha?i xe^'p ha`ng, kho^ng co' chuye^.n ddi sau ma` chen le^n tru+o+'c, ai ma` la`m va^.y cu~ng kho^ng ai pha?n u+'ng gi` nhu+ng tu+. mi`nh ma('c co+~ kho^ng da'm la`m nhu+ va^.y, vi` se~ bi. khinh khi thie^'u hie^?u bie^'t trong cuo^.c so^'ng.

Lo`ng vo`ng mo^.t ho^`i ca? dda'm ke'o va`o mo^.t tie^.m a(n cu?a ngu+o+`i Me^~ Ta^y co+, tie^.m tha^'p le` te` du+o+'i a'nh dde`n va`ng vo.t, ho. trang tri' nhu+~ng bie^?u tu+o+.ng cu?a ngu+o+`i Me^~, nhu+ ca'i no'n ro^.ng va`nh, nhu+ ca^y xu+o+ng ro^`ng, ho. cu~ng la`m mo^.t ho`n gia? so+n nu+o+'c cha?y ro'c ra'ch qua hang ddo^.ng nho nho? nghe tha^.t e^m tai, no+i che^' bie^'n loa.i ba'nh gi` cu?a Me^~, ho. bo? ra di~a cho mi`nh cuo^'n la.i , trong ddo' thi.t tha` rau cu? gi` ddo' tui cu~ng cha(?ng bie^'t, nhu+ng mu`i tho+m thi` kho?i che^, cuo^.n xong cha^'m (nu+o+'c so^'t) cu?a ho. ddem ra a(n ra^'t ngon, ta'm tru+. ma` to^'n vo?n ve.n co' mu+o+`i la(m ddo^`ng, tui buo^.c mie^.ng:

- Che`n o+i sao re? du+~ va^.y ca`?

Anh cha`ng dda^`u be^'p cha'nh go^'c Mexican, nghe tui no'i va^.y cha(?ng bie^'t anh co' hie^?u gi` kho^ng ma` anh cha`ng ddu+a ma('t nhi`n tui, nho? con tui no'i :

-Ho. quan sa't mi`nh na~y gio+`, ho. tha^'y mi`nh a(n he^'t va` co' ve? ngon mie^.ng thi` ho. ra^'t ha`i lo`ng, ho. nhi`n la` va^.y.

Ma^'y nho? thanh toa'n ho'a ddo+n a(n uo^'ng xong, tru+o+'c khi ro+`i kho?i ba`n ca'c cha'u dde^? la.i mo^.t i't tie^`n "Ti'p" cho ngu+o+`i phu.c vu. mi`nh, dda^y la` ne't va(n ho'a cu?a xu+' ngu+o+`i tui tha^'y cu~ng ho+.p vo+'i dda.o ly' cu?a ngu+o+`i Vie^.t mi`nh.

DDu+'ng nhi`n anh cha`ng dda^`u be^'p tro^? ta`i chie^n xa`o ca'c mo'n cho ba`n kha'c, anh ta mu'a ca'i du.ng cu. dde^? xa`o mo^.t ca'ch thua^`n thu.c, tha^'y tui nhi`n mo^.t ca'ch cha(m chu', anh ta be`n ho?i:

-Where are you From?

Ho^`i tru+o+'c tui cu~ng ho.c lo?m bo?m cuo^'n (English for today) ne^n cu~ng nghe ddu+o+.c ca'c tu+` tho^ng thu+o+`ng ne^n tui xo^? dda.i luo^n :

- I am from to Vietnam (Sai gon).

Anh ta nhi`n tu.i tui ra chie^`u khoa'i chi' :

- Oh . Vietnam good good.

Chia tay ca'i tie^.m a(n ngu+o+`i Me^~ na`y dde^? la.i cho tui ca'i de^~ nho+' nha^'t la` chu`m o+'t Me^~ tra'i xanh tra'i ddo? ra^'t lo+'n treo lu?ng la(?ng xen vo+'i cu? ha`nh tha^.t to, va` kho^ng bie^'t ha`nh la' hay gia vi. la` gi` no' cu~ng to ky` la., ddu'ng la` o+? My~ ca'i gi` cu~ng to he^'t.

Sa'ng ho^m sau, vo^ pho`ng a(n nho? nha('n cu?a kha'ch sa.n, o+? dda^y ca? tra(m pho`ng kha'ch thue^ cha^.t ki'n, va^.y ma` chi? co' ba ca'i ba`n vo+'i ha`ng ba(ng ghe^' da`i ca(.p sa't mi' tu+o+`ng, va` the^m va`i ca'i ghe^' bo.c ne^.m, tui nghi~ ne^'u gio+` a(n sa'ng tu+` ba?y dde^'n chi'n gio+` thi` lu'c na`o cu~ng se~ dda^`y ngu+o+`i la^'y dda^u ddu? cho^~ ngo^`i, nhu+ng kho^ng nhu+ tui nghi~, nhie^`u gia ddi`nh ho. xuo^'ng la^'y thu+'c a(n xe^'p vo^ di~a ba(`ng gia^'y, la^'y ca` phe^ hoa(.c nu+o+'c uo^'ng, nu+o+'c tra'i ca^y hoa(.c su+~a cu~ng ba(`ng ly gia^'y, ho. ddem ve^` pho`ng a(n kho^ng ngo^`i la.i a(n uo^'ng ca` ke^ de^ ngo^~ng nhu+ va(n ho'a a^?m thu+.c cu?a ngu+o+`i a' cha^u mi`nh, cu~ng co' ngu+o+`i ngo^`i la.i ta.i cho^~ nhu+ng chi? mu+o+i phu't la` ho. tu+. ddu+'ng le^n ra ngoa`i nhu+o+`ng cho^~ cho ngu+o+`i kha'c, ne^'u ai ngo^`i li` ta.i cho^~ se~ bi. o^ng nha^n vie^n coi so'c no+i dda^y nha('c khe'o thi` cu~ng ho+i e^ ma(.t, vi` ho. ghi ta^'m ba?ng "cha^`n gia^`n" ngay qua^`y tie^'p ta^n dda.i kha'i nhu+ sau :( Mo^~i ngu+o+`i chi? ngo^`i to^'i dda 10 phu't).

Ngu+o+`i My~, hoa(.c kha'ch du li.ch o+? dda^y ho. a(n sa'ng nhe. nha`ng va` ddo+n gia?n, mo^.t hai mie^'ng ba'nh mi` nu+o+'ng tre't i't bo+ ma(.n, mo^.t ly ca` phe^, chu't tra'i ca^y la` xong, kho^ng ca^`u ky` va` to^'n tho+`i gian nhu+ ngu+o+`i a' cha^u, na`o la` ba'nh cuo^'n, mi` tha^.p ca^?m, hu? ti'u, co+m ta^'m su+o+`n bi` cha? , o^i tho^i tu`m lum a(n uo^'ng dda~ ddo+`i ngo^`i ta'n ga^~u ca? buo^?i mo+'i chi.u ddi la`m, qua? la` su+. kha'c bie^.t cu?a hai ne^`n va(n ho'a ddo^ng va` ta^y.

A(n sa'ng xong buo^?i sa'ng dda^`u tie^n tu.i tui ddi theo chu+o+ng tri`nh Tour la^.p sa(?n (cu~ng ne^n no'i the^m cho^~ na`y, ne^'u ca'c ba.n mi`nh dda~ co' ngu+o+`i tu+`ng ddi My~ ro^`i thi` mi`nh ghi danh ddi tour theo co^ng ty na`o ddo', ho. se~ thie^'t ke^' tour theo ye^u ca^`u cu?a mi`nh, ho. dda(.t kha'ch sa.n va` ve' may bay khu+' ho^`i luo^n cho mi`nh, xong xuo^i to+'i nga`y le^n ddu+o+`ng ca? nho'm cu`ng ddi kho^ng ca^`n pha?i co' hu+o+'ng da^~n vie^n du li.ch ddi vo+'i mi`nh, nhu+ng muo^'n ddu+o+.c va^.y mi`nh pha?i co' uy ti'n va` cam ke^'t quay ve^` co^' quo^'c ddu'ng nga`y gio+` dde^? tra'nh a?nh hu+o+?ng dde^'n hoa.t ddo^.ng cu?a co^ng ty ho. ve^` sau).

Ke^u hai xe Taxi tho^ng qua o^ng tie^'p ta^n o+? kha'ch sa.n (Vi` mi`nh dda^u co' sim ddie^.n thoa.i va` dda^u bie^'t so^' ma'y cu?a ca'c ha?ng Taxi hoa(.c Uber dda^u ma` go.i). I't phu't sau hai chie^'c taxi ma`u va`ng ghe' la.i, tu.i tui chia ra hai nho'm cu`ng ngo^`i le^n xe tru+.c chi? dda.i lo^. Danh vo.ng cu?a Hollywood, xe cha.y cha(?ng bao la^u dde^'n trung ta^m dda.i lo^. na`y, no+i dda^y tha^.t ddo^ng vui, kha'ch du li.ch ddi to+'i lui nu+o+`m nu+o+.p, ca? dda'm tu.i tui dda(.t cha^n dde^'n con ddu+o+`ng ma` ai mo^.t la^`n trong ddo+`i cu~ng ne^n ghe' qua cho phi? chi', ma?i me^ xem te^n ca'c nha^n va^.t danh tie^'ng go^`m ca'c ngo^i sao ddie^.n a?nh la^~y lu+`ng qua mo.i tho+`i gian, tui chu' y' hai ngo^i sao ma` da^n A' cha^u hay ddu+'ng la.i chu.p a?nh la` Jacky Chan (Tha`nh Long) va` o^ng Trump (To^?ng tho^'ng ddu+o+ng nhie^.m).

DDang ddu+'ng chu.p a?nh ca'c cu+?a ha`ng tre^n dda.i lo^. na`y, mo^.t ddu+'a cha'u trong ddoa`n cu?a tui ddu+o+.c mo^.t anh ma(.c nguye^n bo^. ddo^` Super Man
( Sie^u nha^n) qua`ng tay qua vai cha'u dde^? cha'u cu`ng chu.p a?nh, tha(`ng nho? su+o+'ng ra^n tro+`i, trong bu.ng no' no'i o^ sao be^n My~ to^'t qua' vi` ho. tha^n thie^.n vo^ cu`ng, ho. ma(.c ddo^` nhu+~ng nha^n va^.t trong phim cho du kha'ch chu.p a?nh qua' dda~ luo^n, sau khi cha'u gio+ ddie^.n thoa.i le^n ba^'m va`i po^, no' nghi~ ro^`i se~ gu+?i a?nh ve^` cho ba` xa~ be^n nha` coi tha^'y no' oai ha(?n le^n chu+a, vi` mi`nh ddu+o+.c ca(.p ke` vo+'i nha^n va^.t ma.nh me~ trong ca'c loa.t phim chie^'u tre^n vo^ tuye^'n truye^`n hi`nh tha^.p nie^n sa'u ba?y mu+o+i ta.i Sa`i go`n, chu+a ki.p su+o+'ng vo+'i y' nghi~ na`y, anh cha`ng Sie^u nha^n chi`a tay ra ddo`i hai mu+o+i Dollar tie^`n co^ng ddu+'ng chu.p a?nh chung vo+'i kha'ch, tha(`ng cha'u no. cho+'i vo+'i vi` bi. ddo`i mo'n tie^`n no+. tre^n tro+`i ro+i xuo^'ng na`y, nhu+ng no' cu~ng pha?i dda`nh gu+?i cho anh sie^u nha^n dde^? anh ta ti`m mo^'i kha'c la`m a(n chu+' kho^ng thi` bi` ra^`y ra` kho^ng ke'm, cu~ng chu+a he^'t ddie^`u la. la^~m kha'c dda^u, cu~ng mo^.t ddu+'a trong ddoa`n ddu+o+.c mo^.t anh ca si~ kho^ng bie^'t co' pha?i la` ca si~ chuye^n nghie^.p hay kho^ng, anh ta du'i va`o tay tha(`ng cha'u ma^'y di~a nha.c CD co' in hi`nh anh ta, anh ta no'i ( tui di.ch ra luo^n):

-Ma^`y la` du kha'ch dde^'n tha(m Hoa ky`, tao ta(.ng ma^`y ma^'y di~a do tao tri`nh ba`y dde^? la`m ky? nie^.m.

To^.i nghie^.p tha(`ng nho? ddu'ng la` con nai to+ la^`n dda^`u dde^'n My~ ne^n bi. ga.t la` chuye^.n kho^ng he^` la., no' co`n ddang lu+o+~ng lu+. chu+a bie^'t xu+? tri' ra sao, thi` o^ng no^.i ca si~ ( ma` ca le? cu~ng kho^ng chu+`ng) do.t ddi ma^'t da.ng, tha(`ng nho? ddang sa(m soi ti`m coi co' ba`i ha't quen thuo^.c na`o kho^ng, no' tha^'t vo.ng vi` te^n nhu+~ng ba?n nha.c no' chu+a tu+`ng nghe dde^'n bao gio+`, tho^i ke^. no' nhe't va`o ca'i tu'i xa'ch lu'c na`o cu~ng ke` ke` be^n mi`nh dde^? ve^` Sa`i go`n nghe sau (Ca si~ na`y cu~ng ky' te^n vo^ ca'c CD na`y nu+~a nha ca'c ba.n).

DDang ddi.nh do+.m bu+o+'c ddi theo chu'ng to^i, tha(`ng nho? ddu+o+.c ta(.ng CD bi. ba`n tay cu?a ai ddo' na('m vai ke'o ghi` la.i, ro^`i ba(`ng ca'i gio.ng anh chi. bu+. ha('n ddo`i tra? tie^`n ma^'y di~a CD, te^n na`y no'i no' la` ngu+o+`i dda.i die^.n ddo^.c quye^`n cu?a ca si~ no., nhu+~ng ai ddu+o+.c ta(.ng di~a dde^`u pha?i tra? cho no' mo^.t so^' tie^`n, kho^ng tra? la` kho^ng xong vo+'i ha('n, tha(`ng nho? ddoa`n tui pha't hoa?ng mo'c ma^'y CD ra ddi.nh tra? la.i nhu+ng te^n no. la('c dda^`u, y' no'i "Ha`ng mua ro^`i mie^~n ddo^?i tra? la.i", dda`nh nga^.m bo`i ho`n la`m ngo.t cha'u no. pha?i ba^'m bu.ng tra? ma^'y chu.c Dollar cho ma^'y ca'i di~a nha.c tro+`i o+i dda^'t ho+~i no. (a^u cu~ng la` ba`i ho.c nho? khi dde^'n xu+' ngu+o+`i).
(co`n tie^'p)

Sa`i go`n 13.7.19 (10:52am)****

Hai Hu`ng SG

Mu.c Lu.c


5. Huye^`n thoa.i R2


ChinhNguyen/H.N.T.


TUY` BU'T

Huye^`n thoa.i R2

(Tuy` bu't Phie^'m)


Nga`y xu+?a nga`y xu+a tho+`i gian kho^ng ro~ co' mo^.t ddo^i uye^n u+o+ng ra cha`o ddo+`i tru+o+'c sau mo^.t na(m.Theo Tu+?-vi Ly'-so^',cha`ng vo^'n gio`ng thanh long dda(`ng va^n tre^n ba`u tro+`i bao la ba't nga't.na`ng thuo^.c gio^'ng ba.ch xa` lu+o+'t nhe. tre^n hoa ddo^`ng co? no^.i xanh ma't ngu't nga`n. DDo^i trai ta`i ga'i sa('c na`y ga(.p nhau do su+. quen tha^n cu?a hai vi. tha^n phu. va` la` ba.n tri ki? vo+'i nhau,ca? hai dde^`u la` ba^.c tu'c nho. DDo' la` co+ duye^n cha`ng na`ng so+ ngo^.,ngoa`i ra cha`ng la` da^n Chu-Va(n-An,na`ng la` da^n Tru+ng-Vu+o+ng,ne^n mau cho'ng tro+? tha`nh mo^.t ca(.p vo+. cho^`ng ra^'t xu+'ng ddo^i vu+`a lu+'a. Tuy nhie^n,ne^'u muo^'n bie^'t nguo^`n go^'c sa^u xa cu?a mo^'i duye^n la`nh ddo', ddo^`ng tho+`i dde^? xem khoa Tu+?-vi Ly'-so^' co' ddu'ng kho^ng, co' le~ pha?i ddi ti`m trong thie^n ky? mi.t mu` cu?a tho+`i dda.i xa xu+a, ddu'ng ra pha?i bay va`o vu`ng hu+ hu+ a?o a?o cu?a vu~ tru.,cu?a dda^'t tro+`i,cu?a co~i the^' gian.

Ki`a ! mo^.t con ro^`ng ddang uo^'n khu'c trong ma^y.Va^?y ro^`ng o'ng a'nh nhu+ ba.c. Ro^`ng co' ve? buo^`n,ddang ngo' xuo^'ng tra^`n gian nhu+ ti`m kie^'m ca'i gi`.Tro+`i tha^'y ro^`ng co^ ddo+n trong dda'm ma^y va^`n._Con ti`m ai?_Va^ng,con ddang muo^'n ti`m ngu+o+`i o+? du+o+'i kia dde^? la`m ba.n tra(m na(m._Ta se~ giu'p con,nhu+ng con pha?i ta.m tho+`i ho'a tha^n tha`nh mo^.t hi`nh ha`i kha'c,nha(~n nhu.i va` tro+n chu,dde^? hoa` ho+.p ke^'t tha^n vo+'i mo^.t sinh va^.t dde.p nhu+ con ddang o+? du+o+'i ddo'.Con hie^?u y' ta chu+'?

O^ ki`a ! mo^.t con ra('n xinh xinh hie^`n ha^.u ddang uo^'n mi`nh tre^n nga`n ca^y lung lay trong gio',ma('t ngu+o+'c le^n nga('m nhu+~ng va^`n ma^y la?ng va?ng tre^n ba^`u tro+`i._Con tha^'y gi` kho^ng?Mo^.t con ro^`ng qui' ddang lu?i thu?i trong ma^y,ta muo^'n giu'p no' ti`m ba.n tra(m na(m.Tho+`i gian se~ tro^i nhanh va` cuo^.c ddo+`i se~ tro+? tha`nh nga('n ngu?i.Theo y' ta con ne^n cho.n so+'m mo^.t ba.n tra(m na(m.Va` ta se~ la` O^ng To+ ke^'t mo^'i duye^n la`nh cho con.

Ro^`i Thu ta`n DDo^ng to+'i,Xua^n qua Ha. to+'i...Ro^`ng va` Ra('n ga(.p nhau,ke^'t mo^'i duye^n la`nh tra(m na(m.Nhu+ng vi` ti`nh ye^u qua' ma.nh,ro^`ng dda~ tie^'n xa ho+n ddie^`u kie^.n do Tro+`i dda~ ddo`i ho?i,tu+'c la` tu+. y' ca('t bo? vi~nh vie^~n bo^. va^y co^' hu+~u cu?a mi`nh dde^? ti`nh ye^u to^`n ta.i thie^n thu vo+'i na`ng ra('n di.u hie^`n xinh dde.p ddang so^'ng o+? vu`ng dda^'t a^m a'p cu?a ddi.a ca^`u,kho^ng pha?i tro^i gia.t bo^`ng be^`nh tre^n nhu+~ng ta^`ng ma^y cao ti't,vu+`a la.nh le~o vu+`a co^ ddo+n.Tie^'p theo,ro^`ng la(.p ddi la(.p la.i qua' tri`nh hoa' tha^n dde^? hoa`n toa`n tro+? tha`nh ra('n,va` o+? lai. vo+'i na`ng ra('n vi~nh vie^~n. Co' la^`n na`ng ho?i cha`ng co' ho^'i tie^?c dda~ bo? bo^. va^y,va^?y,cha^n,mo'ng vuo^'t cu?a mi`nh hay kho^ng.Cha`ng a^u ye^'m tra? lo+`i ra(`ng ddu+o+.c hoa' tha^n gio^'ng nhu+ na`ng la` ddie^`u cha`ng vo^ cu`ng thi'ch thu'.Tuy nhie^n,na`ng va^~n dde^m nga`y ca^`u xin Tro+`i co' ca'ch gi` thoa? dda'ng cho ca? ddo^i lu+'a dde^? co' the^? ba?o dda?m ddu+o+.c cuo^.c so^'ng hoa` ho+.p vi.nh vie^~n be^n nhau.

Mo^.t buo^?i bi`nh minh,chim ho't vang lu+`ng,na('ng ban mai tra`n nga^.p ddi.a ca^`u, thie^n ha. tha^'y o+? no+i to^? a^'m cu?a ca(.p ddo^i ro^`ng ra('n bo^~ng co' mo^.t su+. thay ddo^?i nhu+ mo^.t phe'p la. : ddo' la` su+. xua^'t hie^.n mo^.t ddo^i vo+. cho^`ng vo+'i dda^`y ddu? hi`nh da'ng cu?a con ngu+o+`i,co' ddu? nha^n ti'nh cu?a loa`i ngu+o+`i . Thu+.c va^.y,ca(.p ddo^i ro^`ng ra('n dda~ bie^'n tha`nh mo^.t ca(.p nha^n tha^n nam va` nu+~, vi~nh vie^~n mang hi`nh ha`i va` ca'ch sinh so^'ng ddu'ng in nhu+ ddu'c cu?a hai con ngu+o+`i tra^`n the^'.Ho. sinh con dde? ca'i,ta.o tha`nh mo^.t gia ddi`nh lo+'n va` ve^` sau con ca'i dde^`u tha`nh dda.t trong ddo+`i so^'ng xa~ ho^.i. Ho. so^'ng tha^.t ha.nh phu'c.

The^' la` tu+` ddo',tra?i qua ha`ng nga`n trie^.u na(m, loa`i ngu+o+`i truye^`n mie^.ng ca^u chuye^.n ti`nh Ro^`ng&Ra('n tho+ mo^.ng na`y vo+'i hi`nh a?nh hu+ hu+ thu+.c thu+.c, dde^? cuo^'i cu`ng tro+? ne^n nhu+ mo^.t huye^`n thoa.i:
RA('N la` RO^`NG KHO^NG VA^Y.....

ChinhNguyen/H.N.T. , Nov.28.2018

[Ghi the^m: Be^n ca.nh ca^u chuye^.n thu+.c ddo+`i thu+o+`ng ddu+o+.c du`ng nhu+ bo^'i ca?nh,nhu+~ng chi tie^'t cu?a ca^u chuye^.n huye^`n thoa.i chi? la` gia? thuye^'t do tri' tu+o+?ng tu+o+.ng cu?a ta'c gia?]****

ChinhNguyen/H.N.T.

Mu.c Lu.c


III. Ho^.p Thu+ Toa` Soa.n ___________________________________________________Nguye^.t San Giao Mua` xin ca'm o+n nhu+~ng tha^n hu+~u dda~ do'ng go'p ba`i vo+? cho Nguye^.t San Giao Mua` so^' 210 . Mo^.t so^' ba`i kha'c se~ ddu+o+.c dda(ng da^`n va`o so^' to+'i. Mong mo?i se~ nha^.n ddu+o+.c nhu+~ng sa'ng ta'c cu?a ca'c ba.n bo^'n phu+o+ng dde^? cho Nguye^.t San Giao Mua` the^m pha^`n hu+o+ng sa('c trong tu+o+ng lai.

Mu.c Lu.c


The^? le^. dde^? nha^.n Nguye^.t San Giao Mua`: 1) DDe^? va`o danh sa'ch cu?a NSGM (subscribe), xin gu+?i email ve^` GiaoMua@hotmail.com
2) DDe^? ru't ra danh sa'ch cu?a NSGM (unsubscribe), xin gu+?i email ve^` GiaoMua@hotmail.com
3. Mo.i chi tie^'t, the^? le^., tha('c ma('c, xin gu+?i ve^`: GiaoMua@hotmail.com 4. Mo.i ba`i vo+?, ddo'ng go'p, xin gu+?i ve^`: GiaoMua@hotmail.com Nguye^.t San Giao Mua` Homepage: http://www.GiaoMua.com The^? le^. gu+?i ba`i cho Nguye^.t San Giao Mua`: Mong ba.n gu+?i Ba`i cho GM theo ca'ch na`y la` to^'t nha^'t : 1. Du`ng ma^~u chu+~ Vietnet (VIQR) hay Unicode 2. Vie^'t Hoa chu+~ dda^`u cu?a ba`i va` bu't hie^.u. Vi' du.: Gio.t Mu+a Tre^n La'cu?a NS Pha.m Duy 3. Gu+?i ba`i ngay trong email (kho^ng ke`m file), dde^? cho BBT kho?i ma^'t co^ng download xuo^'ng dde^? ddo.c 4. Gu+?i ta^'t ca? ca'c ba`i trong 1 tha'ng 1 la^`n trong1 email, ne^'u tie^.n. 5. Ba`i vo+? xin gu+?i dde^'n tru+o+'c nga`y 25 mo^~i tha'ng 6. Mo.i chi tie^'t, the^? le^., tha('c ma('c, xin gu+?i ve^`: GiaoMua@hotmail.com Ca'm o+n ba.n ra^'t nhie^`u, vi` nha^n su+. co' ha.n, BBT kho^ng the^? ngo^`i dda'nh ma'y la.i tu+`ng dde^` ba`i hay bu't hie^.u.

DDi.a Chi? Lie^n La.c:

Nguye^.t San Giao Mua`
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

Trang Nha` 

Web Counters
Web Site Hit Counter

Copyright 2002 by Giao Mua` e-magazine and respective authors