So^' 183

Nga`y 1 tha'ng 7 na(m 2017

www.GiaoMua.com

Nguye^.t San Giao Mu`a
P.O. Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

GiaoMua@hotmail.com

Thu+ Ngo?Mo+'i Xua^n He` tho+`i tie^'t vu`ng Dallas Fort Worth na(m nay dda~ no'ng. Tha'ng ba?y dde^'n ca'i no'ng thu+o+`ng xuye^n ho+n, nhie^`u ho+n?

Nhu+ng tro+`i dda^'t no'ng the^' na`o mu`a hoa Crepe Myrtle va^~n no+? ro^., ru+.c ro+~ ca'c ne?o ddu+o+`ng trong tha`nh pho^' la` nhu+~ng ma`u hoa Crepe Myrtle ma`u tra('ng, ma`u ddo?, ma`u ti'm khoe sa('c..

Kha'ch phu+o+ng xa dde^'n tha(m Dallas mu`a he`, tu+` phi tru+o+'ng DFW se~ tha^'y nhu+~ng ma`u hoa Crepe Myrtle ddo'n cha`o.

Mo^.t na(m 12 tha'ng to^i ye^u ddu? 12 la^`n bu+o+'c cha^n tho+`i gian. Vo+'i tha'ng ba?y ca`ng ye^u the^m vi` nhu+~ng hoa Crepe Myrtle dda^`u mu`a ddang no+?.THA'NG BA?Y.

Mo^.t na(m mu+o+`i hai tha'ng,
Vo+'i nhan sa('c cu?a mi`nh,
Cho lo`ng ngu+o+`i rung ca?m,
Tha'ng na`o cu~ng dde.p xinh

Tha'ng gie^ng, hai, tha'ng ba,
Tha'ng tu+, na(m, tha'ng sa'u,
Bu+o+'c cha^n tho+`i gian qua,
Ba^y gio+` la` tha'ng ba?y.

To^i vui cu`ng tha'ng ba?y,
Na('ng nha?y nho't tre^n ca`nh,
Gi'o ddong ddu+a mo+`i go.i,
Nhu+~ng vu~ ddie^.u a^n ti`nh.

Tha'ng ba?y ddo+`i ne^n tho+,
Crepe Myrtle no+?,
Theo to^i tre^n ddu+o+`ng ddi,
Hoa giu+~a lo`ng tha`nh pho^'.

Tha'ng ba?y mu`a va?i chi'n,
Nhu+~ng vu`ng que^ Vie^.t Nam,
Cho phu+o+ng xa the^m ngo.t,
Ngo.t chu't ti`nh que^ hu+o+ng.

Tha'ng ba?y da.o cho+i nhe',
Be^n do`ng suo^'i trong ru+`ng,
Cu`ng ngo^`i tre^n ta?ng dda',
Lo^'m ddo^'m pha^'n ong va`ng .

Con ong ddi uo^'ng nu+o+'c,
DDe^? la.i pha^'n ong na`y,
Nhu+ng cuo^.c ti`nh ma^.t ngo.t,
DDe^? la.i nie^`m chua cay.

Tha'ng ba?y trong mu`a he`,
Mo^.t va`i co+n mu+a ddo^?,
Co' ai ddo+.i ai ve^`,
Mu+a da`i the^m thu+o+ng nho+'.

Lo`ng to^i buo^`n hay vui,
Cu`ng dda^'t tro+`i trao go+?i,
Xin ddu+`ng vo^.i xa to^i,
Ta^m ti`nh na`y tha'ng ba?y

Ban Bie^n Ta^.p Giao Mu`a
Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng

Mu.c Lu.c

Ba`i vo+? tre^n Giao Mua` la` do ca'c ta'c gia? gu+?i dda(ng va` Giao Mua` kho^ng chi.u tra'ch nhie^.m ve^` no^.i dung. Muo^'n xin tri'ch dda(ng la.i, xin lie^n la.c vo+'i GiaoMua@hotmail.com.

I . Tho+ _______________________________________________________________________

1. Ti`nh Cha ______ Chu+o+ng Ha`
2. Tie^'ng Ma'i Che`o Khua ______ Nguye^~n Vi~nh
3. Da^'u Cha^n Ve^` Lo^'i Nho+' ______Ti`nh Hoa`i Hu+o+ng
4. Pho^i Pha ______ Tu+? Du
5. Ai Bie^'t Vi` DDa^u ? ______ Ho^` Thu.y My~ Ha.nh
6. Ly Bie^.t ______ Da. Lan
7. Ha. Sa^`u ______ Ha`n Thie^n Lu+o+ng
8. No^~i Buo^`n Mu`a Thu ______ So^ng Cu+?u
9. Ngu+o+`i Pho^' Nu'i Mu`a DDo^ng ______ Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng
10. So+'m Mai ______ ChinhNguyen/H.N.T.
11. Nho+' He` ______ DDo^ng Ho`a Nguye^~n Chi' Hie^.p
12. Te^n Cu?a Anh ______ Tra^`n Tha`nh My~
13. Thu Ba^ng Khua^ng ______ Song An Cha^u
14. Anh Tro+? Ve^` Ca(n Nha` Hu+o+'ng Bie^?n ______ Hoa`ng DDi.nh Nam

II . Va(n _______________________________________________________________________

1. Ti`nh Kho^ng DDe.p Nhu+ Tho+ ___________ Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng
2. Hie^'n Chu+o+ng Ti`nh Ye^u (truye^.n da`i nhie^`u ky`) ___________ Ti`nh Hoa`i Hu+o+ng
3. DDo^i Ma('t Ma`u Hi Vo.ng ___________ Phan Tha'i Ye^n
4. Che^nh Ve^nh Ti`nh To^i .. ___________ Ho^` Thu.y My~ Ha.nh
5. Nhu+~ng DDie^?m DDa(.c Bie^.t cu?a Tu.c Ngu+~ Ca Dao ___________ Pha.m hy So+n
6. Sa`igo`n Co`n Mu+a Kho^ng Em ? ___________ Song An Cha^u
7. Be' Ngo.c ___________ So^ng Cu+?u
8. La^`n Bu+o+'c Va`o Thie^`n II ___________ Nguye^~n Ha?i Bi`nh

III . Tra? Lo+`i Ba.n DDo.c__________________________________________________

1. Nha('n Tin/Tra? Lo+`i Ba.n DDo.c _______ Ban Bie^n Ta^.p

I . Tho+ __________________________________________________

1. Ti`nh Cha 
 

Con bie^'t ba ra^'t nghie^m kha('c.
To+'i lo+'n tu.i con co`n so+..
So+. nhu+ng tu.i con ra^'t thu+o+ng ba
Ki'nh ye^u chu+'a chan trong no^~i so+..
Thu+o+ng ba tu+` ta^'m gu+o+ng ba cu+ xu+?
Hie^'u tha?o, nghi~a ti`nh, vi. tha ve.n ddu?.
Thu+o+ng ca'c con co^' giu+~ trong lo`ng.
Lo ca'c con, bu+?a co+m thie^'u ddu+'a chu+a ve^`, chu+a chi.u a(n.
Vui mo+'i ra ma(.t nga`y ca? ma^'y ddu+'a dde^`u dda^.u he^'t,
Cuo^'i na(m pha^`n thu+o+?ng cha^'t dda^`y nha` la`m tie^.c
Ma` kho^ng cho mu+`ng vui qua' su+'c, ddo+`n ca xu+o+'ng ha't.
DDu+'a na`o ho.c do+? bi. pha.t
Chi? co+m nguo^.i, kho^ng co' ddo^` a(n.
Ca? tha'ng tro+`i pha?i ra'ng ho.c ha`nh
DDu+o+.c ddie^?m to^'t mo+'i ddu+o+.c ye^n pha^.n.
Cha nghie^m, khuo^n kho^? cho ca'c con ddu+o+.c ne^n ngu+o+`i hu+~u du.ng,
Un ddu'c to^'t trong lua^n thu+o+`ng , dda.o ly' Kho^?ng Ma.nh,
Ta.o ne^n ngu+o+`i dda'ng ma(.t la`m ngu+o+`i.
Ca'c con kho^n lo+'n , cha dda~ qua ddo+`i
Hie^?u ddu+o+.c tha('m thi'a o+n cha nhu+ nu'i Tha'i So+n
Muo^'n ta. ddu+o+.c nghi~a o+n, thi` dda~ muo^.n.

Chu+o+ng Ha`

CHA O+I

Hai mu+o+i ba?y na(m tu+` ho^`i cha ma^'t to+'i gio+`
Trong gia^'c mo+ con va^~n thu+o+`ng tha^'y cha linh hoa.t nhu+ xu+a
Cho+` ca'c con tu+`ng bu+?a a(n chie^`u to+'i
Da(.n do` cha'u cha('t ho.c ha`nh ga('ng su+'c tranh ddua
Chu'a nhu+.t la(ng xa(ng ca? nha` tu. ho^.i bu+?a tru+a
Cu+' nha('c nho+? ca'c con a(n cho ddu? su+'c
Nie^`m vui nhu+'t tha^'y ca'c con tro+? la.i nghe^` nhu+ tru+o+'c
O+? xu+' ngu+o+`i co`n sa('p xe^'p cho ca'c con so^'ng ga^`n
DDa.i gia ddi`nh ha(`ng nga`y vui ve? , qua^y qua^`n
So^'ng ha.nh phu'c nhu+ nu+?a ddo+`i thuo+? tru+o+'c
Nga`y nga`y cha thu+ tha? na(`m ddong ddu+a o+? vo~ng nha` xe
Ca'i nha` xe da`i ma'i che cho ca? sa'u nha`
Cha chi? huy la`m theo y' cha cho ddu+o+.c
Lu'c ye^'u ro^`i cha chi? le?o dde?o theo vi.n o^'ng nu+o+'c
Phu. me. tu+o+'i rau,tu+o+'i ca^y,tu+o+'i co?
Rau ca?i lu'c na`o cu~ng tu+o+i xanh
Sa^n co? sau nha` cha ki'n dda'o u+o+ng mo^.t vu+o+`n du+a
Chu+`ng bu+ng vo^ ba chu.c tra'i ca? nha` chu+ng hu+?ng
Cha soa.n tie^.c mu+`ng cha me. na(m mu+o+i na(m chung so^'ng
Vui mu+`ng cho+` nga`y tua^`n to+'i kho^ng la^u
Cu+' da.y tu.i con theo gu+o+ng ma` so^'ng vo+'i nhau
DDo^'i xu+?, o+? a(n cho tro`n ti`nh nghi~a
Nga`y cuo^'i cha no'i the`m a(n hoa(`n tha('n
Me. na^'u lie^`n cha a(n mo^.t bu+?a no ne^
To^'i ddo' cha than me^.t , ro^`i bo^~ng nga~ ra ba^'t ngo+`
Ma^'t kho^ng mo^.t lo+`i tu+` gia~
Ca'c con hie^?u nhu+ cha va^~n co`n so^'ng ddo'
Trong lo`ng ddu? dda^`y ha.nh phu'c vo+'i vo+. con
Cha ma^'t ro^`i hai mu+o+i ba?y na(m va^~n co`n
Be^n ca'c con mo^.t gia ddi`nh dda^`m a^'m


Chu+o+ng Ha` 2016


LO`NG CHA

..Khi con co`n nho? cha o^m con trong lo`ng
Khi con lo+'n kho^n,cha giu+~ con trong tim..
Nhu+ cuo^.c tra^`n di'nh lie^`n trong ddi.nh me^.nh
Mi`nh cu`ng chia se? suo^'t ddo+`i.
Cha ha^n hoan khi con cha^p chu+~ng bu+o+'c vo^.i
Con ngo.ng nghe^.u ba^.p be. tie^'ng ba
Con ta^.p ta`nh dda'ng va^`n chu+~ me.
Khuye^'n khi'ch , vo^~ ve^` la^`n dda^`u con nha^.p ho.c
Chi cu`ng con tu+`ng tro` cho+i: tha? die^`u, dda'nh dda'o
A^n ca^`n da.y con bie^'t hie^'u tha?o
trung du~ng, nha^n nghi~a
Con lo+'n kho^n tha`nh nha^n chi my~
Cha va^~n pha^.p pho^`ng kho^ng the^? vu+~ng lo`ng , toa.i y'
cu+' lo a^u tu+`ng bie^'n chuye^?n ddo+`i con
Con tha`nh gia tha^'t cha mu+`ng vui ho+n
Gia ddi`nh mi`nh gio+` ddu+o+.c pha^`n dda^`m a^'m
Con ddo^? vo+~, lo`ng cha qua(.n tha('t, ru+o+'m ma'u
Chie^`u ve^` nhi`n con ngo^`i trong bo'ng to^'i , buo^`n thiu
DDu+'ng ddi lu?i thu?i
Cha te^ ta'i, chua so't cu`ng nga^.m ngu`i
Tho^ng ca?m vo+'i con nhu+~ng gi` cha tu+`ng chi.u ddu+.ng
DDie^`u ba^'t ha.nh pha?i chi rie^ng chi? dde^? mi`nh cha ga'nh tro.n

Chu+o+ng Ha`


A'NH MA('T

Chi? ca^`n chi`m sa^u a'nh ma('t 
Anh ddo lu+o+`ng ddu+o+.c ti`nh em.
A('m a'p, no^`ng na`n tan cha?y tuye^'t ddo^ng. 
Hie^`n ha^.u, di.u da`ng , xoa tan phie^`n muo^.n.
A'nh ma('t thie^'t tha, ti`nh ye^u ba^'t bie^'n.
A'nh ma('t dda('m say, thu hu't ho^`n anh. 
Ma('t long lanh, anh nho? le^. trong lo`ng. 
Em ru+ng ru+ng, ho^`n anh tra`n xao xuye^'n. 
Trong tu+`ng u+o+'c mo+, a'nh ma('t em a^?n hie^.n 
Em nga^y tho+ , ngo+ nga'c , ho^`n nhie^n 
Em mo+ ma`ng, tho+ mo^.ng va`o tie^n 
Anh to+ tu+o+?ng nga`n lo+`i tho+ die^~m tuye^.t. 
Trong tu+`ng u+o+'c mo+ a'nh ma('t em da die^'t
Ca'i nhi`n ru+.c ro+~ , hay buo^`n thiu.
DDo+`i anh vui buo^`n theo a'nh ma('t em
Se~ tan ta'c trong ca'i nhi`n thu+o+ng ha.i.
Gia? nhu+ em xa anh, kho^ng tu+` lo+`i no'i 
So+. ca'i nhi`n la^`n cuo^'i ra^'t buo^`n. 
Ma('t anh nhi`n theo nu'm ni'u sau cu`ng 
Kho^ng co`n lung linh, cu`ng nhi`n nhau ta^m tu+o+?ng.
A'nh ma('t na`o da.i kho+`, ti`nh ye^u mo+'i cho+'m
A'nh ma('t na`o dduo^?i xo^, ti`nh ca.n mo~i mo`n. 
Ta xa la^`n nhau tu+` khe'p cu+?a ta^m ho^`n.
Du` sao anh va^~n luo^n u+o+'c ao a'nh ma('t di.u da`ng
Ca'i lie^'c co' dduo^i buo^.c ra`ng ddo+`i anh la^`n ga(.p dda^`u
Ca'i cho+'p cho+'p ti`nh tu+', o'ng a'nh nhu+~ng vi` sao la^'p la'nh.
 Ta hu+'a dda('m dduo^'i nhi`n nhau suo^'t ddo+`i a^u ye^'m.
 
 6-2017

                        
 Chu+o+ng Ha`  
Mu.c Lu.c


2. Tie^'ng Ma'i Che`o Khua em co' the^? ddi kho^ng co' to^i con thuye^`n co^ ddo^.c giu+~a do`ng tro^i nhu+ chie^`u vo^.i va~ buo^ng kho^ng ddo+.i sa('c ti'm hoa`ng ho^n nga^.p ki'n ddo^`i tra(ng cu~ treo nghie^ng bo'ng nu+o+'c lo^`ng to^i ngo^`i mo~ go~ dde^'m hu+ kho^ng to'c bay nga`n so+.i bay nga`n so+.i mu+a mo^'ng em qua ba?y sa('c vo^`ng to^i ddo+.i to^i cho+` phi'a be^'n que^ thuye^`n tro^i vo^ ddi.nh chu+?a quay ve^` ddo` em na(m a^'y xa bie^`n bie^.t tie^'ng ma'i che`o khua ddo^.ng na~o ne^` em kho^ng the^? ye^u kho^ng co' to^i nhu+ thu cha(?ng nhuo^.m la' va`ng ro+i ma^y buo^`n cha(?ng tu+.a va`o vai nu'i gio' cu~ng co^ ddo+n tho^?i cuo^'i tro+`i Nguye^~n Vi~nh- Qua?ng Nam. Ma('c No+. Tra(m na(m o+? tro. cho^'n na`y no+. nhau nhu+ the^? tro't vay bao gio+` Con ddo` ma('c no+. be^'n cho+` Do`ng so^ng ma('c no+. ddo^i bo+` tra('ng lau Tra(ng va`ng ma('c no+. vu+o+`n cau ho^m nay ma('c no+. nga`n sau. Mi.t mu`ng. Nguye^~n Vi~nh
Mu.c Lu.c


3. Da^'u Cha^n Ve^` Lo^'i Nho+'
Nho+' thu+o+ng be^'n va('ng Tra('ng khung tro+`i va` tra('ng ca? kho^ng gian. Bu+o+'c cha^n na`o ddi giu+~a buo^?i chie^`u hoang! Co+n gio' la.nh bay a'o choa`ng, kha(n cuo^'n co^?. Cha^n da^'u xu+a vu`i co+n so'ng vo^~ Ti`nh ho^m nay ma('t u+o+'t tuo^ng tra`o. DDe^m ba^ng quo+ no'i chuye^.n vo+'i tra(ng sao Ho^`n vie^~n xu+' con ddu+o+`ng na`o vo^ lo^'i nho+'? DDo+`i ma^'y thuo+? ma` kho^ng duye^n vo+'i no+.! Kie^'p phu` sinh nhu+ hoa tuye^'t vo+~ tan ta`nh Tra(m na(m mo^.t thoa'ng mong manh. *

Ti`nh Hoa`i Hu+o+ng

Mu.c Lu.c


4. Pho^i Pha Ro^`i to^i ti`m dde^'n tha(m em, DDu+o+`ng xu+a hiu ha('t dde`n dde^m, Co^ ddo+n phu? kha('p mo^.t mie^`n, Va` nghe buo^`n ro+'t trong tim. Ngo+~ nga`ng to^i quay go't ddi, Nghe ti`nh vo+~ vo+'i lo+`i the^`, Nha.t nho`a bo'ng ai be^n kia, Lung linh theo bu+o+'c cha^n ve^`. Ky? nie^.m na`o so't quanh dda^y, Ha`ng ca^y in bo'ng ddu+o+`ng da`i, Chi`m va`o co^ ddo+n cuo^'i nga`y, La.nh lu`ng cu`ng vo+'i heo may. Ro^`i to^i cho+.t nho+' dde^'n em, Mu`i hu+o+ng to'c mo^~i dde^m dde^m, Mo^.t tho+`i ta mo+'i vu+`a quen, Ma` nay ti`nh mo+'i vu+`a que^n. Di~ va~ng ve^` nga^.p ho^`n to^i, Va` lo`ng cho+.t nhu+ nga^.m ngu`i, Nhu+ bao ye^u da^'u mo^.t tho+`i, Bo^?ng nhie^n ddi va`o phai pho^i. Tu+? Du


Mu.c Lu.c


5. Ai Bie^'t Vi` DDa^u ? Tro+`i cho+` hoa`i va^~n to^'i Nga`n mu~i kim theo nhau A'o co' bao nhie^u mo^'i La` nga^`n a^'y no^~i sa^`u Ti`nh ta nhu+ gia^'c mo+ DDe.p nhu+ mo^.t ba`i tho+ Tro+`i xui chi quen bie^'t Cho em buo^`n nga^?n ngo+ Em dde^? to'c em da`i Buo^.c ti`nh ta va.n mo^'i Ca^`u xin cho nga`y mai Chu'ng mi`nh kho^ng re~ lo^'i A'o em ddan cho anh DDe^'m mo^'i, nga`n mo^'i kho^? Mie^.t ma`i dde^m tha^u canh Nhu+ nhe^.n buo^`n gia(ng to^?? http;//hothuymyhanh.blogspot.com/ Ho^` Thu.y My~ Ha.nh


Mu.c Lu.c


6. Ly Bie^.t Ne^'u dda~ bie^'t ddo+`i ngu+o+`i la` nga('n ngu?i.. Sao la.i ddem buo^`n tu~i dde^'n cho nhau Vu+o+`n Xua^n ta`n, hu+o+ng sa('c dda? phai ma`u Ti`nh xe^' bo'ng cha(~ng thie^'t tha quye^'n luye^'n No+i xa xo^i em ma~i luo^n ca^`u nguye^.n Tho+`i gian ddi la` lie^`u thuo^'c nhie^.m ma^`u Ti`nh nga`n da^.m la` mo^.t mo^'i ti`nh sa^`u Sa^`u muo^n kie^'p la` tra(m na(m ti`nh lo+~ La`m sao xoa' nhu+~ng trang thu+ bo~ do+~ Khung tro+`i xu+a tri~u na(.ng a'ng ma^y sa^`u No'i ddi anh tho+`i gian dda~ nga~ ma^`u.. La^`n ly bie^.t la` nghi`n tru`ng xa ca'ch.... Da. Lan TIE^'NG THO+`I GIAN Sa'ng nay thu+'c da^.y nghe chim ca Trong lo`ng ro^.n ra~ nho+' ngu+o+`i ta.. Su+o+ng dde^m co`n ddo.ng tre^n ca`nh la' Vi` ngu+o+`i lu+~ kha'ch va^~n co`n xa.. Mo^~i sa'ng thu+'c da^.y, ha'i ca`nh hoa Nha('c ta nho+' la.i nga`y tha'ng qua Ma`u hoa ti'm loa`i hoa kho^ng vo+~ DDe^? tha^'y lo`ng mi`nh bo+'t xo't xa Ta ve^` gom he^'t nhu+~ng tho+ ye^u. Gu+~i tho+`i gian theo a'ng ma^y chie^`u DDo+`i sa('p ca.n tuo^?i ca`ng cho^`ng cha^'t Giu+? ddo+`i nhau dde^'n tuo^?i xe^' chie^`u Da. Lan


Mu.c Lu.c


7. Ha. Sa^`u http://www.quantho.net/imgupload/im13763243221.jpg Na('ng ha. o+i cu+' u+o+m va`ng thu+o+ng nho+' Bie^'t bao gio+` ti`m la.i na('ng que^ hu+o+ng? ....... Ma^'y mu`a qua ru+ng ru+'c va.n no^~i buo^`n Co`n dda^u nu+~a sa^n tru+o+`ng hoa phu+o+.ng ddo^?. Nho+' ai ddo' bu+o+'c qua ca^`u be^'n ha. Ta` a'o xanh la^'t pha^'t giu+~a tro+`i tru+a Da'ng thong dong nghie^ng nghie^ng va`nh no'n la' Bu+o+'c nhe. nha`ng khua ddo^.ng ca? ho^`n tho+. DDo+`i ho.c tro` ngo+` dda^u ddo+`i su+o+ng gio' Sau mu`a thi mo^~i ddu+'a mo^t phu+o+ng tro+`i Ke? tang bo^`ng bie^n thu`y phai a'o tra^.n Ngu+o+`i sang so^ng nhung nho+' ba.n be^n ddo+`i! Nay ba.c to'c la.c bu+o+'c ddu+o+`ng xa xu+' Muo^'n go.i nhau dda^u no'i ddu+o+.c ne^n lo+`i Luo^n ray ru+'c no^~i sa^`u trong dda'y ma('t Mo^.ng tu+o+ng phu`ng, nay cu~ng ra^'t xa xo^i! DDu+o+`ng que^ hu+o+ng da(.m da`i xa ti't ta('p Ai cho+` tro^ng mo^i tha('m cha('c phai ho^`ng Ta lu+~ thu+' na('ng ha. buo^`n he'o ha('t Ti`nh hoa`i hu+o+ng luo^n kha('c khoa?i trong lo`ng! Chuye^.n da^u be^? ta`n phai bao gia^'c mo^.ng Ma'i tru+o+`ng xu+a co`n da^'u? gia^'c chie^m bao Ba.n be` xu+a ai co`n ai bo? cuo^.c Nhu+ be`o ma^y tro^i da.t bie^'t phu+o+ng na`o!?

Ha`n Thie^n Lu+o+ng
Mu.c Lu.c


8. No^~i Buo^`n Mu`a Thu No^~i buo^`n cuo^'n gio' Thu Mi.t mu` vu+o+`n hoa ti'm DDe^m thao thu+'c giu+.t mi`nh Nga`y bi`nh ye^n che^'t li.m? E^m dde^`m ti`nh Thu ro+i Cho+i vo+itro+`i hiu qua.nh Tie^'ng he.n ho` dde^m la.nh DDo^`ng xanh va('ng ca'nh co`! Ngo^`i nho+' mo^.t chie^`u Thu Lo+`i ru ti`nh ua^'t nghe.n Vo+. bo^`ng con ddu+'ng la(.ng Nhi`n cho^`ng ddi trong dde^m Ta ba`ng hoa`ng - mu`a Thu Da'o gu+o+m do`ng nu+o+'c lu~ Ti`nh ye^u na`o a^'p u? Ma'u le^. tra`n bie^n khu * No^~i buo^`n - vu+o+`n ta`n Thu Du+ ddo^` mu`a la' ddo^? Ga`nh dda' ho'a "Vo.ng Phu" Be^'n cu~ phu? su+o+ng mo+`! Thu, 2017

So^ng Cu+?u
Mu.c Lu.c


9. Ngu+o+`i Pho^' Nu'i Mu`a DDo^ng To^i ye^u sao ngu+o+`i pho^' nu'i ! Va` ye^u khi mu`a DDo^ng pho^' gia(ng su+o+ng mu`, DDo^i ma('t anh buo^`n, Trong buo^?i chie^`u a^m u Pho^' nu'i nhu+~ng nga`y u+o+'t la.nh, Tro+`i mu+a bu.i bay Anh ngo^`i trong qua'n nho?, Kho'i thuo^'c la' la`m a^'m ba`n tay, Kho'i ca` phe^ la`m dda^`y the^m no^~i nho+'. To^i ye^u sao ngu+o+`i pho^' nu'i ! Lang thang anh da.o pho^' chie^`u, Nhu+~ng so+.i to'c ro^'i bo+`i trong gio', Anh dda~ nhi`n to^i, Nhu+ng kho^ng la` tra(m na(m ho` he.n, DDo^i ma('t a^'y la.nh nhu+ mu`a DDo^ng, DDo^i ma('t a^'y du+?ng du+ng, Ma` sao va^~n theo to^i ma^'y ddoa.n ddu+o+`ng. To^i ye^u sao ngu+o+`i pho^' nu'i ! Mo^~i la^`n ga(.p, mo^~i la^`n ve^` bo^'i ro^'i, Ngu+o+`i pho^' nu'i o+i! Nho+~ mai kho^ng co`n su+o+ng mu`, DDo^i ma('t anh co' buo^`n nhu+ ho^m qua? Nho+~ mai kho^ng co`n gio' la.nh, Anh co' ngo^`i trong qua'n ca` phe^ , Ti`m ho+i a^'m qua mo+ ma`ng kho'i thuo^'c? Ngu+o+`i pho^' nu'i o+i! Nho+~ mai to^i gia~ bie^.t, Kho^ng bao gio+` tro+? la.i, Vo+'i co~i lo`ng te^ ta'i, Anh co' co`n nho+' dde^'n to^i kho^ng? Nhu+ng to^i nho+' ma~i, DDo^i ma('t anh va` buo^?i chie^`u pho^' nu'i, To^i ve^` nha` sa'm ho^'i, Mo^.t ta^m linh che^'t trong ma('t mo^.t ngu+o+`i. VA.N NE?O DDO+`I. ( Ta(.ng Nhu+ Thu+o+ng ta'c gia? thi ta^.p "Thu+o+.ng DDe^' Lo+~ Tay") Cho du` Thu+o+.ng dde^' lo+~ tay, Va.n ne?o ddo+`i cha(?ng co' ai tu+o+ng phu`ng, Nhu+ng chu+a ddi he^'t co^.i nguo^`n, Bie^'t dda^u co' lu'c cuo^'i ddu+o+`ng ga(.p nhau? *********** Co' the^? ta ddi chung mo^.t con ddu+o+`ng, Nhu+ng hai chu'ng ta kho^ng he^` quen bie^'t, Anh ddi phi'a sau, em ddi phi'a tru+o+'c, Du+?ng du+ng nhau mo^~i nga~ re~ lo^'i ve^`. Mo^.t con ddu+o+`ng ma` khoa?ng ca'ch ra^'t xa, Anh nhu+ buo^?i chie^`u em nhu+ buo^?i sa'ng, Anh hu+o+'ng Ta^y Nam, em ve^` DDo^ng Ba('c, DDu+o+`ng ngu+o+.c chie^`u ne^n kho^ng the^? ga(.p nhau. Co' the^? ta ddi chung mo^.t chuye^'n ta`u, Anh tro^'ng tra?i ngu+o+`i lu+~ ha`nh la.c bu+o+'c, Em co^ ddo+n ve^` mo^.t cha^n tro+`i kha'c,. Hai chu'ng mi`nh kho^ng xuo^'ng mo^.t sa^n ga. DDa~ co' lu'c ga^`n sao cha(?ng nha^.n ra, Mo^.t ngu+o+`i ba.n, ngu+o+`i ti`nh, ngu+o+`i tri ky?, Anh va^~n xa em va^~n la` ngo.n gio', Ngo.n gio' ti`nh kho^ng co' cho^~ du+`ng cha^n. Cuo^.c ddo+`i chi? la` tro` cho+i tro^'n ti`m, Kho^ng the^? ga(.p ddu'ng ngu+o+`i ta muo^'n ga(.p, Bao ngu+o+`i la. dda~ tro+? tha`nh quen bie^'t, Bao ta^m ho^`n tro't ho+.p la.i ly tan. Cuo^.c ddo+`i chi? la` nhu+~ng chuye^.n tra'i ngang, Ta ddo^'i die^.n nhi`n nhau trong khoa?nh kha('c, To^.i nghie^.p qu'a, ta quay ddi ngoa?nh ma(.t, Ma` va^~n ti`m nhau kha('p bo^'n phu+o+ng tro+`i. . Thi` ra ta dda~ qua va.n ne?o ddo+`i, DDa~ ha(m ho+? ddi ti`m ai phi'a tru+o+'c, DDa~ tha^'t vo.ng khi quay nhi`n di~ va~ng, Chu+a bao gio+` ta ga(.p mo^.t ngu+o+`i thu+o+ng. Cha(?ng co' duye^n ne^n va^~n la` tha nha^n, Ta va^~n ddi nhu+~ng con ddu+o+`ng rie^ng le?, Ne^'u chung ddu+o+`ng va^~n bo'ng chim ta(m ca', Va.n ne?o ddo+`i co' le~ cha(?ng ga(.p nhau ??? Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng ( July, 19, 2012) BA'M BIE^?N. Nhu+~ng con ta`u dda'nh ca' ngoa`i bie^?n kho+i, Mo^~i ngu+ da^n ha`o hu`ng nhu+ chie^'n si~, Trong tay ho. kho^ng su'ng dda.n, vu~ khi', Chi? co' ti`nh ye^u bie^?n, ti`nh ye^u que^. Mo^` ho^i ngu+ da^n ro+i xuo^'ng bie^?n xa, Tay ke'o lu+o+'i, tay che`o cu`ng so'ng du+~, Tay ca(ng buo^`m khi con ta`u nghie^ng nga?, Tay che na('ng ve^`, tay hu+'ng ha.t mu+a.. Bie^?n cu?a ta, vu`ng Hoa`ng Sa, Tru+o+`ng Sa, Ca' tu+` no+i na`y theo ta ve^` be^'n, Ta quen bao la^`n con ddu+o+`ng ra bie^?n, Ta quen bao mu`a so'ng gi'o dda^`y vo+i. Vu`ng bie^?n Hoa`ng Sa cha o^ng bao ddo+`i, Tho+`i nha` Nguye^~n dda.o binh ddi ca('m mo^'c, Thuye^`n be` tho^ so+ ngu+o+`i ddi so^'ng che^'t, Xa'c ddi.nh chu? quye^`n vu`ng bie^?n Vie^.t Nam. Nga`y nay bao chie^'n si~ dda~ hi sinh, DDe^? ba?o ve^. chu? quye^`n tre^n bie^?n dda?o, Ngu+ da^n ba'm bie^?n mu+u sinh co+m a'o, DDo^'i die^.n bie^?n kho+i, ddo^'i die^.n hie^?m nguy. Bi. qua^n Trung Quo^'c ba('t giu+~, gie^'t ddi, Gio.t ma'u oan khie^n tha^'m va`o bie^?n ma(.n, Ho^`n oan khie^n la.c ddu+o+`ng ve^` va^'t vu+o+?ng, Hoa`ng Sa, Tru+o+`ng Sa kho'c giu+~a bie^?n sa^`u. Nhu+~ng ngu+ da^n la` ngu+o+`i li'nh da~i da^`u, Thuye^`n dda.p so'ng nhu+ khi cha^n dda.p dda^'t, Bie^?n cu?a ta du` ba.o quye^`n xa^m la^'n, Bo+` la` nha`, bie^?n nu+o+'c cu~ng la` nha`. Nhu+ng co' khi ta`u thuye^`n giu+~a phong ba, Bie^?n tha^n ye^u la` chie^'n tru+o+`ng ba^'t tra('c, So'ng bie^?n ba.c dda^`u mo^.t ma`u tang tra('ng, Sinh nghe^` tu+? nghie^.p bie^?n kho'c mu+a ga`o. Ngu+ da^n che^'t bie^?n. Ho^`n o+i, ho^`n o+i !! Ha~y nu+o+ng theo so'ng ve^` que^ qua'n cu~, Nha^.p xa'c gi?a na`y na(`m trong mo^. gi'o,* Bie^?n ga^`n ke^`. Ho^`n ba'm bie^?n tra(m na(m. Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng * Mo^. gi'o la` mo^. kho^ng co' xa'c ngu+o+`i, chi? co' hi`nh nha^n la`m ba(`ng dda^'t se't, ngu+o+`i tha^n la`m le^~ go.i ho^`n ngu+o+`i che^'t ma^'t xa'c tre^n bie^?n ve^` nha^.p va`o xa'c gi?a na`y va` an ta'ng nghi le^~ nhu+ tho^ng thu+o+`ng. MIE^'NG NGON, MIE^'NG SA^`U. Nhu+~ng nga`y to^i tho+ a^'u, Trong tay me. na^ng niu, Nhu+~ng mo'n a(n me. na^'u, La` mo'n ngon trong ddo+`i. Ba't nu+o+'c rau muo^'ng luo^.c, DDa^.p nha'nh to?i tho+m va`o, Chu't muo^'i, ca` chua chi'n, Chan co+m, ngon bie^'t bao ! . Canh cua na^'u mo^`ng to+i, A(n vo+'i ca` muo^'i xo^?i, Nhu+~ng ba't co+m dda^`y vo+i, Co^ng me. cha ta^`n ta?o. DDa^.u hu~ chie^n quen thuo^.c, To^m dda^'t rim dda^.m dda`, DDo.t ba^`u xa`o to?i o+'t, Thi.t kho nu+o+'c ma`u du+`a. Ngon ca? mie^'ng co+m cha'y, Chan nu+o+'c ma('m mo+~ ha`nh, Hay a(n ba't co+m nguo^.i, Ca' kho ma(.n ma^'y la^`n. Ba^y gio+` kho^ng co`n me., To^i dda~ lo+'n kho^n ro^`i, Mo'n xu+a va^~n co`n ddo', Nhu+ng thie^'u ti`nh me. to^i. Vi` khi to^i nho+' me., Mie^'ng ngon tha`nh mie^'ng sa^`u, Mo'n quen tha`nh mo'n la., Gio+` bie^'t ti`m o+? dda^u? Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng

Mu.c Lu.c


10. So+'m Mai (Pho'ng ta'c tho+ V.Hugo) Nga`y mai tu+` lu'c ra.ng ddo^ng Khi bi`nh minh ro.i tra('ng vu`ng tho^n que^ Cha ba(ng ru+`ng nu'i', con cho+` Co`n cha kho^ng the^? xa do+`i con la^u Cha^n ddi ma('t dde^? trong ta^m Cha(?ng ma`ng nghe ngo'ng hay tro^ng nga('m gi` Lom khom, xa la., mo^.t mi`nh Buo^`n ne^n nga`y cu~ng nhu+ dde^m tho^i ma`. Ma('t kho^ng nhi`n a'nh du+o+ng ta` Hay buo^`m xuo^i hu+o+'ng Harfleur xa vo+`i Khi na`o cha dda~ to+'i no+i Vie^'ng con mo^.t bo' o^-ro^ tre^n mo^`. ChinhNguye^n/H.N.T. Mar.2016 Demain de`s l'aube Demain, de`s l?aube, a` l?heure ou` blanchit la campagne, Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m?attends. J'irai par la fore^t, j?irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixe's sur mes pense'es, Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, Seul, inconnu, le dos courbe', les mains croise'es, Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit Je ne regarderai ni l?or du soir qui tombe, Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, Et quand j?arriverai, je mettrai sur ta tombe Un bouquet de houx vert et de bruye`re en fleur. Victor Hugo (1802-1885) Label Histoire : Victor Hugo aurait-il pu sauver sa fille Le'opoldineLabel History Published on Feb 5, 2014 L'histoire que nous avons de'cide' de vous raconter c'est la mort tragique de la fille de Victor Hugo.Le'opoldine et son pe`re e'taient tout l'un pour l'autre... En janvier 1843, elle quitte son pe`re pour se marier... En septembre elle meurt noye'e ! Tu+o+.ng Tha^`n Tu+. Do (Chuye^?n ngu+~ tu+` The Statute of Liberty cu?a Van Nuy Young nha^n di.p Independence Day 2017) Tre^n gio`ng Hudson cha?y da`i qua nhie^`u the^' ky? Qua nhu+~ng mu`a he? no'ng bo?ng hay mu`a ddo^ng kha('c nghie^.t Qua nhu+~ng co+n gio^ng to^' thu` ha^.n Qua nhu+~ng vie^.c cao qui' va` lo`ng tra('c a^?n. Ngu+o+`i ddu+'ng ddo', du+o+'i bo'ng Thu+o+.ng-DDe^' Kho^ng mo^.t ba.n ddo^`ng ha`nh Nhu+ mo^.t chu+'ng nha^n so^'ng cu?a li.ch su+? Trong Quo^'c-gia vi~ dda.i na`y va` The^'-gio+'i. Ve? dde.p cu?a Ngu+o+`i kho^ng the^? bi. huy? hoa.i bo+?i ca't bu.i tra^`n gian Chie^'c a'o khoa'c kho^ng the^? bi. gio`ng Hudson la`m o^ nhie^~m Go't cha^n Ngu+o+`i cao ho+n nhu+~ng toa` nha` cao nha^'t Ngo^n tu+` cu?a Ngu+o+`i kho^ng lo+`i no'i na`o tu+o+ng ho+.p DDa.i co^ng tri`nh cu?a Ngu+o+`i kho^ng ta(.ng pha^?m na`o dde^`n dda'p ddu+o+.c Su+. vi~ dda.i cu?a Ngu+o+`i kho^ng ca'i gi` ddu? kha? na(ng tha'ch ddo^' Ngoa.i tru+` mo^.t tra'i tim tha^.t nha^n ba?n hy sinh cho nha^n loa.i. DDo^'i vo+'i ai trong the^' gio+'i na`y co' gio`ng ma'u o^ nhie^~m Xin Ngu+o+`i ha~y giu'p ho. ti?nh ngo^. Va` thu'c giu.c ho. ho.c ho?i lo+`i no'i cao dde.p cu?a Ngu+o+`i. Tu+` Ngu+o+`i, ta ti`m tha^'y nhu+~ng ma^`m mo^'ng cu?a Tu+.-Do Giu'p nha^n loa.i thoa't kho?i vu+.c sa^u dden to^'i Thoa't ca?nh buo^`n ddau, tra ta^'n, ddo'i nghe`o DDu+o+.c bi`nh dda(?ng trong mu+u ca^`u Hoa`-Bi`nh, Ha.nh-Phu'c DDu+o+.c bi`nh dda(?ng trong kie^'m ti`m Cha^n-Ly', Ti`nh-Ye^u Ve? DDe.p cu?a Ngu+o+`i ma~i ma~i la` la(ng ki'nh pha?n chie^'u ta^'t ca?. Qua^`ng a'nh sa'ng tu+` Ngo.n DDuo^'c Va`ng Se~ su+o+?i a^'m the^' gio+'i co+ ha`n Ky' u+'c tuye^.t vo+`i ve^` Ngu+o+`i Qua gio`ng nu+o+'c ma('t dda^`m ddi`a do no^~i tho^'ng kho^? nha^n qua^`n Qua nhu+~ng co^ng tri`nh cao qui' tu+` lo`ng tra('c a^?n Qua bie^n nie^n su+? vi~nh cu+?u cu?a nha^n loa.i. Se~ ghi ma~i trong lo`ng chu'ng ta. ChinhNguyen/H.N.T. Jul.2014/17 The Statute Of Liberty [Around the world there are many,many people suffered due to Injustice,Cruel Policy, Warfare,Poverty,Hunger...I wish years to come my humble voice will still be heard.] On the stream flowing through many,many centuries, Through many severe winters and inflamed summers, Tempests from human hate, Noble works and compassion, Without a single companion, You are standing there Under God As a living witness of endless historic events In this Great Nation and the World. The Hudson cannot pollute your coat, The world dust cannot rust your beauty, The highest skyline Cannot be higher than the soles of your feet. No words in the world Can match your wordings, Nothing in the Celestial Globe Can challenge your grandeur, No luxury gift could be offered to your great works, Except a true,a true human heart Dedicated for Humankind. For whoever in this World With their polluted bloods, You please help them to wake up, You please urge them to learn your sage words. From you we can search The germs of freedom Which help Humankind emerged From the abyss of darkness For the suffered: Relief, For the Tortured: Comfort, For the poor: Discharge of Poverty, For the Hungers: Discard of Hunger. For all Humankind: Equality in the Search for Peace. Equality for the search for Happiness, Equality in the search for Truth, Equality in the Quest of Love. For ever your Beauty Is the Lens For Reflection... Radiant beams from your Golden Torch Will warm up the Cold World, Your Sublime Memories Will be ever dwelling in our Heart Through the deluge of Tears from Human Griefs, Through Noble Works of Compassion, Through the Eternal Record of Humankind. (Source: The Golden Path of Human Heart,1999 Van Nuy Young, E.F.S.Online Publishing,New York)*
ChinhNguyen/H.N.T.

Mu.c Lu.c


11. Nho+' He` ( thua^.n nghi.ch ddo^.c) He` sang na('ng so+'m ngo~ dda^`y hoa La.i ngo'ng no+i quanh bu+o+'c cha^.m qua Se sa('t no^~i buo^`n day du+'t ma~i Da.i lo`ng ai nho+' luye^'n lu+u xa Me xanh la' phu? tro+`i xanh thoa?ng Co? u'a ddu+o+`ng xu+a da^'u tra('ng pha Ve ha't tie^'ng sa^`u the^m nho+' ba.n He` sang ca?nh cu~ ddo'n ti`m ta DDo^ng Ho`a Nguye^~n Chi' Hie^.p 6.2017 HA. TRA('NG BUO^`N XU+A ( thua^.n nghi.ch ddo^.c) Ma^y tra('ng cuo^.n ve^` soi na('ng tru+a Sa('c khoe hoa ddo? phu+o+.ng no+i xu+a DDa^`y vo+i le^. nho+' ai co`n ma^'t Thie^'u ddu? ngu+o+`i buo^`n ca?nh va('ng thu+a DDa^y va^~n ngo~ xa tro+`i nhe. gio' Da^'u theo ddu+o+`ng du+o+'i pho^' tho^i mu+a Ga^`y cha^n bu+o+'c ma~i qua nga`y tha'ng Ma^y tra('ng ha. ve^` bu+o+'c dda^?y ddu+a DDu+a dda^?y bu+o+'c ve^` ha. tra('ng ma^y Tha'ng nga`y qua ma~i bu+o+'c cha^n ga^`y Mu+a tho^i pho^' du+o+'i ddu+o+`ng theo da^'u Gio' nhe. tro+`i xa ngo~ va^~n dda^y Thu+a va('ng ca?nh buo^`n ngu+o+`i ddu? thie^'u Ma^'t co`n ai nho+' le^. vo+i dda^`y Xu+a no+i phu+o+.ng ddo? hoa khoe sa('c Tru+a na('ng soi ve^` cuo^.n tra('ng ma^y DDo^ng Ho`a Nguye^~n Chi' Hie^.p 6.2017 AI NHO+' NHO+' AI ( thua^.n nghi.ch ddo^.c) Ai nho+' ai buo^`n vo+'i kho^? ddau Xu+' ve^` dde^m mo?i bu+o+'c no+i dda^u Da`i the^m pho^' muo^.n cho+` ngu+o+`i ddo'n Nga('n la.i ddu+o+`ng khuya ddo+.i ngo~ sau Lay la('t gio.t mu+a ro+i tru+o+'c qua'n Da^.t do+` su+o+ng kho'i phu? tre^n dda^`u Hoa`i thu+o+ng phu't cu~ nga`y xu+a vo.ng Ai nho+' ai buo^`n vo+'i kho^? ddau DDo^ng Ho`a Nguye^~n Chi' Hie^.p 6.2017 VI.NH CHU+~ NI.NH ( thua^.n nghi.ch ddo^.c) Ai ghe.o muo^'n chi vie^'t chu+~ che^nh Sa'o mo`n nghe ba^.y chu+~ gi` dde^nh Quay dda^`u da.o ma('t nheo vu+`a tha^'y Nho'ng co^? treo gio` mo?i ni'u khe^nh Nhai nhe'p cu+' ca^u lu+`a no'i do'c Bie^'t gi` la`m ma(.t he^'ch ro^`i he^nh Thay lo+`i ngo.t mie^'t thu+a ro^`i ni.nh Hay no'i pha?i tha(`ng muo^'n vu+.c be^nh DDo^ng Ho`a Nguye^~n Chi' Hie^.p 12.6.2017 DDA.O LY' CO`N DDA^Y ( thua^.n nghi.ch ddo^.c) Gi` co' y' tu+` ddo.c dde^?nh dde^nh Cho+? che ma` xa^'u ti'nh co`n be^nh I o^ mie^.ng chu+?i ngu+o+`i ngoa`i cho+. A'i o^' lo+`i tho^ tu.c vo+'i ti`nh Suy nie^.m chu+~ lo`ng tinh va^~n luye^.n Giu+~ thu+o+`ng ta^m tie^'ng khe~ va` e^m Thi` duye^n va^.n so^' duye^n cu`ng dde^'n Thi vie^'t chu+~ ddo+`i cu+' nhe. te^nh DDo^ng Ho`a Nguye^~n Chi' Hie^.p 11.6.2017 HE` CHO+I DDA' BANH ( thua^.n nghi.ch ddo^.c) Khe du+o+'i tho.c banh cho.t tru+o+'c go^n Me^.t thi` la` me^.t co' chi buo^`n Ghe` cha^n ddo+~ le. tay thi` ba('t Nga^?ng ma(.t tho+`i mong ai dda' non Me^ ma?i bo'ng chie^`u ma^y cha^.m to+'i Vo^.i ngo' tro+`i mu+a nu+o+'c da^.p do^`n Phe^ qua' dda~ phe^ ngu+o+`i kho?e ma.nh He` dde^'n la.i vui la.i qua' o^`n DDo^ng Ho`a Nguye^~n Chi' Hie^.p 10.6.2017 DDO+`I MA^'T EM RO^`I Bao gio+` mu`a thu ve^` em ho+~i Ta ngo+~ nhu+ la' ngu? du+o+'i cha^n Va` em tro+? la.i tu+` di~ va~ng A^m tha^`m nhu+~ng gio.t le^. ba^ng khua^ng Bao gio+` cu`ng nghe tie^'ng chuo^ng nga^n Tha'nh DDu+o+`ng vang vo.ng chie^`u cuo^'i tua^`n Anh cho+.t tha^'y ma('t em nga^'n le^. Ga('ng gu+o+.ng no'i nhu+~ng lo+`i xa xa(m The^' ro^`i tho+`i gian tro^i a^m tha^`m Nga`y ddo^ng gia' em ve^` ky' u+'c Mo^. buo^`n nu. cu+o+`i va^~n kho^ng du+'t Me^nh mang tre^n di a?nh cuo^'i cu`ng Bao gio+` va^~n kho'c mo^.t do`ng so^ng Tu+` tra'i tim tro^i tro^i be^`nh bo^`ng Qua gia^'c mo^.ng thie^n ddu+o+`ng lo+~ bu+o+'c DDo+`i ma^'t em ro^`i... ddo+`i ma^'t em DDo^ng Ho`a Nguye^~n Chi' Hie^.p 10.6.2017" GU+?I TI`NH HOA SU+' ( thua^.n nghi.ch ddo^.c) Hoa su+' ddo'n mai so+'m na('ng he` DDe^'n cu`ng em nhe' gu+?i ro^`i khoe Xa ga^`n vie^'ng dde^? anh vui su+o+'ng La. la('m vi` thu+o+ng gio.ng ha't ve` La` lu+o+.t ne't duye^n ho^`n giu+~ la.i DDa('m say ngu+o+`i nga('m ma('t tro`n xoe Ma ti`nh co~i nho+' tro+`i hu+o+ng sa('c Tha tha^?n bu+o+'c theo dde^'m nu. xo`e DDo^ng Ho`a Nguye^~n Chi' Hie^.p 10.6.2017 MO^.T DDO+`I NHO+' ME. sa'ng ta'c : DDo^ng Ho`a Nguye^~n Chi' Hie^.p Ly' con sa'o: DDe^m.... co^ ddo+n..... , con nho+' dde^'n ma^~u tu+` xa xa(m..... gio.t le^. buo^`n ro+i ro+i.... vu+o+ng tre^n mo^i la(.ng le~ a^m tha^`m..... o^i , no^~i nho+' vo^ cu`ng ..... ti`m theo tu+`ng lo+`i ghi sa('t son... ma` lu'c xu+a me. hay ra^`y la..... lo+`i a^n ti`nh trong tim kha('c ghi... co`n o+? dda^y nhu+~ng lo^~i la^`m nga`y xu+a ..... Vo.ng co^? : Ca^u 1.. Nga`y mo^'t to+'i cu~ng la` nga`y gio^~ me. ...nhi`n kho'i hu+o+ng bay ddau ddo+'n.... ta^m ....... ho^`n . Con dda~ bie^'t mi`nh dda.o hie^'u va^~n chu+a tro`n ...chia ly vi~nh bie^.t ti`nh ma^~u tu+? la` ddo+`i con ba^'t ha.nh nhu+ la.c loa`i giu+~a bie^?n nga`n kho+i .. luo^`ng so'ng ddo+`i do^`n da^.p tro^i nhanh , bie^?n me^nh mang nhu+~ng gia^y phu't thu+o+ng buo^`n , ai tha^'u hie^?u ddu+o+.c no^~i ddau thu+o+ng dda~ chia li`a ti`nh a^n ma^~u tu+?.. ... Ca^u 2 Nho+' na(m a^'y sa'ng so+'m di quan ra mo^., tu+`ng bu+o+'c cha^n la(.ng le~ tie^~n be^n ddu+o+`ng.. ... nhu+~ng gio.t mu+a thay nu+o+'c ma('t ro+i dda^`y. Tu+` dda^y se~ kho^ng bao gio+` ga(.p me., kho^ng co`n nghe nhu+~ng lo+`i tra'ch mo'c ye^u thu+o+ng. Cuo^.c so^'ng bo^.n be^` kho^ng ai khuye^n nhu? so+'m ho^m , nhu+~ng to^'i a^m tha^`m giu+~a kho'i hu+o+ng bay cha^.m. Mo+ trong gia^'c ngu? con go.i tha^`m .. o+i... ho+~i... me. ...o+i .... No'i lo^'i: Me. o+i , con dda~ ve^` ro^`i Va^~n co`n nho+' ma~i nhu+~ng lo+`i me. khuye^n Ti`m dda^u tha^'y ddu+o+.c me. hie^`n Chi? co`n a?o a?nh da'ng ngu+o+`i xa xo^i .... Ca^u 4 Tru+o+'c mo^. me. ro+i ro+i nu+o+'c ma('t, du` dda~ nguo^i ngoai nhu+ng va^~n quanh dda^y da'ng me. a^n .... ca^`n . No^~i nie^`m theo mu`i hu+o+ng kho'i xa ga^`n.. .. Na(m xu+a chu+a mo^.t la^`n xa me. , nay con tro+? ve^` thi` me. dda~ khua^'t no+i xa... dda`nh tho^i vo.ng a'nh tra(ng nga` , mo^.t ddo+`i ma^'t me. mo^i ho`a le^. ro+i. Ti`m dda^u tha^'y ddu+o+.c me. to^i, co`n dda^u nghe ddu+o+.c lo+`i khuye^n ngo.t nga`o. Ca^u 5 Nga`y mai con la.i bu+o+'c ra ddi, mie^`n vie^~n xu+' mo^.t ddo+`i thu+o+ng xo't. Ro^`i dde^m da`i nho+' mong luye^'n tie^'c, nhu+ng bie^'t ti`m dda^u trong gia^'c mo+ ro+i. Tra^`n gian so^' kie^'p mo^` co^i, bu+o+'c cha^n ly xu+' no^~i nie^`m xo't xa, tra^`n gian do^'c tha(?m muo^n phu+o+ng co`n ai khuye^n nhu? co`n ai do^~ da`nh . Ca^u 6 mo^.t ddo+`i vo+'i kie^'p co^ ddo+n lo`ng con ddau ddo+'n xo't thu+o+ng ti`nh me. . Me. o+i, con va^~n hoa`i tro^ng .... nga`y ve^` nho+' me. le^. sa^`u tie^'c thu+o+ng... ?

DDo^ng Ho`a Nguye^~n Chi' Hie^.p
Mu.c Lu.c


12. Te^n Cu?a Anh Te^n cu?a anh Tha^'p thoa'ng ghi giu+~a ru+`ng te^n bia dda', Pha^'t pho+'i bay theo nhi.p nha.c hu`ng ca. Tre^n ba?ng ghi co^ng anh hu`ng tu+? si~, Trong nghi~a trang ddu+o+.c To^? quo^'c tri a^n. Te^n cu?a anh Lo^`ng tha^y pho+i trong ru+`ng tha(?m chie^'n ha`o, Tro^.n mo^`i ngon trong dda.i du+o+ng bu.ng ca'. Pha?ng pha^'t ngu+. le^~ chie^u ho^`n truy nie^.m Hi`nh bo'ng qua la' co+` ru~ le^n cao. Te^n cu?a anh Nu+o+'c ma('t cha gia` me. ye^'u kho'c con, Kho^'i ddau thu+o+ng cu?a vo+. con co^i cu't. Nhu+ phi thuye^`n tha(m tro+`i cao hun hu't Vie^'ng ma(.t tra(ng tha(m chu' Cuo^.i chi. Ha(`ng. Te^n cu?a anh Nhu+ sao tro+`i dde`n lo^`ng treo tho+ mo^.ng, Ha.t ca't va`ng lo^.ng bie^?n ca? me^nh mo^ng, Ne^u ddu+'c hy sinh ye^u nu+o+'c vo^ tu+. Cha(?ng phe pha'i quye^'t mo^.t lo`ng vi` nu+o+'c. Te^n cu?a anh Bao ngu+o+`i que^n hay kho^ng he^` bie^'t dde^'n, Ba.c ti`nh na^`y theo le^. tho'i tho^ng thu+o+`ng. La` Vo^ Danh, Anh Hu`ng hay Chie^'n Si~ Ra.ng te^n Ngu+o+`i con cha^n chi'nh que^ hu+o+ng. Tra^`n Tha`nh My~
Mu.c Lu.c


13. Thu Ba^ng Khua^ng Thu ve^` la' ru.ng ngoa`i sa^n Sao lo`ng tha^`m nho+' mo^~i la^`n thu sang Nho+' sao, nho+' qua' da'ng na`ng Mo^~i la^`n thu dde^'n ba`ng hoa`ng trong mo+ Bao na(m va^~n nho+' dde^'n gio+` Tu+` tho+`i a'o tra('ng ti`nh tho+ ho.c ddu+o+`ng Lo+`i em nho? nhe. de^~ thu+o+ng Mo^.t la^`n chung bu+o+'c dde^'n tru+o+`ng na(m xu+a Lao xao va`ng la' gio' ddu+a Em chao nghie^ng no'n cho vu+`a ta^`m tay Mo^.t co+n gio' cuo^'n la' bay Em vo^.i hu+'ng la^'y, gio' xoay ddo^?i chie^`u. La' bay ve^` phi'a be^n to^i Kho^ng ngo+` chie^'c la' bay ro^`i dda'p vai To^i vu+`a ddu+a nhe. ba`n tay Thi` na`ng cu~ng dde^'n ? cha(.p tay ? to^i na`ng Tre^n vai?nha(.t ca'nh la' va`ng DDo^i tay e^m a^'m ? tay na`ng tay to^i. The^' ro^`i tu+` ddo' trong to^i Ba`n tay me^`m ma.i, no^'i ddo+`i thu+ sinh Tu+`ng thu la' ru.ng ddu+a ti`nh Ye^u thu+o+ng ca`ng lo+'n, tha('m ti`nh lu+'a ddo^i. Tru+o+`ng xu+a he^'t lo+'p, xa ro+`i Em va`o dda.i ho.c, to^i tho+`i ve^` que^ Sau ddo', ddo^i la^`n em ve^` Tha(m ngu+o+`i ba.n cu~, cha^n que^ mu`a na`y. Ti`nh ddo+`i la('m chuye^.n ddo^?i thay Thu qua la' ru.ng gio' bay xa nga`n Thu nay to^i dda~ xa na`ng Nhi`n thu la' ru.ng, ba`ng hoa`ng, ba^ng khua^ng. Song An Cha^u Mu.c Lu.c


14. Anh Tro+? Ve^` Ca(n Nha` Hu+o+'ng Bie^?n Co' the^? anh luo^n vie^'t nhu+~ng ba`i tho+ ra^'t buo^`n buo^`n nhu+ mu`a Thu ddi qua ca'nh ru+`ng chi? co' tie^'ng chim Anh cu~ng vie^'t nhu+~ng ba`i tho+ trong long lanh na('ng Ha. Va` va^~n buo^`n nhu+ bie^?n dde^m Anh tro+? ve^` ca(n nha` hu+o+'ng bie^?n Buo^?i chie^`u dda~ mu+a. Bo'ng to^'i dda~ dda^`y Kho^ng co`n mo^.t vi` sao tre^n ba^`u tro+`i nga`y no. Anh nho+' mo^.t la^`n ma^y dda~ bay Anh cha(?ng co`n gi`, sau lu+ng va` tru+o+'c ma(.t Anh cha(?ng co`n gi` qua' khu+' vo+'i tu+o+ng lai Co`n la.i mi`nh em chu+a xa dda~ nho+' Nhu+ nga`y chu+a le^n, dde^m dda~ ru.ng dda^`y Anh tro+? ve^` khuya nay, Chi? co`n anh va` bie^?n Nhu+ng bie^?n ngoa`i xa dden tha(?m, mi.t mu` Quanh anh, tru`ng tru`ng gio' go.i Bie^?n ri` ra`o lo+`i cu?a thie^n thu Va` thie^n thu chi? la` khoa?nh kha('c Khoa?nh kha('c na`o mi`nh dda~ ye^u nhau Anh tro+? ve^` khuya nay chi? co`n nghe tie^'ng bie^?n Ly cafe' nguo^.i qua', muo^.n ma`ng Em o+? dda^u ma` lo`ng anh so'ng vo^~ Anh mo^.t mi`nh giu+~a co~i hoang mang Hoa`ng DDi.nh Nam
Mu.c Lu.c


II . Va(n___________________________________________________________

1. Ti`nh Kho^ng DDe.p Nhu+ Tho+


Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ngChi. dde^'n My~ muo^.n ma`ng va` ye^u cu~ng muo^.n ma`ng. Ca'c anh chi. cu?a chi. dde^'n My~ tu+` la^u, ho. la`m ba?o la~nh cha me., ro^`i dde^'n chi., die^.n anh chi. em kho^ng ddu+o+.c u+u tie^n cao, ne^n la' ddo+n ba?o la~nh no^.p so+? di tru' khi chi. 25 tuo^?i, dde^'n 37 tuo^?i, chi. mo+'i ddu+o+.c dda(.t cha^n dde^'n My~.

Mu+o+`i hai na(m cho+` ddo+.i a^'y, chi. dda~ pha?i hi sinh ra^'t nhie^`u, kho^ng da'm ye^u ai va` cha(?ng da'm dda'p la.i ti`nh ai. Bo^' me. chi. dda~ ra(n dde ? Ba^'t cu+' gia' na`o cu~ng pha?i ddo+.i ddi My~ dde^? ddoa`n tu. vo+'i gia ddi`nh, con nhe'! kho^ng ddu+o+.c ye^u thu+o+ng tha(`ng na`o he^'t?.

Chi. vu+`a va^ng lo+`i cha me., vu+`a mo^.ng mo+, tu+o+?ng tu+o+.ng: ?Tho^i thi` ra'ng hi sinh nhu+~ng ti`nh ca?m be^n na`y, qua be^n a^'y, tha ho^` lu+.a cho.n mo^.t ta^'m cho^`ng, co+~ ba'c si~, ky~ su+?tro+? le^n, tha` muo^.n ma` ngon la`nh, co`n ho+n so+'m, pha?i o+? la.i Vie^.t Nam, ti`nh ye^u na`o cu~ng se~ lu.i ta`n, ma` chuye^.n a'o co+m thi` va^'t va? ca? ddo+`i?. Va` chi. ho+'n ho+? cho+` ddo+.i.

Qua My~, dde^'n nay dda~ 3 na(m, chi. dda~ so^'t ca? ruo^.t ma` chu+a ti`m dda^u ra mo^.t o^ng ba'c si~, hay ky~ su+. Va^.y ma` o+? Vie^.t Nam, ngu+o+`i ta cu+' ddo^`n ra(`ng qua My~ la^'y cho^`ng de^~ o+.t, ba.n be`, ha`ng xo'm khoe con em ho. la^'y cho^`ng co' ddu? loa.i ba(`ng ca^'p no. kia, du` nhu+~ng co^ ga'i may phu+o+'c ddo' cha(?ng dde.p ho+n chi. la` bao ! Thi` chi. cu~ng co' quye^`n hi vo.ng nhu+ the^' la('m chu+'.

Ba^y gio+` chi. mo+'i hie^?u ra(`ng, ngu+o+`i Vie^.t Nam o+? My~, ho.c ha`nh,tha`nh dda.t tha^.t dda^'y, nhu+ng con ga'i Vie^.t Nam o+? dda^y kho^ng co`n khan hie^'m nu+~a, nhu+~ng the^' he^. sau na`y dda~ lo+'n le^n, ddu? ?cung ca^'p? nhu ca^`u ta.i cho^~, chu+a ke^? ?thi. tru+o+`ng? trong nu+o+'c Vie^.t Nam thi` vo^ ta^.n, ca'c co^ ga'i tre? dde.p luo^n khao kha't, cho+` mong ddu+o+.c Vie^.t Kie^`u ve^` cu+o+'i va` mang ho. qua My~.

The^' ne^n chi. la.c lo?ng giu+~a do`ng ddo+`i, giu+~a xu+' My~ va` giu+~a ca'i tuo^?i kho^ng co`n tre? va` chu+a ddu? gia` cu?a chi...

Nu+o+'c My~, sau vu. 9-11 kinh te^' kho' kha(n, co^ng a(n vie^.c la`m bi. ha.n che^', chi. kho^ng co' tay nghe^`, kinh nghie^.m, vo^'n lie^'ng tie^'ng Anh da(m ba chu+~ ne^n chi. xin vie^.c ha~ng na`o la` ca^`m cha('c bi. ha~ng ddo' tu+` cho^'i. Cuo^'i cu`ng, chi. cu~ng ddu+o+.c mo^.t cho^~ la`m dde^? kie^'m ra tie^`n, kho?i so^'ng nho+` va`o ca'c anh chi., la` la`m may cho mo^.t shop cu?a ngu+o+`i Vie^.t Nam, ho. chi? ca^`n chi. bie^'t may, the^' la` ddu?!

Ca? nga`y chi. ca(.m cu.i va`o ca'i ma'y may, va`o nhu+~ng mie^'ng va?i ca('t sa(~n, va` da(m ba ca^u chuye^.n va(.t vo+'i ngu+o+`i ba.n may be^n ca.nh, da^`n da^`n cu~ng tha`nh te? nha.t, ngu+o+`i ta co' cho^`ng co' con, ne^n cu+' no'i dde^'n dde^` ta`i na`y la` chi. ?ne'?, vi` so+. ddo^.ng va`o no^~i ddau a^m tha^`m cu?a chi.. Chi. chi? co`n mo^.t nie^`m vui duy nha^'t ddo' la` cuo^'i tua^`n ddi cho+., nhi`n ddu? ca'c gu+o+ng ma(.t la., nhu+~ng ha`ng hoa', thu+.c pha^?m dde^? nghi~ dde^'n nhu+~ng mo'n a(n ngon se~ na^'u.Va` nha^'t la` xin ddu+o+.c ma^'y to+` ba'o ve^` nha` na(`m khe^?nh ddo.c cho+i !

O+? tha`nh pho^' na`y co' bao nhie^u to+` ba'o pha't ha`nh chi. dde^`u xa(ng xa'i xin ddu? cho ba(`ng ddu+o+.c, thie^'u mo^.t to+` la` chi. a'y na'y. Ba'o free ma`, kho^ng ma^'t tie^`n thi` cu+' hu+o+?ng to^'i dda, kho^ng ddo.c ddu+o+.c mu.c na`y thi` cu~ng ddo.c mu.c no., ma` ne^'u kho^ng ddo.c gi` he^'t cu~ng?cha(?ng sao, to+` ba'o se~ ddem ra lo't ba`n, ddu+.ng ra'c. Khi go.t tra'i ca^y, du`ng dde^? ddu+.ng vo?, ddu+.ng ho^.t, va` tu'm la.i de^~ da`ng tru+o+'c khi nhe't va`o thu`ng ra'c.Tie^.n lo+.i mo.i be^` !

Thu+o+`ng thi` chi. hay ddo.c mu.c ?Ti`m ba.n bo^'n phu+o+ng?, tha^'y ngu+o+`i ta dda(ng ba'o ti`m ba.n, chi. cu~ng ham qua', nhu+ng va^~n tha^'y nga^`n nga.i, so+. cha me., anh chi. bie^'t ro~ ?ta^m ddi.a? chi. ddang muo^'n la^'y cho^`ng, ne^n chi. chu+a bao gio+` co' y' ddi.nh dda(ng le^n nhu+~ng lo+`i khao kha't cu?a chi'nh mi`nh.

Mo^.t ho^m, chi. ngo^`i buo^`n cha(?ng bie^'t la`m gi` be`n go.t mo^.t tra'i xoa`i a(n cho+i. Tra?i to+` ba'o ra ba`n, chi. vu+`a go.t vo? xoa`i vu+`a lo+ dda~ng ddo.c mo^.t ba`i tho+ na(`m chi`nh i`nh tre^n trang ba'o tru+o+'c ma(.t chi.. Ba`i tho+ than tha^n, tra'ch pha^.n va` oa'n ddo+`i, nghe ma` na~o ne^` cu?a ta'c gia? Phong Tra^`n.

Ba`i tho+ dda~ la`m chi. xu'c ddo^.ng, ca'i bu't hie^.u Phong Tra^`n ca`ng la`m chi. xu'c ddo^.ng ho+n, chi. tu+o+?ng tu+o+.ng nha` tho+ Phong Tra^`n da`y da.n gio' su+o+ng, cu~ng ddang la` mo^.t ke? co^ ddo+n, mo`n mo?i nhu+ chi., chi. muo^'n ca('t ba`i tho+ ra dde^? da`nh, nhu+ng nhu+~ng vo? xoa`i dda~ di'nh le^n ba`i tho+ la`m u+o+'t nhe.p. Nghi~ ma` to^.i nghie^.p cho nha` tho+, co' bie^'t dda^u ta'c pha^?m tim o'c cu?a mi`nh bi. ngu+o+.c dda~i o+ ho+` nhu+ the^'. Ne^'u chi. kho^ng vu+`a go.t tra'i xoa`i vu+`a lie^'c ma('t ddo.c ba`i tho+ cho ddo+~ so^'t ruo^.t thi` co' le~ cha(?ng bao gio+` chi. bie^'t dde^'n nha` tho+ Phong Tra^`n ca?.

Tu+` ho^m a^'y tro+? ddi mo^~i tua^`n chi. dde^`u cha(m chu' gio+? tu+`ng trang, to+` ba'o ma` chi. dda~ ?ga(.p? nha` tho+ Phong Tra^`n trong lu'c go.t xoa`i, dde^? ti`m tho+ anh. Chi. ddo.c tu+`ng chu+~, tu+`ng do`ng va` ghie^`n tho+ anh ho^`i na`o kho^ng hay. Chi. lie^`n ba.o gan, go.i phone to+'i toa` soa.n ba'o dde^? ho?i tha(m va` xin so^' ddie^.n thoa.i cu?a nha` tho+ Phong Tra^`n vo+'i ta^'m lo`ng a'i mo^.. Chi. kho^ng ngo+`, cu' phone dda^`u tie^n chi. go.i nha` tho+ Phong Tra^`n ddu+o+.c ha^n hoan ddo'n nha^.n dde^'n the^', nghe chi. no'i ra^'t thi'ch tho+ anh, nha` tho+ Phong Tra^`n dda~ kie^n nha^~n che'p tay ca? chu.c ba`i tho+ va` go+?i ba(`ng bu+u ddie^.n cho chi..

Tu+` dda^'y, nga`nh bu+u ddie^.n ddang ho^`i e^' a^?m, bo^~ng nhie^n vo+' ddu+o+.c hai kha'ch ha`ng cha(m chi? vie^'t thu+ cho nhau nho+` bu+u ddie^.n chuye^?n giu`m, va` cu~ng tu+` dda^'y, mo^~i la^`n tho+ anh dda(ng le^n ba'o, dde^`u ghi ta(.ng te^n chi. phi'a du+o+'i, nhu+~ng ba`i tho+ anh di.u da`ng ho+n, ti`nh tu+' ho+n, la`m chi. ca?m ddo^.ng.

Chi. mang dde^'n shop may mo^.t tra'i tim vui ddang ye^u, chi. do` da^~m dde^? khoe khe'o vo+'i ba` tho+. may be^n ca.nh ma` chi. tu+`ng tro` chuye^.n mo^~i nga`y:

- Nha` chi. co' hay ddo.c ba'o chi' Vie^.t Nam kho^ng?

- Co' chu+', ca? nha` cu`ng ddo.c, o+? xu+' My~ buo^`n tha^'y ba`. Cuo^'i tua^`n co' ba'o ?chu`a? ddo.c cu~ng vui.

- The^' chi. co' ddo.c to+` ba'o?

Ba` kia cu+o+'p lo+`i, nhanh nha^?u:

- DDa~ no'i la` ba'o na`o cu~ng ddo.c he^'t tro+n, ba'o cuo^'n, ba'o to+` co' ddu? ca?. Mo^.t ma(.t o^ng xa~ ddi la^'y, mo^.t ma(.t to^i ddi cho+. xin the^m, ne^n kho^ng so't to+` na`o. Co' khi co`n la^'y du+, e^ he^` cha^.t ca? nha`..

Chi. vu+`a tra'ch vu+`a tha^'p tho?m vui mu+`ng:

- La^`n sau la^'y ba'o vu+`a ddu? coi tho^i, la^'y du+ ngu+o+`i kha'c kho^ng co' ddo.c, to^.i ngu+o+`i ta. The^' chi. co' ddo.c tho+ cu?a nha` tho+ Phong Tra^`n kho^ng?

Ba` ba.n may khu+.ng la.i:

- U?a!...tha(`ng ddo' la` tha(`ng na`o?

- Sao chi. ba?o ba'o na`o cu~ng ddo.c he^'t? Phong Tra^`n la` mo^.t nha` tho+?

Ba` kia la.i nhanh nha^?u:

- O^i, ai ho+i dda^u dde^? y' to+'i mu.c tho+ tha^?n, to^i chi? khoa'i coi mu.c tu+? vi ha`ng tua^`n tho^i ha`. Tho+ cu?a tha(`ng Phong Tra^`n hay cu?a ba^'t cu+' ai cu~ng kho^ng nha(`m nho` gi` vo+'i to^i he^'t.

Chi. bu+.c mi`nh, nghi~ tha^`m ? Con me. na`y tru+o+'c o+? Vie^.t Nam chuye^n mua ba'n ve chai lo^ng vi.t, tri`nh ddo^. dda^u ma` ddo.c va(n tho+??.

Chi. la.i go'i nie^`m rie^ng, ddo+.i khi na`o ga(.p ddu+o+.c ngu+o+`i ?cao ca^'p? ho+n se~ ho?i. Mo^.t ho^m, co' ca(.p vo+. cho^`ng, ba.n cu?a ngu+o+`i anh, dde^'n nha` chi. cho+i, ca? hai dde^`u la` ky~ su+ ddie^.n, ho. ra^'t tha^n vo+'i gia ddi`nh chi., chi. lie^`n la^n la dde^'n ga^`n ngu+o+`i vo+. dde^? chuye^.n tro`:

- Chi. o+i, chi. co' thi'ch ddo.c tho+ cu?a nha` tho+ Phong Tra^`n dda(ng tre^n ba'o Vie^.t Nam o+? dda^y kho^ng?

Ba` ky~ su+ ddie^.n tra? lo+`i nhanh nhu+ ddie^.n:

- Chi. kho^ng co' thi` gio+` ddo.c ma^'y ba`i tho+ dda(ng tre^n ba'o cho+. dda^u em a., tho+ cha(?ng ra tho+, va^`n mo^.t no+i, y' mo^.t ne?o, co' ddo.c chi? the^m bu+.c mi`nh !

Chi. co^' go+~ ga.c, gia?i thi'ch:

- Cu~ng tuy` chu+' chi.. Em tha^'y tho+ cu?a nha` tho+ Phong Tra^`n co' ho^`n la('m?

Ba` ky~ su+ va^~n chua ngoa:

- O+? My~ ngu+o+`i ta ai cu~ng lo ddi ca`y dde^? kie^'m tie^`n, dda so^' nhu+~ng ddu+'a do+? ho+i mo+'i ra?nh dde^? la`m tho+ dda(ng ba'o hay tu+. dda(ng tre^n net va` cu~ng ddu+o+.c go.i la` thi si~, la` nha` tho+?

Ro^`i ba` hu`ng ho^`n chi? tri'ch:

- Ba'o chi' o+? My~ ai la`m cha? ddu+o+.c! Tru+o+'c kia o+? Vie^.t nam, la` mo^.t anh tho+. mo^? thi.t heo hay dda.p xe 3 ba'nh, sang dda^y cu~ng co' the^? la`m chu? ba'o ngon la`nh, ba`i vo+? le^n internet la^'y xuo^'ng hay nho+` ngu+o+`i di.ch vo+' va^?n tu+` ba'o My~. La.i the^m co' nhu+~ng ddu+'a do+? ho+i nhu+ nha` tho+ Phong Tra^`n na`o ddo', ca(.m cu.i, bo? thi` gio+`, sa'ng ta'c tho+ va(n, go+?i ve^` ddo'ng go'p cho to+` ba'o.

Cha('c ba` ky~ su+ nga`y xu+a tha^'t ti`nh mo^.t anh nha` ba'o, ne^n mo+'i cay cu' tha^.m te^. gio+'i na`y? La`m mo^.t to+` ba'o i't nhie^`u cu~ng pha?i co' kie^'n thu+'c hay na(ng khie^'u ve^` ba'o chi' va(n tho+, va` nha^'t la` lo`ng ye^u nghe^` thi` to+` ba'o mo+'i so^'ng co`n. Chi. cha(?ng ho+i dda^u tranh lua^.n va^'n dde^` na`y la`m gi` !

Chi. buo^`n qua', the^' la` tu+` tha`nh pha^`n lao ddo^.ng dde^'n tri' thu+'c, kho^ng ai bie^'t dde^'n nha` tho+ Phong Tra^`n cu?a chi. ca?, no'i gi` dde^'n te^n chi. ddu+'ng khie^m nhu+o+`ng be' nho? du+o+'i mo^~i ba`i tho+ cu?a anh? Thi` tho^i, mi`nh chi. ddo.c tho+ anh, mi`nh chi. ha~nh die^.n va^.y.

Mo^'i ti`nh tho+ cu?a hai ngu+o+`i ke'o da`i ddu+o+.c ho+n hai chu.c so^' ba'o va` ma^'y chu.c la' thu+ qua ddu+o+`ng bu+u ddie^.n thi` ho. ba('t dda^`u he.n dde^? nhi`n ma(.t nhau cho thoa? lo`ng thu+o+ng tro^.m nho+' tha^`m.

La^`n dda^`u tie^n ga(.p chi. dda~ e a^'p nhi`n anh :

- Anh o+i, ta.i sao anh la^'y bu't hie^.u Phong Tra^`n, nghe la~ng ma.n va` bu.i ddo+`i the^'?

Anh tra? lo+`i tha?n nhie^n:

- Co' gi` dda^u, te^n anh la` Tra^`n va(n Phong. DDo.c theo kie^?u My~ la` Phong Tra^`n.

Thi` ra the^'! te^n anh Tra^`n va(n Phong vie^'t ngu+o+.c theo kie^?u My~ tha`nh Phong Tra^`n, vo^ ti`nh tro+? ne^n la~ng ma.n, ra^'t thi'ch ho+.p cho mo^.t ngu+o+`i la`m tho+ nhu+ anh. Chu+' anh co' pha?i ca^'t co^ng suy nghi~ cho ca'i bu't hie^.u cu?a mi`nh dda^u !

Chi. kho^ng dde.p la('m, ddo^.c tha^n va` trinh nguye^n nhu+ng ho+i cu+'ng tuo^?i, co`n anh, ho+n chi. ddu'ng 10 tuo^?i, dda~ mo^.t ddo+`i vo+., li di., hai con theo me., cho ne^n ma^'y na(m nay anh tro+? tha`nh ngu+o+`i dda`n o^ng ddo^.c tha^n, ddi ve^` mo^.t bo'ng, anh mong co' mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` cho ca(n nha` a^'m le^n, cho lo`ng anh ddo+~ tro^'ng tra?i.

The^' la` ho. kho^ng co' gi` dde^? che^ nhau ca?, mo^'i ti`nh tho+ dda~ ddi dde^'n ddoa.n ke^'t mong muo^'n: Ho. cu+o+'i nhau.

Chi. la^'y anh vi` sau 3 na(m so^'ng o+? My~, chi. dda~ thu+.c te^' bie^'t ra(`ng kho' co' the^? kie^'m mo^.t ta^'m cho^`ng ba(`ng ca^'p Ba'c si~, ky~ su+, khi tri`nh ddo^. ho.c va^'n tha^'p, tuo^?i dda~ xe^' chie^`u va` nhan sa('c cha(?ng co' gi` dda'ng nho+'. Nhu+ mo'n ha`ng e^' a^?m, muo^'n ba'n ddu+o+.c, ca^`n pha?i ha. gia' dde^'n dda.i ha. gia'. Chi. dda~ ?on sale? cuo^.c ddo+`i chi., la^'y mo^.t ngu+o+`i cho^`ng cha(?ng nhu+~ng dda~ kho^ng ba(`ng ca^'p cao ma` co`n co' mo^.t qua' khu+' lo`ng tho`ng vo+. con, du` anh he^'t ti`nh he^'t nghi~a vo+'i ngu+o+`i vo+., nhu+ng hai ddu+'a con, cha('c va^~n dda^.u la.i trong lo`ng anh no^~i thu+o+ng nho+' xo't xa? Tra'i tim anh co' ye^u chi. ca'ch ma^'y, ddo^i khi cu~ng ta.m ngu+`ng nghi? dde^? quay ve^` vo+'i hai con. Chi. cu~ng dda`nh tho^i, o+? ddo+`i co' gi` tuye^.t ddo^'i dda^u?

Khi ddo.c mo^.t ba`i tho+, kho^ng nhi`n tha^'y ta'c gia?, ba`i tho+ hay se~ la`m rung ca?m lo`ng ngu+o+`i, nhu+ng khi nhi`n tha^'y ta'c gia? thi` nhu+~ng rung ca?m a^'y se~ gia?m ddi mo^.t i't, va` ne^'u so^'ng cu`ng mo^.t nha` vo+'i ta'c gia?, thi` ba`i tho+ bo^~ng tra^`n tru.i nhu+ ddo+`i thu+o+`ng cu?a ngu+o+`i dda~ sa'ng ta'c ra no'.

Nhu+~ng nga`y, nhu+~ng tha'ng tro^i qua, chi. kho^ng co`n tha^'y tho+ anh hay nu+~a, du` mo^~i khi dda(ng ba'o, anh va^~n dde^` ta(.ng te^n chi., va` chi. dda~ nga.c nhie^n kho^ng hie^?u sao chi. la.i thay ddo^?i nhanh cho'ng the^'?

Nha` tho+ Phong Tra^`n ma` chi. ngu+o+~ng mo^. va` ye^u me^'n nga`y na`o, ba^y gio+` la` mo^.t tha(`ng dda`n o^ng suo^'t nga`y co+?i tra^`n tru`ng tru.c va`o mu`a He`, anh ma(.c duy nha^'t ca'i qua^`n ddu`i, ddo^i vai anh ga^`y, nho^ le^n, tu+o+?ng gi'o cu~ng co' the^? lung lay, va^.y ma` tru+o+'c kia anh dda~ la`m ba`i tho+ vo+'i ca^u: ?DDo^i vai anh se~ la` no+i em tu+.a?. Tho+ chi? la` bi.a dda(.t va` hoang tu+o+?ng.

Anh thu+o+`ng ngo^`i o+? ghe^', hai cha^n tho^ lo^~ ga'c le^n ba`n, vu+`a nha^m nhi ly tra` no'ng vu+`a sa'ng ta'c tho+, trong khi ngoa`i be^'p, chi. ddang na^'u nu+o+'ng, dao tho+'t khua le^n, cha?o mo+~ ke^u i` xe`o. Va` trong pho`ng thi` tha(`ng cu Ti' be' bo?ng cu?a hai ngu+o+`i ddang na(`m o oe cho+i mo^.t mi`nh, nhu+ng khi no' kho'c re' le^n, chi'nh anh la` ngu+o+`i pha?i vo^.i va`ng ha. cha^n xuo^'ng ba`n, ca('t ddu+'t do`ng tu+ tu+o+?ng ddang tuo^n ra dde^? cha.y la.i tu? la.nh.la^'y bi`nh su+~a ha^m cho bo+'t la.nh va` nhe't vo^ mie^.ng tha(`ng con, hoa(.c te^. ha.i ho+n, anh pha?i thay diaper cho no', ma^'t nhie^`u tho+`i gian ho+n, xong vie^.c thi` y' tho+ cu~ng bay xa. Ta'c pha^?m ba(`ng xu+o+ng ba(`ng thi.t dda~ ha.i ta'c pha^?m tinh tha^`n cu?a anh.

Co' la^`n, anh ngo^`i li` dde^? vie^'t cho xong mo^.t y' tho+, kho^ng cha.y ra dda'p u+'ng ngay tie^'ng kho'c cu?a tha(`ng Cu Ti', thi` vo+. anh dda~ lo+'n tie^'ng:

- Kho^ng ra ma` lo cho no' ddi! Tho+ vo+'i tha^?n, dde^? tha(`ng nho??che^'t ddo'i ba^y gio+`.

Anh tu+'c gia^.n nhi`n ?na`ng tho+?cu?a anh, ngu+o+`i dda~ tu+`ng di.u da`ng, a^u ye^'m ddi va`o nhu+~ng ba`i tho+ cu?a anh, ba^y gio+` hie^.n nguye^n hi`nh la` mo^.t con me. kho^ ca(`n so?i dda', dda^`u o'c lu'c na`o cu~ng toan ti'nh dde^'n chuye^.n thu+.c te^', ddo'i no, ba.c tie^`n. Tru+o+'c chi. ngu+o+~ng mo^. anh, coi tho+ anh la` hu+o+ng hoa trong cuo^.c so^'ng, ba^y gio+` nhu+~ng hu+o+ng hoa a^'y dda~ bay ddi, dda~ tro+? tha`nh nhu+~ng mo'n phu. tu`ng kho^ng ca^`n thie^'t.

Mo^.t buo^?i sa'ng thu+'c da^.y, tro+`i chuye^?n gio' la.nh, lo`ng anh bo^~ng vu vo+ ca?m xu'c ye^u thu+o+ng khi nhi`n ra ngoa`i tro+`i nhu+~ng chu`m la' ca^y dda^?y ddu+a trong gio'. Anh the`m ddu+o+.c ru? chi. cu`ng anh ddi so'ng ddo^i trong ca'i kho^ng gian la.nh le~o a^'y dde^? ti`m ho+i a^'m cu?a lo`ng nhau. Anh pha^'n kho+?i ho?i chi.:

- Em o+i, ngoa`i kia ddang gio' la.nh. Em co' bie^'t anh ddang mo+ u+o+'c gi` kho^ng?

Chi. chu mo? dda'p so^~ sa`ng:

- Mo+ u+o+'c co' mo^.t to^ pho+? no'ng ho^?i vo+'i dda^`y ddu? tu+o+ng o+'t, ngo` gai, hu'ng que^' ngay tru+o+'c ma(.t dde^? a(n cho a^'m ngu+o+`i chu+' gi`? Ho^m nay to^i kho^ng co' ra?nh ma` ha^`m xu+o+ng na^'u pho+? cho anh dda^u !

Tro+`i o+i! Khi kho^ng ma` anh tha^'y la.nh ca? lo`ng, la.nh ho+n ca? nhu+~ng chu`m la' tre^n ca^y ddang run le^n vi` gio' la.nh ngoa`i kia.

Nhu+ng cu~ng chu+a la.nh, chu+a ddau ba(`ng nhu+~ng ba`i tho+ anh ddang vie^'t do+? dang, nhu+~ng y' tho+ cho+.t dde^'n anh dda~ ghi vo^.i tre^n to+` gia^'y dde^? tre^n ba`n dda~ bi. chi. do.n de.p vu+'t vo^ thu`ng ra'c tha(?ng tay, kho^ng mo^.t tha('c ma('c. Anh tie^'c ddu+'t ruo^.t, tra'ch chi., thi` chi. nghe^nh ma(.t le^n, dde doa.:

- Quy' hoa' gi`? Tho+ vo+'i tha^?n vie^'t lung tung ra'c ca? nha`. La^`n sau anh co`n dde^? bu+`a bo^.n to^i giu.c thu`ng ra'c nu+~a ddo'.

Anh dda`nh nga^.m ngu`i ra?moi thu`ng ra'c ti`m la.i ma?nh gia^'y tho+ la^~n lo^.n vo+'i nhu+~ng ta~ do+ cu?a Cu Ti' va` nhu+~ng thu+' ra'c ru+o+'i kha'c. Chi. dda^u bie^'t ra(`ng mo^.t ca?m xu'c na`o ddo' dda~ qua ro^`i dda^u de^~ gi` ti`m la.i ddu+o+.c ne^'u kho^ng ghi vo^.i tre^n nhu+~ng ma?nh gia^'y kia.

Thi?nh thoa?ng anh go.i phone tha(m hai ddu+'a con cu?a ddo+`i vo+. tru+o+'c, mo^.t ddu+'a dda~ lo+'n, mo^.t ddu+'a co`n ddang ho.c high school, thu+o+ng con, anh muo^'n go+?i cho no' mo^.t hai tra(m la`m qua`, ?Na`ng tho+? cu?a anh dda~ tre^` mo^i mai mi?a:

- Lu+o+ng co^ng nha^n co' la` bao ma` hu+'a he.n cho no' tie^`n? Ha~y la`m ba`i tho+ ta(.ng no' cho co' ti`nh ca?m?The^' mo+'i la` vo^ gia' .

Anh ddau xo't va` tu?i qua', cha(?ng le~ la.i ca~i nhau, la.i li di.? Cuo^.c ddo+`i dda^u co' ddu? da`i cho con ngu+o+`i, dde^? ho. thu+? tha'ch la^'y nhau, bo? nhau, nhu+ tro` cho+i tre? con, thi'ch ddo', ro^`i la.i cha'n che^, muo^'n bo?.

Anh va^~n ddi la`m co^ng nha^n va` vo+. anh ddi la`m o+? shop may, tha(`ng Cu Ti' ddem go+?i ba` ngoa.i chie^`u to^'i mo+'i mang ve^`.Vo+. anh ddang cha.y ddua vo+'i tho+`i gian, chi. sang My~ muo^.n, la^'y cho^`ng muo^.n va` co' con muo^.n, ne^n muo^'n la`m ga^'p ru't, kie^'m nhie^`u tie^`n dde^? mua nha` nhu+ ngu+o+`i ta, o+? nha` thue^, tra? tie^`n tha'ng na`o la` ma^'t luo^n tha'ng ddo'.

U+o+'c mo+ bi`nh thu+o+`ng the^' ma` tro+`i cu~ng kho^ng dde^? ye^n. Anh bi. lay off, anh kho^ng co' to^.i gi` ca?, ha~ng kho^ng co' vie^.c ne^n pha?i gia?m bo+'t nha^n vie^n. Va^.y ma` chi. ddo^? to^.i cho anh:

- Sao bao nhie^u ngu+o+`i ha~ng kho^ng lay off ma` la.i la` anh? Cha('c ta.i anh ma?i nghi~ tho+ nghi~ tha^?n la`m kho^ng ddu+o+.c vie^.c ne^n ho. dduo^?i cho bo~ ghe't chu+' gi`?

Anh la`m ngo+, cha^'p chi con dda`n ba` no^ng ca.n! Anh lo ddi la`m gia^'y to+` xin hu+o+?ng tie^`n tha^'t nghie^.p, ro^`i thu?ng thi?nh xin vie^.c la`m sau, nha^n lu'c ra?nh ro^~i ba^'t dda('c di~ na`y anh nghi? ngo+i va` la`m tho+. Cuo^.c ddo+`i la` the^', ngay ca? khi hoa.n na.n, cay dda('ng cu~ng co' the^? tha`nh tho+.

Nhu+ng con vo+. kho^ng dde^? anh ye^n, chi. ddi ra, ddi va`o, lu+o+`m nguy't, tha^'y anh va^~n ca^`m bu't, vu`i dda^`u va`o trang gia^'y, chi. chi.u kho^ng no^?i, ghe' ma('t va`o sinh su+.:

- Anh ddang la`m gi` ddo'?

Anh cu+o+`i du` tha^.t lo`ng cha(?ng muo^'n cu+o+`i:

- La`m tho+ !

Chi. ke^u le^n, nhu+ chu+a tu+`ng tha^'y anh la`m tho+ bao gio+`:

- Tro+`i o+i, kho^ng lo vie^'t ddo+n xin vie^.c ma` co`n ngo^`i la`m tho+? Tho+ co' a(n ddu+o+.c kho^ng? Co' ddo^?i ra tie^`n dde^? ddi cho+. hay tra? bill ddu+o+.c kho^ng?

Anh kie^n nha^~n:

- Ta^'t nhie^n la` kho^ng! Nhu+ng no' cho anh mo^.t nie^`m vui?

? Na`ng tho+? nga`y na`o cu?a anh lo^`ng lo^.n le^n:

- Anh so^'ng kho^ng co'?la^.p tru+o+`ng nhu+ the^' a`?, pha?i ddo^'i die^.n vo+'i thu+.c te^', pha?i ddi ti`m vie^.c la`m chu+'.

Ro^`i chi. nghe.n nga`o nhu+ mo^.t ngu+o+`i vo+. ddau kho^? khi bi. cho^`ng phu. ra^~y:

- Ba^y gio+` to^i mo+'i hie^?u lo+`i cu?a chi. ky~ su+, ba.n cu?a anh to^i, chi. a^'y no'i ?Ma^'y ddu+'a la`m tho+ toa`n la` ma^'y ddu+'a do+? ho+i, so^'ng tre^n ma^y??

- Em cu+' la`m nhu+ ne^'u anh kho^ng ddi la`m thi` vo+. con che^'t ddo'i ngay a^'y. O+? My~, chuye^.n lay off tha^'t nghie^.p dde^'n vo+'i ta^'t ca? mo.i ngu+o+`i, ba^'t cu+' lu'c na`o, vie^.c gi` em pha?i ddau kho^? the^'? ro^`i anh cu~ng se~ xin ddu+o+.c vie^.c la`m kha'c tho^i, nhu+ng trong lu'c ra?nh ro^~i, anh va^~n co' quye^`n mo+ mo^.ng, la`m tho+. Tho+ dde^'n vo+'i anh nhu+~ng lu'c ha.nh phu'c va` ca? khi tha^'t vo.ng, kho^? ddau?

Nhi`n ve? ma(.t nghie^m trang cu?a anh, nhi`n ddo^i ma('t anh ngo+`i sa'ng long lanh ddang nhi`n tha(?ng va`o ma('t chi. vo+'i su+. pha?n kha'ng a^m tha^`m ma` ma~nh lie^.t, chi. bo^~ng tha^'y?kho+'p kho^ng da'm la`m a^`m i~ the^m nu+~a. Chi. cho+.t nho+' dda~ ma^'y la^`n me. chi. khuye^n chi. ra(`ng: ? Ma`y co' tha(`ng cho^`ng hie^`n la`nh, thu+o+ng vo+. thu+o+ng con la` to^'t phu+o+'c ro^`i, ddu+`ng hie^'p dda'p no', con cho' bi. do^`n dde^'n nu+o+'c cu`ng cu~ng quay dda^`u la.i ca('n chu?. No' ma` tu+'c gia^.n qua', ma^'t kho^n, no' li di., thi` ma`y chi? co' nu+o+'c o^m con nuo^i to+'i gia`. Co`n no', ne^'u ham vui nhu+ ngu+o+`i ta, ve^` Vie^.t Nam la^'y vo+. tre?, vo+. dde.p va^~n co`n ddu+o+.c?.

Cho ne^n chi. kho^ng da'm qua't tha'o the^m nu+~a, chi. dda`nh bo? ddi la`m vie^.c kha'c sau khi dda~ qua(?ng la.i cho nha` tho+ mo^.t ca'i nguy't ma('t dda^`y ddanh dda'.

Mo^.t mi`nh anh ngo^`i la.i, gia^.n vo+. nhu+ng cu~ng thu+o+ng vo+., dda`n ba` thu+o+`ng thu+.c te^' va` no^ng ca.n nhu+ the^'. Anh hie^?u, ca'i ti`nh ye^u tho+ mo^.ng mo+'i nga`y na`o dda~ thay the^' ba(`ng nhu+~ng lo a^u, toan ti'nh trong cuo^.c so^'ng, chi. qua' lo cho gia ddi`nh, cho tu+o+ng lai cu?a con, chi. so+. tuo^?i ddo+`i cu?a ca? hai ngu+o+`i kho^ng ddu? da`i dde^? la`m ne^n co+ nghie^.p nhu+ chi. mong muo^'n.

Tre^n to+` ba'o ha`ng tua^`n va^~n tie^'p tu.c dda(ng tho+ anh, tho+ anh va^~n ti`nh tu+', va^~n u+o+'t a't, nhu+ng ne^'u ngu+o+`i ta dde^? y', thi` du+o+'i mo^~i ba`i tho+, anh kho^ng co`n ghi lo+`i ta(.ng cho chi. nu+~a.

Mu.c tie^u cu?a ddo+`i chi. la` co' tie^`n dde^? mua nha`, dde^? da`nh lo cho tu+o+ng lai tha(`ng Cu Ti', la`m dde^'n ca? ddo+`i chu+a cha('c xong. Ne^n chi. ca^`n qua'i gi` ddie^`u ddo', ca'i te^n chi. co' di'nh tre^n ba'o cu~ng cha? la`m tu'i tie^`n chi. ta(ng the^m mo^.t xu na`o!

Nhu+~ng ba`i tho+ cu?a anh dda~ tro+? tha`nh vo^ nghi~a, va` mo^'i ti`nh tho+ cu?a chi. dda~ che^'t tu+. lu'c na`o.


Nguye^~n Thi. Thanh Du+o+ng


Mu.c Lu.c


2. Hie^'n Chu+o+ng Ti`nh Ye^u (truye^.n da`i nhie^`u ky`)

Ti`nh Hoa`i Hu+o+ngHie^'n Chu+o+ng Ti`nh Ye^u

Pha^`n Thu+' Ba

Chu+o+ng 27

Lo+`i Ngu+o+`i Ti`nh Phu. & Mail + Chat: Bu` Khu'
(cu?a o^ng gia` ga^n & ba` gia` kho.m).

Date: Mon, 1 - 26 - 2005 -00:05:34 -0700 (PDT)
From: "Tony Dautry Hoa`ng" < khanhson2@saigon.vn >
Add to Address Book Add Mobile Alert
Subject: Thu+ mang so^' # 5.946 *Chuye^.n MAIL & ?CHAT? bu` khu'.
To: "Wit Mi Mi" < ti1@yahoo.com >
*

Ghi chu' CHAT :
- Hoa`ng Phu+o+ng Nam (hoa(.c la` thu+' Na(m) = lo+`i cu?a cha`ng gia` ga^n.
- Mu+o+`i (Mi Mi) = lo+`i cu?a na`ng gia` kho.m.

Hoa`ng Nam.? Hello? Ah! Cha`o em ye^u thu+o+ng, (tu+` bi gio+` anh pha?i go.i em la` con me`o Mi Mi cu?a anh nha): Tho+`i gian tro^i qua da`i qua' da`i... tha(m tha(?m sau 45 na(m vo+. cho^`ng tan ho+.p ro^`i ho+.p tan, mail na^`y anh em mi`nh ke^? chuye^.n bu` khu' linh tinh cho vui cu+?a vui nha`, em nhen:
Ho^m dda^`u tha'ng Gie^ng, anh bi. con ?vo`i vo.i? to nhu+ con bo. xi't, tha^n dden bo'ng, ca'nh cu+'ng, co' vo`i nhu+ ca^y kim cong cong, nho.n hoa('t. No' co' bo^'n cha^n, va` hai ca'i ra^u, tu+` du+o+'i ga^`m giu+o+`ng no' bo` le^n ne^.m. Thu+`a lu'c anh ngu? say, no' chi'ch anh ma^'y pha't. Ui! ca'i tra'n su+ng chu` vu`, cu+'ng nga('t va` ngu+'a nga'y, nhu+'c nho^'i ky` la.. Ga^`n ca? tha'ng ro^`i, va^~n ddau nhu+'c, tra'n va^~n u, su+ng ta^'y le^n va` ngu+'a la('m. Va^.y ma` em co`n cho.c que^ anh la` ?mo.c su+`ng? ha. Gia^.n thi` tho^i.
Mu+o+`i, (tu+. Mi Mi).- Ui! Em cu+' tu+o+?ng la` do anh ddi hoang. Xin lo^~i nha.
Hoa`ng Nam.- Ho^m nay, anh tu+'c qua', ddi thay ta^'m drap mo+'i, gia(.t me^`n, go^'i, ro^`i anh la^.t he^'t nhu+~ng thanh giu+o+`ng ra. Lau nha` sa.ch se~ xong, anh la^'y thuo^'c xi.t he^'t va`o ma^'y ca'i khe. Thi` tha^'y hai con ?vo`i vo.i? dden dden la(n ra che^'t. Chu+' no' cha.y nhanh kinh khu?ng, kho^ng the^' na`o dda^.p tru'ng. Anh bo? no' trong bao nylon. Chie^`u nay se~ ddem no' xuo^'ng ba'c si~ chu+~a tri. da lie^~u, cho o^?ng xem. Vi` ba'c si~ cho ra(`ng no' la` con A Su+`ng! Ca'ch dda^y va`i tha'ng anh cu~ng bi. no' chi'ch nhu+ the^', nay va^~n co`n u le^n mo^.t cu.c cu+'ng nga('t.
Mi Mi.- Anh ca^?n tha^.n nhen. O+? mo^.t ti?nh tha`nh ga^`n khu nu'i ddo^`i, ho^` ao, dda^`m la^`y be^n U'c (no+i chi. Tu' o+?). Co' mo^.t cho^~ da`nh dde^? ngu+o+`i da^n ca('m tra.i. Nhie^`u ma'i le^`u du+.ng le^n, a(n o+? vui ve?. Bo^~ng ho. nghe tie^'ng he't to kinh khu?ng, o+? mo^.t ca'i le^`u ho+i ga^`n ga^`n bo+` ho^`, co' con ca' sa^'u to lo+'n bo` dde^'n ngoa.m cha^n ngu+o+`i dda`n o^ng, lo^i ddi xe^`nh xe^.ch. Ca? khu ca('m tra.i ho^'t hoa?ng nho^'n nha'o, ho. u`a ra ba~i xem chuye^.n gi`. Thi` mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` cu`ng gia ddi`nh ca('m le^`u ga^`n ddo', nhi`n tha^'y ca?nh tu+o+.ng ha~i hu`ng ddo' tru+o+'c tie^n. Hai ba`n tay kho^ng, ba` ta can dda?m nha?y xuo^'ng ho^`, ba` co+~i le^n mi`nh con ca' sa^'u. Hai tay ba` ta o^m ghi` la^'y lu+ng va` na'ch con va^.t, hai cha^n ba` qua('p cha(.t va`o bu.ng no'. Con ca' sa^'u gia^.t mi`nh, no' ha~i hu`ng nha? cha^n ngu+o+`i dda`n o^ng ra. No' quay ngu+o+.c mo? le^n, ta'p ta'p va`o ngu+o+`i dda`n ba` kho^ng ddu+o+.c.
The^' la` no' va't ba` ta cha.y tuo^'t xuo^'ng ho^` nu+o+'c. Mo.i ngu+o+`i ba^'t ngo+` su+~ng so^'t, nho^'n nha'o, so+. ha~i ke^u la inh o?i. Mo^.t ngu+o+`i dda`n o^ng o+? le^`u kha'c, bi`nh ti~nh xa'ch su'ng cha.y dde^'n ga^`n. Tay thie^.n xa. do du+. mo^.t phu't, ro^`i ddu+a su'ng le^n nha('m va` bo'p co`. DDu`ng!... DDu`ng! Con ca' sa^'u gia^~y giu.a va`i ca'i, ro^`i na(`m ngay ddo+ nu+?a tre^n nu+?a du+o+'i ho^` nu+o+'c. Ngu+o+`i dda`n ba` can dda?m phi thu+o+`ng co+~i con va^t a^'y kho^ng bi. la.c dda.n. Me^.t ddu+'t ho+i, ba` ta na(`m va^.t ra be^n con va^.t nhuo^.m ma'u ddo?. Ngu+o+`i ta vo^.i va~ go.i tru+.c tha(ng dde^'n, ca^'p cu+'u hai na.n nha^n. Mo^.t ngu+o+`i bi. cu.t cha^n, mo^.t ba` bi. ga~y tay. Chi? vi` ?ca'i mo?? con ca' sa^'u.
Hoa`ng Nam.- Co`n mo^.t chuye^.n co' tha^.t nu+~a: Hai chi. em co^ be' nha` kia ddi ta('m so^ng o+? Nam Phi. Co^ chi. ddo^. mu+o+`i tuo^?i, tha^'y em no' bi. con ca' sa^'u ngoa.m, con ca' sa^'u ddang co^' su+'c lo^i ddu+'a em xuo^'ng so^ng, dde^? a(n thi.t. Co^ chi. quy'nh qua', kho^ng bie^'t la`m sao, co^ a^'y kho^ng co`n so+. ha~i, co^ a^'y cha.y dde^'n be^n con ca' sa^'u, co^ ga'i la^'y ngo'n tay tro? cho.t lu?ng ma('t con ca' sa^'u, cho.t ra^'t ma.nh. Con ca' sa^'u bi. ba^'t ngo+`, va` ddau la('m. Ne^n no' nha? co^ em ra. No' lo chuo^`n xuo^'ng nu+o+'c, la(.n ma^'t tie^u. Co^ em bi. thu+o+ng na(.ng. Ho. ca^'p cu+'u hai chi. em va`o be^.nh vie^.n.

Mi Mi.- DDo', anh tha^'y chu+a? Ma` anh co`n ddo`i cuo^'i tua^`n na^`y, ddi a(n thi.t ca' sa^'u vo+'i anh Vu+o+.ng, anh Nuo^i hi?! Em so+. ne^n em ?ghe^ to+?m? ca' sa^'u. Vi` tha^'y no' du+~ da(`n, da lo+?m cho+?m su` si` go+'m ghie^'t, mo'ng cha^n mo'ng tay nho.n hoa('t. Ca'i mo? va` ha`m ra(ng o^i tho^i kinh di.. Nha^'t la` buo^?i to^'i ho^m ddo', nga`y chu'ng mi`nh ddi va`o tra.i nuo^i ca' sa^'u xem. Trong bo'ng to^'i, mi`nh la^'y dde`n pin ro.i xuo^'ng ao, ho^`, thi` tro^ng tha^'y nhu+~ng ddo^i ma('t cu?a no', nhu+ la` a'nh sao la^'p la'nh. Vi` hai con ma('t no' sa'ng ru+.c, ddo? au, tu+`ng con tu+`ng con nhi`n su+~ng va`o a'nh dde`n. Thi.t no' tra('ng, me^`m va` tho+m ngon. La.i co' hu+o+ng vi. dda(.c tru+ng tho+m ho+n thi.t vi.t, thi.t ga` nu+~a. Em la`m thi.t ca' sa^'u sa.ch, xa`o vo+'i sa?, o+'t, me`, to?i, ha`nh, ngu~ vi. hu+o+ng, i't da^`u ha`o, a(n vo+'i ba'nh tra'ng nu+o+'ng. Tha^.t ngon he^'t sa^?y.

Hoa`ng Nam.- Ru+o+.u na^`y la` mo^n thuo^'c, ngu+o+`i ta no'i dde^? tri. be^.nh suye^~n hu+~u hie^.u la('m em o+i! Uo^'ng va`o nghe "dda~" dde^'n o'c. Tuye^.t cu' me`o. Ro^`i anh ho?i ddo^' em: Co' bie^'t con ca' chi`nh kho^ng? Ma^'t ma^'y tra(m nga`n ddo^`ng Vie^.t Nam, anh mo+'i mua ddu+o+.c mo^.t con ca' chi`nh, chi? na(.ng va`o khoa?ng 800 gr. O+? Vie^.t Nam ba^y gio+` con gi` cu~ng ddu+o+.c ddu+a le^n ba`n a(n, dde^? thie^n ha. xa`i, co' tie^`n la` ?chie^m ngu+o+~ng? he^'t: Cho^`n. Cheo. Ru`a. Me^~n. Nai. Ra('n. Ba ba. Va^n va^n? O^i tho^i ddu? thu+' he^'t. DDe^'n no^~i bi gio+` ha^`u nhu+ nhu+~ng loa`i qu'y hie^'m e co' nguy co+ die^.t chu?ng. DDa~ co' le^.nh ca^'m sa(n ba('n, cung ca^'p thi.t ru+`ng. Cho tie^`n thue^, ba.c mu+o+'n, co' le~ em cu~ng ho^?ng da'm a(n thi.t ca' sa^'u.
Mi Mi.- Anh la.i nhem the`m em ne^'m ti' ru+o+.u ca' sa^'u nu+~a ha?? Ghe^ qua' ddi.

Hoa`ng Nam. - Em co' tha^'y o+'n la.nh kho^ng? Ngu+o+`i dda`n ba` co+~i lu+ng ca' sa^'u. Co^ be' cho.t ma('t ca' sa^'u. Ra^'t phi thu+o+`ng. Can dda?m la('m. Nhu+ng... Chu+a dda'ng ki'nh phu.c ba(`ng mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` Vie^.t Nam dda'm co+~i le^n mi`nh con ra('n, va` bo'p na't tra'i tim con ra('n nu+~a. Va` nha^'t la` ba` ta dda~ la`m con ra('n cu'i dda^`u khua^'t phu.c. Tha^.t dda'ng ngo+.i khen. Anh ddo^' em bie^'t ba` a^'y la` ai na`o?
Mi Mi.- Bo'i ba`i hay ca^`u co+ cu~ng chi.u thua. DDu+`ng no'i to+'i em. Em ho^?ng bie^'t.
Hoa`ng Nam.- A^'y! ... La` em ddo'.
Mi Mi.- Ui cha` cha`. Thu+o+ng thie^.t!
Hoa`ng Nam.- Anh la.i ddo^' em 4 chu+~ MEN ne`:
1.- MEN TAL ANXIETY : Hoa?ng loa.n ta^m tha^`n.
2.- MEN TAL BREAKDOWN : Suy su.p tha^`n kinh.
3.- MEN STRUAL CRAMPS : Co tha('t khi co' kinh.
4.- MEN OPAUSE : Hie^.n tu+o+.ng ta('t kinh.
Mi Mi.- O^i! Thi` anh ddo^' em, nhu+ng anh dda~ gia?i thi'ch he^'t ro^`i. La.i co`n pha?i ho?i u+.

Hoa`ng Nam.- Em co' dde^? y' la` ta^'t ca? nguye^n nha^n ca'c su+. kie^.n o+? tre^n, dde^`u do chu+~ MEN ma` ra kho^ng nhi?! DDo' dda`n o^ng ca'c anh la` thie^n ddu+o+`ng. Ma` dda`n o^ng cu~ng la` ddi.a ngu.c. Em a`.
Mi Mi.- O^`! Ca'i na^`y ho. ?cho+i chu+~? qua' hay. Vi` trong bo^'n trie^.u chu+'ng cu?a ngu+o+`i dda`n ba`, dde^`u ba('t dda^`u tu+` chu+~ ?MEN? ma` ra! De^~ ghe't ma` ra^'t de^~ thu+o+ng. Anh hi?!
Hoa`ng Nam.- Loa`i chuo^.t co' the^? giao pho^'i ho+n 20 la^`n/nga`y. (Co`n ho+n con de^ nu+~a ha)! - Con gia'n co' the^? so^'ng trong suo^'t va`i tua^`n vo+'i ca'i dda^`u li`a kho?i tha^n. Voi la` loa`i ddo^.ng va^.t co' vu' duy nha^'t kho^ng the^? nha?y cao. - Muo^'n luo^.c con e^'ch hoa(.c con ra('n tru+o+'c tie^n ta bo? no' vo^ trong no^`i nu+o+'c la.nh, dda^.y ki'n na('p, va` mo+? gas tha^.t nho?, cho+` bao gio+` no^`i nu+o+'c tu+` tu+` no'ng va` so^i. Cho+' ne^'u bo? no' khi nu+o+'c ddang so^i, thi` no' se~ qua^.y lung tung va` nha?y pho'c ra kho?i no^`i. A`, anh nho+' co' chuye^.n na^`y nu+~a? O^i vui o+i la` vui. DDu'ng ro^`i! Sau dde^m em bi. ma dde` (chu+' ho^?ng pha?i ngu+o+`i dde` a` nha), thi` ca? anh va` em dde^`u hoa?ng loa.ng, dde^'n no^~i ra('c ro^'i? bo^`i ho^`i, que^n tru+o+'c que^n sau, que^n dda^`u que^n... que^n? luo^n ca'i phao ca^u! (con ga` con vi.t, thi` i't khi ai go.i la` dduo^i ga`, dduo^i vi.t. Ma` ho. ?thi't? go.i la` phao ca^u ma^.p u' nu`. Pha?i ho^ng na`?
Mi Mi.- DDu'ng qua' ddi thu+a ?ba'c xi~ mu ru`a ho'c mo^n?.
Hoa`ng Nam.- Ha ha! Ui xa`, dza^.y ma` co`n phong cho anh la`m to+'i chu+'c ?ba'c si~ mu ru`a ho'c mo^n? nu+~a chu+'. O^i tro+`i o+'i! Ne^'u vo^ ti`nh, co' ai lo.t cha^n va`o trong ma.ng internet rie^ng cu?a chu'ng mi`nh, thi` cha('c la` ho. se~ cu+o+`i be^? bu.ng, vi` ma^'y ca'i chuye^.n tie^'u la^m cu?a hai o^ng ba` gia` ga^n 60-70U la^?m ca` la^?m ca^?m na^`y ha.
Mi Mi - Va^.y chu+' co^ng du.ng cu?a ca'i ro^'n la` gi` ne` cha`ng?
Hoa`ng Nam.- DDe^? cuo^'ng ro^'n ga('n lie^`n ti' nhau vo+'i ngu+o+`i me., nhu+ su+. nu+o+ng tu+.a va`o su+. so^'ng cu?a con tu+` me. ma` co'. Nhu+ng khi sinh ra ddo+`i, cuo^'ng ro^'n cu?a em be' ddu+o+.c ca('t ddi, thi` tu+` ddo' su+. so^'ng hay go.i no^m na la` ho+i tho+? cu?a em be' ta'ch ro+`i me., ddo^.c la^.p. DDa'ng le~ ra khi ca'i ro^'n la`nh, pha?i tha`nh mo^.t ve^'t se.o ba(`ng pha(?ng. Chu+' ta.i sao ca'i ro^'n la.i teo to'p nha(n nhu'm, va` tro+? tha`nh sa^u hoa('m the^' co^ nu+o+ng cu?a anh?
Mi Mi.- Xin chi.u thua.
Hoa`ng Nam.- Co`n nu+~a, ca(.p vu' cu?a ngu+o+`i dda`n ba` co' co^ng du.ng: La` dde^? nuo^i con. OK! The^' thi`, ngu+o+`i dda`n o^ng kho^ng the^? cho con bu' mo+'m gi`. Sao va^~n co' vu' hi??
Mi Mi.- Co^ng du.ng na^`y, chi? co' Tro+`i mo+'i bie^'t.
Hoa`ng Nam.- Ro^`i, khi ngu+o+`i dda`n o^ng ddi ?quo+` qua.ng a(n pho+? ba^.y ba.?, ha('n ga(.p mo^.t ?ga'i gia` bia o^m? ne^n bi. la^y ra^.n, (do ngu+o+`i dda`n o^ng kha'c ?di da^n ra^.n? cho ba` ta), con ra^.n tha^n de.p le'p, bo` le^'t to+'i mi`nh te^n dda`n o^ng thu+' tu+, thu+' na(m gi` ddo'. Ho. chi? ca^`n hai tha^n the^? a'p va`o nhau chu+`ng va`i phu't tho^i, la` la~nh ddu?! Co' ho+i a^'m co+ the^?, the^' la` lu~ ra^.n bo` sang ngu+o+`i mo+'i, ddi.nh cu+ lie^`n. Te^n dda`n o^ng tra(ng hoa ddo' la.i mang ra^.n ve^`, ta(.ng la.i cho vo+..

Mi Mi.- U'i quo+i Tro+`i dda^'t thie^n ddi.a ui! Va^.y ra anh dda~ tu+`ng mang ra^.n ddi, mang ra^.n ve^` u+! Xin ba'i bie^.t va` to^'ng khu+' anh.
Hoa`ng Nam.- Kho^ng. DDu+`ng no'ng the^' em.
Mi Mi.- Dieu seul le sait...
Hoa`ng Nam.- Ne` em: nga`y anh co`n ho.c chung vo+'i Trung trong dda.i ho.c Y Khoa Sa`i Go`n. Trong pho`ng thi' nghie^.m co' ki'nh hie^?n vi ddie^.n tu+?. Ho^m xu+a, cha? bie^'t la`m sao Trung co' ddu+o+.c ma^'y con ra^.n, no' mang ra^.n va`o lo+'p. Ta co' the^? soi ro.i con ra^.n ra to chu+`ng 15.000 la^`n thu+.c te^'. Ra^.n co' ca? tha?y ba ddo^i tay cha^n (6) lo^ng la' xo^`m xoa`m! Phi'a tru+o+'c ra^.n co' hai ca`ng nho.n hoa('t, du`ng dde^? dda`o hang. Con ra^.n ma`u tra('ng nga` kha'c vo+'i con chi' ma`u dden. Con ra^.n dde? tru+'ng ba'm cha(.t tre^n nhu+~ng so+.i lo^ng, gio^'ng nhu+ con chi' dde? tru+'ng tre^n nhu+~ng so+.i to'c cu?a ngu+o+`i ta. La^'y tru+'ng ra^.n ra dde^? tre^n ba`n: gie^'t, no' cu~ng ke^u ?ca'i co^'c?, y nhu+ tru+'ng chi' va^.y.

Ra^.n kho^ng so^'ng o+? ngoa`i da, ma` no' dda`o hang. Nghi~a la` no' du`ng ca`ng dda`o lo^~, chui va`o lo^~ cha^n lo^ng ma` na(`m o+? cho^~ ki'n, do+ ba^~n. No' kho^ng gio^'ng con chi' so^'ng lu'c nhu'c, luo^n bo` ra^`n ra^`n, loi choi hu't ma'u o+? tre^n dda^`u (do ngu+o+`i i't ta('m go^.i). Khi na`o ddo'i, ra^.n mo+'i bo` ra cha^m vo`i va`o thi.t, hu't ma'u tu+o+i dde^? so^'ng. Mi`nh ngu+'a ddie^n cuo^`ng la` ddo'. Ra^.n gio^'ng nhu+ con re^.p tie^'t ra cha^'t ho^i, chuye^n so^'ng o+? khe va'ch, giu+o+`ng, pha?n. Ra^.n, re^.p, chi', dde^`u sinh so^i na^~y no+? ra^'t nhanh. Em co' bie^'t: kinh khu?ng vo^ cu`ng la` con gia'n co' the^? so^'ng suo^'t va`i tua^`n vo+'i ca'i dda^`u li`a kho?i tha^n. Anh que^n no'i mo^~i na(m, so^' ngu+o+`i che^'t do ong ddo^'t co`n nhie^`u ho+n ca? so^' ngu+o+`i che^'t do ra('n ca('n.
Mi Mi.- Pha?i la`m sao ma` die^.t chu'ng no' chu+' anh.
Hoa`ng Nam.- Bie^.n pha'p duy nha^'t la` ta pha?i hy sinh ca.o bo^. lo^ng, ca.o to'c. Kho^ng co`n cho^~ cho chi' ra^.n bu ba'm. Mo^~i nga`y ta ne^n ta('m go^.i sa.ch se~, la^'y DDT (thuo^'c die^.t co^n tru`ng) xoa dde^`u le^n be^` ma(.t da. La`m nhu+ the^' ca? tua^`n nhe, thi` chi' ra^.n mo+'i ?du+'t ddie^?m?, se~ che^'t he^'t. OK! DDo' la` pha^`n gia?i thi'ch cu?a anh la` ?ba'c si~ mu ru`a ho'c mo^n?. Em tho?a ma~n chu+a?
Mi Mi.- Ca?m o+n cha`ng. Nha` em co' qua' nhie^`u kie^'n. Ta.i sao Tro+`i sinh con kie^'n dde^? la`m gi`? Ta? va` no'i con kie^'n co' co^ng du.ng gi`. Cho em nghe nhe.

Hoa`ng Nam.? Co^ Nu+o+ng! Coi chu+`ng mu`a no'ng thu+o+`ng co' nhie^`u kie^'n nhen. Bo.n kie^'n tinh ranh, kho^n dda'o dde^? ddo' em. Tro+`i la.nh le~o hay sa('p chuye^?n mu+a, la` chu'ng bie^'t tru+o+'c, lo do+`i tru+'ng le^n cao, pho`ng tru' tre^n tra^`n nha`. Tro+`i no'ng no' la.i chuye^?n cho^~ xuo^'ng dda^'t. Vi` the^', kie^'n kho^ng tha mi`nh cho^~ na`o ca?. DDa^u dda^u no' cu~ng bo` to+'i ?tha'm thi'nh? ddu+o+.c. Ngay ca? tu? qua^`n a'o, khi kho^ng co`n mu`i long na~o (naphtalin), no' cu~ng chui va`o. Nha^'t la` nha` em co' thi.t, ca', cha^'t be'o, mo+~, ma^.t ong, thu+'c a(n, thu+.c pha^?m kho^, la` co' kie^'n. Vi` the^', anh pha?i ca^?n tha^.n vo+'i thu+'c a(n. Me^.t la('m. Em ddo.c ddi: Ants hate cucumbers. Keep the skin of cucumbers near the place or ant hole. (Tri. kie^'n: Kie^'n ghe't du+a leo. Bo? vo~ du+a leo ga^`n cho^~ co' kie^'n hay o^? kie^'n).
Mi Mi.- Em ho?i cha`ng, va^.y chu+' con kie^'n co' ca'i dduo^i, nhu+ nhu+~ng con va^.t kha'c kho^ng anh?
Hoa`ng Nam.? Ha ha ha!!! Nu+o+ng o+i! DDu'ng nguye^n ta('c thi` con kie^'n cu~ng co' dduo^i ddo' em a`. Ho^?ng pha?i no' co' dduo^i ro~ ra`ng nhu+ dduo^i cho', dduo^i me`o, hay ?dduo^i phao ca^u ga`, vi.t?. Em co' tin kho^ng? Kie^'n co' dduo^i. Nhu+ng kie^'n co' hai ca'i dduo^i, chu+' kho^ng pha?i mo^.t ca'i dduo^i dda^u em. DDuo^i mo.c ngu+o+.c phi'a tre^n dda^`u. Ma` ta no^m na go.i la` hai co.ng ra^u. Theo khoa ho.c thi` con kie^'n ba`i tie^'t tre^n ca'c ca`nh ca^y. Va` chu'ng lie^n la.c truye^`n tin vo+'i nhau ba(`ng hai ?co.ng dduo^i ra^u? na^`y. Ne^'u loa.i kie^'n la` ?cu`ng chung mo^.t no`i gio^'ng?, thi` no' se~ co' chung mo^.t ta^`n so^' a^m thanh nhu+ nhau. Co`n ne^'u kha'c gio^'ng no`i, no' tu+. ddo^.ng pha't ra nhu+~ng ta^`n so^' a^m thanh kha'c. La^.p tu+'c no' du`ng ca`ng to ca('t ddu+'t dda^`u ddo^'i thu?. No'i chung, loa`i va^.t dde^`u co' dduo^i ca?, tu`y theo da`i, nga('n, to, nho?, cu.t dduo^i nu+~a.

Mi Mi.- O^` thi` ra... co.ng ra^u con kie^'n cu~ng ?hoa' tha^n? la` ca'i dduo^i tinh xa?o anh nhi?! Ma^'y loa`i kha'c, thi` em tha^'y ca'i dduo^i ro~ re^.t. Co`n con ruo^`i, con kie^'n, khi xem trong discovery em ?no? tha^'y?. Con kie^'n co' the^? na^ng mo^.t va^.t na(.ng ga^'p 50 la^`n tro.ng lu+o+.ng cu?a no' va` no' luo^n nga~ ve^` phi'a pha?i khi bi. ngo^. ddo^.c. Kie^'n kho^ng bie^'t ngu?. Anh a`, mo^~i na(m, so^' ngu+o+`i che^'t do ong ddo^'t co`n nhie^`u ho+n ca? so^' ngu+o+`i che^'t do ra('n ca('n. Va^.y ca'i dduo^i con ra('n, thi` co' o+? tu+` khu'c na`o ne` anh?
Hoa`ng Nam.- Ca'i dduo^i cu?a con ra('n, theo anh bie^'t thi` ti'nh tu+` khu'c cuo^'i cu`ng cu?a ca'c ddo^'t xu+o+ng so^'ng. Nghi~a la` tu+` 1/5 ddoa.n cuo^'i cu`ng cu?a con ra('n. DDa(.c bie^.t o+? Tha'i Lan em dda~ chu+'ng kie^'n ngu+o+`i Tha'i bie^?u die^~n ma`n xie^.c ra('n. Ho. cho ngu+o+`i ddi du li.ch ?nha^m nhi? chu't ru+o+.u thuo^'c nga^m ra('n. Ho. la.i cho em so+` va`o cho^~ bo^. pha^.n sinh du.c con ra('n ddu+.c, no' chia ra la`m ddo^i. O^?ng no'i ai ma` so+` ddu+o+.c cho^~ ddo' ddo', thi` lucky la('m.
Mi Mi.- Em nho+' ra ro^`i. Ho^`i a^'y tha^.t thu' vi., vui qua' a`.
Hoa`ng Nam.- Co`n ti'nh ve^` con ngu+o+`i "tie^`n kie^'p"... thi` cu~ng co' ?ca'i dduo^i? nga('n tu?n nga('n ti?n, nhu+ cu.c thi.t thu+`a ddo' chu+' em. Ho. u+a cha` ddi't xuo^'ng dda', dde^? ma`i dduo^i cho ru.ng ddi. Nay ma^'t go^'c ro^`i. Vi` mo.i su+. ye^u thu+o+ng truye^`n ca?m, cu~ng tu+` ?ca'i dduo^i? ma` pha't xua^'t ra. Pha?i cha(ng ddo' la` gia^y lie^n la.c ma^.t thie^'t cu?a con ngu+o+`i kho^ng ha?

Mi Mi.- Anh na^`y vo+' va vo+' va^?n. Bo^. cu+' ?Nha^n Chu?ng Ho.c? la` anh tin va`o thuye^'t Darwin, thi` loa`i ngu+o+`i xua^'t tha^n tu+` loa`i ddu+o+`i u+o+i sao! Ho. cu~ng co' ca'i dduo^i ra^'t nga('n. Nhu+ng sau va`i trie^.u na(m, thi` ca'i dduo^i cu?a loa`i ngu+o+`i ru.ng ddi?? ( Ah! Em la.i tu+o+?ng tu+o+.ng gio^'ng nhu+ con no`ng no.c, con tha(`ng la(`ng ru.ng ma^'t dduo^i!?). Ro^`i do ca'i the^' ddi ddu+'ng cu?a loa`i ngu+o+`i mi`nh ung dung, hoa`n ha?o ho+n, ne^n ho. ddu+'ng le^n, ba('t dda^`u ddi ba(`ng hai cha^n. Chu+' nga`y xu+a nhu+ tra'i dda^'t, thi` ho. ddi ba(`ng bo^'n cha^n ha'?
Hoa`ng Na(m.- Va^.y ra, em la` ?ca'i dduo^i? cu?a anh ro^`i. Anh pha?i ?ba?o-tri`? tha^.t to^'t, ca'i dduo^i ye^u da^'u cu?a anh nha. Tu+` nay anh se~ chi'nh thu+'c phong chu+'c cho em la`: ?Ngu+o+`i qua?n-dduo^i ye^u da^'u cu?a anh?. Co`n anh se~ la` NO cu?a em: No^ nu+'c. No^ ddu`a. No^ gio+~n. No^ bo^.c. No^ ty`. No^ le^.. No^ gia. No^ nha^n. No^ di.ch... No. No. No. Yes. Yes. Yes... cu?a em suo^'t ddo+`i. Chi.u chu+a Mi Mi Nu+o+ng nu+o+ng?
Mi Mi.- Da. va^ng! Nhu+ng, anh cho em xin anh ca'i dduo^i khu'c giu+~a kia.

Hoa`ng Nam.- Ui Tro+`i! Sao em kho^n the^'. Ne^'u em la` ca'i dduo^i cu?a anh. Ta^'t nhie^n em la` hie^.n tha^n ti`nh ye^u tro.n ve.n duy nha^'t cu?a anh ro^`i. Em dda~ tro+? tha`nh ca'i dduo^i, ma` em co`n ddo`i cho.n khu'c dda^`u, khu'c giu+~a, khu'c na^`y, khu'c kia nu+~a. Tho^i xin em ha~y ba(`ng lo`ng la`m ca'i dduo^i ly' tu+o+?ng cu?a con ra('n nha! Em bie^'t anh tuo^?i ?Ta^n Ty.? ma`! Thi` ra('n ddi dda^u cu~ng pha?i ?tha? ca'i dduo^i ke'o le^'t ddi theo. DDi dda^u ra('n cu~ng ?co' dda^`u co' dduo^i? ke'o le^ the^ lo`ng tho`ng theo cu`ng. Ha` gi` em pha?i lo la('ng, cho.n khu'c giu+~a cho a^'m a'p an toa`n hi?!
Mi Mi.? OK Salem!
Hoa`ng Nam. - Yes. Amen!
***

Ca'i CHAT, hay ca'i "TA'T" Ngu't Nga`n Lu+ng Ma^y

Date: Mon, 10-26 -2009 -00:05:34 -0700 (PDT)
From: "Tony Dautry khanhson21@saigon.com Add to Address Book Add Mobile Alert
Subject: Thu+ mang so^' # 4.946* ?CHAT? bu` khu' nghen
To: "wit < tio1@yahoo.com >
* * *

Mi Mi .- Allo! Cha`o anh. Em vu+`a ve^` Vie^.t Nam, hie^.n ddang o+? DDa` La.t. Anh co' khoe? kho^ng?
Na(m Tony.- Ah! Cha`o em. Ca'm o+n em. Da.o na^`y anh kho^ng ddu+o+.c khoe? la('m. Buo^`n va` ddau nhie^`u la` dda(`ng kha'c.
Mi Mi .- Em dda~ no'i vo+'i anh ha(`ng tra(m la^`n ro^`i: Bi gio+` mi`nh cu~ng dda~ co' tuo^?i, chu+' na`o pha?i co`n tre? mo? nhu+ ho^`i xua^n xanh dda^u. Ma` anh nay ca(.p bo^` ba` Kie^m. Mai ba` Nguye^.t. Em no'i ddu+'t lu+o+~i kho^ng ddu+o+.c a`.
Na(m Tony.- Tu+. no' phone dde^'n anh ho` he.n, ru? re^. Chu+' anh na`o muo^'n.
Mi Mi .- Kho^ng co' lu+?a, la`m sao co' kho'i. Chi? tu+` ba bo^'n tha'ng nay tho^i, khi anh ba('t dda^`u quen vo+'i Kie^m, thi` anh mo+'i ca^'m Nguye^.t kho^ng ddu+o+.c go.i phone dde^'n nha`. Anh so+. ca'c con nghe ddu+o+.c, se~ me'c la.i em. Anh dda^u bie^'t la` Nguye^.n dda~ go.i phone to+'i kho'c lo'c, ke^? le^? vo+'i be' Tu+ ddu? ddie^`u: No' ke^? ve^` anh va` ba` Kie^m ddo' sao?
Na(m Tony.- Thi`... anh dda~ nga(n ca^'m Nguye^.t tha^.t. Ne^'u no' tha^.t lo`ng so+. anh, thi` pha?i nghe lo+`i anh. Tie^'c thay. Ne^n anh tu+` bo? no' ro^`i. Em.
Mi Mi .- Co' the^? no' kho^ng thu+o+ng ye^u anh, ma` so+. ma^'t anh nhu+ mo'n ho^`i mo^n be'o bo+?. Kho^ng tin, anh cu+' ho?i ca'c con ga'i. DDu'ng la` no' dda~ go.i phone dde^'n nha` mi`nh ke^? to^.i anh. Mo^.t cha^n be^n na^`y va` mo^.t cha^n be^n kia, anh kho^ng the^? bu+o+'c cha`ng ha?ng cu`ng mo^.t lu'c qua hai con thuye^`n ddang bo^`ng be^`nh tre^n so'ng nu+o+'c: Vi` my~ kim, giang so+n, hay vi` my~ nha^n the^' ho+?!? Ti`nh ye^u cua? ngu+o+`i dda`n ba` na^`y xe't ra coi ?cha`ng? co`n co' su+. ba^'t trung, lu+`a do^'i va` vu.-lo+.i, ga^y to^?n thu+o+ng tra^`m tro.ng ddo^'i vo+'i ti`nh ca?m thie^'t tha ?na`ng? dda~ trao ta(.ng. La`m trai ne^n nhi`n tha(?ng ve^` phi'a tru+o+'c, anh ha~y no'i ddi: Anh cho.n my~ kim, cho.n giang so+n, hay cho.n my~ nha^n 60 kho^ng co' gi` ca? ngoa`i su+. trao ddo^?i tho^ thie^?n ve^` du.c ti'nh... !?

Na(m Tony .- Anh bie^'t ca'ch xu+? su+.. DDu+`ng da.y kho^n anh nha. Anh se~ kho^ng vie^'t thu+ cho em nu+~a. DDo.c chu+a he^'t thu+ kia, thi` lo`ng ddu`ng ddu`ng no^?i gia^.n, cha(?ng the`m vie^'t thu+! Em muo^'n la`m gi` thi` la`m. Em cu+' quye^'t ddi.nh theo y' em. Nghe ro~ chu+a? DDa^y la` la^`n nghi ngo+` thu+' bao nhie^u ro^`i? (Tru+` khi em kho^ng co`n ha^'p ta^'p, no'ng na?y, em nghi~ la` anh co`n ddam me^ chu'ng).
Mi Mi .- U?a!? Thi` ra nga('n go.n la` the^'... Gio^'ng ho^`i na(m 1989 a^'y. Khi em no'i ddu'ng tim dden cua? anh. Anh ddu`ng ddu`ng kie^'m co+' no^?i gia^.n. Ro^`i anh no'i: vi` gia^.n em, anh dda~ sa va`o vu~ng la^`y, phung phi' bao nhie^u tie^`n va`o tay chu'ng no' ha? Bao nhie^u la^`n ro^`i, anh va^~n chu+`a mo^.t ke~ ho+? hoa~n binh, la` ta.m tho+`i u'p u'p mo+? mo+?, la^~n tro^'n chu'ng tho^i.
Anh kho^ng da'm du`ng bie^.n pha'p ma.nh la`: Nhi`n tha(?ng va`o ma(.t chu'ng. No'i lo+`i chia tay vi~nh bie^.t. Ne^n sau khi chu'ng ?me` nheo? kho'c lo'c, na(n ni?, thoa? ma~n ro^`i, thi` dda^u va^~n hoa`n dda^'y. Anh tie^'p tu.c no'i la'o vo+'i em va` ca'c con. Thu+a anh! Em kho^ng the^? chi.u ddu+.ng ho+n. Ti`nh ye^u em tro.n ve.n cha^n chi'nh. Em chu+a bao gio+` lo+.i du.ng anh mo^.t ddo^`ng xu. Ne^n; Tuye^.t nhie^n em kho^ng bao cha^'p nha^.n anh, ve^` su+. anh lu+`a ga.t em tra('ng tro+.n tu+` tie^`n ba.c, la^~n ti`nh ca?m. Su+. vie^.c dda~ ro~ ra`nh ra`nh. Anh ne^n quay ve^` phu? phu.c du+o+'i cha^n chu'ng, ca^`u mong chu'ng gia a^n tha to^.i cho anh. Anh lie^'m la.i ma^'y ba~i ddo+`m anh dda~ tro't nho^? ra. DDo' chi'nh la` lo+`i anh no'i la`: ne^'u anh ma` quen la.i ma^'y con ddo', thi` anh cu'i xuo^'ng lie^'m ba~i nu+o+'c mie^'ng anh dda~ nho^? xuo^'ng dda^'t. Em se~ kho^ng the`m qua^'y ra^`y anh. Em hu+'a nhu+ the^'.
Na(m Tony .- Hu+` hu+`! Sao em dda'nh gia' anh tha^'p the^'. Em cu+' nghi~ nhu+ va^.y, anh se~ ra^'t buo^`n va` no^?i gia^.n kinh khu?ng. DDa~ nghi ngo+` nhau hoa`i, thi` co`n gi` la` ti`nh ye^u nu+~a. Ba^y gio+`, anh se~ im la(.ng. Cu+' no'i ddi.
Mi Mi .- Va^.y chu+', tu+` sa'ng thu+' Hai, 24-01-05 lu'c 9:49, anh no'i anh ddi DDa` La.t vo+'i o^ng Ba, va` o+? mo^.t tua^`n. DDe^? anh lo ve^` vie^.c mua dda^'t ddai, ba'n kie^'m lo+`i gi` ddo'. Tha^.t ra, anh kho^ng he^` ddi vo+'i ai, ma` anh ddi vo+'i con Kie^m, le^n DDa` La.t o+? ta.i Hotel Dream. Trong khoa?ng tho+`i gian ddo', anh kho^ng co' mo^.t gio+` ra?nh ro^~i ta'ch ro+`i no', dde^? le~n ddi e-mail ve^` em. Ma(.c du` ddi cho+i, nhu+ng anh va^~n ma^'t tu+. do ha. Chu+' na`o em co' ca^'m ca?n anh ma^'t tu+. do. DDa^y', chi'nh la` lu'c anh bi. ke^`m ke.p. Bi. ra le^.nh, bi. ba'm sa't tu+`ng bu+o+'c. Nha^'t la` bi. tu+o+'c ddoa.t tie^`n ba.c cua? chu'ng ta, mo^.t ca'ch da~ man va` tho^ bi?, o^ tro.c nha^'t. Va^.y, anh tu+. sa cha^n va`o vu~ng la^`y sa ddoa., thi` ddu+`ng ddo^~ to^.i cho em nha. Em kho^ng the^? no'i gi` ho+n, khi anh ti'nh na`o va^~n ta^.t a^'y. Em cha'n he^'t bie^'t. Kho^ng vi` ly' do gi`, em ca^`n ni'u ke'o cuo^.c ti`nh dda~ ma^'t nu+~a.
Na(m Tony .- Em ddu+`ng co' to^'i nga`y ddi ri`nh mo` anh, nhu+ te^n tro^.m va^.y. OK. Anh co' lo^~i trong vie^.c no'i do^'i em. Cha(?ng qua so+. em buo^`n. Sorry. Em ha~y ro^.ng lu+o+.ng thu+' tha va` bao dung. Anh xin hu+'a la` tho^i. Anh kho^ng muo^'n no'i gi` nu+a~. Anh im.
Mi Mi .- Chi? ca^`n mo^.t tie^'ng sorry tro+n tru tu+` cu+a? mie^.ng de~o mo^`m dai me'p, tra`n mo^i tre^n ma` tre^` mo^i du+o+'i cua? anh; La` se~ xi' xoa' bao ddie^`u ba^'t nha^n gian a'c hoa`i ma~i sao? Va^.y thi`, anh ddu+`ng bao gio+` mo+? mie^.ng ra no'i ca^u: - ?Em va` ca'c con kho^ng to^n tro.ng anh? nhe. Anh muo^'n cho ca'c con to^n tro.ng anh?
Tru+o+'c tie^n, anh pha?i la`m the^' na`o to? ra xu+'ng dda'ng, va` tu+. to^n tro.ng mi`nh. Sau ddo' ca'c con va` em mo+'i ca?m tha^'y anh xu+'ng dda'ng ddu+o+.c em va` ca'c con >Kho^ng nhu+~ng la` to^n tro.ng anh, ma` anh se~ ddu+o+.c su+. tri`u me^'n va` ki'nh tro.ng ho+n<. DDe^? kho?i la`m phie^`n nhau vo^ i'ch, em se~ ve^` Vie^.t Nam: -* Trong ddo', se~ gia?i quye^'t chuye^.n ti`nh ca?m & tie^`n ba.c anh vay mu+o+.n em tu+` xu+a. Em se~ ddu+a ra a'nh sa'ng cho minh ba.ch vu. na^`y. Bo+?i tu+. vi`, do anh ddi rao re'c vo+'i ca'c em cua? anh la`:
- Em gian a'c, dda~ la^'y ta^'t ca? ddo^` dda.c trong nha`, kho^ng chu+`a la.i cho anh ca'i gi` ca?.
- Thu+a anh Hoa`ng Na(m Tony, sao anh mo+? mie^.ng ra no'i la'o kinh khu?ng, ma` kho^ng bie^'t ma('c co+~ va^.y? Va^.y chu+', anh co' muo^'n em nha('c la.i cho anh nho+' ro~ kho^ng? Tie^`n ba.c phu? phe^ va`i chu.c nga`n usd. DDo' la` cua? chi`m. Co`n na`o la` cho anh bao nhie^u ddo^`ng ho^`, ma'y a?nh, ca? lu+o+.ng da^y chuye^`n va`ng, nha^~n va`ng, ca` ra', gia`y sports, qua^`n jeans, a'o len, nhu+~ng bo^. a'o veston dda('t tie^`n, vo^ so^' chuye^.n?
Co`n cu?a no^?i to chi`nh i`nh nhu+: tu? ddu+.ng qua^`n a'o dda'ng gia' va`i trie^.u, ta^'t ca? ma'y mo'c trong nha`, tivi, microwaue. Cho anh tie^`n mua tu? ki'nh u'p che'n ba't, ddo^` du`ng son no^`i. Mo^.t gia`n tu? tuye^.t dde.p mo+'i toanh (do em gu+?i the^m 2.000 usd, dde^' anh thue^ tho+. ddo'ng o+? tre^n be^'p, ddu+.ng nhu+~ng thu+' ca^`n thie^'t), nha^'t la` em pha?i chi tie^`n cho anh la`m he^'t hai ha`m ra(ng gia? cu?a anh bi. nha chu, pha?i nho^? qua'ch ddi ru`i, va^n va^n... va` va^n va^n? Ta^'t ca? cu?a a^'y va^~n co`n na(`m li` o+? nha` anh ddo'. Ke^? ca? ca'i ma'y la.nh mo+'i ca'u ca.nh o+? dda^u ra, dde^? nga`y dde^m cho anh ma't me?? Cha? le~ em sa('m ra ta^'t ca? ta.i nha` na^`y cu?a anh, ro^`i em leo le^n go+~ xuo^'ng, dde^? em ddem ddi My~ he^'t a`?

Ma^'y la^`n ro^`i anh la`m ma^'t toi he^'t, em ho?i to+'i anh na`o da^y chuye^`n va`ng y, ca` ra', ddo^`ng ho^`, va^n va^n? khi thi` anh no'i la'o la` anh tu'ng tie^`n, co' ba'n xa`i, ca^`m co^'. Hay ddi cho+i dda~ bi. ma^'t, bi. giu+.t. U'i Tro+`i! Ca'o gia` ma` cu~ng bi. giu+.t ha! Va^.y thi` ga^`n va`i chu.c nga`n usd? Cha('c cu~ng bi. con na`o giu+.t be'ng ma^'t toi he^'t sao?
-* Na`y anh; Anh ddu+`ng co' du+.ng ddu+'ng le^n em dda~ la^'y la.i ddo^` dda.c he^'t, ro^`i anh ddi be^u re^'u, vu oan gia'ng hoa. cho em nhu+~ng chuye^.n kho^ng, anh no'i du+.ng ddu+'ng le^n la` co' a` nha. Vie^.c na^`y, ca'c con dde^`u bie^'t, dde^`u tha^'y ra^'t ro~. Anh ddu+`ng tie^'p tu.c bo^i tro tra'c tra^'u le^n ma(.t. Anh no'i la'o dde^? con ca'i ca`ng khinh anh. Ca'i to^.i cu?a anh to nga^.p dda^`u nga^.p co^? ddo'. Anh ddem? to'm la.i, ta^'t ca? mo.i thu+', anh ddem ddi da^ng cu'ng ba^'t lu+o+ng va`o nhu+~ng cuo^.c truy hoan. Anh no'i la'o va` lu+o+`ng ga.t em mo.i chuye^.n. Ke^? ca? chuye^.n anh da'm dde^'n nha` con ga'i be' Hai dde^? la^'y danh nghi~a te^n cu?a em, ma` anh no'i vo+'i con ga'i:
- Con o+i! Co^ Mi ra^'t ca^`n tie^`n. Con cho co^ M mu+o+.n 5.000usd. Nhu+ng con ddu+a cho ba - dde^? ba gu+?i ga^'p qua My~ cho co^ M.
-* Con ga'i tin anh no'i tha^.t, con dda~ ddu+a tie^`n cho anh, va` anh da^'u die^'m ddem ddi phung phi' he^'t. Ma` anh kho^ng he^` no'i cho em bie^'t, la` sao? Ma~i dde^'n mo^.t na(m sau, khi em ve^` tha(m anh, thi` be' XuTu ho?i em:
- Va^.y chu+' co^ dda~ mu+o+.n tie^`n cu?a chi. Hai, khi na`o co^ mo+'i tra? la.i?
Em dda~ gia^.t mi`nh, co^' ho?i con cho ra le~: Thi` con ga'i ke^? la.i dda^`u dduo^i nhu+ the^'. Anh co' nho+' la` khi ddo' em gia^.n qua', go.i anh cho+? em dde^'n nha` be' Hai, dde^? ddo^'i chu+'ng ba ma(.t mo^.t lo+`i. Thi` lu'c ddo', anh dda~ cu'i gu.c dda^`u tru+o+'c ma(.t em, va` con ga'i be' Hai ma` thu' to^.i kho^ng?
No'i tha^.t vo+'i anh, vi` em thu+o+ng be' Hai, con ga'i kho^ng da'm cho cho^`ng S? cu?a no' bie^'t vie^.c to^`i te^. na^`y, ne^n em kho^ng no+? la`m to chuye^.n. Ro^`i tu+. em bo? tie^`n tu'i ra, dde^? tra? no+. dda^.y ma` anh gian tra' no'i la'o dde^? em giu'p anh vuo^'t ma(.t ma` nhi`n con. Anh no'i la'o, mu+o+.n danh cu?a em, anh du`ng so^' tie^`n mu+o+.n a^'y dde^? la`m gi` hu+?? Co' do^n do^'t nhu+ em, cu~ng tha^'y va` bie^'t ra^'t ro~ cha^n tu+o+'ng anh ma`. Vi` sao? Khi xu+a em ye^u anh, em chu+a he^` co' nhu+~ng nga`y ca^.n ke^` be^n anh. Chu'ng ta kho^ng co' mo^i tru+o+`ng thua^.n tie^.n so^'ng chung du+o+'i mo^.t ma'i nha`. Ti`nh ye^u a^'y ddu+o+.c em so+n phe^'t le^n mo^.t lo+'p ma. va`ng qua' ly' tu+o+?ng, tha^`n tha'nh, a?o tu+o+?ng, ma` ngu+o+`i My~ go.i la` ?American Idol? va` thi vi. hoa' cuo^.c ti`nh. Anh bu+ng bi't, che dda^.y co^' ta^.t xa^'u xa kha' ta`i ti`nh. Nay em va` ca'c con dda~ bie^'t ddu+o+.c nhu+~ng ha`nh ddo^.ng, nhu+~ng suy nghi~ cua? anh.
-* DDa~ tra?i qua ma^'y chu.c na(m ye^u va` bie^'t nhau. Thi` ba?n cha^'t con ngu+o+`i anh dda~ lo^. ro~ nguye^n hi`nh. Nga`y xu+a, anh no'i vi` anh buo^`n chi. Tu+ cu?a em ca^'m mi`nh ye^u nhau, ne^n anh tro+? ne^n sa ddoa.? Va^.y chu+' ba^y gio+` anh to'c ba.c gia` U-70 ro^`i, anh va^~n nhu'ng cha^n va`o vu~ng la^`y! Bo+?i ta.i ai? Anh chi? la` mo^.t dda`n o^ng ?a?o? he`n mo.n qua' ta^`m thu+o+`ng. DDu'ng la` em to^ ma`u pho'ng dda.i, na^ng bi anh la` sie^u sao tha^`n tu+o+.ng, em dda~ na('n no't co^ng da~ tra`ng xe ca't tre^n bie^?n. Su.p ddo^~. Ba^y gio+` anh ddu+`ng ddo^~ lo^~i ta.i ai. Nha. Anh no'i la'o ta`n ba.o, pha?n bo^.i ti`nh, lu+`a ga.t tie^`n, li` lo+.m tra('ng tro+.n tho^ bi? nha^'t ddo+`i.
-* Em kho^ng the^? ro^.ng lu+o+.ng tha thu+' cho anh the^m; La^`n thu+' ma^'y chu.c ro^`i? Em cu+o+ng quye^'t du+'t ti`nh vo+'i anh. Em dda~ cho anh ra^'t nhie^`u vo+'i su+. bao dung, chi.u ddu+.ng, hy sinh qua' dda'ng. Ha^.u qua? la` kho^ng ddu'ng cho^~ va` thua thie^.t.
-* Tuy nhie^n, mo^.t ddie^`u cuo^'i cu`ng em ye^u ca^`u anh: Kinh qua cuo^.c ti`nh dai da(~ng ho+n 45 na(m na^`y. Em bie^'t ro~ anh ho+n ai ca?. Mong anh thu+'c ti?nh. Kho^ng ne^n nha^~n ta^m dde^? mu+u toan ddi lu+o+`ng ga.t ti`nh ca?m, tie^`n ba.c nhu+~ng ngu+o+`i nhe. da. kha'c nu+~a; Nha^'t la` em, ba` con, Thu, Bi'ch Ha`, Ho^`ng Anh, va` nhu+~ng ba.n trai Kho^ng-qua^n, Tabert cu?a anh o+? ha?i ngoa.i vo^ to^.i a`. Ai ai cu~ng pha?i la`m vie^.c va^'t va~. Chu+' ho. kho^ng nhu+ anh, (ddu+o+.c em va` be' Hai nuo^i anh sung tu'c, no dda^`y). Anh kho^ng la`m vie^.c gi` ca?, ngo^`i kho^ng an hu+o+?ng, ne^n anh kho^ng tha^'y gia' tri. cao quy' tu+` ti`nh ba.n, ti`nh ye^u, qua ddo^`ng tie^`n cu?a ngu+o+`i kha'c da`nh du.m, cha('t chiu gu+?i ve^` anh dda^u. O+? ha?i ngoa.i ba.n be` tha^n nha^n cu?a anh cu+' tin anh bi. ddau chu+'ng nan y. Anh dda~ no'i la'o, lu+`a do^'i ho. la` anh co' di chu+'ng ung thu+ co^?, dde^? ho. lo quye^n go'p tie^`n ve^` cho anh.
DDo^`ng tie^`n kie^'m ddu+o+.c qu'y la('m, ho. hy sinh dde^? giu'p nhu+~ng ngu+o+`i thu+.c su+. nghe`o ddo'i, ddau kho^?. Va` khao kha't su+. so^'ng trong la`nh. Nha^'t la` nhu+~ng ddo^`ng tie^`n ba.n Kho^ng-qua^n cu?a anh quye^n go'p o+? ha?i ngoa.i, le~ ra ne^n dde^'n ta^.n tay ca'c em be' mo^` co^i dda'ng thu+o+ng, o^'m ye^'u, nhu+~ng o^ng gia` ba` la~o mu` lo`a, be^.nh ta^.t kho^'n cu`ng, nghe`o kho^? o+? vu`ng que^ xa xo^i, mo+'i pha?i. Trong khi ddo', anh nha^.n tie^`n cu?a ngu+o+`i kha'c, la.i tie^'p tu.c so^'ng pha^y pha^y, phe` pho+~n ddi a(n cho+i tra'c ta'ng vo+'i con Nguye^.t, con Kie^m. Em ?no'i co' sa'ch, ma'ch co' chu+'ng? ro~ ra`ng.
DDa^`u da^y be^n kia bo+` dda.i du+o+ng dda~ gia(`ng ma.nh phone ca'i co^.p, do^.i la.i ra^'t to tre^n ma'y.
Thi` ra... gia^.n du+~ nghe! So+.i da^y dda~ du+'t lia` ddu+o+`ng no^'i?
***

49 na(m sau: Tho+`i gian va` kho^ng gian da`i le^ the^, tha(m tha(?m? tu+` "thuo+? co' anh co' em ddi nhe. va`o ddo+`i nhau" o+? DDa` La.t, ra Hue^', My~ Cha'nh, Qua?ng Tri., ro^`i vo^ DDa` Na(~ng, Sa`i Go`n... The^' ro^`i, va`o nhu+~ng chie^`u gio^ng ba~o khi ddi.nh me^.nh cu'i nhi`n xuo^'ng ddo+`i hai anh chi. thi`... nhu+ Abraham Lincoln no'i. ?ai ddo'? co' the^? lu+`a do^'i mo^.t so^' ngu+o+`i trong mo^.t lu'c, va` lu+`a do^'i he^'t mo.i ngu+o+`i trong va`i lu'c, nhu+ng kho^ng the^? ma~i ma~i lu+`a do^'i ddu+o+.c ta^'t ca? mo.i ngu+o+`i?.
DDo^i ba`n tay Mu+o+`i ddan cha(.t va`o nhau dde^? o^m dda^`u go^'i run ra^?y nho^ cao, the^' ma` cu~ng co' lu'c hai mu ba`n tay ra~ ro+`i tuo^.t ra, ro+i ru.ng buo^ng tho~ng xuo^'ng. Co' the^? do ta^'m lo`ng mi`nh kho^ng ro^.ng ra~i, vi. tha; ne^n nhie^`u lu'c na`ng kho^ng qua?n dda.i, bao dung, kho^ng que^n nhu+~ng ua^'t ha^.n ddau buo^`n vo` xe' trong qua' khu+', khie^'n Mu+o+`i ca`ng ddie^n tie^'t, muo^'n va.ch tra^`n bo^. ma(.t gian tra' lu+u manh cu?a Hoa`ng Phu+o+ng Nam. Na`ng muo^'n ddo^'p cha't vo^ ma(.t cha`ng, xi? va~ nhu+~ng lo+`i cay ddo^.c, chi` chie^'t, khinh khi, phi? nho^? ba~i nu+o+'c mie^'ng vo^ ma(.t ?dde.p la~o nhu+ng than o^i ghe^ to+?m? ddo', cho la.i gan, cho ha? co+n gia^.n. Nhu+ng? do ba?n ti'nh hie^`n la`nh ne^n mi`nh kho^ng no+~.

Na(m buo^ng lo+`i ngo.t di.u na(n ni? van lo+n na`ng ho+n ca? chu.c la^`n: ?anh no'i cho co^ nghe, anh co' lo^~i, ha~y tha lo^~i cho anh?. Hu+`! ?em? dda~ tha thu+' ho+n ca? chu.c la^`n em buo^`n ba~ tha lo^~i... tu+` khi anh co`n la` sinh vie^n cho dde^'n nay ro^`i dda^'y chu+'). Ba^y chu+` kho^ng nha^'t thie^'t em pha?i bao dung, (du` qua?ng dda.i ba(`ng ca'i mie^.ng, ma` ba(`ng su+. cha^n tha^.t tu+` a'i), va` lo`ng ddu+'c ddo^. khoan dung trong tra'i tim ru+.c lu+?a nu+~a ro^`i. Anh cha(?ng co`n hu+o+?ng dda(.c a^n ddo', vi` anh dda~ qua' ta`n a'c, nha^~n ta^m ddo^'i vo+'i mo^'i tha^n ti`nh cu?a em, thi` anh ddu+`ng tra'ch em sao no+~ dda'p tra? la.i nhu+ the^' nhe'. Cha(?ng qua em vu+`a gio^'ng anh, em dda~ "ho.c ca'i sa'ch a^'y tu+` anh ddo' tho^i". DDu+`ng, anh ddu+`ng van xin la`m gi`! Vo^ i'ch. Khi Hoa`ng Phu+o+ng Nam cu~ng bie^'t gia^.n ma` nha^'n ma.nh gio.ng: ?Anh no'i cho co^ nghe? mo^.t ca'ch be^` tre^n, ke? ca?, la'u ca', tri.ch thu+o+.ng, chu+' kho^ng ha(?n do tinh te^', bie^'t nha^.n ddie^`u sai tra'i qua chu+~ ?co^? thay the^' chu+~ ?em?, nhu+ bao la^`n cha`ng a^u ye^'m di.u gio.ng la`m ho`a, nhu+~ng lo+`i co' ca(n ba?n gia'o du.c cua? mo^.t gia ddi`nh kha? tro.ng to^n ti.

Lo`ng Mu+o+`i lo+ lu+~ng, phie^u linh, che^nh ve^nh nhu+ la' cuo^'n trong gio' lu`a ra^`n ra^.t tre^n lu+ng a'o thu+a. Na`ng ca?m tha^'y ra^'t buo^`n, vi` mo^.t ho^m va`o nga`y na('ng tu+o+i, na`ng dda~ mo+`i bo^'n ngu+o+`i: Hoa`ng Nam, Vi.nh, va` Vu+o+.ng (go^`m co' ba o^ng va` mo^.t ba`) - cu`ng ddi a(n thi.t ca' sa^'u o+? mo^.t nha` ha`ng tho+ mo^.ng, ta.i vu`ng que^ Bi`nh Tho+'i. Ban dda^`u mo.i ngu+o+`i vu+`a a(n, vu+`a uo^'ng? va` ri? ra? chuye^.n tro` vui vui. ?o^ng Hoa`ng To Bi.? (trong gio+'i nha^.u nhe.t xi?n xi?n dda~ dda(.t bie^.t hie^.u cho Nam dda^'y). Sau khi ba ngu+o+`i dda`n o^ng na^`y, mo^~i ngu+o+`i dda~ uo^'ng bo^'n lon bia ho^.p ngoa.i, vo? lon dde^? ngo^?n ngang du+o+'i cha^n ba`n. Co' le~ do tu qua' nhie^`u bia, ne^n ho. nga` nga` say, hay do hai o^ng kia co' y' no'i muo^'n nha('n nhe cho na`ng bie^'t ro~ ve^` ca^u chuye^.n cu?a ?Hoa`ng Na(m to-bi." va` con ?pho+? xi' Kie^m?, cu~ng ne^n. Ho. dda(.t te^n con bo^` Kie^m la` "xi' Kie^m", co' hai nghi~a: xa^'u xi' & xi' pha^`n: O^ng Vi.nh cu+o+`i to:
Vu+o+.ng to'c ba.c kho+i chuye^.n:
- Tui ke^? cho ma^'y gia` nghe chie^.n na^`y: "Hoa`ng Nam to... bi." qua? tha^.t o^ng co' ca'i bi. kho^?ng lo^` thie^.t sung su+o+'ng qua'! a(n chu+a no lo chu+a to+'i. Co`n tui, tui a(n co+m mo+'i no'i chuye^.n cu~? dda^y ba.n. O^ng Nam ddu'ng la` dda`o hoa, (do dda`o mo? to bi. ma` ra a` nhe):
Sa'ng dde`o co+m ddi a(n pho+?.
Tru+a ha(m ho+? ru+o+'c pho+? ddi a(n co+m.
Chie^`u co+m ve^` nha` co+m.
Pho+? ve^` nha` pho+?.
To^'i na(`m vo+'i co+m nghe tho+m tho+m mu`i pho+?. (1)
Vu+o+.ng da(`n ma.nh lon bia ca'i co^.p tre^n ba`n, la('ng nghe ba.n Vi.nh no'i:
- Ha(?n ?cu. mi? bie^'t con Kie^m la` ti`nh nha^n cu?a Vu+o+.ng tu+` chi'n na(m nay ro^`i? Pha?i ho^ng?
- Kha` kha`! Bie^'t chu+'. To^i dda~ ddo.c o+? dda^u ddo': ?vo+.? la` co+m nguo^.i cu?a ta. Mi`nh a(n hoa`i tha^'y nga^'y le^n ta^.n co^?... Nhu+ng pho+? ta'i la` cha la'ng gie^`ng. To^i a(n pho+? ta'i... hi` hi` ta^'t nhie^n a(n ba'nh tra? tie^`n, co' hao to^'n tie^`n ba.c thie^.t, ddo^i khi run so+. pha?i mang be^.nh Aid. Tuy va^.y to^i va^~n the`m? a(n pho+?, a(n ?thi.ch?, ke`m vo+'i nga^`u pi'n va` ta? pi'n lu`. Ma(.c du` to^i bi. heart attach va` protaste, va^.y mo+'i "chi't".
Ba^y gio+` hai o^ng kia kho^ng no'i chuye^.n tie^'u la^m nu+~a, ma` ba('t dda^`u nha^.p dde^`:
- Ha(?n la` o^ng Hoa`ng Nam bie^'t cha('c con xi' Kie^m la` ca va, no' co' bo^'n ddo+`i cho^`ng kho^ng chi'nh thu+'c, co' hai do`ng con rie^ng. Nay con ghe. a^'y va^~n dde`o the^m mo^.t so^' ti`nh ho+`. O^ng bie^'t ro~ no' ddu.c khoe't cu?a Vu+o+.ng kho^ng bie^'t bao nhie^u cu?a chi`m cu?a no^?i, ke^? sao cho he^'t? Va^.y ma`, o^ng co`n co^ng nha^.n mi`nh la` ba.n gia` U-70 cua? Vu+o+.ng na^`y ha?
- Di~ nhie^n... Cha? the^' co' mo^.t ba`i tho+ ?tie^'u Tu+'c? cu?a THH ta? ve^` con xi' Kie^m sao, nghe ne`:
Anh ddi va('ng, tha^u dde^m em thu+'c.
Co+~i a'o vi` em ddang bu+'c ru+'c...
Cho^~ a^'y bi gio+` va^~n no'ng nu+.c.
Nhi`n xuo^'ng nhi`n le^n ca`ng the^m tu+'c.
Nhi`n le^n nhi`n xuo^'ng dda` qua' tu+'c.
Nhi`n qua nhi`n la.i kho^ng co' thu+.c!
Anh a(~m mu. na`o vo^ xo'... xu+.c?
Sao ba(`ng em... mu'i mi't tho+m phu+'c! (2)
Vi.nh ddu+'ng da^.y, mo^.t tay cho^'ng ngang ho^ng, o^ng ta lu+` ma('t nhi`n soi mo'i va`o ma(.t ha('n:
- Ne`, o^ng ddang ca(.p bo^` vo+'i con xi' Kie^m hu+??
- Nghe anh Vu+o+.ng kho^ng co`n bao con xi' Kie^m, ho. xu` ddo^. ro^`i ma`? Thi` to^i cu~ng muo^'n a(n pho+? vui cho+i qua nga`y tho^i... Tui vo+'i no' cu~ng nhu+: ?ke? tro^.m mo+'i ddi a(n dde^m. Ai ngu+o+`i tu+? te^' ra ddu+o+`ng giu+~a dde^m?!? U+`, to^i na`o co' ha.nh phu'c nhu+ anh: ?Co' phu+o+'c la^'y ddu+o+.c vo+. gia`. Sa.ch cu+?a sa.ch nha` la.i ngo.t co+m canh?. Kho^? tha^n! Rie^ng to^i thi` "o+? gia'" dda~ ho+n hai mu+o+i sa'u na(m nay: ?DDo'i co+m la.t a'o ke'm hem. No co+m a^'m a'o la.i ti`m no. kia?... Nha^'t la` lu'c to^i nhi`n tha^'y pho+?, thi` nu+o+'c mie^'ng nu+o+'c mo^`m tuo^n u+'a ra be^n me'p: ?Co' la`m thi` mo+'i co' a(n. Ngo^`i kho^ng ai de^~ ddem pha^`n dde^'n cho?. Ta^'t nhie^n la` to^i pha?i la`m to+'i, la` la`... to^i pha?i ta'n hu+u, ta'n vu+o+.n con ghe., con mo^`i mo+'i chi.u dde`n, cho+'p ma('t lia chia, nhoi nhoi ca'i ddi't vi.t ra. Ha ha...
Nam cu+o+`i ra^'t dde^~u, tie^'p tu.c:
- To^i du`ng he^'t thu? thua^.t, la^n la la`m quen, ha^`u nhu+~ cho ddu+o+.c ?con mo^`i pho+??. To^i tu?m ti?m "cu+`i cu+`i" no'i no'i, to^i co^' y' le^ la to+'i, dde^? gu` ga. ca('n ca'i phao ca^u con ghe.. No'i thie^.t vo+'i ma^'y o^ng nghen, no' xa^'u xi' bo? me. a`... Nhu+ng co' he^` gi`, no' xa^'n to+'i xa'p la' ca` ra'o rie^'t, thi` to^.i gi` mi`nh kho^ng vo^`: To^i mo+? mo`i ta'n con ghe. ra(`ng: co' pha?i xo'm em ddang? ?ho^m nay co' dda'm gio^~ ga^`n. Trong bu.ng ba^`n tha^`n em cha(?ng muo^'n na^'u co+m?, cho anh a(n kho^ng va^.y? Cu+ng ui! The^' la` chi? mu+o+i phu't sau, chu'ng to^i de^~ da`ng xa'p la.i vo+'i nhau ca'i ro^.t! ?DDu+o+.c dda` cu+' tie^'n, ddu+o+.c mie^'ng cu+' a(n?? Chi? co' va^.y!
Vu+o+.ng vuo^'t ngu+o+.c nho'm to'c ba.c ra sau ga'y, o^ng ta lu+` ma('t:
- Thi` co' la^`n cha.m ma(.t nhau, tui dda~ ho?i Nam: ?Ho?i anh, anh no'i ho.c tro`, sao ma` tui tha^'y co+~i bo` ho^m qua??! Hu+`! Tui tha^.t la^'y la`m tie^'c, khi o^ng dda~ la`m mo^.t chuye^.n ma` to^i tha^'y mo^.t ngu+o+`i luo^n tu+. ha`o tri' thu+'c cao nhu+ o^ng, dde^`u kho^ng ai da'm la`m. O^ng la` ba.n cua? tui, o^ng thu+`a bie^'t tui coi con xi' Kie^m la` ?co+m a'o ga.o tie^`n?, la` vo+. chi'nh thu+'c (vi` vo+. tui dda~ che^'t). Cho+' co' pha?i la` loa.i ?co+m ha`ng cha'o cho+.? chi dda^u! Ma` o^ng va^~n lao dda^`u va`o, dde^? gia^.t vo+. cu?a ba.n. La` sao? Hu+?!?
Vu+o+.ng ngu+`ng mo^.t la't. Co`n Vi.nh thi` nhi`n tru+`ng tru+`ng va`o ma(.t ha('n:
- Nha^'t la`, o^ng kho^ng la`m gi` ra tie^`n, o^ng a(n ba'm ?co+m thu+`a canh ca(.n?, bo`n ru't va`o con re^? vie^.t kie^`u cu?a o^ng. Ro^`i? o^ng bu ba'm ngu+o+`i dda`n ba` ha?i ngoa.i, o^ng no'i vo+'i na`ng a^'y: ?Em chi'nh la` ti`nh ye^u cu?a anh, em la` ti`nh dda^`u, va` la` ti`nh cuo^'i. Ngoa`i em ra, anh kho^ng co`n ye^u ai, kho^ng he^` ye^u ai ddu+o+.c?. O^ng du`ng tie^`n cu?a mo^` ho^i nu+o+'c ma('t nhu+~ng ngu+o+`i ba.n kha'c, ddu.c khoe't tie^`n cu?a nhu+~ng ngu+o+`i tha^n kha'c, ma` a(n cho+i xa~ la'ng. O^ng kho^ng co' lie^m si~, va` la`m nhu+~ng chuye^.n a'c o^n, ta'ng ta^.n lu+o+ng ta^m, la'o lu+o+`ng ga.t ga^~m ba.n be`. Na`o o^ng no'i la`: ?bi. ddau co^? ho.ng co' the^? ung thu+, bi. suye^~n kinh nie^n, va` tie^`n tuye^'n lie^.t, pha?i ca^'p cu+'u vo^ be^.nh vie^.n kho^ng tie^`n lo, xin ba.n ta^.n ti`nh giu'p?. Ca'c ba.n ha?i ngoa.i va` tha^n nha^n tu+o+?ng tha^.t, dda~ thu+o+ng ca?m, quye^n go'p tie^`n gu+?i ve^` cho o^ng ha^.u hi?.
Tha^.t ra o^ng ma.nh nhu+ tra^u, cha(?ng he^` o^'m o ho hen gi` ra'o. O^ng ddem so^' tie^`n a^'y ddi cho+i bo+`i, "a(n pho+? trie^`n mie^n?, ha^`u thoa? ma~n du.c vo.ng, va` tu+. a'i cu?a tha(`ng dda`n o^ng sa ddoa., vi` o^ng cu+' tu+o+?ng mi`nh ha`o hoa phong lu+u, ma` bi. vo+. bo?. O^ng ha^.n vo+., ha^.n ddo+`i. No'i tha^.t vo+'i o^ng nhe: Ta.i sao o^ng kho^ng nhi`n ky~ la.i ba?n tha^n cu?a o^ng ddi, o^ng co' a'c o^n la`m sao, thi` cha('c cha('n o^ng mo+'i bi. "co^ mo^'i ti`nh dda^`u tu+` na(m 60", la` ngu+o+`i o^ng ye^u quy' nha^'t ddo+`i la(.ng le~ chia tay? Ba^y gio+` tui mo+'i bie^'t ro~ ca'i ba?n cha^'t cu?a o^ng, tui nhu.c nha~ khi quen bie^'t o^ng, o^ng kho^ng xu+'ng dda'ng la`m ba.n vo+'i chu'ng to^i nu+~a dda^u. He`n qua' ma`!
Vi.nh tro+.n ma('t ddu+'ng nghie^ng qua mo^.t be^n, xi? xi? ngo'n tay tha(?ng va`o ma(.t ha('n:
- Chi? co' loa`i thu' ?co+m nie^u nu+o+'c lo.? mo+'i tro+ ca'i tra'n bo'ng, ma(.t da`y ma`y da.n ra. Loa`i cho' no' co' nghia~, no' cu~ng kho^ng la`m ca'i chuye^.n ddi la^'y ba^.y. DDu+`ng no'i o^ng la` con ngu+o+`i co' ho.c thu+'c cao, ma` le'n ddi hu'p xa'i nu+o+'c le`o, la^'y vo+. cu?a ba.n, ro^`i ddi re^u rao ta co' mo^.t tho+`i phong lu+u dda`o hoa. Ne`, dda`o hoa cu~ng co' no+i co' cho^~ vo+'i na(m ba?y ha.ng dda`o hoa, phong lu+u. Tui vi` o^ng Vu+o+.ng tha^n quy', ho^m nay tui dde^'n dda^y la` la^`n dda^`u tie^n tui ga(.p o^ng, va` cu~ng la` la^`n cuo^'i cu`ng nha.
Na.n nha^n Ngo.c Vu+o+.ng nhi`n Mu+o+`i ga^.t ga^.t gu` gu`, nha'y ma('t nheo ma`y, la('c la('c ma'i to'c ba.c pho+, nhu+ muo^'n tru't bo? co+n say, hay o^ng ta muo^'n nha('n nhe gi`? Nhu+ng Vu+o+.ng la` ngu+o+`i mie^`n Ba('c co' gio.ng no'i ngo.t nga`o, anh kho^n ngoan, tu+` to^'n, nhe. nha`ng can nga(n ba.n tha^n:
- Tho^i o^ng o+i:
?vo+. la` ddi.ch.
Bo^` bi.ch mo+'i la` ta.
Khi chie^'n su+. xa?y ra.
Ta buo^.c ve^` vo+'i ddi.ch.
Na(`m trong lo`ng ddi.ch.
Ru.c ri.ch ta nho+' ta?. (1) O^ng xi~n ro^`i. Tu.i mi`nh dde^'n dda^y mu.c ddi'ch la` tha(m chi. Thu+o+ng Mu+o+`i, vui ga(.p chi. cho bie^'t a^n ti`nh xi'... Tho^i. DDe^? tui ddu+a o^ng ddi ve^` ga^'p na`...
Vi.nh ha^'t tay ba.n ra, cu+. nu+.:
- Tui pha?i no'i cho tha(`ng cha? sa'ng ma('t ra. Tha^.t la` ngu, khi ha('n co' ngu+o+`i ye^u qu'y da'm tu+` bo? ta^'t ca?, dde^? to+'i vo+'i ha('n, chi. a^'y tu+`ng cha(m lo va` thu?y chung vo+'i ha('n nhu+ va^.y, ma` ha('n co`n ddi to+ tu+o+?ng, khe`o mo'c tu`m lum, ha('n la.i do+? tro` bu' du` vo+'i vo+. cu?a ngu+o+`i kha'c. Xa^'u ho^?, ha~y mo+? ma('t ra ma` quay ve^` vo+'i co^' nha^n dda~ tu+`ng ye^u o^ng suo^'t 45 na(m qua ddi: ?Hoa`ng Nam to bi.? cu+' tu+o+?ng con ruo^`i na(`m tre^n lu+o+'i ma.ng nhe^.n, thi` de^~ da`ng thoa't tha^n nhu+~ng con ghe. tu+`ng hu't ma'u o^ng sao. Nghe ne` :
Bo^` la` co^ ga'i qua ddu+o+`ng
Vo+. mo+'i tra^n qui' nho+' thu+o+ng vo^ va`n.
Bo^` thi` nu~ng ni.u than van
Vo+. lo nha` cu+?a la^`m than vo^ cu`ng.
Bo^` hay mo+ mo^.ng mo^ng lung
Vo+. ra^'t thu+.c te^' vo^ cu`ng dda'ng ye^u. (1)

Hai o^ng ba.n gia` ddu+'ng da^.y, nha'y ma('t cha`o na`ng, ro^`i ung dung tu+. ta.i ba' vai vi't co^?, di`u nhau ra ba~i giu+~ xe. Anh to'c ba.c cho+? anh to'c hoa ra^m ddi, tra`ng cu+o+`i ha ha ha? lu+o+'t thu+o+'t lu`a trong gio', ro+'t la.i sau ta^'m lu+ng Nam. "Tha(`ng cha?" hai tay bu+ng la^'y ma(.t, cu'i gu.c dda^`u, ha('n nhie^n Hoa`ng Nam dda~ nha^.n ga'o nu+o+'c so^i ta.t vo^ ma(.t ddau ddie^'ng. Ma(.t ma`y ha('n tho^.n ra, su+o+.ng su`ng, ta'i nho+.t ro^`i bu+`ng bu+`ng ddo? au, ha('n tro+.n ma('t, ha`m ra(ng nghie^'n tre`o tre.o.
Do so+ y' khi na`ng mo+? na('p lon bia cho cha`ng, (ba^y gio+` na`ng ba('t chu+o+'c ma^'y o^ng gia` U 70 kia, kho^ng da'm tha^n thie^'t a^u ye^'m go.i ?anh Hoa`ng Phu+o+ng Nam ye^u? nu+~a, ma` go.i la` ?Hoa`ng Na(m To Bi.?), ne^n mie^.ng lon dda~ cu+'a ddu+'t ca.nh ba`n tay va` hai ngo'n tay cu?a na`ng, cha?y ma'u. Le~ ra, thi` chi? ddau nhu+'c o+? ca.nh ba`n tay va` ngo'n tay tho^i. Nhu+ng kho^ng hie^?u sao na`ng la.i nho'i le^n tu+`ng co+n ddau ddo+'n o+? bo+` ngu+.c tra'i kinh khu?ng!? Du+o+`ng nhu+ co' ai tho.c con dao ga(m vo^ tra'i tim na`ng ngoa'y sa^u lu't ca'n va^.y. DDau ghe^ la('m! Ti`nh ba.n gia` va` ti`nh ye^u ma` na`ng tu+o+?ng la^`m la`: tha^`n tu+o+.ng, ly' tu+o+?ng cao vo+`i, nay dda~ lo^' bi.ch su.p ddo^~, ro+i to?m xuo^'ng vu~ng bu`n. Buo^`n lo`ng va` cay dda('ng nghe.n nga`o, ddau xo't nha^'t la`: tu+` na~y gio+` la('ng tai nghe lo+`i ho. no'i, Mu+o+`i mo+'i bu+`ng ti?nh, ma('t na`ng mo+? ra, ca?m tha^'y su+. tha^.t phu~ pha`ng qua nhu+~ng ddie^`u so^'ng-su+o+.ng qua' tro+ tre~n. Mu+o+`i nha^.n cha^n ddu+o+.c gia' tri. ve^` su+. mi?a mai va` ddau xo't kho^n lu+o+`ng: Nam co' mo^.t tho+`i ha`o hoa va` phong lu+u, (du+.a vo^ gia ddi`nh cha me. gia`u sang, ma(.c su+'c cho con ha`o pho'ng a(n cho+i vo+'i ai ai, chu+' cha(?ng he^` co' na`ng du+. cuo^.c, du` mo^.t mo'n qua` nho?). Nay tu+. ba?n tha^n "Hoa`ng Nam chi? la` mo^.t ke? he`n mo.n, la` te^n lu+o+`ng ga.t lo^' bi.ch, qua' tho^ bi? va` ta^`m thu+o+`ng ma` tho^i.

Na`ng kha' choa'ng va'ng, ba^'t ngo+`, ho^'t hoa?ng to^.t ddo^., ddo+` dda^~n ca? ngu+o+`i, ngu+o+.ng nghi.u ngo^`i che^'t tra^n, kho^ng ki.p pha?n u+'ng. Chao o+i la` ddau kinh khu?ng! Mu+o+`i chi? bie^'t nga^.m ngu`i xo't xa, ke`m theo nhu+~ng tie^'ng tho+? da`i thu+o+`n thu+o+.t, la(.ng le~ suy tu+. Na`ng im la(.ng suo^'t tu+` dda^`u dde^'n cuo^'i, su+?ng so^'t, tro+.n ma('t, ha' ho^'c mie^.ng cha(m chu' nghe ho. ke^? ve^` ?cha`ng?. Mu+o+`i ca('n ma.nh mo^i nga(n cha(.n mo.i dda?o lo^.n kha'c thu+o+`ng. Trong tim Mu+o+`i da^~u sao cu~ng co' chu't bu+`ng bu+`ng co+n so^'t, tie^'c thu+o+ng vang vo.ng tro+? ve^` mo^~i la^`n co' ngu+o+`i na`o vo^ ti`nh go+.i nho+' dde^'n ?ngu+o+`i xu+a?. Thuo+? tru+o+'c, nga`y xa xu+a cu?a tho+`i ky` sinh vie^n a^'y, khi na`ng va` co^' nha^n mo+'i ye^u nhau, tra'i tim Mu+o+`i bu+`ng bu+`ng co sie^'t nhie^`u gio.t ma^.t say su+a, cuo^`ng quay, tri`u me^'n, da.t da`o ti`nh a^u ye^'m. Ti`nh ye^u cuo^'n tro^i mo.i thu+' dde^'n ta^.n to+ rung tu+`ng te^' ba`o run ra^?y, no^`ng nhie^.t la^~n ddam me^, nhu+ng kha' trong sa'ng va` e^m a'i, la`m pha(?ng phiu mo.i buo^`n ddau trong lo`ng nhau.

Ro^`i thi` bu+'c bie^'m ho.a ti`nh ca?m co' hai cha^n ngang tra'i, co' bu+o+'c tha^'p bu+o+'c cao, la.nh lu`ng chu.p
mu~ le^n dda^`u hai ngu+o+`i ra ddi. Qua' khu+' hay tu+o+ng lai nhu+ ho`n sa.n kho^ nie^m ki'n Mu+o+`i giu+~a hai ha`m ra(ng nghie^'n cha(.t. Da^~u kha't khao, quay qua('t ve^` cuo^.c ti`nh xu+a kia o^m nhie^`u ky? nie^.m ta'i te^, khie^'n na`ng ddau ddo+'n, cho+'i vo+'i, hu.t ha^~ng nhu+ bong bo'ng bay cuo^'n hu't le^n tro+`i. Cuo^.c so^'ng a^'y dda~ co' mo^.t tho+`i dda^`y ca.m ba^~y, phu+'c ta.p, e'o le, chua cha't, da`y vo`... ddi va`o ca(n nha` ddi.nh me^.nh tu+` tie^`n kie^'p va` die^~n tie^'n ma~i to+'i ho^m nay. Tu+` nga`y xu+a dde^'n nay na`ng chi?: ?Tri nha^n tri die^.n, ba^'t tri ta^m. Hoa. ho^? hoa. bi`, nan hoa. co^'t? (tha^'y ngu+o+`i tha^'y ma(.t, kho^ng tha^'y lo`ng. Ve~ ho^? ve~ da, kho^ng the^? ve~ xu+o+ng). Ca`ng ve^` la^u ve^` da`i thi` na`ng mo+'i bie^'t: Hoa`ng Nam i'ch ky? vo^ cu`ng, anh muo^'n thoa?i ma~n ba?n tha^n tho^i, ma` que^n ddi dda.o ddu+'c ta^'t ye^'u cu?a con ngu+o+`i bie^'t tu+. tro.ng. Lo`ng tu+. tro.ng kho^ng nga(n no^~i ti'nh gia` khu' va^~n "ha'o tha('ng phong ti`nh", va` to^.i lu+`a phi?nh mo.i ngu+o+`i u`a ve^`. Na(m ye^u ba?n tha^n rie^ng mi`nh dde^'n ddo^. he`n ha., ma^'t the^? die^.n va` o^ danh. Ti'nh na`o ta^.t na^'y, ngu+.a cu~ quen ddu+o+`ng xu+a, ddo^`ng tho+`i Nam chuye^n lo+.i du.ng ngu+o+`i kha'c, su+. la.m du.ng tra('ng tro+.n dda^`y ba^'t nha^n, tha^'t ddu+'c:

Tho+`i xua^n tre? trai tra'ng cho dde^'n ba^y gio+`, kho^ng kha'c gi` nhau: > Tu+` ho^`i xa la('c, cu~ ri'ch thuo+? mu+o+`i ba?y mu+o+`i ta'm, Nam dda~ dan di'u vo+'i mu. gia` khu' Tu+ Ra^u Ra^.m o+? ga^`n nha`, mu. ta lo+'n tuo^?i ho+n Na(m to+'i mo^.t con gia'p, mu. co' cho^`ng va` sa'u con, con ga'i dda^`u cu?a mu. nho? ho+n Na(m ba tuo^?i. Va`, Nam ngu? vo+'i nhie^`u ha.ng ngu+o+`i: Tu+` ba` chu? chu+'a ga'i tu+`ng la^'y guo^'c sa('t dda^.p tre^n dda^`u Nam dda~ lo~a ma'u tu+o+i, (chi? vi` anh tu+`ng ngu? vo+'i ba` ta, ma` co`n ngu? vo+'i con ghe. tre?, la` con rie^ng cu?a ba` a^'y, ne^n ba` ta ghen tho^i!). Khi Nam bo? hai me. con ba` ta, thi` na(m 2000 tie^'n to+'i con be' a(n su+o+ng bi. mu` loa`, to^'i to^'i con nho? ddu+'ng cho+` be^n he~m Hai Ba` Tru+ng, dde^? ddo'n kha'ch ddu+a lon xin tie^`n. Hoa`ng Nam da'm khoe vo+'i na`ng, va` ba.n bu` khu' ddie^`u ghe^ to+?m ddo', ma` anh kho^ng he^` ddo? ma(.t; coi nhu+ la` mo^.t su+. ha`o hoa, bay bu+o+'m, la? lu+o+'t, phong lu+u cu?a con ddi~ ddu+.c!

Ro^`i; Na(m la(ng nha(ng vo+'i ?ba` pho+?? be^n sa't ho^ng nha`, Nam da'm ca? gan to` te vo+'i ba` xo^`n xo^`n na^`y dda~ co' cho^`ng con. No'i na`o ngay du` co' cho^`ng, nhu+ng ?ga'i mo^.t con tro^ng mo`n con ma('t? ma`. Nam the`m qua'... ngo^`i o+? go'c cu+?a nha` mi`nh, do`m lom lom qua nha` mo+. kia, Na(m canh me ri`nh ra^.p, khi cho^`ng ?mo+. pho+?? ddi va('ng, Na(m lie^`n dda?o qua lu+o+.n la.i, ta(`ng ha('ng ti` hi', nha'y nho', thi` thu.t ru? re^ ?mo+. pho+?? qua nha`. Con mo+. a^'y la`m bo^. o^m tu'm qua^`n a'o qua nha` Nam, dde^? u?i a'o qua^`n nho+`. Nam lie^`n dde` ?mo+. pho+?? tre^n ga'c xe'p la^'y mu.. Co' ngo+` dda^u con ga'i u't o+? trong pho`ng, vo^ ti`nh con he' cu+?a nhi`n tha^'y ha`nh vi cu?a cha. Ke^? tu+` ddo' ca'c con ra ma(.t pha?n ddo^'i, khinh bi? ha('n bie^'t chu+`ng na`o!
Nhie^`u la^`n sau, Na(m nha'y nho' he.n mo+. pho+? xo^`n xo^`n ddi du hi' ma(.n no^`ng a'i a^n no+i kha'c, thi` mo^.t ho^m chuye^.n to^`i te^. bi. ddo^? be^?; khi Nam go` lu+ng tre^n chie^'c xe dda.p, cho+? mo+. pho+? a^'y ve^` ga^`n ngo? nha`, thi` ddo^i gian phu da^m phu. bi. cho^`ng cu?a mo+. pho+? ri`nh ra^.p, va` ba('t ga(.p qua? tang. Cho^`ng cu?a mo+. pho+? no^?i co+n lo^i ddi`nh dzo+.t ha('n mo^.t ta(ng te tua. Tha(`ng cho^`ng cu?a mo+. pho+? ca^`m con dao nhi'p, la(m le ddo`i lu.i Nam. Nam dda~ su.p quy` xuo^'ng giu+~a le^` ddu+o+`ng go'c Hie^`n Vu+o+ng va` Hai Ba` Tru+ng. Ma(.t ddo? ma(.t ti'a tai ba^`m da^.p su+ng u kha('p no+i, Nam da^.p dda^`u xuo^'ng sa't le^` ddu+o+`ng, hai tay cha('p la.i la.y lu.c o^ng cho^`ng cu?a mo+. pho+? lia li.a, nhu+ te^' sao. Nam kha^?n ca^`u, van lo+n xin ?o^ng? tha ma.ng, (tru+o+'c bao nhie^u ke? qua ngu+o+`i la.i, ke^? ca? mu. Tu+ Ra^u Ra^.m qua' ghen dda~ da^.m cha^n da^.m ca(~ng o+? ngoa`i sa^n nha` mu. ta. Ma^'y ddu+'a con cu?a Nam cu~ng tha^'y tro.n tu+` dda^`u dde^'n cuo^'i. Sau na^`y ca'c con ke^? la.i cho na`ng nghe. O^ng cho^`ng cu?a mo+. pho+? bi. mo.c su+`ng, ma` co`n lu+u la.i chu't ti`nh ngu+o+`i, tha^.t ra o^ng ta giu+~ si~ die^.n gia phong cu?a rie^ng mi`nh, chu+' kho^ng tu+? te^' gi`, va` kho^ng vo^ lie^m si~ nhu+ ca'i tha(`ng dda~ quy` mo.p du+o+'i dda^'t, ma` tha che^'t cho mi`nh. O^ng cho^`ng cu?a mo+. pho+? so+. tha(`ng ha`ng xo'm 35 xa^'u ne^'t qua', o^?ng lo ba'n nha` ga^'p, tu+'c to^'c thu do.n vo+. con cha.y ddi ma^'t bie^.t!

Ti'nh na`o va^~n ta^.t ddo', Na(m quo+ ca? ba` Nga nghe`o kho^? buo^n mo^` ho^i ba'n nu+o+'c ma('t, tay bu+ng thu'ng xo^i vo` ngo^`i be^.t o+? vi?a he` o+? dda^`u ngo? Hie^`n Vu+o+ng. Nga`y nga`y Na(m ghe' xe dda.p qua go'c ddu+o+`ng, ung dung la^'y va`i ba va('t xo^i. Ba` ta thu+o+ng ye^u con ngu+o+`i phong lu+u kia, luo^n du'i cho go'i xo^i, ke`m chu't tie^`n com co'p nha(.t nha.nh trong tho+`i ky` mo+'i hoa`n ta^'t cuo^.c ca'ch ma.ng 75 ? Ke^' dde^'n ba` Lan, la` ba.n nha^.u bu` khu' vo+'i nho'm cu?a ha('n, ba` ta tu ru+o+.u nhu+ uo^'ng nu+o+'c la.nh, tho+`i gian ddo' Nam bi. vo+. bo?, dda~ say bi' ti?, nha^.u nhe.t ly bi` kho^ng bie^'t tro+`i tra(ng. Bo.n ho. a(n nha^.u say su+a, khe`o mo'c na(`m la lie^.t, o^m nhau la`m ti`nh chung cha. cha(?ng ho^? ngu+o+i, ho. kho^ng pha^n bie^.t ?o^ng ba`? nhu+ ca' me` mo^.t lu+'a, tu+. nhie^n nhu+ loa`i thu' hoang o+? ngoa`i cho+. ngoa`i ddo^`ng.

Nha^'t la` "xi' Kie^m" ma(.t ngu+.a tho^ thie^?n xa^'u xi', o^'m nhom o^'m nha'ch, gio+ ra ca(.p ?tru+o+`ng tu'c ba^'t chi lao? kha(?ng khiu, gio.ng no'i ba` ta lo+ lo+', ddanh dda', hung du+~, ba(.m tro+.n he^'t bie^'t. Ma^'y ngu+o+`i ddo' cha? gio^'ng con gia'p na`o! (nhu+ Nam dda~ ta? cha^n ve^` nhu+~ng dda`n ba` ddo', khi xi?n xi?n, Nam thu+o+`ng oang oang ke^? cho ba.n, hoa(.c ca? nha` nghe ve^` "ca^u chuye^.n ti`nh ho+`" ma` kho^ng ca?m tha^'y xa^'u ho^?); lo+'n, be', gia`, tre?, ?tha(`ng cha?? cu~ng bo`n mu't lie^'m la'p he^'t, kho^ng tha. Hoa`ng Nam dda~ du`ng lo+`i le~ ngon ngo.t ddu'ng ?mo^.t to^ng y khuo^n ddu'c? ddem ra sao che'p, dde^? phi?nh lu+`a ho..
Chi? vi` Nam muo^'n du`ng nhu+~ng ngu+o+`i dda`n ba` kia, dde^? thoa? ma~n tu+. a'i: Ta va^~n co`n phong lu+u, ha`o hoa, phong ddo^., co' su+'c chinh phu.c me^-hoa(.c quy' dda`n ba` nhe. da., vi` ca'i vo? be^n ngoa`i trau chuo^'t kha' ddi~ trai, Nam u+a du`ng nu+o+'c hoa su+.c nu+'c mu`i tho+m da. ly' hu+o+ng xi.t quanh ngu+o+`i. Hoa`ng Nam ha^.n! bi. vo+. ly di., (vi` su+. sa ddo.a tra'c ta'ng chi'nh mi`nh). Nam dda~ lu+o+`ng ga.t tie^`n cu?a ba.n be` dda~ gu+?i ve^` lo cho mi`nh dda^`y ddu? mo.i phu+o+ng die^.n. Nha^'t la` Nam muo^'n tra? thu` dda`n ba`, muo^'n che dda^.y nie^`m ddau ddo+'n dda~ bi. ngu+o+`i con ga'i xu+a kia mi`nh ra^'t ye^u, the^' ma` ?co^ na`ng?? bo? ro+i Hoa`ng Phu+o+ng Nam.

Sau khi chia tay ngu+o+`i ma` Hoa`ng Nam ra^'t ye^u, (na`ng kho^ng the`m lo cho nu+~a), thi` Nam tu'ng thie^'u vo^ cu`ng, Nam ba'n to^'ng ba'n ta'n ca'i nha`, dde^? mua mo^.t ca(n nha` nho? o+? Go` Va^'p, va` ddu+a "mu. pho+? xi' Kie^m" ve^` chung so^'ng nhu+ con vo+. ho+` lo`i to'i. Na(m du`ng tie^`n ba'n nha` o+? Qua^.n I, dde^? mua nhie^`u ve' so^' ca(.p, may ma('n thay Nam dda~ tru'ng ho+n 6 ty? ba.c. Va` va^~n do? Nam muo^'n a(n cho khoa'i kha^?u, ne^n Nam bi. ?pho+? xi' Kie^m? lu+`a, mu. na^`y la` tay kho^ng vu+`a, ra^'t tinh qua'i va` thu? ddoa.n, tha^.t la` vo~ qu'it da`y co' mo'ng tay nho.n. Mu. ta khe'o ni.nh va` ta^ng bo^'c Nam le^n ddo.t ca^y du+`a, ne^n Na(m thi'ch ngo.t nghe bu`i tai va` sung su+o+'ng la^ng la^ng ca? ngu+o+?i.

Na(m sang te^n cho mu. ca(n nha` mo+'i mua! ddo^`ng tho+`i Na(m ddu+a tie^`n cho mu. ta ddu+'ng te^n ta`i khoa?n rie^ng la` 80 trie^.u ddo^`ng tie^`n VN, dde^? mu. ta co' hie^.n kim, hie^.n va^.t la`m ba?o chu+'ng, nha` nu+o+'c se~ cha^'p thua^.n cho ho. tung ta(ng die^~u tre^n dda^'t My~. Na(m ddinh ninh ra(`ng mu. ta se~ la`m gia^'y to+` ddi My~ du li.ch vo+'i mi`nh. Na`o ngo+` mu. xi' Kie^m co' chu? y' ha(?n hoi, ne^n khi vo^ pho?ng va^'n, mu. xi' Kie^m u' a u' o+', la`m bo^. ngu ngo+, lu'ng tu'ng, gia? nai, a^'p u'ng, ma('t la ma`y le'm, thi` tho.t, nha'y nho'. Ne^n mu. xi' Kie^m bi. My~ tu+` cho^'i. Tru'ng ke^' mu. xi' Kie^m ru`i! The^' la` Nam dda`nh ddi du li.ch mi`nh e^n na(m 2009. O+? nha`, mu. xi' Kie^m tom go'p tie^`n ba.c, vi` mu. Kie^m bie^'t Na(m la.i vi vu't phong lu+u vo+'i mo^.t con dda`n ba` kha'c. Mu. xi' Kie^m cha? the`m ghen tuo^ng gi`, mu. ta chi? ca^`n ba('t ta.i tra^.n, la` xong be'ng. The^' la` mu. Kie^m to^'ng co^? ha('n li`a ra kho?i chi'nh ca'i nha` ma` ?anh ye^u? dda~ sang te^n cho ?em cu+ng?. Nha^n di.p Nam kha(n go'i le^n ddu+o+`ng ddi My~ na^`y, mu. ?pho+? xi' Kie^m? o+? nha` do.n sa.ch ddo^` dda.c cu?a ha('n va^'t ra kho?i ca(n nha`, mu. thay o^? khoa' cho ha('n ra ri`a! O^`! ddu'ng ?ha('n? la` tha(`ng ma co^, thi` ga(.p con pho+? xi' Kie^m ta dda^y Tu' Ba`, la` con ma ca.o! Hoa`ng Nam ha^.n vo^ cu`ng. The^' la`? sau ddo' co' ra^'t nhie^`u chuye^.n kinh thie^n ddo^.ng ddi.a dda~ xa?y ra? ?Pho+? pin nga^`u ta? pi'n lu` nha` ha('n? dda~ bo^'c ho+i thu'i thum thu?m ra tha`nh pha^n, thu'i hoa('t ma^'t ro^`i! Than o^i! ?! Mu. xi' Kie^m kho^ng ye^u me^'n gi` Hoa`ng Na(m ca?, ba^'y la^u nay mu. ta so^'ng vo+'i Na(m chi? vi` tie^`n va` thoa? ma~n du.c vo.ng. Cha^m ngo^n cu?a mu. xi' Kie^m:
- "DDa`n o^ng kho^ng thie^'u gio^'ng gi`, kho^ng la` ca'i tha' gi`, kho^ng o^ng na^`y thi` co' o^ng kha'c. Chi? co' tie^`n la` tre^n he^'t".
Bo^` to^i chi? thi'ch a(n qua`?
Ve^` nha` le'n vo+. qua pha` a(n the^m.
Pho+? bo` ga^n ta'i su.n me^`m?
A(n co+m qua' o+'n Bo^` the`m pho+?? ro+i!
Pha?i cha(ng duye^n pha^.n do Tro+`i?
Bo^` to^i co' ddu?? dda^`y vo+i ca'c na`ng!
Nu+o+'c hoa`i cha`ng cho+' mo+ ma`ng.
Nga`y dde^m nu't cha't vo+'i na`ng vi vu?
Ma(.c du` con vo+. lu` ddu`!
Khui ra Bo^` dda~ nha?y du` bao phen?
Xa^'u cha`ng ho^? thie^'p pha^.n he`n.
Te^n anh se~ pha?i lem nhem danh ddo+`i!
Kho^n ngoan cha`ng ha~y ne^n ro+`i.
Tu+` no+i ?pho+? ta'i?? ?co+m? tho+`i xa anh!
Lo^i tho^i lo^'c tho^'c sao dda`nh.
To^'i nga`y cha`ng ngu? go^'c chanh ha^.n ddo+`i.
Cha(?ng ai ma`n to+'i Pho+? dai?
Cha`ng ra no^ng no^?i tie^'ng hoa`i thi. phi.
Thu+? coi cha`ng bo? la^`n ni.
?Co+m? kho^ng co' mu't no'i gi` ?Pho+?? thiu!
Cha(?ng qua em chi? vi` ye^u.
Khuye^n cha`ng khuya to^'i so+'m chie^`u be^n em.
Vo`ng tay a^'m a'p xie^'t the^m.
Tra?i giu+o+`ng mo+ la' mi`nh e^m cha`ng na(`m? (2)
***

Mo^.t ho^m, Na(m nha^.n ddu+o+.c thu+ cu?a vi. ho^n the^

Hoa`ng Phu+o+ng Nam ne`,
DDa~ co' chu't xi' ti`nh cu~ nghi~a xu+a, nga`y nay to^i ga('ng gu+o+.ng muo^'n ta.o ra ti`nh ba.n thua^`n tu'y giu+~a to^i va` anh. The^' ne^n to^i co^' y' lo+` ddi, la(.ng le~ chia tay anh, muo^'n que^n ta^'t ca? ca^u chuye^.n he`n ha., kho^ng hay, kho^ng to^'t dde.p ve^` anh the^' na^`y. To^i kho^ng muo^'n be~ ba`ng nha('c to+'i? To^i dda~ buo^`n trong im la(.ng, vi` to^i thu+o+ng ha.i anh, to^i nghi~ la` con ngu+o+`i thi` ai cu~ng co' chu't bie^'t ddie^`u & a(n na(n muo^'n hoa`n thie^.n. Su+. tha^.t thi` to^i dda~ que^n anh tu+` khuya, nhu+ que^n mo^.t chie^'c la' u'a cuo^'i mu`a, nhu+ que^n mo^.t ha.t bu.i la~ng tu+?. Na`o ngo+` anh va^~n bu+o+i mo'c le^n. Le~ ra anh pha?i xin lo^~i to^i (ngu+o+`i phu. nu+~ tuye^.t vo+`i? la` to^i dda^y ne`) anh mong to^i ne^n bo? qua ta^'t ca? lo^~i la^`m cho anh, xin to^i tie^'p tu.c bao che cho anh, mo+'i pha?i? Ne` anh; anh ddu+`ng co' du+.ng ddu+'ng le^n:

- ?Em? dda~ la^'y la.i he^'t ddo^` dda.c, ro^`i anh ddi be^u re^'u, vu oan gia'ng hoa. cho to^i nhu+~ng chuye^.n kho^ng, anh no'i du+.ng ddu+'ng le^n la` co' a` nha. Vie^.c na^`y, ca'c con ga'i dde^`u bie^'t, dde^`u tha^'y ra^'t ro~. Anh ddu+`ng tie^'p tu.c bo^i tro tra'c tra^'u le^n ma(.t anh nu+~a. To^.i nghie^.p anh! Anh no'i la'o qua', anh gian tra' thi` con ca'i ca`ng khinh bi? anh. Ca'i to^.i cu?a anh to nga^.p dda^`u nga^.p co^?, anh kho^ng bie^'t ho^'i ha^.n, anh se~ che^'t ba^'t dda('c ky` tu+? kho^ng nha('m ma('t.

To^i kho^ng he^` du+.ng ddu+'ng ca^u chuye^.n a^'y, tra'i la.i, to^i co^' ti`nh che da^'u to^.i a'c & su+. la'o kho'et du`m anh, to^i da^'u die^'m chuye^.n anh phi nha^n ba^'t nghi~a nhu+ me`o da^'u cu+'t. Le~ ra, anh ne^n ca'm o+n to^i, ca^m mo^`m mo+'i pha?i dda.o la`m ngu+o+`i chu+'. Na`o ngo+` anh co^' ti`nh moi mo'c le^n. Anh co`n ha^.m hu+.c tro+? ma(.t vu kho^'ng no'i xa^'u to^i. Nhu+~ng chuye^.n nhu+ va^.y, to^i chu+a no'i vo+'i ai. Nhu+ng sao nhu+~ng chuye^.n tha^.t to^'t trong ca'ch ddo^'i nha^n xu+? the^' ve^` to^i ddo', thi` anh kho^ng la`m o+n NO'I XA^'U TO^I vo+'i mo.i ngu+o+`i, cho to^i nho+` xi' ha??

La^`n thu+' ma^'y chu.c to^i dda~ tha thu+' cho anh ro^`i? Bo+?i le~ ddo' ma` to^i buo^`n ba~ cu+o+ng quye^'t du+'t ti`nh, ddoa.n tuye^.t, xa li`a anh trong im la(.ng. ?Em? dda~ cho anh ra^'t nhie^`u vo+'i su+. bao dung, chi.u ddu+.ng, kie^n nha^~n, hy sinh ro^.ng lu+o+.ng qua' dda'ng. Ha^.u qua? la` kho^ng ddu'ng cho^~. DDie^`u a^'y to^i kho^ng he^` than van oa'n tra'ch anh. To^i kho^ng tu+'c thi` tho^i; anh pha?i sa'ng ma('t ma` nhi`n ra su+. tuye^.t vo+`i cao thu+o+.ng cu?a mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` trong nha^n ca'ch so^'ng cu?a ?em? ddo^'i vo+'i ?anh?; mo+'i pha?i dda.o la`m ngu+o+`i chu't chu+'!

DDo.c thu+ na^`y, anh ha~y va('t tay le^n tra'n nghie^`n nga^~m, suy nghi~ cho ky~? lo^~i ve^` ai KHUI ra chuye^.n na^`y LE^N tru+o+'c. Anh muo^'n la`m, thi` pha?i ga'nh chi.u ha^.u qua? anh gieo gio' ga(.t ba~o, ddu+`ng no'ng ma(.t ma` ddo^? to^.i cho to^i BA^Y GIO+`, NGA`Y HO^M NAY: TO^I no'i xa^'u chuye^.n tha^.t 100% ve^` anh; Bao la^u ro^`i, (tu+` nga`y to^i la(.ng le~ chia tay anh dde^'n nay, dda~ mu+o+`i na(m), to^i dda~ nhi.n anh tu+` ba^'y na(m qua, co+' sao mo^~i khi anh ga(.p ngu+o+`i tha^n, ba.n be`, anh va^~n ha^.m hu+.c no'i:
- To^i no'i xa^'u anh, to^i la` ngu+o+`i kho^ng vu+`a gi`, dda~ to^' ca'o anh vo+'i co^ng an, ne^n chu'ng ri`nh mo` tru+o+'c nha` anh hoa`i, khie^'n anh kho^ng da'm cu. cu+.a nhu'c nhi'ch ddi dda^u, kho^ng the^? la`m a(n gi` (khi tuo^?i gia`).

Ta.i sao anh no'i la'o va^.y??? Va^.y thi`, cho to^i ho?i: Cha('c cha('n la` anh ?xa^'u? kho^ng ra gi`, ne^n mo+'i co' chuye^.n ngu+o+`i vo+. ye^u no'i xa^'u, chu+' anh dda`ng hoa`ng, thi` ha(?n nhie^n ngu+o+`i ta no'i ?to^'t? ro^`i. U?a, chu+' co^ng an cha('c ha(?n kho+` me, ne^n ?bie^'t? anh nhu+ the^', ma` chi? ngo^`i o+? tru+o+'c nha` ri`nh mo` mo^.t o^ng la~o ngoa`i 70U, thi` cha('c ha(?n ha('n co`n to^'t bu.ng ho+n anh ddo'! Anh ne^n nho+': Anh no'i la'o, ne^n que^n tru+o+'c que^n sau, vi` tho+`i xua^n xanh du` co' vo+. con ddu`m dde^`, thi` anh va^~n ?a(n va.? o+? nha` cha me.. Sau khi ly di. vo+. thi` co' con ga'i nuo^i. Tho+`i thanh nie^n hay tra'ng nie^n anh chu+a la`m a(n gi` dde^? nuo^i ai. Thi` nga`y nay anh co`n ?ddo`i la`m a(n? gi`, khi anh dda~ la` mo^.t o^ng la~o. Hi?! anh tra('ng tro+.n dde^'n the^' la` cu`ng.

To^i chu+a bao gio+` ke^? cho ai nghe ra`nh ma.ch ro~ ra`ng ve^` chuye^.n XA^'U XA cu?a anh he^'t. Nha'. Nga`y nay ne^'u anh dda~ no'i va^.y, thi` oan u+'c cho to^i la('m, buo^.c lo`ng to^i pha?i le^n tie^'ng tra? lo+`i anh & (ba.n hu+~u, va` ngu+o+`i tha^n) hie^?u ro~ ve^` anh & to^i: ddo^i chu't dda^y. Bo+?i tu+. vi` do chi'nh anh luo^n mie^.ng ddi rao re'c vo+'i ca'c anh chi. em, ho. ha`ng, ba.n hu+~u va` tha^n nha^n:
- ?No'? gian a'c, no'i xa^'u anh, dda~ la^'y ta^'t ca? ddo^` dda.c trong nha`, tie^`n ba.c, no' ra ddi kho^ng chu+`a la.i cho anh thu+' gi` ca?. Anh ma^'t tra('ng.

Thu+a anh ?Hoa`ng Na(m Tony, tu+. to bi. o+i?, sao anh kho^ng co`n chu't lie^m si? va` danh du+. con ngu+o+`i, mo+? mie^.ng ra anh no'i la'o kinh khu?ng, ma` kho^ng bie^'t ma('c co+~? Va^.y chu+', anh co' muo^'n to^i nha('c la.i cho anh nho+' ro~ kho^ng? Na^`y nghe:
-* 01.- Ke^? tu+` na(m 1977 dde^'n na(m 2009: Tie^`n ba.c phu? phe^, to^i to^'n vo+'i anh bao nhie^u thu+': ddo^`ng ho^`, ma'y a?nh, camera, va`i lu+o+.ng da^y chuye^`n va`ng, nha^~n va`ng, ca` ra' nha^.n ho^.t, nhu+~ng ddo^i gia`y sports, nhu+~ng qua^`n jeans, a'o gio', a'o len, nhu+~ng bo^. a'o veston dda('t tie^`n, kho^ng ke^? ddo^` du`ng son no^`i? va^n va^n... & va^n va^n? To^i lo cho anh vo^ so^' chuye^.n? ddo' la` chuye^.n va(.t, chuye^.n nho?. Cu?a no^?i to chi`nh i`nh nhu+: tu? ddu+.ng qua^`n a'o gia' va`i trie^.u, ta^'t ca? ma'y mo'c trong nha`, tivi, microwque Whirlpool Gold Cooking Accubake. Cho anh tie^`n mua tu? ki'nh u'p che'n ba't, to^i khe^. ne^. mang va'c tu+` My~ ve^`. Cho anh tie^`n la`m mo^.t gia`n tu? tuye^.t dde.p mo+'i toanh, thue^ tho+. ddo'ng o+? tre^n be^'p ddu+.ng nhu+~ng thu+' ca^`n thie^'t.

-* 02.- To^i chi tie^`n ra ma^'y la^`n: anh la`m he^'t hai ha`m ra(ng gia? bi. nha chu, (anh pha?i nho^? qua'ch ddi he^'t ru`i). Nhu+~ng la^`n anh no'i: ?Anh ddi na(`m nha` thu+o+ng, ddi be^.nh vie^.n, ddi Ca^`n Tho+, DDa` La.t, Vu~ng Ta`u, Nha Trang (nhu+~ng la^`n na^`y, to^i bie^'t anh ddi du hi' cho+i rie^ng vo+'i nhu+~ng con dda`n ba`; do con ga'i me'c vo+'i to^i. Nhu+ng to^i lo+` ddi, vi` tho^ng ca?m & thu+o+ng anh u+a so^'ng ddo+`i pho'ng dda~ng, a('t se~ the`m thuo^`ng chuye^.n sex va^.y ma`)? Ma^'y la^`n ro^`i, anh no'i anh la`m ma^'t toi hie^.n va^.t, hie^.n kim ma^'t he^'t tro+n. To^i ho?i to+'i, na`o: ?da^y chuye^`n va`ng y, va`ng ta^y, ca` ra', ddo^`ng ho^`, camera?, va^n va^n? khi thi` anh no'i la'o: anh tu'ng tie^`n, anh co' ba'n xa`i, hoa(.c anh dda~ ca^`m co^'. DDo^i khi anh ddi cho+i dda~ bi. ma^'t he^'t ca? bo'p tie^`n USD, bi. giu+.t va`ng ba.c, ddo^`ng ho^` ddo^`ng cha'o? Tuy nhie^n to^i dde^`u bo? qua he^'t. (U'i Tro+`i! Ca'o gia` ma` cu~ng bi. giu+.t ha)!

Anh mu+o+.n tie^`n to^i dde^? ho'a gia' ca(n nha` o+? he~m Hie^`n Vu+o+ng, tie^`n la`m di.ch vu. nha` dda^'t, tie^`n ddo'ng thue^' nha` dda^'t. Anh mu+o+.n to^i tie^`n ddo'ng thue^' na^`y, di.ch vu. no., di.ch vu. kia, su+~a xe cu'p, la^'y ba(`ng la'i xe cu'p, va^n va^n... va` va^n va^n? Tie^`n to^i gu+?i chi. Ba Jeanne cu?a anh, (to^i nho+` chi. a^'y la`m gia^'y to+` di.ch vu. ba?o la~nh anh ddi du li.ch qua My~). Tie^`n to^i gu+?i cho anh mua ve' ma'y bay khu+' ho^`i, sa('m su+~a? Va^.y thi` va`i chu.c nga`n USD anh no'i: anh dde^? trong bank, cha('c cu~ng bi. ?con na`o? giu+.t be'ng ma^'t toi he^'t sao? Anh ddem? to'm la.i, ta^'t ca? mo.i thu+', anh ddem ddi da^ng cu'ng ba^'t lu+o+ng va`o nhu+~ng cuo^.c truy hoan & a(n uo^'ng xa~ la'ng, anh co^' y' do+.t le vo+'i nhu+~ng ba` Kie^m, ba` Nguye^t, ba` Dung, Lan?. To'm la.i, mo.i va^'n dde^` ?lo la('ng ye^u thu+o+ng cu?a to^i ve^` anh? kho^ng la`m sao ke^? xie^'t.

-* 03.- Ta^'t ca? cu?a ca?i a^'y va^~n co`n na(`m li` o+? nha` anh: tu+` ca'i ma'y la.nh mo+'i ca'u ca.nh, ne^'u to^i kho^ng xua^'t tie^`n tu'i cu?a to^i, thi` o+? dda^u ra?, dde^? nga`y dde^m pha` ra cho anh ma't me?? Cha? le~ ?em? mua sa('m ra ta^'t ca? ta.i nha` na^`y cho anh, ro^`i khi vo+. cho^`ng mi`nh gia^.n nhau, to^i leo le^n tu+o+`ng tha'o go+~ xuo^'ng, ddem ddi My~ he^'t a`? Ba(`ng chu+'ng thu+.c te^' nha^'t la` hai ha`m ra(ng co`n di'nh trong mie^.ng anh ddo', cha(?ng le~ ?em? banh mie^.ng anh ra, ma` la^'y la.i ra(ng ta^'t?. Tie^`n ma(.t dollars to^i to+'i ta^'p gu+?i ve^`, hoa(.c ta^.n tay ddu+a rie^ng anh tre^n va`i chu.c nga`n, (kho^ng ke^? tie^`n to^i ddu+a ra tru+o+'c ma(.t cho be' Khanh dde^? tra? no+. dda^.y du`m cho anh 5,000 US,) thi` sao?

-* 04.- Di~ nhie^n to^i pha?i va` chi? la^'y la.i qua^`n a'o ca' nha^n cu?a to^i khi ra ddi ma` tho^i. Anh no'i la'o va` lu+o+`ng ga.t to^i va` con ga'i mo.i chuye^.n. Ke^? ca? chuye^.n anh da'm ca? gan ba.o pho^?i mo^.t mi`nh anh tu+. dde^'n nha` con ga'i Khanh o+? HvH, anh... (nha^n danh) du`ng danh nghi~a te^n to^i, (mu+o+.n uy ti'n ?te^n cu?a em?), anh no'i la'o vo+'i con ga'i:
- Con o+i! Co^ Mi ra^'t ca^`n tie^`n. Con cho co^ a^'y mu+o+.n 5.000usd. Nhu+ng con ddu+a tie^`n dda^y cho ba, ba gu+?i qua My~ cho co^ ga^'p.
-*- Con ga'i tin anh no'i tha^.t, ne^n be' Khanh dda~ ddu+a tie^`n cho anh. Anh da^'u die^'m me. con chu'ng to^i, ddem ddi a(n cho+i phung phi' vo+'i ba` Kie^m he^'t. Anh kho^ng he^` no'i cho to^i bie^'t, la` sao? Ma~i dde^'n mo^.t na(m 2004, khi ve^` VN, thi` be' XuTu ho?i ?em?:
- Ma' dda~ mu+o+.n tie^`n cu?a chi. Hai la^u ro^`i, va^.y khi na`o co^ mo+'i tra? la.i?
To^i gia^.t mi`nh su+?ng so^'t??Em? khe'o le'o ho?i con be' cho ra le~:
- ?Co^ mu+o+.n be' Khanh sao? tie^`n gi`? Ho^`i na`o? Co^ kho^ng bao gio+` mu+o+.n tie^`n be' Khanh, hoa(.c ba^'t cu+' mu+o+.n ai mo^.t thu+' gi` ca?. Cho+' ddu+`ng no'i la` co^ mu+o+.n tie^`n gi`, con a`.

Thi` con ga'i be' ke^? la.i ca(.n ke~ dda^`u dduo^i, (nhu+ dda~ no'i o+? tre^n). Ha(?n la` anh co`n nho+' ra^'t ro~: Khi ddo' to^i gia^.n qua', gia^.n run, to^i dda~ ba('t buo^.c anh pha?i cho+? ?em? dde^'n nha` be' Hai, dde^? ddo^'i chu+'ng thu+.c hu+ ba ma(.t mo^.t lo+`i. Tre^n la^`u hai trong pho`ng kha'ch, o+? sofa nha` con ga'i, lu'c ddo' co' o^ng Cu+o+`ng (cho^`ng sau cu?a ba` vo+. anh) ngo^`i ddo.c ba'o ga^`n cu+?a ra va`o. Anh dda~ cu'i ma(.t gu.c dda^`u tru+o+'c ma(.t to^i, con ga'i, be' Hai; ma` thu' to^.i:
- Anh dda~ du`ng uy ti'n cu?a em dde^? tu+. y' mu+o+.n tie^`n cu?a con, tie^u xa`i rie^ng nhu+ va^.y.

DDu'ng 100% kho^ng? No'i tha^.t vo+'i anh nha, vi` to^i qua' thu+o+ng be' Hai, con ga'i da^'u nhe.m kho^ng da'm cho cho^`ng? cu?a no' bie^'t vie^.c anh la`m to^`i te^. na^`y, ne^n lu'c ddo' to^i kho^ng no+? la`m to chuye^.n, so+. con ga'i ma^'t ha.nh phu'c. Ro^`i tu+. ?em? (la`= to^i) mo'c tie^`n tu'i cu?a to^i the^m nu+~a, ta^.n tay to^i ddu+a cho be' Hai; tra? no+. dda^.y cho anh (anh gian tra' no'i la'o mu+o+.n uy ti'n cu?a to^i, mo'c tie^`n ca'c con cu?a anh ddo'). To^i hu+'ng no+. dda^.y giu'p anh tra? tie^`n cho con, co' nghi~a la` to^i muo^'n dde^? anh bie^'t a(n na(n ho^'i ca?i, nga^`m giu'p anh vuo^'t la.i ca'i ma(.t, bo+'t nhu.c nha~ xa^'u ho^?, ngo? ha^`u anh co' the^? nga^~ng le^n nhi`n ba ddu+'a con ga'i, nha^'t la` ddu+o+`ng ddu+o+`ng chi'nh chi'nh ngo' con re^?, ho. ra^'t dda`ng hoa`ng ddu+'ng dda('n, kho^ng bie^'t co' cha vo+. he`n dde^'n the^', anh ro~ hu+?? Lu'c ddo' anh no'i tru+o+'c ma(.t chu'ng to^i:
- ?Em cho anh mu+o+.n nhu+~ng mo'n tie^`n na^`y, va` nhu+~ng mo'n tie^`n tru+o+'c kia, sau khi ba'n nha` xong, anh se~ hoa`n tra? la.i cho em?!

Nho+' chu+a anh? Ba^y gio+` anh ba'n nha` cu~ dda~ chu.c na(m ro^`i, sao anh kho^ng no'i gi` chuye^.n no+. na^`n vay mu+o+.n?? Ne`, to^i chu+a bao gio+` ca^`m mo^.t ddo^`ng xu na`o cu?a anh ca? nghe! Do ddo', thu+ na^`y to^i se~ chuye^?n to+'i nhu+~ng ngu+o+`i ma` anh tu+`ng be^u re^'u to^i, cho ho. ddo.c, dde^? xa'c minh.

- *5.- Co' do^n do^'t nhu+ to^i, thi` nga`y nay to^i cu~ng tha^'y, bie^'t ra^'t ro~ cha^n tu+o+'ng anh ma`. Vi` sao? Khi xu+a ?em ye^u anh?, anh ddu+o+.c em so+n phe^'t le^n mo^.t lo+'p ma. va`ng qua' ly' tu+o+?ng, tha^`n tha'nh, a?o tu+o+?ng, nhu+ ngu+o+`i My~ go.i la` ?American Idol?. To^i co^' ti`nh bu+ng bi't, che dda^.y ta^.t xa^'u xa cu?a anh. Nay ?em? va` ca'c con ga'i & ngu+o+`i tha^n dda~ bie^'t ddu+o+.c nhu+~ng ha`nh ddo^.ng kha? o^' cua? anh. Anh no'i la'o ta`n ba.o, pha?n bo^.i ti`nh, lu+`a ga.t tie^`n, li` lo+.m tra('ng tro+.n tho^ bi? nha^'t ddo+`i. To^i kho^ng the^? ro^.ng lu+o+.ng tha thu+' cho anh the^m; Tra'i la.i co+' sao anh ngu ngo^'c nhu+ va^.y? Nga`y nay anh co^' ti`nh khe^u le^n chuye^.n di~ va~ng dda~ bao na(m qua la`m chi? Anh la` ngu+o+`i kho^ng bie^'t ddie^`u, ma` khi qua My~ anh co`n co^' ti`nh no^'i gia^y lie^n la.c phone, mail va` ke^? vo+'i to^i:
- ?Tu+` 5 na(m qua, (2005-2010) anh no'i vo+'i to^i:
- Anh dda~ co' ?vo+. ho+`? la` ba` Kie^m, dde^? ba` ta lo cho anh trong tuo^?i gia`, cho+' ai lo cho anh dda^y??.

Khi ddo' to^i dda~ tha(?ng tha('ng no'i vo+'i anh ra(`ng:
- Ne^'u anh la^'y ai, thi` em don?t care, nhu+ng anh la^'y ba` Kie^m la`m ?vo+. lo`i to'i, ha^`u ha. anh trong tuo^?i gia`?, thi` tha^.t ti`nh la` em khinh bi? anh. Vi` anh bie^'t ro~ la` anh dda~ du`ng nhie^`u tie^`n ba.c cu?a em, dde^? mua vui, truy hoan ti`nh ca?m vo+'i Kie^m ma`! O^i! Cu~ng nhu+ anh dda~ no'i: Anh dda~ nho^? ba` Kie^m ra kho?i mie^.ng, gio^'ng nhu+ anh nho^~ ba~i nu+o+'c mie^'ng xuo^'ng dda^'t. Anh kho^ng the`m lie^'m la.i. ?Anh o+? la`m sao cho vo+. anh tho^i? Ba^y gio+` anh kho'c ddu+'ng than ngo^`i vo+'i ai?!?. La^`n cuo^'i cu`ng ca'ch dda^y va`o cuo^'i na(m 2009, anh ddi My~ du li.ch, anh phone va` co' e-mail cho ?em? ; anh la.i no'i:
- ?Ba^y chu+`? Anh dda~ co' ?vo+. ho+` lo`i to'i? kha'c, mo^.t cu+.u nu+~ sinh te^n ?Ly' La('c?? tuye^.t vo+`i?.

- *06.- La^`n na^`y thi` ?em? tha^.t ti`nh co' chu't ho+i mu+`ng cho anh. Vi` ne^'u qua? thu+.c ?mo^.t ca'i ba` Hue^' kia? se~ se~ ? va` se~ ?la` ngu+o+`i vo+. thu+' ma^'y cu?a anh ddi nu+~a, ba` ta cu~ng kho^ng ha(?n la` ngu+o+`i dda`n ba` tuye^.t vo+`i ma` anh mo+ tu+o+?ng dda^u a.! Vi` sao? Ne^'u NGA`Y XU+A ke^? tu+` na(m 1976 dde^'n na(m 1992, khi Hoa`ng Na(m Tony chi? la` mo^.t ?tha(`ng? dda`n o^ng ddi xe dda.p lo.c co.c la.ch ca.ch, kho^ng co' ddo^`ng xu di'nh tu'i, tre^n & trong mo^`m mie^.ng mo?ng di'nh kho^ng co`n hai ha`m ra(ng, o+? du+o+'i thi` a'o tho^ qua^`n va?i, nghe`o xo+ nghe`o xa'c. Sa'ng sa'ng anh e.p mi`nh tre^n chie^'c xe dda.p go` lu+ng ddi la`m co^ng nha^n vie^n que`n, vo+'i khu'c ba'nh mi`, go'i xo^i ca^'t trong ca'i xa` co^.t ddeo be^n ho^ng.

Trong khi ddo' 1976 ? 1996 be^n ca.nh anh dda~ co' mo^.t phu. nu+~ tuye^.t vo+`i ddu'ng nghi~a: Sa'ng tu+?ng bu+ng na`ng vu+`a nai lu+ng ddi la`m xa xo^i va^'t va?. Buo^?i chie^`u na`ng ta^'t ba^.t ve^` nha` chu dda'o lo co+m nu+o+'c, gia(.t giu~ (ba(`ng tay), u?i qua^`n a'o, ha^`u ha. sa(n so'c cho ?anh va` hai con nho? da.i? dda^u ra ddo' tu+o+m ta^'t chu dda'o dda`ng hoa`ng. ?Na`ng? ca^`n cu` nha^?n nhu.c bo? tie^`n tu'i ngo? ha^`u lo co+m nu+o+'c, chi.u ddu+.ng cha(m lo vun xo+'i cho gia ddi`nh NGHE`O a^'y tu+`ng ly tu+`ng ti'. Na`ng xa(n qua^`n le^n ta^.n ha'ng, lo^.i lu?m bu?m trong nha`, hu+'ng tu+`ng thau nu+o+'c mu+a khi nha` do^.t, va'ch nha` hu+ na't. Ne^`n xi ma(ng lo^? cho^?, nga`y nga`y na`ng va^~n cu'i qu`y hai dda^`u go^'i xuo^'ng ddo' ma` hai tay la.nh co'ng vo+'i ca'i kha(n lo^ng lau nha`, lau cu+?a.

Co' nhie^`u la^`n na`ng qua?y tu'i co'i sau lu+ng, mo^.t tay nha(.t nhu+~ng bi.ch ny lo^ng ddu+.ng dda^`y pha^n ra'c tho^'i tha; mo^.t tay que^.t mo^` ho^i, con vo+. ho+` hu+~ng ddi suo^'t nga`y tu+` ddu+o+`ng na^`y qua pho^' no. nha(.t nhu+~ng thu+' bo.c tho^'i tha, ro^`i ddem ve^` nha`, na`ng du`ng hai ba`n tay lo+? lo'i (vi` ru? va` gia(.t thu+' ba^?n thi~u ba'm va`o da thi.t), gia(.t tu+`ng bo.c ny lo^ng. Na`ng ca^?n tha^.n ddem pho+i kho^, ngo^`i ngo`ai na('ng canh chu+`ng, vi` so+. gio' bay. Sau cu`ng na`ng bu+ng nhu+~ng bo.c ny lo^ng sa.ch ddem ra ha~ng ve chai ba'n. La^'y tie^`n cha('t chiu da`nh du.m, na`ng vui cu+o+`i hoan hi?, vi` anh co' bie^'t kho^ng? ma(.c du` o+? nha` con ddo'i kha't, (anh bie^'t ro~ ma`), na`ng va^~n ddem nhu+~ng mo'n qua` (ddo^'i vo+'i ho. la` vo^ gia'), ha^`u mo^~i tua^`n ddi tha(m nuo^i Hoa`ng Na(m Tony bi. bie^.t giam o+? trong tu` DDa.i Lo+.i, (vi` anh co' to^.i tham nhu~ng lu+o+`ng ga.t cu?a chung cu?a xa~ ho^.i chu? nghi~a; cho+' kho^ng pha?i anh ddi tu` do bi. "ho.c ta^.p ca?i ta.o" nhu+ nhu+ng ngu+o+`i trai kha'c ma` to^i ra^'t ki'nh tro.ng).

Na`ng o+? nha` ngo^`i tre^n ga'c xe'p kha^u va' a'o cho ?o^ng ta? tu+`ng mu?i kim, luo^n tay que^.t hai ha`ng nu+o+'c ma('t va`o o^'ng tay a'o, chi? kho'c tha^`m? do na`ng qua' ?ye^u o^ng cho^`ng?. Khi Hoa`ng Na(m dda~ ra tu`, so^'ng la^y la^'t, o^ng ta ba^'t nha^~n tie^'p tu.c la^'y ddi tu+`ng mo'n, tu+`ng mo'n? cu?a ngu+o+`i vo+.; ke^? ca? ?anh le'n ca('p la^'y he^'t ma^'y bo^. qua^`n a'o cuo^'i cu`ng co`n la.i cu?a to^i?, anh ddem ra cho+. tro+`i ba'n, anh ddi nha^.u nhe.t, say tu'y lu'y vo+'i ba` Lan, ba` Dung, ba`... To^i ddu+'ng o+? go'c bo+` kinh Nhie^u Lo^.c nhi`n anh o^m ho't ddu' ddo+?n vo+'i ma^'y con ddo', ma` que^.t hai ha`ng nu+o+'c ma('t kho'c thu+o+ng cho^`ng vo^ lu+o+ng ta^m ta`n a'c.

-* 07.- Trong khi ddo', nga`y HO^M NAY ne^'u anh co' dda`o bo+'i na(.n bo'p le^n hi`nh tu+o+.ng mo^.t ?na`ng Ly' La('c?, ma` anh cho la` ?vo+. ho+`i lo`i to'i tuye^.t vo+`i?! Thi` to^i kho^ng la^'y gi` la`m nga.c nhie^n va` ki'nh phu.c xi' na`o. Vi` sao?! ba` a^'y bie^'t kho^n ngoan mo^.t tay na('m mo+' to'c muo^'i tie^u, mo^.t tay na('m tu'i? va` du`ng thu? thua^.t cu?a mo^.t ngu+o+`i dda`n ba` qua' tuo^?i xo^`n xo^`n tu+`ng tra?i, ma` ni'u giu+~ la^'y ?ca'i ha.nh phu'c ho+` loi choi? a^'y, thi` chu+'ng to? ra(`ng ba` ta chu+a ha(?n co' ti`nh ye^u cha^n chi'nh, kho^ng qua' ngu da.i, va` dda^`n ddo^.n? dde^? na('m ba('t mo^.t tho+`i co+ hie^'m hoi trong tuo^?i gia` xe^' bo'ng co`n la.i o+? XHCN!

Vi` sao the^' u+?! NGA`Y NAY anh kho^ng co`n la`: ?ca'i tha(`ng dda`n o^ng tra^`n tru.i?? ; ma` nga`y ho^m nay anh dda~ la` ?thu+' O^ng? CO' ddie^`u kie^.n DDA^`Y DDU?, a'o qua^`n to^'t dde.p, co' tie^`n ba.c phu? phe^ bo? trong bank, ba` ta kho^ng he^` ri? ra mo^.t xu chinh na`o, kho^ng to^'n vo+'i anh ddo^`ng xu ca('c ba.c na`o, ba` ta chi? to^'n co' co^ng na(`m ngu+?a rung ddu`i cho+i xo+i nu+o+'c... Ne^'u anh la` tha(`ng ba^'t nha^n, ba^'t lu+.c, ba^'t lu+o+ng, ba^'t ta`i, co' che^'t ba^'t dda('c ky` tu+?, thi` ba` ta cha? ca^`n? vi` gia ta`i ve^` tay ba` ta hu+o+?ng tro.n: co' xe cu'p co+~i le^n, co' nha` cu+?a? (du` kho^ng sang, va^~n ho+n ca'i nha` to^n no'ng bu+'c cu~ ky? xu+a); ba` ta co' tie^`n ru?ng ri?nh ddi du li.ch ca(.p bo^` ddo' dda^y?

Thi`? thu+a anh! Ba` ta kho^ng na(`m o+? trong tho+`i ddie^?m khi anh co`n la` tha(`ng a'o ra'ch kho^' o^m, ba` ta kho^ng ne^'m bie^'t ca'i ca?nh anh ru+o+.u che` say su+a be be't, anh ma(.c mo^~i chie^'c qua^`n xa` lo~n xe^. xe^. xuo^'ng mo^ng, anh nghie^'n ra(ng tre`o tre.o cha^n cao cha^n tha^'p, anh ca^`m dao cha.y ru+o+.t da^n chu'ng chu+o+?i bo+'i xo'm la`ng. Ba` ta kho^ng so^'ng trong ca?nh chu+'ng kie^'n anh ca.y tu? con ga'i: anh la^'y ca('p cu?a con $4,000 dollars. Hoa(.c anh dda~ la^'y tie^`n ba.c $5,000 cu?a to^i ddi vo+'i ga'i va` a(n nha^.u. Ba` ta kho^ng co' ta`i ca'n gi` dde^? ?tho^ng ca?m, nha^~n nhu.c chi.u ddu+.ng va` tha^'u hie^?u?... Thi` ngu da.i gi` ma` ba` ta kho^ng na^ng bi anh, nho? nhe. vuo^'t ve mo+n tro+'n anh he`??? Co' ma` ddie^n! Ba` ta ngu sao ma` tro+? ma(.t ba'i bai anh? nhu+ ba` Kie^m dda~ bye anh kho^ng thu+o+ng tie^'c khi anh dda~ gia`u xu. hi??! ?Ca'i dda`n ba`? anh cho la` tuye^.t vo+`i, nga`y nay du+. ddi.nh la`m vo+. ho+` lo`i to'i a^'y? Ui, xe't cho cu`ng qua' tho^ thie^?n, ta^`m thu+o+`ng tho^i dda^'y a.!

- *08.- Tuy nhie^n, mo^.t ddie^`u cuo^'i cu`ng to^i muo^'n tha^.t ti`nh khuye^n anh: Kinh qua cuo^.c ti`nh dai da(~ng ho+n 50 na(m xu+a ; cuo^.c ti`nh cu?a anh va` ba` Phu`ng dda^`u ddo+`i sau 10 na(m cha(n go^'i vo+. cho^`ng ma(.n no^`ng:
Anh nghe ai nho'n go't ddu+a cha^n.
Sao kho^ng nho+' nghi~a Cha^u Tra^`n nga`y xu+a??
Khi anh & ba` Phu`ng ly di., anh dda~ no'i xa^'u: Ba` ta vo+ ve't ta^'t ca?, kho^ng chu+`a cho anh, du` ddo^i ddu?a ca'i che'n ba` ta cu~ng mang ddi?. Cuo^.c ti`nh 5 na(m lo`i to'i vo+'i Kie^m khi hai ngu+o+`i: ?Anh ddie^u kho^'n gian a'c? ga(.p chi. kho^'n ta` tro^? tro+`i?, thi` ba` Kie^m bo? ro+i anh, anh cu~ng ddi no'i xa^'u Kie^m la`: ?Kie^m la^'y he^'t ta^'t ca? mo.i thu+' cu?a anh?. Hoa`ng Na(m ne`, ho. kha'c to^i, ra^'t kha'c, ho. co' la^'y ddi hay kho^ng, to^i kho^ng ca^`n bie^'t; Nhu+ng chi'nh TO^I la` vi. ho^n the^ dda^`u ddo+`i cu?a anh- thi` TO^I dda~ DDE^? LA.I cho ANH ta^'t ca?; nha anh. The^' ma` to^i va^~n kho^ng he^` mo+? mie^.ng than van, hoa(.c no'i tie^'ng na(.ng tie^'ng nhe. vo+'i anh! Va^.y thi`, trong ma('t anh co' pha?i to^i la` ngu+o+`i ho^n the^ tuye^.t vo+`i a^'y? hay to^i la` ngu+o+`i phu. nu+~ xa^'u kho^ng, anh nhi????

- To^i bie^'t ro~ anh ho+n ai ca?. Mong anh thu+'c ti?nh. Kho^ng ne^n nha^~n ta^m, ba^'t lu+o+ng mu+u toan lu+o+`ng ga.t ti`nh ca?m, tie^`n ba.c nhu+~ng ngu+o+`i nhe. da. kha'c the^m nu+~a; anh dda~ gia` la('m: ngoa`i U 70 ro^`i, anh ca^`n dde^? phu'c ddu+'c la.i cho con cha'u bo+'t tu?i ho^? nho+`. Nha^'t la` ba` con, con ca'i, nhu+~ng ba.n trai ga'i cu?a anh o+? ha?i ngoa.i vo^ to^.i, ai ai cu~ng la`m vie^.c va^'t va~. Chu+' ho. kho^ng nhu+ anh, (ddu+o+.c to^i va` be' Khanh nuo^i sung tu'c, no dda^`y). Anh kho^ng va^'t va? la`m vie^.c, anh ngo^`i kho^ng an hu+o+?ng, ne^n kho^ng tha^'y gia' tri. cao quy' tu+` ti`nh ba.n, ti`nh ye^u ngu+o+`i vo+. cha^n tha^.t tu+`ng dda^`u go^'i tay a^'p, qua ddo^`ng tie^`n cu?a ngu+o+`i kha'c da`nh du.m, cha('t chiu gu+?i ve^` anh dda^u. DDo^`ng tie^`n kie^'m ddu+o+.c qu'y la('m, ho. giu'p nhu+~ng ngu+o+`i thu+.c su+. nghe`o ddo'i, ddau kho^? khao kha't su+. so^'ng trong la`nh. Nha^'t la` nhu+~ng ddo^`ng tie^`n ba.n be` quye^n go'p o+? ha?i ngoa.i. Le~ ra, nhu+~ng mo+' tie^`n ddo', ne^n dde^'n ta^.n tay ca'c em be' mo^` co^i ta^.t nguye^`n dda'ng thu+o+ng, o^'m ye^'u, nhu+~ng o^ng gia` ba` la~o mu` lo`a, be^.nh hoa.n kho^'n cu`ng, nghe`o kho^? ddo+n ddo^.c o+? vu`ng que^ xa xo^i, mo+'i pha?i.

Trong khi ddo', anh nha^.n tie^`n cu?a to^i, (hoa(.c cu?a ngu+o+`i kha'c), anh tie^'p tu.c so^'ng pha^y pha^y, phe` pho+~n ddi a(n cho+i tra'c ta'ng vo+'i ma^'y ba`? To^i ?no'i co' sa'ch, ma'ch co' chu+'ng, co' bie^n nha^.n chu+~ ky' cu?a anh & CMND cu?a anh, tie^`n cu?a to^i gu+?i do te^n anh nha^.n, to^i co`n giu+~ dda^y ro~ ra`ng. O+? ha?i ngoa.i ba.n be` tha^n nha^n cu?a anh cu+' tin anh bi. ddau nan y. Anh dda~ no'i la'o, lu+`a do^'i ho.: ?anh co' di chu+'ng ung thu+ co^??, dde^? ho. quye^n go'p tie^`n go+?i ve^` cho anh. To^i va` ca'c con ga'i o+? nha` dda~ kie^?m chu+'ng: Anh kho^ng he^` co' ho^` so+ be^.nh ly' gi`, anh kho^ng uo^'ng mo^.t vie^n thuo^'c na`o, anh kho^ng he^` ddau o^'m chi ca?, anh kho^ng co' ma(.t trong ba^'t cu+' mo^.t be^.nh vie^.n na`o ta.i VN. Anh be'o phi` to ma^.p, ma(.t anh tro`n u'c nu'c nhu+ ca'i ma^m. Anh kho?e ma.nh ho+n mo^.t vie^.t kie^`u thu+' thie^.t bo^.i pha^`n.

- *09.- DDe^? kho?i la`m ha^.m hu+.c phie^`n nhau vo^ i'ch nu+~a, sau na(m 2013 to^i du+. ti'nh se~ ve^` VN > o+? la.i la^u na(m: Trong ddo', to^i se~ gia?i quye^'t tra('ng dden chuye^.n tie^`n ba.c anh dda~ vay mu+o+.n cu?a ba.n, to^i, tu+` xu+a, va` ddu+a ra a'nh sa'ng cho minh ba.ch vu. na^`y, cu`ng ma^'y vu. kha'c. Anh co' hie^?u to^i ra^'t kho^? ta^m khi bao che cho anh kho^ng?: ba^y gio+` Phu.ng, Thu Thu?y, ba` Ngo.c Hu+o+ng, hie^.n ddang so^'ng ta.i My~, & - Ke^? ca? gia ddi`nh o^ng Vinh, o^ng Ngo.c, o^ng Thanh, g/dd o^ng DDoa`n, (ho. hie^.n o+? VN) bie^'t anh o+? VN so^'ng pha^y pha^y, anh qua My~ vung vi't, ho. ba?o to^i pha?i chi? cho ho. bie^'t tin ve^` anh, vi` chuye^.n: Na(m 1977 to^i va` ho. dda~ ddu+a ?Hoa`ng Na(m co' bie^.t danh Ho`ang Na(m Tony to bi.? chu.c lu+o+.ng va`ng, dde^? anh vo+` vi.t le^'u la'o chuye^.n la`m kho^ng ta(.c. Ho. muo^'n anh so`ng pha(?ng tra? lo+`i tru+o+'c co^ng ly'.

To^i ba^y gio+` tha^.t bi`nh an, ho+` hu+~ng nghe ti`nh ta`n phai. DDa^y la` la^`n thu+ cuo^'i cu`ng, xin anh ha~y tha cho to^i, ddu+`ng lie^n la.c vo+'i to^i ba^'t cu+' phu+o+ng tie^.n gi`. Nha'!!! Anh ddu+`ng co^' ga('ng ni'u ke'o gia(`ng co vo^ i'ch. Do to^i kho^ng no+~, to^i can nga(n. Ho. kho^ng co`n gi` dde^? e de` so+. ha~i, khi no'i ra chuye^.n co' tha^.t, ho. chi? la`m so+ so+ mo^.t la^`n cho to?. Vi` danh du+. va` su+. tha^.t, cu`i ro^`i kho^ng so+. lo+?, co' che^'t kho^ng a^n ha^.n. Nga`y a^'y anh qua' ta`n a'c dda~ ha.i chu'ng to^i xa^'c ba^'c xang bang ba^'y la^u nay kho^ng co' cho^~ dung tha^n, cho^~ o+?, chu+a ddu? sao? Anh ha~y cho+` nga`y ddo^'i die^.n vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i ba.n cu?a chu'ng to^i (va` ca? anh) ca^`n ddo^'i ma(.t no+i a'nh sa'ng su+. tha^.t -the^m la^`n nu+~a, ne^'u anh muo^'n, muo^'n kho^ng???). Anh bie^'t cha('c cha('n mo^.t ddie^`u: ho. kho^ng the`m hu` do.a anh.

Ha(?n nhie^n la` anh bie^'t ti'nh to^i: tuy to^i o^n ho`a nha^n a'i, thu`y mi., bao dung chi.u ddu+.ng va` ddo^. lu+o+.ng. Nhu+ng anh a., anh dda~ qua' nha^~n ta^m, ta`n a'c, kho^ng co' ddu+'c ddo^. khi xu+? su+. vo+'i mo^.t ngu+o+`i vo+. tu+`ng vi` anh ma` cho ta^'t ca? mo.i thu+' tre^n ddo+`i. Bao la^`n to^i dda~ muo^'n que^n ddi chuye^.n buo^`n lo`ng, nhu+ng anh va^~n nha^~n ta^m, ta`n a'c? la`m cho to^i qua' ddo^~i ddau kho^? va` cu`ng qua^~n. Du` to^i nha^~n nhu.c, nhu+ng la^`n na^`y kho^ng the^? chi.u ddu+.ng no^~i, Thi` nga`y nay, ne^'u the^m mo^.t la^`n nu+~a co' chuye^.n tranh cha^'p giu+~a nho'm ba.n va` anh, thi` anh ddu+`ng tra'ch sao chu1ngto^i xu+? te^. vo+'i anh, vi` chi'nh do anh dda~ va` ddang da.y cho chu'ng to^i ho.c theo tu+` ca'i sa'ch ddo^.c a'c cu?a anh ddo' tho^i.
To^i mo+? nha.c dda^y: Ha~y nghe Vicky cho tha^.t ky~ nha': APRE`S TOI cu?a Vicky Leandros

Tu t?en vas
L?amour a pour toi.
Le sourire d?une autre
Je voudrais mains ne peux t ?en vouloir
De'sormais
Tu vas m?oublier.
Ce n?est pas de la faute
Et pourtant tu dois savoir
Qu? apre`s toi,
Je ne pourrai plus vivre, non plus vivre
Qu?en souvenir de toi
Apre`s toi
J?aurai les yeux humides
Les mains vides, le coeur sans joie
Avec toi
J?aurai appris a rire
Et mes rires ne viennent que par toi
Apre`s toi
Je ne serai que l?ombre
De ton ombre - Apre`s toi ...

Co^' nha^n ky' te^n TtTm:
(Tri.nh thi. Thu`y Me^'n,
tu+. la` Mu+o+`i)

*

Ti`nh Hoa`i Hu+o+ng

Mu.c Lu.c


3. DDo^i Ma('t Ma`u Hi Vo.ng

Phan Tha'i Ye^n
ta(.ng Huy`nh ngo.c Lo^.c


Ho. ga(.p nhau tu+` mo^.t ti`nh co+`. Hay cha(ng ho. dda~ ga(.p la.i nhau? Tu+` nhie^`u na(m, trong mo^~i ddo+`i rie^ng, ho. dda~ cu`ng ti`m kie^'m mo^.t ngu+o+`i. Su+. ga(.p go+~ ti`nh co+` nhu+ co+ may hie^'m hoi trong cuo^.c so^'ng tha^'t la.c kie^'p ngu+o+`i.

Buo^?i chie^`u ha.nh ngo^. ba('t dda^`u vo+'i su+. me^.t mo?i quen thuo^.c. Pha?i cha(m chu' ha`ng gio+` ho.c ca'ch xu+? du.ng mo^.t nhu lie^.u phu+'c ta.p ve^` cha(m so'c be^.nh nha^n cu?a be^.nh vie^.n tru+o+`ng DDa.i ho.c Minnesota la` cu+.c hi`nh cho nho'm ba'c si~ no^.i tru' pho+` pha.c thie^'u ngu?. O^ng gia?ng vie^n gia` go^'c ngu+o+`i Cha^u A' la`m ra ve~ lo+ dda~ng, tra'nh nhi`n nhu+~ng tro`ng ma('t la.c tha^`n ddang cho^'ng cho.i su+. quye^'n ru~ ca^'p ba'ch cu?a gia^'c ngu? ma` ma('t dda~ thie^'u no+. nhie^`u nga`y. O^ng va^?n vo+ nho+' la.i tho+`i trai tre? ma^'y chu.c na(m tru+o+'c o+? que^ nha`. Trong qua^n tru+o+`ng, o^ng va` ba.n be` dda~ ta^.p ngu? ngo^`i, ngu? ddu+'ng, ngu? lu'c di ha`nh. Ho. cu~ng dda~ tu+`ng ngu? ma` ma('t va^~n mo+? lo+'n giu+~a nhu+~ng buo^?i ho.c ta^.p, tho+`i gian bi. ca?i ta.o lao ddo^.ng trong tra.i tu` Co.ng Sa?n.

O^ng nhi`n ve^` phi'a ngu+o+`i nu+~ duy nha^'t cu?a lo+'p ho.c ngo^`i o+? cuo^'i pho`ng. Ma'i to'c to+ va`ng o'ng a? ma` ma('t thi` ngo+`i sa'ng mo^.t ma`u na^u quye^'n luye^'n DDo^ng Phu+o+ng. DDo^i ma('t tinh anh mo+? lo+'n tre^n khuo^n ma(.t thuo^n tha? la`m nguo^i ngoai pha^`n na`o su+. tu+o+ng pha?n kho' dung cha^'p A' A^u. Suo^'t tho+`i gian co`n la.i cu?a lo+'p ho.c, o^ng ye^n ta^m lu+o+'t ma('t le^n tre^n nhu+~ng khuo^n ma(.t ma^'t ngu?, bie^'t ddu+o+.c o+? cuo^'i tia nhi`n mi`nh la` a'nh ma('t sinh ddo^.ng ddang cha(m chu' theo do~i.

Lo+'p ho.c cha^'m du+'t. Mo.i ngu+o+`i ha^'p ta^'p ke'o nhau ra kho?i pho`ng gia?ng. Co^ ba'c si~ tre? tuo^?i ro+`i ghe^' ngo^`i, cha`o ca'm o+n ngu+o+`i gia?ng vie^n. Gio.ng no'i ddu+o+.m a^m hu+o+?ng tie^'ng Pha'p tra? lo+`i pha^`n na`o da'ng da^'p nho? nha('n duye^n da'ng cu?a ngu+o+`i dda`n ba`.

- Co' le~ co^ la` sinh vie^n tu+` Pha'p?

- Va^ng. Tu+` mo^.t no+i thie^'u a'nh sa'ng cu?a kinh tha`nh Paris. To^i hy vo.ng o^ng la` ngu+o+`i Vie^.t Nam.

Ngu+o+`i dda`n o^ng ga^.t dda^`u, do` ho?i.

- Sao la.i hi vo.ng?

- Tu+` nhie^`u na(m nay, ga(.p ngu+o+`i Vie^.t Nam ha^`u nhu+ ba^'t cu+' no+i na`o to^i cu~ng ti`m ho?i ve^` tin tu+'c cha mi`nh vo+'i hi vo.ng mo^.t ngu+o+`i na`o ddo' bie^'t ddu+o+.c to^ng ti'ch cu?a o^ng, o+? dda^u hoa(.c so^'ng che^'t ra sao.

- Cha co^ la` ngu+o+`i Vie^.t Nam?

- To^i ddu+o+.c sinh ra o+? Vie^.t Nam. Me. a(?m ve^` Pha'p lu'c to^i mo+'i le^n hai.

Ngu+o+`i dda`n o^ng ddu+'ng cha(m chu' nghe ca^u chuye^.n ke^?. O^ng kho^ng tin ddo^i tai mi`nh ddang nghe nhu+~ng ddie^`u trong nhie^`u na(m qua o^ng va^~n ha(`ng nghi~ ve^` mo^~i la^`n nho+' to+'i ngu+o+`i ba.n tha^'t la.c. Co' bao nhie^u nu+~ y ta' phu.c vu. tre^n ta`u be^.nh vie^.n Hope o+? DDa` Na(~ng la` ngu+o+`i ye^u cu?a mo^.t thanh nie^n Vie^.t Nam? Hi`nh a?nh co^ be' ga'i to'c to+ va`ng o'ng bu+o+'c cha^.p chu+?ng tre^n ba~i ta('m My~ Khe^ ddo^ng ngu+o+`i nhu+~ng nga`y he` na(m sa'u chi'n hie^.n ra tru+o+'c ma('t ro~ ra`ng nhu+ tha^.t. Khuo^n ma(.t bu'p be^' lo+'n da^`n ro^`i trong mo^.t cho+'p ma('t vu.t bie^'n va`o ddo^i ma('t na^u tha(?m DDo^ng Phu+o+ng ddang ru+ng ru+ng ke^? chuye^.n ddo+`i mi`nh.

- DDa^y la` hi`nh a?nh duy nha^'t cu?a cha. Ta^'m hi`nh nho?, qua' cu~, to^i pha?i e'p plastic dde^? kho?i bi. ra'ch.

Ngu+o+`i dda`n o^ng nhi`n ta^'m hi`nh, ma('t hoa le^n, lo`ng nga^.p tra`n xu'c ddo^.ng. O^ng chi? va`o ngu+o+`i thanh nie^n ddu+'ng ca.nh cha me. co^ ga'i, run gio.ng no'i:

- To^i la` ba.n ra^'t tha^n cu?a ba me. cha'u, Suzanne va` Lo^.c.

Ngu+o+`i dda`n ba` o^m cha^`m ngu+o+`i ba.n cu~ cu?a cha mi`nh, ma('t nhoa` le^. ha^n hoan.

- Cha to^i ba^y gio+` o+? dda^u? Xin o^ng cho to^i bie^'t ngay ddi!

- To^i cu~ng kho^ng may ma('n gi` ho+n. Sau na(m ba?y la(m, chu'ng to^i bi. ta^.p trung ca?i ta.o o+? nhu+~ng tra.i kha'c nhau ne^n tha^'t la.c nhau tu+` ddo'. Sau khi vuo+.t bie^n qua dda^y, to^i do. ho?i kie^'m ti`m ma~i ma` va^~n chu+a ra to^ng ti'ch. Ga^`n dda^y nghe co' ngu+o+`i ga(.p dda^u ddo' tre^n mo^.t vu`ng kinh te^' mo+'i o+? Ta^y Nguye^n.

Ho. bu+o+'c ve^` phi'a sa^n thu+o+.ng cuo^'i da~y ha`nh lang. Ha`ng hoa bao quanh khoa?ng sa^n ru+.c ro+~ tu+`ng chu`m ha?i ddu+o+`ng, linh lan lung lay co+n gio' mu`a he`. Buo^?i chie^`u ddang ve^` tre^n khu'c so^ng Mississipi e^m dde^`m lu+o+.n quanh khuo^n vie^n tru+o+`ng DDa.i ho.c. Ma^y tro^i la(.ng lo+` trong bo'ng nu+o+'c tha(?m xanh. Hai ngu+o+`i ddu+'ng im li`m cu'i nhi`n do`ng nu+o+'c tro^i xa ro^`i la^~n khua^'t dda^u ddo' sau ha`ng ca^y ddu+'ng do.c bo+` so^ng.

Me. ma^'t va`o mu`a he` cha'u to^'t nghie^.p trung ho.c. Nhu+~ng na(m cuo^'i ddo+`i, me. so^'ng mo^.t mi`nh trong vie^.n ta^m tha^`n. Giu+~a nhu+~ng co+n say, ngu+o+`i cha ghe? thi?nh thoa?ng cho+? cha'u va`o tha(m me.. Ga(.p khi ti?nh ta'o me. con ngo^`i no'i chuye^.n xu+a, nhu+~ng nga`y cha'u co`n be' bo?ng. Ma('t me. dde.p la. thu+o+`ng nhu+~ng gia^y phu't ddo'. Co`n thu+o+`ng thi` me. ngo^`i tre^n chie^'c xe la(n. Da'ng me. ga^`y co`m trong trang phu.c nha` thu+o+ng, ddo^i ma('t ngu ngo+ buo^`n nhu+ kho'c. Cha'u ca`ng xu'c ddo^.ng ho+n khi nhi`n nhu+~ng be^.nh nha^n kha'c ddang nga^y da.i cu+o+`i ddu`a quanh me.. Co' le~ ngay ca? trong the^' gio+'i me^ lu' rie^ng xa cu?a mi`nh, me. cu~ng cha(?ng co' gi` vui.

Thu xe^'p hi`nh a?nh me. trong tim cha'u tu+` bo? khu ngoa.i o^ ta(m to^'i kho^ng mo^.t ngoa'i nhi`n. Tie^'c re? chi xo'm nha` o^? chuo^.t. Tu+`ng dde^m, a'nh dde`n ddu+o+`ng va`ng u'a lay la('t bu+o+'c cha^n ngu+o+`i dda`n o^ng xie^u ddo^? co+n say tro+? ve^` nha` tu+` ma^'y qua'n ru+o+.u to^`i. Cha'u muo^'n so^'ng tro.n ve.n cho gia^'c mo+ cu?a mi`nh va` xin ddu+o+.c che^'t vo+'i ma`u hi vo.ng co`n tu+o+i trong tu+`ng ho+i tho+?. Nho+' me., cha'u muo^'n ti`m dde^'n co~i mo+ cu?a ba`, ga(.p go+~ con ngu+o+`i o+? ddo'. Cha'u muo^'n ti`m ga(.p ngu+o+`i dda~ vo+'i me. so^'ng he^'t mo^.t tho+`i ye^u thu+o+ng. Cha'u muo^'n hie^?u ho+n ve^` me. mi`nh. Ngu+o+`i dda`n ba` dda~ co' la^`n ra ddi cho gia^'c mo+ mi`nh, dda~ la`m nhu+~ng ddie^`u nha^n ba?n. Me. dda~ ye^u thu+o+ng, dda~ so+. se^.t nghi nan. Cha'u muo^'n ti`m bie^'t huye^`n die^.u na`o o+? co~i vo+`i vo+.i DDo^ng Du+o+ng ddo' dda~ khie^'n me. ngoa'i tro^ng dde^? ro^`i ddie^u linh tha^'t vo.ng tre^n chi'nh que^ hu+o+ng mi`nh.

- Cha'u bie^'t te^n Vie^.t cu?a mi`nh kho^ng?

Ngu+o+`i dda`n ba` ga^.t dda^`u.

- Ha` Khe^. Cha'u thu+o+ng a^m thanh te^n mi`nh trong tu+`ng co+n mo+ co' me. a^n ca^`n.

- Bo^' me. cha'u dda~ nhu+o+`ng cho to^i ha^n ha.nh lo+'n nha^'t cu?a ho.. Ne^'u pha^.n ngu+o+`i la` chuo^?i da`i tie^'p no^'i cu?a tu+`ng no^~i ti`nh co+` thi` Ha` Khe^, te^n cha'u, dda~ dde^'n tha^.t ti`nh co+`...

Va`o mo^.t buo^?i tru+a cuo^'i mu`a he`, Suzanne va` Lo^.c dde^'n tha(m ngu+o+`i ba.n tre? lu'c ddo' o+? tro. ga^`n mo^.t be^'n ddo` ngoa.i o^. Ca(n ga'c ma'i to^n no'ng ha^m ha^'p. Ngu+o+`i ba.n nhi`n Lo^.c vu+`a qua.t vu+`a vuo^'t ve ca'i bu.ng tro`n thai dda~ no'i vo+'i Suzanne.

- Kho^ng gi` dde.p huye^`n die^.u ba(`ng ne't me^.t mo?i cu?a ngu+o+`i sa('p la`m me..

Co^ nu+? y ta' tre~ dde.p ngu+o+`i Pha'p dda~ a^u ye^'m ca^`m tay ngu+o+`i ye^u no'i ddu`a vo+'i ba.n.

- DDu+`ng vi` ne't dde.p huye^`n die^.u ddo' ma` ba('t chu+o+'c ga~ Zorba hoang dda`ng na`y bie^'n ddo^?i ca'c co^ ga'i tha`nh me. thi` ...me^.t... la('m. Bo+?i to^i co' no+. na^`n vo+'i anh cha`ng ne^n dda`nh chi.u.

Lo^.c nhi`n ngu+o+`i ye^u, cu+o+`i kho^ng no'i, ddo^i ma('t sa^u dda(`m tha('m. La^`n dda^`u tie^n trong ddo+`i mi`nh, ngu+o+`i ba.n tre~ bie^'t ddu+o+.c ddo^i ma('t ha.nh phu'c dde.p dde^'n du+o+`ng bao. Nhu+~ng ddo^i ma('t ma`u hi vo.ng.

Na`ng ngo^`i la('ng nghe tie^'ng ho` ru con tu+` du+o+'i be^'n ddo` vo.ng le^n. Kim Lie^n o+i ho+?i Kim Lie^n. DDa^?y xe cho chi. qua mie^`n ha` khe^...

Na`ng thi'ch thu' la('ng nghe Lo^.c gia?i thi'ch y' nghi~a ba`i ha't ru con. Va^`n tho+ cu~ mo^.c ma.c ma` sa^u dda^.m nghi~a ti`nh dda~ ddi va`o lo`ng nha^n gian tu+` nhie^`u the^' he^. va` nuo^i lo+'n ho^`n ngu+o+`i. Ngu+o+`i dda`n ba` dda~ ti`m dde^'n ta^.n dda^`u nha`nh so^ng ngo.n suo^'i cu?a gia^'c mo+ rie^ng mi`nh ba(`ng ddo^i ca'nh ti`nh ye^u die^.u ky`. Ha` Khe^. A^m thanh xao xuye^'n tie^'ng ru ho+`i tre^n gio`ng so^ng tru+a dda~ tha`nh lo+`i go.i na^ng niu ddu+'a con ye^u sa('p su+?a cha`o ddo+`i.

- Chi? lu'c me. con vo+'i nhau me. mo+'i go.i cha'u Ha` Khe^, ngoa`i ra thi` theo te^n chi'nh thu+'c Lily.

- Kim Lie^n. Lily. Me. va^~n luo^n nho+' to+'i Ha` Khe^. Ba` chi? mong muo^'n con mi`nh so^'ng ddo+`i a^'m e^m ho+n me.. Kim Lie^n chi? thoa'ng bu+o+'c qua vu`ng tra('c tro+? dde^? ro^`i tro+? tha`nh hoa`ng ha^.u cu?a mo^.t vu+o+ng quo^'c.

A'nh ma('t xuo^i da`i theo do`ng so^ng tro^i trong bo'ng chie^`u, ngu+o+`i dda`n o^ng cha^.m ra~i ke^? cho con ga'i ba.n mi`nh nghe pha^`n ddo+`i dda^`y tai u+o+ng ma` o^ng dda~ tra~i qua. Ha.nh phu'c, kho^? ddau, dda`y ddo.a, chia xa, mong ngo'ng. Tu+`ng dde^m tu`, gio.t nga('n gio.t da`i co+n mu+a nguo^`n, ho^'t hoa?ng ba`n tay vuo^'t ma(.t tu+o+?ng dda~ do^.t na't co+n mo+ cuo^'i ddo+`i mi`nh. Tranh so^'ng tre^n vu`ng dda^'t ta.m dung, giu+~a nga`y da`i la`m vie^.c hay dde^m tra('ng ho.c ha`nh bo^~ng co' khi ba`ng hoa`ng tha^'y ho^`n mi`nh kho^ ca(`n nu+'t ne? nhu+ do`ng suo^'i kho^ mu`a ha.n. Ti`nh nghi~a vo+. cho^`ng, gia ddi`nh, ba(`ng hu+?u, sa('c ma`u ky? nie^.m dda~ la` gio.t nu+o+'c cha('t chiu kho+i la.i suo^'i nguo^`n hi vo.ng. Ky? nie^.m, ti`nh ye^u,ti`nh ba.n, la` ly tra` cu'c a^'m buo^?i chie^`u ddo^ng, la` da^'u cha^n no^`ng na`n ca't tra('ng be^n do`ng so^ng tru+a a^`u o+i tie^'ng me.. Ky? nie^.m dda~ giu'p ho^`n mi`nh nguo^i ngoai no^~i sa^`u xa xu+'.

- DDa~ co' khi na`o cha'u ca?m tha^'y tha^'t vo.ng muo^'n bo? cuo^.c kie^'m ti`m?

- Ba na(m tru+o+'c...cha'u dda~ ti`m ve^`.

Tre^n be^'n ddo` Ha` Tha^n. Hi`nh a?nh chie^'c ta`u be^.nh vie^.n Hope neo giu+~a do`ng so^ng hie^.n ra tru+o+'c ma('t tu+o+?ng nhu+ tha^.t. Bong ta`u va('ng kho^ng mo^.t bo'ng ngu+o+`i. Me. dda~ ma^'t. Cha va^~n bie^.t ta(m. Bo+` so^ng tru+a va('ng nga('t. Tu+`ng ca'nh hoa sa('c ddo? ru.ng ro+`i tan ta'c tro^i theo do`ng nu+o+'c. Cha'u cho+.t tha^'y mi`nh thu+.c su+. bo+ vo+ va` ba^'t ha.nh. Cha'u dda~ o`a le^n kho'c nu+'c no+? nhu+ mo^.t ddu+'a tre?.

- Nhu+ng ro^`i...

- Hi`nh a?nh me. u ua^?n a(n na(n nga`y co`n so^'ng. Ngo'n tay me. vo^ ho^`n va^~n giu+~ cha(.t ta^'m hi`nh buo^?i chie^`u cuo^'i ddo+`i.

Ngu+o+`i dda`n ba` trao cho ba.n cha mi`nh ta^'m hi`nh cu~. Cha'u dda~ bo? khu xo'm to^`i ta`n ma` ddi nhu+ng qua' khu+' va^~n qua(`n qua.i dda^u ddo'. Ga^`n dde^'n ddo^. cha'u va^~n tha^'y ddu+o+.c nhu+~ng so+.i ga^n ma'u ddo? ddu.c trong ma('t cu?a ngu+o+`i cha ghe? say ru+o+.u, vo^ lua^n. Cha'u muo^'n hie^?u me. mi`nh ho+n dde^? ddu+o+.c ye^n lo`ng va` tha thu+'. La` ba.n cu~ cu?a ho., hi vo.ng o^ng co' the^? cha'u giu'p hie^?u the^m me. pha^`n na`o.

- Cha cha'u la` ngu+o+`i qua.t cho me. ma't buo^?i tru+a he`, vo^? ve^` bu.ng me. tro`n ca(ng cha'u thai nhi ma` ke^? chuye^.n ha` khe^. La` chu+'ng nha^n cu?a mo^.t mo^'i ti`nh, to^i se~ ke^? cha'u nghe nhu+~ng ddie^`u tro^ng tha^'y, kho^ng pha?i dde^? ddau ddo+'n lo`ng ma` dde^? vo^~ ve^` chi'nh mi`nh tang thu+o+ng ba(ng hoa.i.

- O^ng dda~ tro+? ve^`?

Ngu+o+`i dda`n o^ng la('c dda^`u.

- Va^~n chi? la` mo^.t du+. ti'nh. Kho^ng gi` buo^`n ho+n no^~i nho+' nha` nhu+ng to^i va^~n ma~i cha^`n cho+` mo^.t chuye^'n tro+? ve^`.

Co' dde^m na(`m mo+ ve^` nha`. Gia^.t mi`nh thu+'c gia^'c, ma('t va^~n mo+? tru+`ng vi` tie^'ng so'ng vo^~ ma.n ddo` nghe tha^.t tha` nhu+ su+. run ra^?y cu?a tha^n xa'c. Trong hoang mang to^i the`m ddu+o+.c tro+? ve^` dde^? tha^'y da^'u cha^n mi`nh tre? tho+ bu+o+'c ddu`a theo trie^`n ca't sau buo^?i trie^`u da^ng tra('ng mi.n chie^m bao, vi vu co+n gio' lu`a ro^'i bo+`i to+ to'c.

- Hay la` chu'ng ta cu`ng tro+? ve^`. Cha'u tin la` o^ng se~ giu'p ti`m ddu+o+.c cha cha'u. I't ra cha'u se~ kho^ng ca?m tha^'y mi`nh bo+ vo+.

Khu pho^' be^n kia so^ng vu+`a le^n dde`n. Vu`ng a'nh sa'ng tre^n no'c tha`nh pho^' pha ra'ng chie^`u ddo? ho^`ng le^n nhu+ ddang giu+~a hu+`ng ddo^ng. Ngu+o+`i dda`n o^ng ga^.t dda^`u, ma('t ngo+`i vui.

- U+`, chu'ng ta ha?y cu`ng tro+? ve^`...

Phan Tha'i Ye^n


Mu.c Lu.c


4. Che^nh Ve^nh Ti`nh To^i ..


Ho^` Thu.y My~ Ha.nh
Truye^.n nga('n

Khi 16 tuo^?i, nha^n di.p dda^`u xua^n to^i cu`ng mo^.t nho'm ba.n le^n chu`a. Nhu+~ng co^ be' ddang o+? tuo^?i mo^.ng mo+ thu+o+`ng hay to` mo` va` muo^'n kha'm pha' nhu+~ng bi' a^?n co`n o+? phi'a tru+o+'c cu?a cuo^.c ddo+`i mi`nh, the^' ne^n tha^'y mo.i ngu+o+`i xin xa(m, ca'c co^ kho^ng bo? qua co+ ho^.i ti`m cho mi`nh mo^.t gia?i dda'p du` kho^ng bie^'t co' u+'ng nghie^.m qua que? xa(m ma` ca'c co^ ?ca^`u? ddu+o+.c hay kho^ng. Rie^ng to^i cu~ng kho^ng ngoa.i le^., que? xa(m ma` to^i xin ddu+o+.c u+'ng tu+` giai thoa.i cu?a Ba' Nha va` Chung Tu+? Ky`. Ba' Nha la` ngu+o+`i co' ta`i dda`n, nho+` tie^'ng dda`n ma` Ba' Nha co' ddu+o+.c tri a^m la` Tu+? Ky`, ddo' la` ngu+o+`i hie^?u tha^'u nhu+~ng ta^m ti`nh ma` Ba' Nha go+?i trong tie^'ng dda`n. Nhu+ng sau khi Tu+? Ky` che^'t thi` Ba' Nha dda^.p dda`n vi` kho^ng co`n ai la` tri a^m nu+~a. DDo' la` que? xa(m ddu+o+.c gia?i ra ra(`ng, ngu+o+`i co' que? xa(m na`y cuo^.c so^'ng no^.i ta^m ra^'t co^ ddo^.c vi` kho^ng co' ai la` tri ky?.Mu+o+`i sa'u tuo^?i to^i bi. va^.n va`o ta^m tri' mo^.t su+. u a'm nhu+ the^'. DDe^'n khi tru+o+?ng tha`nh da^'n tha^n va`o cuo^.c mu+u sinh vo+'i bo^.n be^` co^ng vie^.c, to^i ta.m que^n ddi nhu+~ng gi` kho^ng toa.i nguye^.n trong ddo+`i, to^i kho^ng co' tho+`i gian dde^? mo+ mo^.ng nhu+ nhu+~ng ngu+o+`i ddo^`ng trang lu+'a.

Nhu+ng bie^'n chuye^?n cu?a cuo^.c ddo+`i nhu+ nhu+~ng trang sa'ch, va^~n pha?i la^.t ra theo thu+' tu+. co' sa(~n cu?a no', nhu+~ng gi` dde^'n se~ pha?i dde^'n. Khi ddo+`i so^'ng dda~ ta.m la('ng nhu+~ng ba^.n ro^.n, to^i mo+'i ga(.p Phu'c, mo^.t ngu+o+`i ddo^`ng hu+o+ng so^'ng xa que^, mo^.t ngu+o+`i dda~ tra?i qua gio^ng gio' cu?a cuo^.c ddo+`i. To^i tha^'y ga^`n gu~i, tha^.t thu+o+ng khi bie^'t nhie^`u ve^` anh. Nhu+ nhie^`u ngu+o+`i kha'c, anh cu~ng co' mo^.t gia ddi`nh vo+'i ddo^ng anh em, va` cu~ng la` chuye^.n kho^ng hie^'m tre^n ddo+`i, anh co' mo^.t ngu+o+`i anh tham lam, xa?o quye^.t, anh ta dda~ du`ng thu? ddoa.n cu+o+'p ddoa.t ta^'t ca? nhu+~ng gi` le~ ra la` cu?a Phu'c, dda^?y anh va`o hoa`n ca?nh bi dda't. Phu'c kho^ng tranh cha^'p ma` ba^'t ma~n bo? que^ ra ddi vo+'i mo^.t lo+`i the^` ?Se~ kho^ng bao gio+` ve^` la.i que^ ne^'u co`n ngu+o+`i anh hie^?m a'c o+? ddo'??

Tru+o+'c khi co' mo^.t cuo^.c so^'ng o^?n ddi.nh, Phu'c dda~ pha?i va^'t va? vo+'i nhie^`u nghe^` dde^? kie^'m so^'ng.Tra?i qua nhie^`u na(m tha'ng nhu+ng trong lo`ng Phu'c va^~n mang mo^.t mo^'i ha^.n kho^ng nguo^i. Khi ke^? cho to^i nghe nhu+~ng chuye^.n cu~, anh xu'c ddo^.ng nhu+ no' vu+`a xa?y ra. To^i ca^`m la^'y tay anh xie^'t cha(.t ba(`ng nie^`m ca?m tho^ng vo^ bo+`:

-Gio+` thi` em ddang so^'ng o+? no+i ddo', le~ na`o anh kho^ng vi` em ma` ve^` que^ mo^.t la^`n?

Phu'c no'i vo+'i su+. qua? quye^'t:

-?chu'ng mi`nh se~ ga(.p nhau, nhu+ng kho^ng pha?i o+? ddo'?

To^i hie^?u ta^m tra.ng cu?a anh va` nhu? lo`ng, to^i se~ kho^ng buo^.c anh pha?i la`m ddie^`u gi` anh kho^ng thi'ch. Phu'c tu+`ng no'i anh kho^ng bao gio+` ba('t buo^.c ai pha?i gi` ma` ho. kho^ng muo^'n, ngu+o+.c la.i anh cu~ng kho^ng thi'ch ai a'p dda(.t cho anh ddie^`u gi` ngoa`i y' muo^'n cu?a anh. Vi` va^.y to^i luo^n nha('c mi`nh ddu+`ng ddo`i ho?i o+? anh ho+n nhu+~ng gi` anh tu+. tha^'y ca^`n thie^'t cho to^i, ddu+`ng ba('t anh thay ddo^?i mo^.t tho'i quen na`o.

To^i ye^u Phu'c nhie^`u kho^ng pha?i vi` anh la` ngu+o+`i hoa`n ha?o, ma` vi` to^i kho^ng bao gio+` so sa'nh anh vo+'i ba^'t cu+' ngu+o+`i na`o co' ddie^?m no^?i tro^.i ho+n anh, ne^n vo+'i to^i anh la` anh vo+'i nhu+~ng u+u, khuye^'t ddie^?m ma` to^i bie^'t. To^i cu~ng co^' kho^ng nghi~ dde^'n nhu+~ng gi` anh cu+ xu+? la`m buo^`n lo`ng to^i, to^i cha^'p nha^.n vi` muo^'n ti`nh ye^u cu?a chu'ng to^i vu+~ng be^`n, ma` tu+`ng nga`y ne^'u kho^ng la` anh thi` chi'nh to^i pha?i la` ngu+o+`i vun dda('p?

To^i mo^.t no+i va` Phu'c mo^.t no+i. Nhu+ng anh luo^n ?ga(.p? to^i qua nhu+~ng buo^?i ddie^.n dda`m, to^i kho^ng he^` tha^'y su+. va('ng ma(.t cu?a anh la` kha'c bie^.t nhu+ ddo^'i vo+'i nhu+~ng ngu+o+`i go.i la` ddang ye^u nhau, ddo+n gia?n do to^i kho^ng cho+` ddo+.i mo^.t ddie^`u xa ho+n su+. chia se? ta^m ti`nh ma` Phu'c co' the^? da`nh cho to^i. DDo^i lu'c to^i co' ca?m gia'c mo^.t ddie^`u gi` ddo' kho^ng toa.i nguye^.n trong ti`nh ca?m cu?a anh ma` to^i kho^ng hie^?u he^'t.To^i cu+' tha^`m nghi~ co' le~ ta.i to^i vu.ng ve^` ne^n kho^ng bie^'t no'i lo+`i sa^u sa('c dde^? se? chia, hoa(.c kho^ng hie^?u he^'t no^.i ta^m cu?a anh?

To^i cu~ng la` ngu+o+`i u+a ta.o ne^n nhu+~ng ba^'t ngo+` ma` to^i tin ra(`ng ddem dde^'n mo^.t su+. thu' vi.. To^i thi'ch ghi da^'u nhu+~ng tho+`i kha('c ma` to^i cho la` ky? nie^.m dda'ng nho+'. To^i luo^n nho+' nga`y Phu'c ga(.p to^i, ddo' la` nga`y mang dde^'n cho to^i ti`nh ye^u ddang co', nga`y sinh nha^.t cu?a anh to^i la.i ca`ng nho+' ho+n, vi` no' dda'nh da^'u nga`y co' ma(.t anh tre^n ddo+`i. To^i nho+' anh, tu+. nhie^n muo^'n mang dde^'n cho anh mo^.t chu't ba^'t ngo+`, mo^.t cuo^.c ga(.p go+~ ma` to^i nghi~ ai ye^u va` nghi~ ve^` nhau dde^`u mong muo^'n. Tru+o+'c nga`y sinh cu?a anh, to^i chua^?n bi. dde^'n vo+'i anh?

O0O

To^i kho^ng ba'o cho Phu'c bie^'t la` to^i se~ dde^'n nha` anh, ca(n nha` cu~ng la` no+i anh dda(.t va(n pho`ng la`m vie^.c, khi to^i dde^'n chi? co' Nha^n la` ngu+o+`i co^.ng su+. cu?a anh, co`n anh thi` ddi co^ng vie^.c o+? mo^.t ti?nh la^n ca^.n chu+a ve^`.To^i xa'ch nhu+~ng thu+' ma` to^i dda~ chua^?n bi. cho sinh nha^.t cu?a anh va`o pho`ng sau, na`o hoa, na`o ba'nh va` ddo^i ne^'n dde^? ta.o ne^n su+. la~ng ma.n ma` to^i hi`nh dung chi? co' Phu'c vo+'i to^i. To^i pha?i no'i do^'i vo+'i Nha^n ra(`ng to^i ti`nh co+` co' vie^.c dde^'n Sa`i Go`n, tru`ng sinh nha^.t cu?a Phu'c ne^n to^i muo^'n cho anh su+. ba^'t ngo+`. Nha^n thay Phu'c tie^'p to^i, anh nghi~ to^i chi? la` mo^.t ngu+o+`i ddo^`ng hu+o+ng tha^n thie^'t cu?a Phu'c tu+` que^ dde^'n tha(m. To^i bie^'t ro~ Nha^n vi` Phu'c hay nha('c. Nha^n cu~ng kho^ng to? ra xa la. vo+'i to^i. Anh tha^n ti`nh va` co+?i mo+? tro` chuye^.n. Ro^`i trong khi cho+` Phu'c ve^`, nhu+~ng ca^u chuye^.n ddu+o+.c he' lo^. dde^? la^'p va`o khoa?ng tho+`i gian tro^'ng.Trong ddo' co' mo^.t chuye^.n ma` to^i chu+a bao gio+` nghe tu+` chi'nh Phu'c. DDo' la` chuye^.n ti`nh ye^u cu?a Phu'c khi anh chu+a ga(.p to^i. Nha^n ke^?.

-?Thie^n Va^n la` mo^.t nha` va(n so^'ng o+? Ba('c My~, trong mo^.t la^`n co^ a^'y ve^` tha(m nha` dda~ ga(.p Phu'c trong mo^.t chuye^'n du li.ch. Trong nhu+~ng nga`y Thie^n Va^n lu+u la.i dda^y, ti`nh ye^u dda~ dde^'n vo+'i ho. nhu+ mo^.t ddi.nh so^'. Anh bie^'t ddo' la` khoa?ng tho+`i gian co' y' nghi~a va` ha.nh phu'c nha^'t trong ddo+`i Phu'c? Khi Thie^n Va^n quay la.i be^n kia, ho. va^~n thu+o+`ng xuye^n lie^n la.c vo+'i nhau qua ddie^.n thoa.i va` email tru+o+'c khi co^ a^'y?

To^i xa('n hai ba`n tay va`o nhau che gia^'u su+. run ra^?y:

-?tru+o+'c khi co^ a^'y la`m sao ho+? anh?

-Tru+o+'c khi co^ a^'y cho Phu'c bie^'t ra(`ng pha?i cha^'m du+'t vi`?cho^`ng cu?a co^ a^'y dda~ nghi ngo+`?

To^i cau ma`y:

-O^`! Thi` ra la` Thie^n Va^n dda~ co' cho^`ng, Va^.y sao chi. a^'y la.i phie^u lu+u trong ti`nh ye^u vo+'i Phu'c? La`m sao hai ngu+o+`i co' the^? co' mo^.t ke^'t thu'c to^'t dde.p khi?

-Kho^ng ai ngoa`i co^ a^'y gia?i thi'ch ddu+o+.c ta.i sao!Ti`nh ye^u la` mo^.t thu+' kho^ng ai hie^?u ddu+o+.c pha?i la`m the^' na`o cho ddu'ng khi no' to+'i.Anh nghi~ ra(`ng Thie^n Va^n ti`m tha^'y o+? Phu'c su+. tu+o+ng ddo^`ng ma` co^ a^'y khao kha't ti`m kie^'m, ne^n kho^ng ke^`m che^' ddu+o+.c?

-Le~ na`o chi. a^'y kho^ng co' su+. tu+o+ng ddo^`ng vo+'i cho^`ng cu?a mi`nh?

-Anh la.i cho phe'p mi`nh nghi~ Thie^n Va^n kho^ng co' ha.nh phu'c trong ho^n nha^n.Nhu+ng ti`nh ye^u cu?a Phu'c cu~ng la` mo^.t sai la^`m ne^n pha?i du+`ng la.i dde^? ba?o ve^. gia ddi`nh vo^'n co' cu?a mi`nh. Sau khi ma^'t lie^n la.c vo+'i Thie^n Va^n, Phu'c nhu+ ro+i va`o ho^' sa^u cu?a tuye^.t vo.ng. Ca^.u a^'y kho^ng ma`ng gi` dde^'n co^ng vie^.c, suo^'t nga`y di`m mi`nh va`o co+n say, ba.n be` kho^ng ai can nga(n ddu+o+.c. May ma` cuo^'i cu`ng ca^.u a^'y vu+o+.t qua ddu+o+.c su+. ddau kho^? ddo'?

To^i tha^'y tim mi`nh buo^'t le^n mo^.t ca?m gia'c kho' ta?, to^i ddang ti`m hie^?u sa^u ve^` mo^.t ddie^`u ma` to^i bie^'t chi? khie^'n to^i ddau ddo+'n:

-Ro^`i?ro^`i sau ddo' Phu'c kho^ng co`n ye^u ai nu+~a sao anh?

Nha^n vo^ ti`nh dda'p:

-Co' the^? la` nhu+ the^', anh chu+a nghe Phu'c tuye^n bo^' dda(.c bie^.t chu' y' dde^'n co^ na`o. Tra'i tim cu?a ca^.u a^'y co' le~ va^~n cho^n cha(.t hi`nh bo'ng cu?a Thie^n Va^n,thi` co`n ye^u ai ddu+o+.c nu+~a?

To^i co^' no+? nu. cu+o+`i tha^.t vo^ tu+ ho?i:

-Anh a^'y co' nha('c dde^'n Die^~m la` ?co^ em ga'i? cu`ng que^ tha^n thie^'t chu+'?

-Di~ nhie^n la` co' chu+'. A`!Ma` anh tha^'y Die^~m co' nhie^`u ne't ra^'t gio^'ng Thie^n Va^n nha^'t la` ma'i to'c mu+o+.t da`i. (Anh nghie^ng dda^`u nhi`n to^i) Va` nu. cu+o+`i, ca? a'nh ma('t nu+~a?

To^i ddu+'ng le^n bu+o+'c dde^'n be^n chie^'c ba`n dda~ ddu+o+.c tru+ng ba`y cho mo^.t bu+~a tie^.c nho? tha^n ma^.t, dde^? tra'nh su+. quan sa't cu?a Nha^n, to^i no'i ma` kho^ng quay la.i:

-Co' le~ vi` nhu+ the^' ma` Phu'c mo+'i? tha^n vo+'i em?

Tra'i tim to^i ddang ru+o+'m le^.. Gio+` thi` to^i bie^'t Phu'c dde^'n vo+'i to^i ba(`ng hi`nh bo'ng cu?a Thie^n Va^n, va` ti`nh ca?m ke'm ma(.n no^`ng anh da`nh cho to^i bo+?i vi` ddo' la` ca?m gia'c vay mu+o+.n.To^i kho^ng muo^'n ddo+.i Phu'c nu+~a, to^i muo^'n quay ve^` no+i na`o chi? co' mo^.t mi`nh to^i. Ra^'t nhanh to^i nho+' ra(`ng Phu'c chu+a bao gio+` no'i tie^'ng ?ye^u? vo+'i to^i, chi? ba(`ng tho+`i gian da`i va` su+. lie^n la.c tha^n ma^.t dde^? anh vo+'i to^i hie^?u va` bu+o+'c va`o giai ddoa.n ti`nh nha^n.To^i ha^'p ta^'p tu+` gia~ no+i to^i vu+`a mong mo?i dde^'n. To^i dde^? la.i o+? ddo' mo^.t gio.t nu+o+'c ma('t ro+i tre^n ddo'a ho^`ng ddo? va^~n tu+o+i tha('m tu+o+.ng tru+ng cho ti`nh ye^u cu?a nha^n loa.i, trong ddo' kho^ng bie^'t co' co`n to^i?

O0O

Phu'c go.i ddie^.n thoa.i cho to^i khi to^i ddang tre^n ddu+o+`ng tro+? ve^`, ma`n dde^m o^m choa`ng chuye^'n xe dde^m. Anh ho?i ?Die^~m! Sao em kho^ng ddo+.i anh ve^`?? To^i no'i ?Em cho+.t the`m su+. ye^n ti~nh ma` o+? que^ em mo+'i co', em cu~ng pha?i ve^` dde^? ddo'n va^`ng tra(ng khuye^'t mo+'i le^n, no' qua.nh que~, co^ ddo+n va` to^.i nghie^.p la('m?? anh no'i ?Ca'm o+n em dda~ nho+' sinh nha^.t cu?a anh. Anh chu+a bao gio+` to^? chu+'c sinh nha^.t cho mi`nh, anh tha^'y no' hi`nh thu+'c va` kho^ng ca^`n thie^'t?? To^i no'i ?DDu+`ng kha'ch sa'o ca'm o+n, em chi? la`m nhu+~ng gi` ma` tra'i tim em ma'ch ba?o (To^i tha^'y bu`i ngu`i trong lo`ng)?du` anh tha^'y kho^ng ca^`n thie^'t nhu+ng vo+'i em thi` ddo' la` ha.nh phu'c khi la`m ddu+o+.c ba^'t cu+' ddie^`u gi` cho anh?em kho^ng bie^'t anh kho^ng ca^`n no'!? Anh no'i ?Anh chi? no'i tha^.t lo`ng, em ddu+`ng nghi~ mo^ng lung, anh se~ go.i cho em khi em ve^` dde^'n nha`, nho+' giu+~ gi`n su+'c kho?e??. Anh kho^ng bie^'t vu+`a co' mo^.t co+n lo^'c ngang qua ho^`n to^i. Anh vo^ ti`nh dde^? to^i che^nh ve^nh mo^.t go'c trong ti`nh ye^u cu?a anh, no+i ddo' co' mo^.t bo'ng hi`nh qua' lo+'n ma` to^i bie^'t to^i kho' the^? che khua^'t.To^i nha('m ma('t va` lie^n tu+o+?ng ve^` mo^.t ngu+o+`i phu. nu+~ dde.p o+? be^n kia bo+` dda.i du+o+ng, ngu+o+`i dda~ gieo va`o tim Phu'c mo^.t ve^'t thu+o+ng kho' la`nh, ma` dde^'n ho^m nay to^i mo+'i bie^'t.

To^i cho+.t nho+' dde^'n que? xa(m na(m xu+a, no' na(`m dda^u ddo' trong ky' u+'c cu?a to^i va` ba^y gio+` cho+.t ro~ ne't, to^i kho^ng tin nhu+ng co' ve? nhu+ ddie^`u ddo' ddu'ng, vi` to^i co' Phu'c ma` nhu+~ng ddie^`u to^i nghi~ va^~n la` cu?a rie^ng to^i kho' lo`ng chia se? vo+'i anh, to^i the^nh thang mo^.t co~i rie^ng mi`nh va` cho+` ddo+.i mo^.t co+n gio' na`o ddo' cuo^'n bay ddi ta^m ti`nh u ua^?n cu?a to^i, nhu+ng du` la` mo^.t co+n gio' hoang vo^ ti`nh cu~ng kho^ng qua dda^y mang giu'p to^i no^~i sa^`u bay ddi, dde^? ho^`n to^i ma~i cha^'t dda^`y nhu+~ng hoa`ng ho^n ti'm nga't?

http://hothuymyhanh.blogspot.com/

Ho^` Thu.y My~ Ha.nh

Mu.c Lu.c


5. Nhu+~ng DDie^?m DDa(.c Bie^.t cu?a Tu.c Ngu+~ Ca Dao


Pha.m hy So+nTru+o+'c he^'t, kho ta`ng tu.c ngu+~ ca dao ddu+o+.c sa'ng ta'c bo+?i nhu+~ng ngu+o+`i bi`nh da^n, kho^ng bie^'t chu+~ . DDie^`u na`y la` ta^'t nhie^n vi` tu.c ngu+~ ca dao ra ddo+`i tru+o+'c chu+~ vie^'t ra^'t xa, tu+` lu'c con ngu+o+`i bie^'t no'i ca'ch nay ca? 100 nga`n na(m trong khi chu+~ vie^'t co' ca'ch nay khoa?ng chu+a to+'i 3.500 na(m, nhu+ chu+~ Nho co' va`o tho+`i nha` Thu+o+ng, 1.500 na(m tru+o+'cTa^y Li.ch (TTL) . O+? Vie^.t Nam ma~i tho+`i nha` Tra^`n ca'ch nay khoa?ng 800 na(m mo+'i co' chu+~ No^m, nhu+ng pha?i la` nhu+~ng nha` Nho tho^ng tha.o chu+~ Ha'n mo+'i co' the^? ddo.c va` vie^'t ddu+o+.c chu+~ No^m . Do ddo', tu.c ngu+~ ca dao la` va(n chu+o+ng truye^`n tu+` mie^.ng tu+` ngu+o+`i na`y qua ngu+o+`i kha'c, tu+` the^' he^. na`y qua the^' he^. kha'c .

Thu+' hai, kho^ng ai bie^'t ta'c gia? cu?a tu.c ngu+~ ca dao la` ai, ddu+o+.c sa'ng ta'c trong tho+`i gian na`o . Khi mo^.t su+. tha^.t hie^?n nhie^n, ai cu~ng tha^'y, cu~ng nghi~ nhu+ the^' ddu+o+.c vo^ ti`nh no'i le^n ra^'t ddu'ng, go.n ga`ng chi'nh xa'c thi` tu+` ngu+o+`i na`y dde^'n ngu+o+`i kia nghe mo^.t la^`n la` nho+' ro^`i cu+' the^' ma` no'i, ha't cho nhau nghe, dde^'n no^~i ngu+o+`i no'i, ngu+o+`i ha't dda^`u tie^n cu~ng kho^ng dde^? y', kho^ng bie^'t mi`nh la` ta'c gia? :

-Dai nhu+ cha~o,

-Du+~ nhu+ co.p,

-Con da.i ca'i mang,

-Tra^u cha^.m uo^'ng nu+o+'c ddu.c . . . .

-Du+a La, ca` La'ng, nem Ba'ng, tu+o+ng Ba^`n,

Nu+o+'c ma('m Va.n Va^n, ca' ro^ dda^`n Se't .

-Ai o+i cho+' bo? ruo^.ng hoang,

Bao nhie^u ta^'c dda^'t, ta^'c va`ng ba^'y nhie^u . . . .

Thu+' ba vi` kho^ng ddu+o+.c vie^'t ra gia^'y tra('ng mu+.c dden nhu+ va(n chu+o+ng ba'c ho.c ne^n co' nhie^`u ba?n kha'c nhau tu`y theo ddi.a phu+o+ng hay tu`y thuo^.c va`o tri' nho+' cu?a ngu+o+`i no'i :

-Na't nhu+ tu+o+ng dda^m

Ba?n kha'c : Na't nhu+ tu+o+ng Ba^`n .

-Ne'm dda^'t gia^'u tay,

Ba?n kha'c : Ne'm dda' gia^'u tay .

-E^'ch ngo^`i dda'y gie^'ng coi tro+`i ba(`ng vung,

Ba?n kha'c : E^'ch ngo^`i dda'y gie^'ng coi tro+`i bao la(m .

-La`m trai cho dda'ng ne^n trai,

DDa'nh ddo^ng ddo^.ng ti~nh, dda'nh ddoa`i ddoa`i tan .

Ba?n kha'c : La`m trai cho dda'ng ne^n trai,

Xuo^'ng ddo^ng ddo^ng ti~nh, le^n ddoa`i ddoa`i tan .

Tuy co' nhu+~ng ba?n kha'c nhau nhu+ng y' chi'nh cu?a ca^u tu.c ngu+~, cu?a ba`i ca dao kho^ng thay ddo^?i .

Thu+' tu+ tu.c ngu+~ ca dao Vie^.t Nam xua^'t pha't tu+` gio+'i bi`nh da^n ne^n i't chi.u a?nh hu+o+?ng cu?a tu+ tu+o+?ng cu~ng nhu+ tho+ ca cu?a ngu+o+`i Ta`u, dda(.c bie^.t la` ve^` lua^.t tho+ . Ca'c the^? tho+ Co^? Phong, Ngu~ Ngo^n hay Tha^'t Ngo^n (DDu+o+`ng Lua^.t) ha^`u nhu+ kho^ng co' trong ca dao cu?a chu'ng ta, tru+` mo^.t va`i ba`i ddo^' la`m theo the^? Tu+' Tuye^.t trong khi trong va(n chu+o+ng ba'c ho.c, nhu+~ng nha` Nho nga`y xu+a nhu+ Nguye^~n Bie^?u, Vua Le^ tha'nh To^n, Ho^` xua^n Hu+o+ng, Ba` Huye^.n Thanh Quan, Cao ba' Qua't, Tra^`n te^' Xu+o+ng, . . . la`m tho+ va(n ba(`ng chu+~ No^m nhu+ng ha^`u he^'t theo ca'c the^? tho+ cu?a Ta`u (Ngu~ ngo^n, Tha^'t ngo^n, Co^? Phong . . . ) .

Thu+' sa'u ve^` nie^m lua^.t, the^? Sa'u Ta'm (Lu.c Ba't) ddu+o+.c du`ng nhie^`u nha^'t . Sau ddo' mo+'i dde^'n the^? No'i Lo^'i, the^? Ba?y Ba?y Sa'u Ta'm (Song Tha^'t Lu.c Ba't) . Trong nhu+~ng the^? na`y co' nhu+~ng ba`i, nhu+~ng ca^u ca dao tuy va^`n ddie^.u theo mo^.t trong nhu+~ng the^? tre^n nhu+ng so^' chu+~ kho^ng gio+'i ha.n va` va^`n cu~ng kho^ng theo mo^.t tra^.t tu+. na`o ma` nhu+~ng nha` nghie^n cu+'u va(n ho.c go.i la` ?bie^'n the^?? :

-Ngu+o+`i co' chi' a('t pha?i ne^n,

Nha` co' ne^`n a('t pha?i vu+~ng .

-Ngu+o+`i kho^n cho'ng gia`,

Ngu+o+`i da.i lua^?n qua?n va`o ra to^'i nga`y .

-Con ra('n kho^ng cha^n cha.y na(m ru+`ng ba?y ru',

Con ga` kho^ng vu' nuo^i chi'n mu+o+`i con .

Pha?i chi nhan sa('c em co`n,

Anh la(n vo^ ddo' chi.u lo`n cu~ng u+ng .

-Que^' ca`ng gia` ca`ng to^'t,

Mi'a ca`ng ddo^'t ca`ng ngon.

Anh thu+o+ng em dda(.ng nghi~a vuo^ng tro`n,

Ma^'y so^ng cu~ng lo^.i, ma^'y ho`n cu~ng leo .

Co' the^? no'i nguye^n ta('c cu?a va(n chu+o+ng bi`nh da^n la` va^`n ddie^.u chu+' kho^ng pha?i la` the^? lua^.t . Ngu+o+`i ta chu' tro.ng (no'i, ha't) sao cho co' va^`n, co' ddie^.u, e^m tai :

-Nha^'t si~ nhi` no^ng, he^'t ga.o cha.y ro^ng, nha^'t no^ng nhi` si~ .

-A(n ho+n, ho+`n thie^.t, dda'nh bie^.t ca^'t ddi, la`m chi thi` la`m .

-A(n nhie^`u, a(n i't, a(n ba(`ng qua? quy't cho no' cam lo`ng .

-Ni'u na'u mo^`ng chi'n, ddu.n ddi.n mo^`ng mu+o+`i, so+. chi. em cu+o+`i, o+? dde^'n nga`y mu+o+`i

mo^.t .

Vi` chi? ca^`n va^`n ddie^.u ne^n co' nhu+~ng ba`i ca dao chi? du`ng dde^? no'i hay ha't trong lu'c ra?nh ro^~i, vui cho+i chu+' kho^ng co' mo^.t y' nghi~a na`o ca? :

-O^ng la~o ho'c, con ni't kho'c, tre? con ho.c, co^'i xay tho'c .

-DDa^`u qua. qua' giang,

Sang so^ng ve^` ddo`,

Co` nha?y ga~y ca^y,

Ma^y leo be`o tro^i,

O^?i xanh ha`nh ho'c,

Ro'c vo? ddo? lo`ng,

To^m cong ddi't vi.t,

Sang ca`nh ne?,

Be? ca`nh xanh,

Ve't ba`n thie^n ha. .

Thu+' ba?y ddo^i khi tho^ la^.u :

-Tam tu+. kinh la` ri`nh co+m nguo^.i .

-Xu+a kia co' the^' na`y dda^u,

Bo+?i vi` so+. vo+. ne^n ra^u qua(.p va`o .

-DDi dda^u ma` cha(?ng la^'y cho^`ng,

Ngu+o+`i ta la^'y he^'t , cho^?ng mo^ng ma` ga`o .

-Cu?a chua ai tha^'y cha? the`m,

Em cho chi. mu+o+.n cho^`ng em va`i nga`y.

Cho^`ng em dda^u pha?i tra^u ca`y,

Ma` cho chi. mu+o+.n ca? nga`y la^~n dde^m .

Thu+' ta'm du`ng chu+~ thu+`a :

-Vo+. dda`n ba`, nha` hu+o+'ng nam .

-Ai ve^` em gu+?i bu+'c tranh,

To^ con chim sa'o dda^.u nha`nh lan chi . (Chi: nha'nh,nha`nh)

-Mo^.t mi`nh ddu+'ng giu+~a trung u+o+ng,

Be^n ti`nh be^n nghi~a bie^'t thu+o+ng be^n na`o ? (Trung u+o+ng: o+? giu+~a)

-Gio' dda^?y, gio' ddu+a cho vu+`a lo`ng ba.n,

Khu'c so^ng giang ha` cho^~ ca.n, cho^~ sa^u . ( Giang, ha` cu~ng co' nghi~a la` so^ng)

Du`ng chu+~ kho^ng ddu'ng :

-Le^n non a^?n si~ qui ddie^`n,

Kie^'m no+i cha tha?o, me. hie^`n gu+?i tha^n .

-Da^.p di`nh tie^'ng ti~nh, tie^'ng tiu,

Tie^'ng ngu+ trong nu'i, tie^'ng tie^`u ngoa`i so^ng .

(Ngu+: ngu+o+`i dda'nh ca', tie^`u : ngu+o+`i ha'i cu?i -ngu+o+`i dda'nh ca' pha?i o+? ngoa`i so^ng va` ngu+o+.c la.i .)

Y' cu?a ca'c ca^u ddo^i khi kho^ng co' lie^n he^. vo+'i nhau :

-Me. gia` o+? cho^'n le^`u tranh,

So+'m tha(m, to^'i vie^'ng cho dda`nh lo`ng em .

Lo`ng son, da. sa('t ca`ng the^m,

Lo`ng dda` tra(ng gio' ai ti`m tha^'y ai .

-Me. em ca^'m ddoa'n em chi,

DDe^? em sa('m su+?a em ddi la^'y cho^`ng .

La^'y cho^`ng cho dda'ng ta^'m cho^`ng,

Bo~ co^ng trang ddie^?m ma' ho^`ng ra(ng dden .

Nhu+~ng khuye^'t ddie^?m tre^n ta^'t nhie^n pha?i co' vi` nhu+~ng ta'c gi?a bi`nh da^n cu?a ca dao kho^ng tha`nh tha.o chu+~ nghi~a nhu+ nhu+~ng nha` va(n, nha` tho+ (ddu+o+.c ho.c ha`nh dda^`y ddu? ve^` chu+~ nghi~a va` ca'ch la`m tho+) .


Pha.m hy So+n

Mu.c Lu.c


6. Sa`igo`n Co`n Mu+a Kho^ng Em ?


Song An Cha^u

DDoa?n va(n -

Nghe em no'i Sa`igo`n ma^'y nga`y nay mu+a ro+i xo^'i xa?. Nu+o+'c nga^.p ca? ddu+o+`ng. Nghe em no'i ma` thu+o+ng, xa('n qua^`n lo^.i nu+o+'c. Xe che^'t ma'y kho^ng cha.y ddu+o+.c, pha?i dda^?y va`o le^`. Anh nho+' nga`y xu+a Sa`igo`n hoa le^.. Tie^'ng ta(m la^~y lu+`ng ho`n ngo.c vie^~n DDo^ng. Anh kho^ng ngo+` nhu+ kho^ng Sa`igo`n ddo^?i chu?, ddu+o+`ng pho^' ddo^?i te^n. Ra'c ru+o+?i le^`nh be^`nh khi mu`a mu+a tru't xuo^'ng. DDu+o+`ng pho^' tha`nh so^ng. Anh nghe ma` ddau ca? lo`ng, nho+' nga`y xu+a dda^u co' !

Em ho+?i! Tro+`i Sa`igo`n co`n mu+a kho^ng em? Nhie^`u na(m xa xu+' anh co`n the`m tra'i xoa`i, tra'i o^?i. La^u ro^`i, anh va^~n nho+' mo^.t buo^?i chie^`u mu+a tan ho.c ve^` ra vu+o+`n ti`m tra'i chi'n va` anh va^~n nho+', mu+a ddo^`ng que^ ma't ru+o+.i, ca^y co? xanh tu+o+i, ruo^.ng vu+o+`n va`ng bo^ng, ddo+m tra'i. Cho+' kho^ng pha?i Sa`igo`n nga`y nay nu+o+'c tra`n ddu+o+`ng la^`y lo^.i, ra'c ru+o+?i bo^`ng be^`nh. Ngu+o+`i da^n so^'ng tre^n le^` ddu+o+`ng tu+o+?ng mi`nh tro^i tre^n bie^?n .

Bao na(m anh xa nha`, nhu+ng lo`ng anh va^~n co`n dda^.m dda` ti`nh que^ hu+o+ng, da^n to^.c. Nhie^`u dde^m anh ba^.t kho'c vi` nghi~ dde^'n que^ hu+o+ng mi`nh co`n trong ca?nh ddie^u linh tang to'c.
Cho anh xin, go+?i ve^` que^ hu+o+ng mi`nh lo+`i na`y ta. to^.i vi` chu+a la`m ddu+o+.c nhu+~ng gi` lo+.i i'ch cho que^ nha` va` ddo^`ng ba`o ta. Ro^`i anh xa xu+'.

Vo+'i lo`ng mong mo?i thie^'t tha: Que^ hu+o+ng mi`nh va` Sa`igo`n kho^ng co`n mu+a da^`m nu+~a. DDe^? tro+? la.i danh tho+m nga`y xu+a la` "Ho`n Ngo.c Vie^~n DDo^ng" em ho+?i!

Tri'ch ta^.p: Mu+a que^ ta, na('ng xu+' ngu+o+`i.

GA, tha'ng Sa'u 2017

Song An Cha^u

Mu.c Lu.c


7. Be' Ngo.c


So^ng Cu+?u
Truye^.n nga('n:

(Theo lo+`i ke^? Le^ Ngo.c Que^' Anh )


Be' Ngo.c vu+`a le^n sa'u dda~ ddo`i ddi ho.c, Ngo.c thu+o+`ng bie^?u lo^. su+. tho^ng minh ba(`ng ca'ch thi'ch la('ng nghe, u+a ha.ch ho?i va` nha^'t la` hay ba('t chu+o+'c ngu+o+`i lo+'n.Trong dda`n cha'u mu+o+`i ma^'y ddu+'a, Be' Ngo.c ddu+o+.c ba` no^.i cu+ng chie^`u nhie^`u ho+n he^'t. Te^t na`o, be' cu~ng ddu+o+.c no^.i mua sa^'m cho be' tru+o+'c tie^n.Na(m be' mo+'i bie^'t ddi, no^.i mua cho chie^'c kie^`ng cha^n ba(`ng ba.c. Na(m be' bie^'t li'u lo ta^.p no'i, no^.i sa('m cho so+.i da^y chuye^`n va`ng. Na(m le^n sa'u tuo^?i no^.i la.i mua cho ca^y kie^`ng co^? mo^.t lu+o+.ng to tu+o+'ng.Chi. Hu+o+`ng, chi. Tha('m va` ma^'y ddu+'a con ga'i trong xo'm nhi`n tha^'y cu+' tra^`m tro^` nga('m nghi'a ma~i...Ma' cu~ng mua sa(?n mo^.t ddo^i bo^ng tai cho con ga'i mi`nh, nhu+ng la.i kho^ng ddeo ddu+o+.c. Ma^'y la^`n chu' U't ru+o+'t tho+. xo? lo^? tai cho be' dde^`u bi. ba` no^.i ra^'y: "Chu'a sinh sao thi` dde^? va^.y ddu+`ng xo? la`m ddau tai cha'u ba`".

Be' Ngo.c bie^'t ca? nha` ai cu~ng so+. ba` no^.i. Vie^.c gi` no^.i cho mo+'i ddu+o+.c phe'p la`m. No^.i ca^'m thi` kho^ng ai ddu+o+.c tra'i lo+`i ba`, ke^? ca? ba, ma' va` chu' U't cu~ng kho^ng da'm tra'i y' no^.i. Be' Ngo.c cu~ng bie^'t la` ddu+o+.c ba` no^.i cu+ng ye^u, nhu+ng co' nhu+~ng ddie^`u du` be' ra^'t thi'ch ma` ba` no^.i ca^'m. Ba` ba?o la` pha.m lo+`i ra(n cu?a Chu'a thi` kho^ng co`n ai co' quye^`n cho phe'p he^'t. O^ng no^.i cu~ng chi.u, kho^ng da'm ca?i ba` no^.i...

Thie^.t ti`nh...Ca`ng nghi~ be' Ngo.c ca`ng a^'m u+'c. Ta.i sao ma^'y ddu+'a nho? tu+` nha` ra xo'm, dde^`u ddu+o+.c xuo^'ng be^'n cho+i, co`n be' thi` bi. ba` no^.i ca^'m? Tha^`y gia'o Ky? chie^`u na`o cu~ng gom tu.i nho? la.i ta^.p ha't ngoa`i tro+`i, vui he^'t bie^'t...Va^.y ma` no^.i cu+' no'i Ngo.c la` con ga'i, co`n nho?, ca^'m kho^ng cho ddi. Anh Ba?o, anh Mu+`ng, anh Tru+o+.ng la` lo+'n, kho^ng no'i. Co`n tha(`ng Mu+'c, tha(`ng Luo^ng, con Hu+ng, con Hu+o+?ng va` dda'm nho'c, con chu' Hai Tra^`u co' lo+'n ho+n be' dda^u...Ma` no^.i la.i ca^'m Ngo.c. Co' la^`n anh Mu+`ng ddi.nh ho?i no^.i da^~n Ngo.c ddi vo+'i a?nh, lie^`n bi. no^.i la:

- Con ga'i kho^ng ddu+o+.c ddi cho+i vo+'i dda'm ddo'. Nha^'t Qu?i, nhi` ma, thu+' ba ho.c tro`. Ba` ca^'m cha'u theo cho+i vo+'i tu.i no'. Con ni't bie^'t gi` ma` ca vo+'i ha't. Be' Ngo.c nha(n nho' chu mie^.ng ca?i la.i vo+'i ba` no^.i:

- Ta.i no^.i chu+a cho con ddi ho.c cho+' bo^.. Tu.i no' dda^u co' lo+'n ho+n con dda^u...

Nhi`n Be' Ngo.c ddu+'ng kho'c thu'c thi'ch, chu' U't xoa dda^`u cha'u ro^`i ba?o:

- Ni'n. Cha'u ngoan. U+`, lo+'n ho.c gio?i, chu' xin no^.i cho cha'u ddi nha` tho+` ca^`u nguye^.n ro^`i xem ha't ha'! Ba^y gio+` co`n nho? ddi cho+i tu.i no' a(n hie^'p. Be' Ngo.c nu?ng ni.u:

- Ba^y gio+` cho+i cu~ng ddu+o+.c va^.y. Co' anh hai Mu+`ng be^nh con chi. Ai da'm a(n hie^'p con? Ma' ba?o Chu'a da.y: "O+? Thie^n DDa`ng. Con ngu+o+`i to^'t nhu+ tre? con va^.y ddo'."

Be' Ngo.c vu+`a no'i vu+`a dda?o ma('t nhi`n no^.i. Ba` ta(`ng ha('ng ma^'y tie^'ng ro^`i no'i to:

- Tao no'i ro^`i. Con trai muo^'n ho.c to+'i ca^'p na`o tao cu~ng cho. Co`n con ga'i pha?i o+? nha`. Kho^ng co' ho.c ha`nh, ha't xu+o+'ng gi` ra'o.Chu' cha'u ba^y ddu+`ng tu+o+?ng tao no'i cho+i. Xin xo? cho uo^?ng tie^'ng.

- Trai ga'i gi` ho?ng ho.c ddu+o+.c ma'. Con o^ng ba` Mu.c Su+ ddo'. Ma^'y co^ ai cu~ng ho.c gio~i he^'t...No^.i ca('t ngang lo+`i chu' U't:

Bo^. ma^`y ddi.nh ba('c ca^`u cho no' leo ddo' ha?? Va'c va. vay lu'a, cho+' kho^ng ai va'c gia. vay chu+~ vay nghi~a bao gio+`. Con ga'i hay chu+~ mu+o+`i ddu+'a hu+ ddu? mu+o+`i. Kho^ng vie^'t thu+ cho trai, thi` cu~ng ca?i lo+`i cha lo+`i me.. Cha(?ng bie^'t chu't gi` Co^ng, Dung, Ngo^n, Hanh. Tu+' DDu+'c, Tam Tu`ng...Lo+`i ra(n Chu'a la` pha?i hie^'u ki'nh o^ng ba`, cha me.. Hie^~u chu+a? Ca?i tao ha??

Tha^'y ba` no^.i gia^.n, chu' U't ni'n khe. Chu' na('m tay Ngo.c da('t ra sau nha` do^~ ngo.t:

- DDu+`ng kho'c. No^.i thu+o+ng cha'u mha^'t nha` ddo'. No^.i so+. con co`n nho?, ddi ho.c bi. ma^'y ddu+'a con trai hung du+~ no' dda'nh. DDi dda^u co' chu' U't thi` no^.i cho ddi...

- DDa'nh thi` con dda'nh la.i. Ai so+.!

Nhi`n Ngo.c cung tay, ba^.m mo^i cho^'ng na.nh chu' U't cu+o+`i ro^`i ma('ng ye^u cha'u:

- U+`! Cha'u chu' U't ma` dda^u so+. ai. Nhu+ng ne`, chu' no'i cho ma` bie^'t. O+? nha` la`m tra^.n la`m thu+o+.ng vo+'i no^.i, vo+'i ba ma', vo+'i chu' U't thi` ddu+o+.c. Co`n ra ddu+o+`ng vo+'i chu'ng ba.n ma` ngang bu+o+'ng coi chu+`ng bi. no' dda'nh ga?y xu+o+ng nghe chu+a. Lu'c ddo' kho^ng co' chu' U't "binh" cha'u dda^u...

- Co' anh hai Mu+`ng, chi. tu+ Nguye^.t binh con chi. Ho?ng so+..

Nhi`n be' Ngo.c, chu' U't la('c dda^`u cu+o+`i, ro^`i nghie^m gio.ng ho?i:

- Cha'u co' so+. DDu+'c Chu'a Tro+`i kho^ng?

- So+. chu+'. Ba ba?o Chu'a da.y vie^.c gi` cu~ng ddu'ng he^'t ma`!

Con nho? na^`y li` lo+.m thie^.t. Nhu+ng ta. o+n Chu'a! No' cu~ng bie^'t ki'nh so+. DDu+'c Chu'a Tro+`i. Chu' nho+' co' la^`n co^ ba.n la'ng gie^`ng cu?a chu' te^n Minh, ddu+o+.c ba` no^.i cho.n ddi.nh cu+o+'i cho chu' la`m vo+., chu' ca?i lo+`i no^.i, bi. no^.i ra^`y cho mo^.t tra^.n. Mu`a da^u chi'n na(m ddo', co^ Minh ha'i ma^'y ky' da^u ngo.t ddem bie^'u no^i. Ba` ddu+a cho be' Ngo.c mo^.t chu`m ro^`i cu+o+`i ba?o:

- Cu?a "thie^'m U't" ma^`y ddo'.

Be' Ngo.c mu+`ng quy'nh, vu+`a ddi.nh ddem cho anh Mu+`ng, tha(`ng Mu+'c, con Lo, con Tha('m cu`ng a(n thi` chu' U't ddi cho+i ve^` to+'i. Nghe no'i da^u cu?a co^ Minh ddem cho, chu' no^?i qua.u, giu+.t chu`m da^u be' Ngo.c ddang ca^`m qua(ng xuo^'ng so^ng Ba La.c. Sau ddo', ma(.c cho ba` no^.i va` chu' U't ca?i la^?y nhau, be' Ngo.c tu+'c xanh ma(.t, cha.y tuo^'t ra ngoa`i sau chuo^`ng ga` ddu+'ng kho'c mo^.t mi`nh...Ga^`n xe^' chie^`u, khi nghe bi`m bi.p ke^u nu+o+'c lo+'n, ca? nha` mo+'i nho+' dde^'n be' Ngo.c. Ba` no^.i cho?i ga^.y ddi kha('p gian nha` tre^n, go.i muo^'n kha`ng co^?, cu~ng kho^ng nghe Ngo.c tra? lo+`i. Chu' U't cu~ng cha.y quanh kha('p ca'c ho^` nuo^i ca' tra, ca' vo^` va^~n kho^ng ti`m tha^'y Ngo.c.Quy'nh qu'a chu' cha.y ra ngoa`i cu+?a tie^.m ta.p ho'a cu?a ba ma' Ngo.c dde^? ba'o hung tin. Phu't cho'c, mo.i ngu+o+`i dde^`u ddo^? xo^ ve^` ngo^i nha` lo+'n cu?a o^ng ba` no^.i. Tha^'y ai ba` cu~ng vu+`a kho'c, vu+`a ke^? le^?:

- Cu~ng ta.i tha(`ng chu' U't no' he^'t. Ma('c chu+'ng gi` ghe't ngu+o+`i ta ma` la.i lie^.ng go'i da^u tao cho con nho?? No' tie^'t no' lo^.i no' mo` bi. hu.t gio` ngoa`i so^ng ro^`i ddo'.Tha^'y ba va` chu' U't co`n ddu+'ng tru+o+'c sa^n, ba` no^.i he't:

- Sao ho?ng cha.y nhanh ra va`m kie^'m no'. Ti'nh ddu+'ng ddo' ba('t dde^`n tao ha?? Ma' cu~ng cha.y theo ba, vu+`a kho'c vu+`a ke^u ga`o:

- Chu'a o+i! Ngo.c o+i! Con to^i o+? dda^u...!? DDa'm nho'c con cu~ng tu'a cha.y theo ngu+o+`i lo+'n su.c sa.o ti`m kie^'m na'o ddo^.ng kha('p ca? xo'm. Chi? rie^ng co' tha(`ng Mu+'c, ba.n cho+i tha^n vo+'i be' Ngo.c ha(`ng nga`y thi` qu?a quye^'t :"Cha('c nho? na^`y ra cho^~ no' thu+o+`ng ru~ mi`nh dde^'n ddo' a(n tru+'ng tho^i...Mu+'c lie^`n te? dda'm ddo^ng cha.y qua bo+` cau, ca'ch chuo^`ng ga` mo^.t ca'i mu+o+ng, go.i khe?:

- Ngo.c o+i! Tao ne`...Ma^`y co' tro?ng hong?

Be' Ngo.c ddu+a ma^'y ngo'n tay ra ngoa`i phe^n tre nguo ngoe la`m hie^.u cho tha(`ng Mu+'c tha^'y:

- Vo^ dda^y. Ma^`y ddu+`ng ke^u lo+'n. No^.i nghe.Tha(`ng Mu+'c mu+`ng quy'nh nha?y ngang qua mu+o+ng cau, cha.y dde^'n chun to't vo^ cu+?a chuo^`ng ga` ke^` mie^.ng va`o tay be' Ngo.c tha^`m thi`:

- Ra ddi...Ngu+o+`i ta kie^'m ma^`y ra^`n ra^`n ddo'...Tha^'y vo? tru+'ng ga` vung va~i quanh be' Ngo.c, tha(`ng Mu+'c tro^' ma('t ho?i:

- Cho+`i o+i...Mi`nh ma^`y nuo^'t nguye^n o^? ga` ro^`i ha?? Co' chu+`a tao tru+'ng na`o hong?

Be' Ngo.c cu~ng tru+`ng ma('t tra? lo+`i tha(`ng Mu+'c:

- Ai the`m a(n. Ghe't chu' U't, tao bo'p bo? o^? ga` a^'p cu?a chu' ddo'.Tha(`ng Mu+'c hoa~ng ho^'t:

- Che^'t ro^`i! O^? tru+'ng ga` no`i cu?a chu' U't ddo'.A(n ddo`n cho ma^`y coi. Chun ra ddi...

- Tho^i. Ra dda(.ng bi. no^.i dda'nh ha?? Ngu qu'a!

- Cho+' ma^`y o+? dda^y, to^'i ngu? vo+'i ga` ha?? Ho?ng so+. ma a`?

- No^.i no'i mi`nh tho+` Chu'a, ma so+. mi`nh chu+' mi`nh dda^u co' so+. ma. U+`a, tho^i to^'i ma^`y ddu+a tao ra tie^.m ngu? vo+'i ma' tao nhen. Tha(`ng Mu+'c nhi`n be' Ngo.c ga^.c ga^.c dda^`u ro^`i ca(`n nha(`n nhu+ gio.ng ngu+o+`i lo+'n:

- Con ga'i gi` ma` du+~ nhu+ ba` cha(`ng! *

- No^.i o+i! DDa~ bao mu`a xua^n ro^`i, chu'ng cha'u kho^ng ddu+o+.c theo no^.i dde^'n nha` tho+` ha'i lo^.c..."O+? Thie^n DDa`ng vo+i Chu'a" cha('c no^.i nho+' be' Ngo.c la('m pha?i ho^n! Cu+' mo^~i mu`a Gia'ng Sinh, mo^~i ddo^. xua^n ve^`, chu'ng con nho+' que^ mi`nh! Nho+' no^.i qu'a...No^.i o+i!


So^ng Cu+?u

Mu.c Lu.c


8. La^`n Bu+o+'c Va`o Thie^`n II


Nguye^~n Ha?i Bi`nh
Thu+a va^ng, ddu'ng la` to^i dda~ la^`n tu+`ng bu+o+'c va`o Thie^`n vi` con ddu+o+`ng Thie^`n cu?a to^i no' da^.m cha^n ta.i cho^~ ca? ho+n ba mu+o+i na(m "on-off" dde^? ro^`i se~ cha(?ng bao gio+` tro+? tha`nh "chi'nh qua?". DDu'ng, kho^ng tha`nh "chi'nh qua?" ddu+o+.c vi` to^i dda^u nghi~ dde^'n chuye^.n ddi tu. Nhu+ng Thie^`n dda~ cho to^i tie^'p thu ddu+o+.c nha^n sinh quan nha` Pha^.t dde^? so^'ng ha.nh phu'c vo+'i hie^.n ta.i va` nhi`n tu+o+ng lai la` gia?i thoa't khi mi`nh ddi va`o mo^.t co~i hu+ vo^.

Va^.y to^i dda~ la^`n bu+o+'c ra sao dde^? va`o Thie^`n.

Nhu+~ng nga`y sinh ddo^.ng ddo'n ddo^`ng ba`o Boat people to+'i ddi.nh cu+ ta.i vu`ng to^i o+? la.i to^'i nga`y sa'ng dde^m da('t nhau ddi Ottawa bie^?u ti`nh ne^n to^i co' pha^`n lo^. die^.n. Ba'c Tru'c, mo^.t nie^n tru+o+?ng ti. na.n co' ca?m ti`nh dda~ cho to^i cuo^'n To^i ta^`m dda.o, no'i "Chu' Bi`nh lu'c ra?nh ro^~i ne^n ddo.c ddi dde^? cho ta^m mi`nh thanh tha?n". DDo^i khi ga(.p nhau, ba'c la.i ho?i "DDo.c chu+a ?"

Ne^? ti`nh to^i ddo.c lo+ mo+ tha^'y no'i pha?i Thie^`n, pha?i tua^n ha`nh hai pha'p Tu+' die^.u dde^' va` Ba't cha'nh dda.o. ?DDe^'? thi` to^i "vo+. xi' xo.n con kho^n" dda^u co' kho^? ma` die^.t. Ba't cha'nh thi` kho' theo qua', nhu+ la`m sao ?cha'nh ngu+~? ddu+o+.c khi ma` chuye^.n tro` co`n "ma`y,tao" va` xo^? nho ti'a lia dde^? o^ng con Ha?i Phong ho?i bo^' chu' "Hu`ng ma`y" o+? dda^u.

Va^.y thi` to^i chi? co`n ca'ch Thie^`n dde^? ba'c Tru'c kho?i "truy" to^i.

Ta^m y' ha`nh Thie^`n cu?a to^i ke'o da`i trong ca? 20 na(m vo+'i kho^ng bie^'t bao nhie^u la^`n bo? cuo^.c vi` to^i kho^ng co' kie^n nha^~n va` kho^ng bie^'t chi ve^` ca'ch thu+'c Thie^`n. Sa'ch no'i to^i ngo^`i o+? tu+ the^' kie^'t gia`, xe^'p cha^n tre^n bo^` ddoa`n. To^i tu+. nhu? ngo^`i tre^n giu+o+`ng hay ddu+o+'i sa`n nha` cu~ng ddu+o+.c! Ngo^`i` ddu+o+.c ro^`i thi` ha~y ta^.p trung ta^m tri' mi`nh va`o ho+i tho+? ba(t dda^`u tu+` mu~i. Ha~y ca?m nha^.n cho ddu+o+.c ca'i ho+i tho+? tu+` hai lo^~ mu~i tru+o+'c nha^n trung. Mo^.t khi ca?m nha^.n vu+~ng ro^`i thi` mi`nh se~ theo ho+i tho+? nhu+ tha^'y mo^.t lua^n lu+u trong co+ the^?, ddi tu+` dda^`u qua toa`n tha^n dde^? ro^`i chu ky` na`y se~ tie^'p die^~n cho dde^'n khi ngu+ng Thie^`n.

Ta^'t ca? chi? ddo+n thua^`n nhu+ va^.y. Nhu+ng ngo^`i xe^'p cha^n ba(`ng tro`n, hay kie^'t gia` mo^.t lu'c la` to^i dda~ mo?i nhu+`. DDu+o+`ng Thie^`n ddo`i ho?i tho+`i gian, ca'i hu+~u i'ch vo^ cu`ng cu?a Thie^`n, ca'c phu+o+ng thu+'c Thie^`n kha'c nhau to^i kho^ng na('m vu+~ng la.i kho^ng co' kie^n nha^~n ne^n ca? 20 na(m tro+`i to^i va^~n da^.m cha^n ta.i cho^~. Nhu+ng to^i va^~n mo+ ho^` mo^.t nga`y na`o ddo' pha?i ha`nh Thie^`n cho ba(`ng ddu+o+.c.

Na(m 2013 tre^n mo^.t trang ba'o to^i tha^'y co' mo^.t khoa' Thie^`n 10 nga`y ta.i mo^.t Thie^`n trang be^n Ontario. Va`o trang ma.ng cu?a Trung ta^m Thie^`n Torino na`y to^i tha^'y khoa' Thie^`n ddo`i ho?i ra^'t nhie^`u, no+i ngu+o+`i tham du+.. Pha?i theo ddu'ng, gio+` gia^'c sinh hoa.t suo^'t nga`y tu+` 4 gio+` sa'ng to+'i 10 gio+` dde^m, a(n chay 2 bu+~a, ti.nh kha^?u, be^' quan toa? ca?ng 100%. DDo.c the^m, to^i tha^'y dda^y la` Thie^`n to^ng go^'c Pha^.t nguye^n thu?y co' ca'c trung ta^m Thie^`n kha('p the^' gio+'i.

Tu+. ba?o mi`nh gian kho^? tu+` nga`y ddi li'nh bo^. binh co`n chi.u ddu+o+.c thi` ca'i ky? lua^.t na`y mi`nh thu+`a su+'c theo. Nhu+ va^.y may ra mo+'i dda.t ddu+o+.c ta^m y' ha`nh Thie^`n. To^i ghi danh va` la'i xe 800 ca^y so^' to+'i Thie^`n trang Vipassana te^n Torino be^n Ontario. Thie^`n to^ng Vipassana co' ca'c trung ta^m Thie^`n ha^`u nhu+ tre^n toa`n the^' gio+'i, ngay ta.i Quebec cu~ng co' o+? Montbello va` Vie^.t Nam co' o+? Cu? Chi.

Ky? lua^.t ba('t dda^`u ngay tu+` khi to^i ddu+'ng tru+o+'c ba`n ghi danh ta.i Trung ta^m. To^i pha?i trao cho va(n pho`ng ca^t giu+~ tu+` ca^y vie^'t, so^? tay, chi`a khoa' xe va` di~ nhie^n ca? cell phone, may ma` to^i kho^ng mang theo ma'y ti'nh. DDi bo^. va`o to^i chi? co`n mang theo ca'i balo^ vo+'i va`i bo^. qua^`n a'o va` ddo^` ru+?a ma(.t. Va` ba('t dda^`u tu+` gio+' phu't na`y la` ti.nh kha^?u, nhi`n tha^'y ai cu~ng nhu+ la` cho^~ kho^ng ngu+o+`i. Vi` tuo^?i gia` to^i may ma('n ddu+o+.c ca^'p mo^.t pho`ng rie^ng co' nha` ve^. sinh va` douche ta('m, co' mo^.t giu+o+`ng ddo+n va` ngo.n dde`n tra^`n 25 watts. Nhu+ va^.y la` go.n ga`ng sa.ch se~, tu+o+?ng nhu+ mi`nh o+? mo^.t motel bi`nh da^n 40$/dde^m. Co`n ca'c thie^`n sinh kha'c thi` 3 hay 4 ngu+o+`i co' mo^.t pho`ng ta('m chung du` rie^ng pho`ng ngu?.

Ngay lu'c ddu+o+.c hu+o+'ng da^~n chung to^i dda~ ha`i long va` tin la` khoa' Thie^`n se~ to^'t. Vi. hu+o+'ng da^~n dda~ nha('n nhu? ro~ ra`ng su+. chi.u ddu+.ng khe kha('t ca^`n thie^'t dde^? ne^'u ai tha^'y kho' theo thi` ne^n tro+? ve^` ngay tru+o+'c khi ba('t dda^`u khoa'.

No'i tha^.t lo`ng, 80 tuo^?i dda^`u ma` to^i chu+a bao gio+` a(n chay trong ddo+`i,ho^m nay to^i a(n bu+~a dda^`u tie^n. Ma` gian kho^? quen ro^`i to^i dda^u co' nga'n ne^n to^i ba^y gio+` co' 10 nga`y a(n chay 2 bu+~a sa'ng tru+a va` kho^ng a(n to^'i ma` chi? co' va`i tra'i ca^y.

Ve^` pho`ng, 10 gio+` to^'i la` ta('t dde^`n "couvre feu" theo tie^'ng kha'nh. Bo^'n gio+` sa'ng la.i tie^'ng kha'nh nga^n dde^? thu+'c da^.y cho nga`y ha`nh Thie^`n dda^`u tie^n cu?a to^i ta.i dda^y.

Thie^`n ddu+o+`ng la` mo^.t pho`ng lo+'n ddo+n so+, a'nh sa'ng mo+`. Thie^`n sinh khoa?ng 100 ngu+o+`i ngo^`i ca'ch bie^.t hai be^n nam, nu+~. To^i tho+? pha`o vi` tu+ the^' tham Thie^`n ddu+o+.c tu+. do. Co' nhie^`u thie^`n sinh ngo^`i ddu'ng phe'p kie^'t gia`, ngu+o+`i ngo^`i tre^n mie^'ng dde^.m vuo^ng vu+'c, ngu+o+`i quy` ngo^`i va` to^i ngo^`i tre^n ghe^' vi` tuo^?i ta'c, nhu+ng ta^'t ca? theo ha`ng lo^'i ngay nga('n. Khi thie^`n sinh an to.a thi` hai vi. Phu. ta' Thie^`n su+ la` tha`y co^ DDinh Tha?o va` Lan va`o an vi. tre^n bu.c. Thie^`n to^ng Vipassana do Thie^`n su+ N. Goenka thie^'t la^.p. Ca'c vi. hu+o+'ng da^~n kha'c ta^'t ca? chi? mang danh la` phu. ta' Thie^`n su+ ta.i ta^'t ca? ca'c trung ta^m cu?a Thie^`n to^ng na`y.

Ta.i sao chi? la` phu. ta'? Vi` mo^.t khi ba('t dda^`u va`o Thie^`n thi` lo+`i gia?ng da^.y la` tu+` ca'c gia`n a^m thanh kho+?i su+. vo+'i lo+`i gia?ng da^.y ba(`ng Anh ngu+~ cu?a chi'nh Thie^`n su+ Goenka. Nhu+~ng lo+`i gia?ng da.y na`y dda~ ddu+o+.c ghi a^m in tha`nh nhie^`u a^'n ba?n du`ng ta.i ta^'t ca? mo.i Thie^`n trang Vipassana tre^n the^' gio+'i. To^i theo mo^.t khoa' Thie^`n dda(.c bie^.t cho ngu+o+`i Vie^.t ne^n tie^'p mo^~i ddoa.n gia?ng da^.y cu?a Thie^`n su+ thi` co' lo+`i di.ch tie^'ng Vie^.t ghi a^m ro~ ra`ng khu'c trie^'t.

Ta^.p Thie^`n ba('t dda^`u vo+'i chuye^n ta^m ca?m nha^.n va` quan sa't mo^.t ho+i tho+? ngay tru+o+'c nha^n chung ro^`i theo gio`ng ddi kha('p cha^u tha^n qua nhie^`u chu ky` trong khoa?ng mo^.t gio+`. La^`n dda^`u tie^n e'p mi`nh va`o qui ta('c, to^i dda~ ngu? lu'c na`o kho^ng bie^'t, xuy't te' kho?i ghe^' thi` ti?nh da^.y.

Sau ho+n mo^.t tie^'ng ta^.p thie^`n theo hu+o+'ng da^~n thi` ddu+o+.c nghi? gia?i lao 5 phu't. Tie^'p tu.c quay tro+` la.i ta^'t ca? 5 la^`n trong nga`y giu+~a co' bu+~a co+m tru+a va` nghi? mo^.t gio+` dde^? thie^`n sinh ra ngoa`i ti~nh ta^m hay thie^`n ha`nh trong ru+`ng thu+a.

Buo^?i to^'i la` gio+` nghe pha'p thoa.i sau bu+~a to^'i chi? co' tra'i ca^y nhu+ chuo^'i, ta'o. DDo' la` gi`o+` dde^? thie^`n sinh hie^?u ddu+o+.c ca'i nha^n sinh quan ddu+'c Thi'ch Ca Ma^u Ni truye^`n da^.y: Qua' khu+' qua ro^`i, tu+o+ng lai chu+a bie^'t- va^.y ha~y so^'ng vo+'i hie^.n ta.i ba(`ng die^.t kho^? va` tu tha^n giu+~ gi`n ta'm cha'nh dda.o la`m ngu+o+`i.

Kho^ng bie^'t co' pha?i la` to^i dda^`u o'c va^?n ddu.c chuye^.n ddo+`i mi`nh hay dda^`u o'c me^ muo^.i qua' la^u ne^n sau na(m sa'u nga`y Thie^`n ta^.p to^i mo+'i "ngo^. Thie^`n". Nga`y Thie^`n cu?a to^i ba^y gio+` thanh tha?n ho+n, tha^n ta^m dde^`u nhe. nha`ng qua sau' buo^?i Thie^`n va` nghe pha'p thoa.i ha`ng nga`y. Ca'i kho^? nhu.c mi`nh co^' ga('ng vu+o+.t qua trong 6 nga`y ha`nh Thie^`n dda~ ta.o cho to^i ti'nh kie^n nha^~n. Ca'i kie^n nha^~n chi.u ddu+o+.c kho^~ nhu.c na`y dda~ ddi va`o tie^`m thu+'c dde^~ ta se~ kho^ng pha?n u+'ng tu+'c thi` mo^~i khi ca?m nha^.n ddu+o+.c chuye^.n gi` qua ngu~ quan hay qua ta^m mi`nh. Ta.o ddu+o+.c ca'i kie^n nha^~n na`y qua nhu+~ng bu+o+'c ha`nh Thie^`n, to^i se~ kho^ng pha?n u+'ng tu+'c thi` nhu+ khi nghe tie^.n no^.i no'i "Tho+ anh la`m ddo.c nhu+ bi`nh da^n ho.c vu." . Chi'nh ca'i ca?m nha^.n "nghe tha^'y", "tro^ng tha^'y", "ca?m tha^'y" ma` kho^ng pha?n u+'ng tu+'c thi` giu'p to^i bi`nh ta^m suy nghi~ hay pha'n ddoa'n tru+o+'c khi ddi dde^'n mo^.t quye^'t ddi.nh la`m gi` dde^? "die^.t kho^?" trong lo+`i da.y Tu+' die^.u dde^' cu?a nha` Pha^.t. No'i theo Thie^`n to^ng Ta'nh Kho^ng thi` ddo' la` phu+o+ng cha^m "Bie^'t kho^ng lo+`i".

Chi'n nga`y qua ddi, tu+` 4 gio+` sang to+'i 9 gio+` khuya ca'c Thie^`n sinh tu ta^.p ha`nh Thie^`n trong ye^n la(.ng tuye^.t ddo^'i theo tie^'ng kha'nh nga^n tru+` khi tha^`y phu. ta' Thie^`n su+ go.i mi`nh ho?i han tie^'n tri`nh tu ta^.p. Nga`y mu+o+`i bu+`ng da^.y vo+'i tie^'ng cu+o+`i cha`o ho?i va` trao ddo^?i nhau kinh nghie^.m ha`nh Thie^`n. Thie^`n sinh pha^n co^ng do.n de.p sa.ch se~ tu'c xa' chung quanh.

Ve^` la.i pho`ng mi`nh to^i ddo.c to+` ye^'t thi. nha('c mi`nh la`m sa.ch se~ giu+o+`ng ne^.m, pho`ng ta('m, sa`n nha` sao cho nhu+ lu'c mi`nh mo+'i dda(.t cha^n va`o pho`ng nga`y dda^`u tie^n. Nhu+ va^.y, pho`ng sa(~n sa`ng tie^'p nha^.n Thie^`n sinh cho kho'a to+'i.

Sa'ng nga`y 11, to^i le^n va(n pho`ng la^'y la.i ha`nh trang dda~ go+?i va` theo truye^`n tho^'ng Dana to^i ky' mo^.t chi phie^'u khie^m nhu+o+`ng hie^'n ta(.ng Trung ta^m. Ca'c Thie^`n sinh dde^`u hie^?u su. ddo'ng go'p na`y la` ca^`n thie^'t du` tre^n ca(n ba?n tu+. nguye^.n vi` ca'c Thie^`n sinh tham du+. ddu+o+.c hoa`n toa`n mie^~n phi'.

Ve^` la.i pho`ng mi`nh la^'y ha`nh trang ra ve^`, mo^.t khu'c phim 10 nga`y sinh hoa.t lu+o+'t nhanh trong dda^`u to^i. To^i tu+. kie^?m va` tha^'y ddu+o+.c gi` sau khoa' Thie^`n va`o ddo+`i cu?a to^i. Ba^y gio+` to^i hie^?u Thie^`n la` con ddu+o+`ng thanh lo.c ca? tha^n sinh ly' va` ta^m. Thie^`n dda~ ta.o cho to^i su+. kie^n nha^~n dde^? die^.t kho^? qua bo^'n bu+o+'c Tu+' die^.u dde^', su+. kie^n nha^~n dde^? nu+o+ng theo ta'm con ddu+o+`ng cha'nh dda.o. To^i bu+`ng ti?nh tha^n ta^m sau kho'a Thie^`n dda^`u tie^n na(m 2013 na`y dde^? sau ddo' tie^'p no^'i the^m ba khoa' 10 nga`y ta.i ca'c Thie^`n trang Montbello (Quebec), Shellburn (MA, Hoa Ky`), Torino (Ontario). To^'i to^'i, trong 4 na(m qua to^i dde^`u ngo^`i Thie^`n 45 phu't . Va` tha'ng 10 na(m nay to^i se~ theo mo^.t khoa' nu+~a ta.i Thie^`n trang Bhumi be^n U'c. Khi ro+`i kho?i Thie^`n trang Torino vo+'i kho'a dda^`u tie^n to^i cu~ng ghi la.i lo`ng mi`nh qua ba`i tho+ Bie^t ha`nh dda~ ddu+o+.c nha.c sy~ Pha.m Cao Tu`ng pho^? nha.c:

https://www.youtube.com/watch?v=ie5Yb01l78A

BIE^.T HA`NH

Ho^m nay ve^` la.i tra^`n gian
Trong ta^m mang go'i ha`nh trang vo^ thu+o+`ng
Chuye^.n ddo+`i se~ nhe. nhu+ su+o+ng
Tan tre^n co? bie^'c do.c ddu+o+`ng Thie^`n ddi
Lo`ng kho^ng la.c to+'i be^'n me^
Ngo^`i nghe khu'c ha't nga`y ve^` be^n so^ng
Tro+`i xanh ma^y tra('ng me^nh mo^ng
Bay ddi giu+~a cu.m na('ng ho^`ng hoa`ng ho^n
Kho^ng vu+o+ng va`o tu'i ca`n kho^n
DDe^? ta^m vo^ thu+'c ta.o muo^n lu.y tra^`n
DDu+o+`ng ve^` tu'i na(.ng ho^`ng a^n
Cha^n ta^m la`m vo^'n xa da^`n Thie^`n trang


Nguye^~n Ha?i Bi`nh

Mu.c Lu.c


III. Ho^.p Thu+ Toa` Soa.n ___________________________________________________Nguye^.t San Giao Mua` xin ca'm o+n nhu+~ng tha^n hu+~u dda~ do'ng go'p ba`i vo+? cho Nguye^.t San Giao Mua` so^' 183 . Mo^.t so^' ba`i kha'c se~ ddu+o+.c dda(ng da^`n va`o so^' to+'i. Mong mo?i se~ nha^.n ddu+o+.c nhu+~ng sa'ng ta'c cu?a ca'c ba.n bo^'n phu+o+ng dde^? cho Nguye^.t San Giao Mua` the^m pha^`n hu+o+ng sa('c trong tu+o+ng lai.

Mu.c Lu.c


The^? le^. dde^? nha^.n Nguye^.t San Giao Mua`: 1) DDe^? va`o danh sa'ch cu?a NSGM (subscribe), xin gu+?i email ve^` GiaoMua@hotmail.com
2) DDe^? ru't ra danh sa'ch cu?a NSGM (unsubscribe), xin gu+?i email ve^` GiaoMua@hotmail.com
3. Mo.i chi tie^'t, the^? le^., tha('c ma('c, xin gu+?i ve^`: GiaoMua@hotmail.com 4. Mo.i ba`i vo+?, ddo'ng go'p, xin gu+?i ve^`: GiaoMua@hotmail.com Nguye^.t San Giao Mua` Homepage: http://www.GiaoMua.com The^? le^. gu+?i ba`i cho Nguye^.t San Giao Mua`: Mong ba.n gu+?i Ba`i cho GM theo ca'ch na`y la` to^'t nha^'t : 1. Du`ng ma^~u chu+~ Vietnet (VIQR) hay Unicode 2. Vie^'t Hoa chu+~ dda^`u cu?a ba`i va` bu't hie^.u. Vi' du.: Gio.t Mu+a Tre^n La'cu?a NS Pha.m Duy 3. Gu+?i ba`i ngay trong email (kho^ng ke`m file), dde^? cho BBT kho?i ma^'t co^ng download xuo^'ng dde^? ddo.c 4. Gu+?i ta^'t ca? ca'c ba`i trong 1 tha'ng 1 la^`n trong1 email, ne^'u tie^.n. 5. Ba`i vo+? xin gu+?i dde^'n tru+o+'c nga`y 25 mo^~i tha'ng 6. Mo.i chi tie^'t, the^? le^., tha('c ma('c, xin gu+?i ve^`: GiaoMua@hotmail.com Ca'm o+n ba.n ra^'t nhie^`u, vi` nha^n su+. co' ha.n, BBT kho^ng the^? ngo^`i dda'nh ma'y la.i tu+`ng dde^` ba`i hay bu't hie^.u.

DDi.a Chi? Lie^n La.c:

Nguye^.t San Giao Mua`
P.O . Box 378
Merrifield, Virginia 22116
USA

Trang Nha` 

Web Counters
Web Site Hit Counter

Copyright 2002 by Giao Mua` e-magazine and respective authors